ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

23.11.2004р. N 25/2-9-17/13990-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, начальникам митниць,
Управлiння iнформацiйного забезпечення та митної статистики


Про заповнення окремих граф ВМД при вивезеннi готової продукцiї

     У зв'язку iз запитами, що надходять до Держмитслужби щодо порядку заповнення вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) при митному оформленнi готової продукцiї, виробленої з давальницької сировини iноземного замовника, яка реалiзується виконавцем (резидентом України) на виконання договору комiсiї, укладеного iз замовником, повiдомляємо.

     Загальний порядок заповнення граф ВМД визначено Iнструкцiєю про порядок заповнення граф вантажної митної декларацiї, затвердженою наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307.

     Особливостi заповнення граф ВМД вiдповiдно до митних режимiв визначено Порядком заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв, затвердженим наказом Держмитслужби вiд 30.06.98 N 380 (iз змiнами й доповненнями).

     Згiдно зi статтею 1 Закону України вiд 15.09.95 N 327/95-ВР "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах" (зi змiнами й доповненнями) готова продукцiя може бути повернена у країну замовника або реалiзована замовником (чи за його дорученням виконавцем) у країнi виконавця або в iншiй країнi.

     Таким чином, при вивезеннi готової продукцiї, яка реалiзується за договором купiвлi-продажу, укладеним виконавцем (резидентом України) вiд свого iменi на виконання договору комiсiї, укладеного iз замовником, у графах ВМД повиннi зазначатися такi вiдомостi:

     у графi 2 - вiдомостi про вiдправника готової продукцiї вiдповiдно до товаротранспортних документiв;

     у графi 8 - вiдомостi про нерезидента - сторону зовнiшньоекономiчного договору купiвлi-продажу;

     у графi 9 - зазначаються вiдомостi про резидента України, що уклав зовнiшньоекономiчний договiр купiвлi-продажу;

     у графi 11 - цифровий код торговельної країни згiдно з договором купiвлi-продажу вiдповiдно до Класифiкатора країн свiту;

     у графi 20 - у першому пiдроздiлi проставляється цифровий код умови поставки вiдповiдно до Класифiкатора умов поставки. У другому пiдроздiлi наводиться скорочене лiтерне найменування умов поставки (згiдно з Класифiкатором умов поставки) з обов'язковим зазначенням географiчного пункту доставки товару. У третьому пiдроздiлi графи зазначається 2-значний цифровий код застосованої форми розрахункiв за товар згiдно з умовами договору купiвлi-продажу;

     у графi 22 - у лiвому пiдроздiлi наводиться цифровий код валюти договору купiвлi-продажу згiдно iз загальнодержавним Класифiкатором валют. У правому пiдроздiлi зазначається цифрами загальна фактурна вартiсть цих товарiв у валютi України, одержана як сума вартостей, наведених у графi 42 основного та додаткових аркушiв ВМД;

     у графi 24 - зазначається код 82 згiдно з Класифiкатором характерiв угод. У правому пiдроздiлi графи наводиться цифровий код валюти розрахунку за договором купiвлi-продажу згiдно iз загальнодержавним Класифiкатором валют;

     у графi 28 - зазначаються фiнансовi та банкiвськi вiдомостi про особу, що здiйснює розрахунки за зовнiшньоекономiчним договором купiвлi-продажу;

     у графi 31 - перед описом товару вчиняється запис "Продукти переробки"; опис товарiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307 (iз змiнами й доповненнями);

     у графi 37 -згiдно з Класифiкатором процедур перемiщення товарiв через митний кордон України проставляється 6-значний код процедури перемiщення товарiв вiдповiдно до заявленого митного режиму - 105145;

     у графi 40 - зазначається номер та дата ВМД на ввезення давальницької сировини, а також код цiєї ВМД згiдно з Класифiкатором документiв;

     графа 44 - в обов'язковому порядку зазначаються реквiзити договорiв про переробку, комiсiї та купiвлi-продажу.

Перший заступник Голови Служби М.Iванюк
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.