Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 736 від 10.08.2009

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2004 N 607


Про затвердження Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, щодо товарiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного оформлення

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
3 вересня 2004 р. за N 1095/9694

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Державної митної служби України
вiд 7 березня 2006 року N 172


     На виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.99 N 593 "Про сприяння зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi" (зi змiнами й доповненнями) наказую:

     1. Затвердити Порядок визначення пiдприємств-резидентiв, щодо товарiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного оформлення (додається).

     2. Управлiнню iнформацiйного забезпечення та митної статистики (Нiколайчук О.О.) розробити в мiсячний строк за поданням Департаменту органiзацiї митного контролю та впровадити в експлуатацiю програмно-iнформацiйний комплекс для формування реєстру пiдприємств-резидентiв, щодо товарiв яких установлюється спрощений порядок застосування процедур митного оформлення, з використанням Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України.

     3. Департаменту органiзацiї митного контролю (Сьомка С.М.), Департаменту податкiв та тарифного регулювання (Пашинний О.I.), Департаменту боротьби з митними правопорушеннями (Харкавий М.О.), Департаменту правового забезпечення (Очич Ю.М.) пiдготувати перелiк нормативно-правових актiв Державної митної служби України, що визначають порядок застосування процедур митного оформлення, та перелiк нормативно-правових актiв Державної митної служби України, положення яких можуть не застосовуватися до тих товарiв пiдприємств-резидентiв, щодо яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного оформлення, i забезпечити постiйну актуалiзацiю цих перелiкiв.

     4. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома особового складу, забезпечити його неухильне виконання та невiдкладне надання Держмитслужбi України iнформацiї про невiдповiднiсть пiдприємств-резидентiв, щодо товарiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного оформлення, Критерiям оцiнки пiдприємств-резидентiв, щодо товарiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного оформлення, затвердженим наказом Державної митної служби України, Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України, Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 11.08.2004 N 590/296/468 i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 12.08.2004 за N 1011/9610, а також про порушення митних правил, учиненi пiдприємствами-резидентами, щодо товарiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного оформлення.

     5. Департаменту органiзацiї митного контролю (Сербайло А.I.) i Департаменту правового забезпечення (Ступак Ю.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     6. Вiддiлу з питань взаємодiї iз засобами масової iнформацiї та зв'язкiв з громадськiстю (Вовченко О.В.) забезпечити висвiтлення в засобах масової iнформацiї цього наказу та щомiсячне опублiкування перелiку пiдприємств-резидентiв, щодо товарiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного оформлення.

     7. Установити, що цей наказ набирає чинностi з 21.09.2004.

     8. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Iванюка М.М.

Голова Служби М.М.Каленський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державної митної служби України
вiд 19 серпня 2004 р. N 607
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
3 вересня 2004 р. за N 1095/9694

Порядок визначення пiдприємств-резидентiв, щодо товарiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного оформлення

     1. Пiдприємство-резидент (далi - пiдприємство), що провадить зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть, має право звернутися з обґрунтованою заявою до Державної митної служби України, Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України, Державної податкової адмiнiстрацiї України та митного органу за мiсцем державної реєстрацiї про встановлення до товарiв цього пiдприємства спрощеного порядку застосування процедур митного оформлення, визначених нормативно-правовими актами Державної митної служби України.

     2. Митний орган за мiсцем державної реєстрацiї пiдприємства у двотижневий строк пiсля отримання заяви пiдприємства перевiряє:

     вiдповiднiсть пiдприємства Критерiям оцiнки пiдприємств-резидентiв, щодо товарiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного оформлення, затвердженим наказом Державної митної служби України, Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України, Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 11.08.2004 N 590/296/468 i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 12.08.2004 за N 1011/9610 (далi - Критерiї);

     кiлькiсть фактiв митного оформлення товарiв цього пiдприємства за звiтний перiод, їх перiодичнiсть i обсяг фактично сплачених податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв) у грошовому виразi;

     наявнiсть заборгованостi в наданнi звiтностi, необхiдної для здiйснення митного контролю;

     наявнiсть складених на керiвникiв та iнших працiвникiв пiдприємства пiд час виконання ними трудових обов'язкiв протоколiв про порушення митних правил;

     наявнiсть факту перебування пiдприємства на облiку в iншому митному органi;

     iнформацiю про надання пiдприємству листа про погодження;

(абзац сьомий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.03.2006 р. N 172)

     iншу iнформацiю, потрiбну для прийняття рiшення.

