ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ


Н А К А З
м.Харкiв

4 червня 1999 року N 340


Про введення в дiю "Iнструкцiї про порядок анулювання облiкової картки в пiдроздiлах Схiдної РМ у разi змiни юридичної адреси суб'єкта ЗЕД".

У вiдповiдностi до наказу ДМК України N 237 вiд 31.05.96 р. "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв ЗЕД в митних органах", з метою вдосконалення та впорядкування системи облiку суб'єктiв ЗЕД у структурних пiдроздiлах Схiдної РМ,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити та ввести в дiю з 01.07.99 р. "Iнструкцiю про порядок анулювання облiкової картки в пiдроздiлах Схiдної РМ у разi змiни юридичної адреси".

2. Начальникам пiдроздiлiв митницi, задiяних у веденнi реєстрацiїоблiку суб'єктiв ЗЕД, органiзувати вивчення вимог Iнструкцiї та дотримання її положень особовим складом пiдпорядкованих пiдроздiлiв.

3. Начальнику ВIАР та МС Нiколайчуку О.О. в термiн до 01.07.99 р. доробити програмне забезпечення по введенню електронного облiку суб'єктiв ЗЕД в частинi, що стосується виконання операцiй облiку анульованих карток та встановити його на всiх пунктах митного оформлення.

4. Начальнику загального вiддiлу Полiщук Л.Є. довести наказ до структурних пiдроздiлiв митницi згiдно з розсилкою.

5. Вiдповiдальнiсть за виконання вимог даного наказу та Iнструкцiї покласти на начальникiв пiдроздiлiв.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступникiв начальника митницi Коржика В.I., Спiвакова В.В. в частинi, що їх стосується.

Начальник Схiдної РМ П.В.Пашко

Затверджено наказом по
Схiднiй РМ N 340 вiд 04.06.1999 р.

IНСТРУКЦIЯ
про порядок анулювання облiкової
картки в пiдроздiлах Схiдної РМ у разу
змiни юридичної адреси суб'єкта ЗЕД

1. Ця iнструкцiя розроблена з метою впорядкування системи облiку суб'єктiв ЗЕД у структурних пiдроздiлах Схiдної регiональної митницi, якi здiйснюють облiк суб'єктiв ЗЕД згiдно зi своїми функцiями.

2. У випадках, коли суб'єкт ЗЕД, зареєстрований в одному з пiдроздiлiв Схiдної РМ (далi Пiдроздiл-1), змiнює у вiдповiдностi з чинним законодавством свою юридичну адресу на адресу в районi, який входить в зону дiяльностi iншого пiдроздiлу (далi Пiдроздiл-2), до пiдроздiлу, в якому вiн стоїть на облiку надається лист з проханням про анулювання акредитацiї при цьому в iншому пiдроздiлi.

3. Лист подається по формi, наведенiй у додатку N1 до цiєї iнструкцiї, i пiдлягає обов'язковiй реєстрацiї у Пiдроздiлi-1. До листа додаються оригiнали та копiї документiв, якi свiдчать про змiну юридичної адреси та примiрник картки реєстрацiї, що знаходиться у суб'єкта ЗЕД.

4. Пiдроздiл-1 проводить перевiрку на заборгованнiсть даного суб'єкта ЗЕД та на наявнiсть контрольних документiв у цьому пiдроздiлi: картки реєстрацiї бартерних контрактiв (згiдно з наказом Схiдної РМ вiд 07.03.98 р. N282 "Про вдосконалення порядку облiку та контролю оформлення ВМД за бартерними операцiями суб'єктiв ЗЕД") та облiку операцiй з давальницькою сировиною (згiдно з наказом Схiдної РМ вiд 15.09.98 р. N597 "Про затвердження Технологiчної схеми взаємодiї структурних пiдроздiлiв Схiдної РМ при здiйсненнi контролю за вивезенням з митної територiї України давальницької сировини та готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини"), iнших контрольних документiв.

5. В разi наявностi зазначених контрольних карток та iнших контрольних документiв (наприклад заяви про зберiгання товарiв пiд митним контролем, повiдомлення згiдно з наказом ДМС України вiд 27.08.98 р. N532 по контролю за вивезенням давальницької сировини та готової продукцiї за невиконанними контрактами тощо), вони вилучаються iз справ пiдроздiлу, при цїому їх копiї, з зазначенням причини, дати вилучення та реєстрацiйного номеру у даному пiдроздiлi листа суб'єкта ЗЕД, залишаються у справах на мiсцях.

