Документ скасований: Наказ СРМ № 123 від 12.02.2004

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

Н А К А З
м.Харкiв

14 травня 2002 р. N 340


Про затвердження Технологiчної схеми взаємодiї структурних пiдроздiлiв митницi щодо здiйснення митного контролю за тимчасовим увезенням(вивезенням) та зворотнiм вивезенням(увезенням) товарiв та iнших предметiв, якi перемiщуються через митний кордон України

     На виконання вимог Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення), затвердженого наказом Держмитслужби України N 173 вiд 28.03.2000 р. та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 27.04.2000р. за N 250/4471, з метою чiткої органiзацiї взаємодiї структурних пiдроздiлiв Схiдної РМ при проведенi митного контролю товарiв, розмiщених в режимi тимчасового ввезення (вивезення), а також контролю за їх своєчасним вивезенням (ввезенням), наказую:

     1.Затвердити Технологiчну схему взаємодiї структурних пiдроздiлiв митницi щодо здiйснення митного контролю за тимчасовим увезенням (вивезенням) та зворотнiм вивезенням (увезенням) товарiв та iнших предметiв, якi перемiщуються через митний кордон України (додається) i ввести її в дiю в Схiднiй РМ з 01.05.2002 р.

     2. Начальникам структурних пiдроздiлiв Схiдної РМ, якi здiйснюють митне оформлення товарiв та iнших предметiв у режимi тимчасового ввезення (вивезення), забезпечити безумовне виконання затвердженої цим наказом Технологiчної схеми.

     3. Начальнику вiддiлу IАР та МС Аргунову В.А. з урахуванням зауважень та пропозицiй наданих начальником вантажного вiддiлу N 7 доопрацювати програмне забезпечення "Контроль за перебуванням вантажiв в режимi тимчасового ввезення (вивезення)" та ввести його в постiйну експлуатацiю з 01.06.2002 р.

     4. Начальникам митниць Схiдного регiону забезпечити направлення до Схiдної РМ документiв щодо подовження термiнiв тимчасового ввезення (вивезення) товарiв у порядку, визначеному роздiлом 7 даної Технологiчної схеми.

     5. Вважати таким, що втратив чиннiсть наказ СРМ N 289 вiд 17.09.97 р. "Про порядок продовження термiнiв тимчасового ввезення (вивезення) майна".

     6. Начальнику загального вiддiлу Єльнiковiй О.П. довести цей наказ до оперативних пiдроздiлiв Схiдної РМ згiдно з розсилкою.

     7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникiв начальника митницi Даниленка О.Г., Трифонова О.О. та Пруднiкова М.I. вiдповiдно до розподiлу службових обов'язкiв.

Начальник Схiдної РМ О.О.Тютюнник

Затверджено
наказом Схiдної РМ
вiд "___"________ 2002 р. N_____

Технологiчна схема
взаємодiї структурних пiдроздiлiв митницi щодо здiйснення контролю за тимчасовим увезенням (вивезенням) товарiв та зворотним вивезенням (увезенням) товарiв та iнших предметiв, якi перемiщуються через митний кордон України

     Ця технологiчна схема розроблена на пiдставi ст.71 МК України та на виконання вимог Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення), затвердженого наказом Держмитслужби України N 173 вiд 28.03.2000 р. та зареєстрованого Мiнiстерством юстицiї України 27.04.2000 р. за N250/4471, а також з метою вдосконалення органiзацiї митного контролю та оформлення вантажiв iз застосуванням митних режимiв тимчасового ввезення та тимчасового вивезення, недопущення безпiдставного їх розмiщення в такi митнi режими, забезпечення дiйового контролю за цiльовим використанням таких вантажiв в перiод перебування пiд митним контролем та запобiгання ухиленню суб'єктiв ЗЕД вiд сплати передбачених чинним законодавством України митних платежiв та податкiв.

1. Загальнi положення

     1.1. Термiни виставковi товари, мiжнародна виставка, органiзатор виставки (ярмарку), професiйне устаткування, учасник виставки (ярмарку), ярмарок розумiються в цiй технологiчнiй схемi вiдповiдно до Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення), затвердженого наказом Держмитслужби України N 173 вiд 28.03.2000 р.

     1.2. Оперативний пiдроздiл - пiдроздiл митницi, який безпосередньо здiйснює митний контроль та митне оформлення тимчасового ввезення (вивезення) майна.

2. Особливостi здiснення митного оформлення товарiв, призначених для проведення мiжнародних виставок або ярмаркiв, спортивних, наукових, культурно-освiтнiх та подiбних заходiв

     2.1. Дiя даного роздiлу поширюється у разi необхiдностi тимчасового ввезення (вивезення) наступних товарiв:

     а) призначених для демонстрацiї чи використання на мiжнародних виставках, ярмарках;

     б) призначених для використання при проведеннi спортивних, наукових, культурно-освiтнiх та iнших подiбних заходiв.

     2.2. Рiшення щодо можливостi тимчасового ввезення (вивезення) товарiв, визначених в п.2.1, приймається виключно начальником митницi чи його заступниками.