     За наявностi iнформацiї про перебування пiдприємства на облiку в iншому митному органi або про надання пiдприємству листа про погодження митний орган за мiсцем державної реєстрацiї пiдприємства надсилає запит до такого митного органу щодо надання iнформацiї про дотримання пiдприємством законодавства України з питань митної справи та вiдповiднiсть пiдприємства Критерiям. У цьому разi строк розгляду заяви пiдприємства митним органом за мiсцем державної реєстрацiї пiдприємства не може перевищувати одного мiсяця.

(абзац дев'ятий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 07.03.2006 р. N 172)

     Керiвник митного органу визначає пiдроздiли митного органу, крiм перелiчених у додатку 1 до цього Порядку, якi залучаються до проведення перевiрки.

     Митнi органи, залученi до перевiрки, у межах своєї компетенцiї здiйснюють перевiрку iнформацiї, зазначеної в абзацi першому цього пункту. Данi про результати перевiрки заносяться до картки погодження, форму якої наведено в додатку 1 до цього Порядку, i надсилаються разом зi статистичними даними про дiяльнiсть пiдприємства митному органу, що надiслав запит.

     Митний орган за мiсцем державної реєстрацiї пiдприємства заносить власнi данi про результати перевiрки до картки погодження й надсилає її до Державної митної служби України. Якщо митний орган пiдпорядковується регiональнiй митницi, то ця картка надсилається для погодження до регiональної митницi, а нею - до Державної митної служби України.

     До картки погодження, оформленої митним органом за мiсцем державної реєстрацiї пiдприємства, додаються власнi й отриманi вiд iнших митних органiв, що здiйснювали митне оформлення товарiв пiдприємства, матерiали, якi мiстять статистичнi данi про його дiяльнiсть, а також картки погодження.

     У разi наявностi зауважень обов'язково до картки погодження додаються матерiали, що мiстять обґрунтовану iнформацiю про причини неможливостi встановлення щодо товарiв пiдприємства спрощеного порядку застосування процедур митного оформлення.

     Картка погодження може мiстити iншу iнформацiю, потрiбну для прийняття рiшення про можливiсть установлення щодо товарiв пiдприємства спрощеного порядку застосування процедур митного оформлення, залежно вiд того, якi положення нормативно-правових актiв Державної митної служби України пiдприємство бажає, щоб не застосовувалися пiд час митного оформлення товарiв.

     3. Комiсiю Державної митної служби України очолює один iз заступникiв Голови Державної митної служби України.

     4. Комiсiя Державної митної служби України, що складається з посадових осiб Департаменту органiзацiї митного контролю, Департаменту податкiв та тарифного регулювання, Департаменту боротьби з митними правопорушеннями, Управлiння iнформацiйного забезпечення та митної статистики й Центрального бюро аналiзу ризикiв та аудиту, ураховуючи надiсланi данi, власнi данi й данi та пропозицiї, отриманi вiд Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України, Державної податкової адмiнiстрацiї України, iнших заiнтересованих органiв виконавчої влади й утворених Кабiнетом Мiнiстрiв України постiйних i тимчасових робочих органiв, якi забезпечують мiжвiдомчу координацiю дiяльностi у вiдповiдних галузях, здiйснює аналiз стану дотримання пiдприємством законодавства України з питань митної справи та визначає вiдповiднiсть пiдприємства Критерiям.

     У разi одержання позитивного результату аналiзу Державна митна служба України укладає з пiдприємством угоду про надання посадовим особам митних органiв прав безперешкодного доступу до фiнансових i банкiвських документiв пiдприємства, що стосуються перемiщення товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України, пiсля закiнчення операцiй з митного контролю, митного оформлення та пропуску товарiв i транспортних засобiв через митний кордон України, форма якої затверджується наказом Державної митної служби України.

     У разi невiдповiдностi пiдприємства Критерiям Державна митна служба України iнформує пiдприємство про неможливiсть установлення щодо його товарiв спрощеного порядку застосування процедур митного оформлення iз зазначенням причин вiдмови.

     5. Державна митна служба України у тижневий строк пiсля укладення зазначеної угоди видає наказ про внесення пiдприємства до реєстру пiдприємств, щодо товарiв яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного оформлення (далi - Реєстр), що ведеться й оприлюднюється Державною митною службою України.