6. За результатами проведеної перевiрки на заборгованнiсть начальник Пiдроздiлу-1 в межах своєї компетенцiї приймає рiшення про можлливiсть постановлення на облiк суб'єкта ЗЕДЖ в iншому пiдроздiлi митницi та направляє на i'мя заступника митницi, куруючого роботу пiдроздiлу, вiдповiдний рапорт, до якого додаються оригiнали контрольних карток та зазначених вище документiв.

7. В разi узгодження iз заступником начальника митницi, цей рапорт з доданими документами направляється у Пiдроздiл-2, в якому буде акредитований суб'єкт ЗЕД за новою юридичною адресою, для використання в роботi по подальшому митному оформленню та контролю зовнiшньоекономiчних операцiй даного суб'єкта ЗЕД згiдно з встановленим порядком. Реєсрацiя суб'єкта ЗЕД ставиться на контроль в цьому пiдроздiлi.

8. Пiсля реєстрацiї суб'єкта ЗЕД у Пiдроздiлi-2, начальник цього пiдроздiлу не пiзнiше дня, слiдуючого за днем реєстрацiї, направляє на iм'я заступника начальника митницi вiдповiдний рапорт. Цей рапорт з вiзою заступника начальника митницi передається у Пiдроздiл-1 для анулювання акредитацiї суб'єкта ЗЕД в цьому пiдроздiлi. З цього часу акредитацiя суб'єкта ЗЕД у Пiдроздiлi-1 вважається анульованою, його зовнiшньоекономiчнi операцiї знямаються з контролю у Пiдроздiлi-1.

9. Для корегування та ведення електроннгої бази даних Пiдроздiлу-1 начальник Пiдроздiлу-1 iнформує спiвробiтника ВIАР та МС, який працює на стадiї статистичного контролю 1-го етапу ТТС, про анулювання акредитацiї суб'єкта ЗЕД та службовою запискою повiдомляє про це начальника ВIАР та МС для внесення змiн в електронну базу даних ВIА та МС митницi. Зазначений вище спiвробiтник ВIАР та МС за допомогою программного забезпечення переводить картку акредитацiї, яка пiдлягає анулюванню, в базу анульованих карток з занесенням даних в електронний журнал облiку, в якому обов'язково вказуються нова юридична адреса суб'єкта ЗЕД, назва пiдроздiлу-2, дата анулювання картки. На службовiй записцi начальника Пiдроздiлу-1 спiвробiтник ВIАР та МС, що працює на 1-му етапi ТТС, здiйснює запис: "Зiни до електронної бази даних внесенi", ЯКИЙ ЗАСВIДЧУЄ СВОЇМ ПIДПИСОМ.

10. Пiсля отримання начальником ВIАР та МС службової записки, спiвробiтник ВIАР та МС, вiдповiдальний за введення електронної бази акредитованих у Схiднiй РМ суб'єктiв ЗЕД, виконує операцiї, зазначенi у п.9, в частинi корегування електронної бази даних митницi.

 

Начальник ВВ-4 В.О. Шевцов

Додаток N 1
до наказу СРМ N 340 вiд 04.06.1999 р.

(кутовий штамп суб'єкта ЗЕД або фiрмовий бланк)

Вих. N__________вiд________

СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
ВАНТАЖНИЙ ВIДДIЛ N______

Прошу анулювати облiкову картку нашого пiдприємства N

(вказати номер облiкової картки)

зареєстрованого у

(вказати назву пiдроздiлу митницi, дату реєстрацiї,


номер особистої номерної печатки iнспектора, що здiйснював реєстрацiю)

в зв'язку iз змiною юридичної адреси. Зобов'язуємося стати на облiк у
_______________________ Схiдної РМ.
(вказати пiдроздiл митницi)

Пiдстава для змiни юридичної адреси:

(вказати документи, на пiдставi яких змiнена


юридична адреса пiдприємства)

Копiї документiв додаються на_______________аркушах.

КЕРIВНИК ПIДПРИЄМСТВА______________________ (пiдпис, П.I.Б.)

М.П.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.