     6. Державна митна служба України, Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України, Державна податкова адмiнiстрацiя України, митнi органи здiйснюють контроль за неухильним дотриманням пiдприємствами, унесеними до Реєстру, вимог Критерiїв, а в разi виявлення їх порушень Державна митна служба України видає наказ про виключення вiдповiдного пiдприємства з Реєстру, про що того самого дня iнформує митний орган за мiсцем державної реєстрацiї пiдприємства. Копiя наказу про виключення пiдприємства з Реєстру надсилається пiдприємству.

     7. При декларуваннi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України пiдприємством, унесеним до Реєстру, i щодо яких установлено спрощений порядок застосування процедур митного оформлення, декларантом у графi 44 вантажної митної декларацiї за схемою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, пiд кодом документа "0021" зазначається iнформацiйний код нормативно-правового акта (актiв) Державної митної служби України, положення якого (яких) не застосовуються пiд час митного оформлення товарiв пiдприємства.

Заступник директора Департаменту органiзацiї митного контролю - начальник Управлiння технологiй митного контролю А. I. Сербайло

 

Додаток 1
до Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, щодо товарiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного оформлення
Форма

Картка погодження
можливостi встановлення спрощеного порядку застосування процедур митного оформлення до товарiв пiдприємства-резидента

   Повна та скорочена назва пiдприємства   .
   Код за ЄДРПОУ   . Код за КОАТУУ   . Код за КФВ   .
   Мiсцезнаходження   .
   Поштова адреса   .

    Реквiзити нормативно-правового акта (актiв) Державної митної служби України, положення якого (яких) не застосовуються пiд час провадження пiдприємством зовнiшньоекономiчної дiяльностi; короткий опис положень, якi передбачається не застосовувати до товарiв:

   1.  
   2.  
   3.  
   4.  
   5.  
Пiдроздiл митного органу Посада, прiзвище, iнiцiали посадової особи митного органу Погоджено/не погоджено* Пiдпис посадової особи митного органу
Вiддiл, що безпосередньо здiйснює митне оформлення      
Вiддiл iнформацiйно-аналiтичної роботи та статистики      
Вiддiл митних платежiв      
Вiддiл контролю митної вартостi регiональної митницi      
Вiддiл номенклатури та класифiкацiї товарiв регiональної митницi      
Вiддiл контролю митної вартостi та номенклатури митницi      
Вiддiл власної безпеки      
Вiддiлення (служба) по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил      
Митна варта      
Вiддiл органiзацiї митного контролю      

____________
     * Зазначається "Погоджено" чи "Не погоджено". Якщо "Не погоджено", то причини наводяться в роздiлi "Iнша iнформацiя, потрiбна для прийняття рiшення" цiєї картки.

     Iнша iнформацiя, потрiбна для прийняття рiшення:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник
  митницi    
(пiдпис, дата) (iнiцiали, прiзвище)
М. П.

 

Додаток 2
до Порядку визначення пiдприємств-резидентiв, щодо товарiв яких може встановлюватися спрощений порядок застосування процедур митного оформлення

СХЕМА
формування iнформацiйного коду нормативно-правового акта Державної митної служби України, положення якого не застосовуватимуться пiд час митного оформлення товарiв пiдприємства-резидента

     Iнформацiйний код нормативно-правового акта Державної митної служби України, положення якого не застосовуватимуться пiд час митного оформлення товарiв пiдприємства-резидента, формується за такою схемою:

     де

     1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - номери елементiв iнформацiйного коду, що вiдповiдають описам його елементiв, наведеним у таблицi описiв елементiв iнформацiйного коду.

Таблиця описiв елементiв iнформацiйного коду

Номер елемента iнформацiйного коду Опис елемента iнформацiйного коду
1 Номер нормативно-правового акта
2 Рiк прийняття нормативно-правового акта
3 Номер пункту нормативно-правового акта*
4 Номер абзацу пункту нормативно-правового акта*
5 Номер глави порядку, положення, технологiї тощо, затверджених нормативно-правовим актом*
6 Номер пункту глави порядку, положення, технологiї тощо, затверджених нормативно-правовим актом*
7 Номер абзацу пункту глави порядку, положення, технологiї тощо, затверджених нормативно-правовим актом*

____________
     * Якщо елемент iнформацiйного коду не потрiбен, то цифрове позначення елемента - "0".

     Приклади формування iнформацiйного коду:

     пункт 3.1 Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 31.12.96 N 592, зi змiнами й доповненнями:

592/96/0/0/3/3.1/0;

     пункт 1.6 наказу Держмитслужби України вiд 27.01.2004 N 53 "Про посилення контролю за вивезенням окремих видiв готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини", зi змiнами й доповненнями:

53/04/1.6/0/0/0/0.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.