     2.3. Розгляд питання щодо розмiщення товарiв, визначених в п.2.1, в режим тимчасового ввезення здiйснюється за умови завчасного подання до загального вiддiлу митницi наступних документiв:

     - письмової заяви, заповненої за встановленою формою (додаток 1);

     - копiї зовнiшньоекономiчного договору (контракту), запрошення на проведення виставки, iншi документи, якi пiдтверджують необхiднiсть тимчасового ввезення на територiю України товарiв, зазначених у заявi;

     - копiї облiкової картки суб'єкта ЗЕД, взятого на облiк у вантажному вiддiлi митницi або митному посту;

     - копiї довiдки ДПА про проведення декларування валютних цiнностей, доходiв та майна, що належать резиденту України i знаходяться за її межами, або про їх вiдсутнiсть за межами України;

     - iнших документiв (на вимогу митницi), що необхiднi для вирiшення питання розмiщення в митний режим тимчасового ввезення.

     Зазначенi копiї документiв повиннi бути завiренi печаткою пiдприємства та особистим пiдписом його керiвника або особи, яка згiдно облiкової картки суб'єкта ЗЕД уповноважена на роботу з митницею.

     2.4. Пiсля реєстрацiї у загальному вiддiлi пакет документiв за резолюцiєю начальника митницi або його заступника передається до оперативного пiдроздiлу митницi, до функцiй якого вiднесено здiйснення митного оформлення зазначених в п.2.1 вантажiв.

     2.5. Начальник оперативного пiдроздiлу (ОП) призначає особу, вiдповiдальну за розгляд зазначених документiв.

     Особа, вiдповiдальна за розгляд, перевiряє наявнiсть всiх необхiдних для прийняття рiшення документiв, а також достовiрнiсть даних, зазначених у заявi.

     У разi наявностi пiдстав для розмiщення вантажу в митний режим тимчасового ввезення (вивезення) вiдповiдальною особою, за погодженням начальника ОП, на адресу суб'єкта ЗЕД готується лист - повiдомлення за пiдписом заступника начальника митницi. При цьому на письмовiй заявi суб'єкта ЗЕД (органiзатора виставки) заступником начальника митницi проставляється резолюцiя "Розмiщення предметiв у режим тимчасового ввезення дозволено". Копiя письмової заявi з резолюцiєю заступника начальника додається до листа - повiдомлення, який в установленому порядку направляється на адресу суб'єкта ЗЕД.

     У разi вiдсутностi пiдстав для розмiщення вантажу в митний режим тимчасового ввезення (вивезення) на адресу пiдприємства, при узгодженнi з начальником ОП складається лист - вiдповiдь за пiдписом заступника начальника митницi, в якому зазначається iнформацiя про причини вiдмови.

     Оригiнал заяви разом з наданими документами передаються до оперативного пiдроздiлу митницi де зберiгаються в окремiй тецi.

     2.6. Митне оформлення виставкових товарiв може бути завершено пiсля їх представлення митницi разом з ВМД та при наявностi наступних документiв:

     - копiї письмової заяви органiзатора мiжнародної виставки з вiдповiдною резолюцiєю заступника начальника митницi;

     - гарантiйного зобов'язання встановленої форми (додаток 2) в 2-х примiрниках, реєстрацiйний номер якого вноситься до гр.44 ВМД;

     - товаросупровiдних документiв;

     - договору (контракту, запрошення тощо) щодо участi в мiжнароднiй виставцi;

     - установлених чинним законодавством дозволiв iнших органiв;

     - документiв, що пiдтверджують сплату встановлених чинним законодавством платежiв.

     2.7. В тому разi, коли митне оформлення тимчасового ввезення виставкових товарiв здiйснювалось у Схiднiй РМ та виникла необхiднiсть перемiщення цих товарiв та iнших предметiв до митницi, в зонi дiяльностi якої проводиться виставка (митниця призначення), особа, вiдповiдальна за зворотне вивезення товарiв, попередньо подає до загального вiддiлу митницi лист узгодження митницi призначення та письмову заяву довiльної форми з обґрунтуванням необхiдностi вiдправлення товарiв в зону дiяльностi iншої митницi.

     Начальник митницi або його заступник розглядає документи та накладає вiдповiдну резолюцiю i через загальний вiддiл передає їх до пiдроздiлу митницi, в якому проводилось митне оформлення товарiв та iнших предметiв в режимi тимчасового ввезення.

     Спiвробiтник пiдроздiлу митницi, вiдповiдальний за здiйснення контролю за тимчасовим увезенням (вивезенням) товарiв, за дорученням керiвника пiдроздiлу розглядає наданi разом з заявою документи, проводить необхiднi процедури контролю, за наявностi пiдстав завiряє особистою печаткою копiї ВМД та товаросупровiдних документiв, якi використовувались для розмiщення товарiв та iнших предметiв в режим тимчасового ввезення, та за документом контролю за доставкою вантажу направляє товари та iншi предмети разом iз завiреними копiями документiв до митницi призначення. При вiдсутностi пiдстав спiвробiтник, який розглядає заяву, доповiдає про причини вiдмови керiвнику пiдроздiлу письмово.

     Вантаж знiмається з контролю в пiдроздiлi Схiдної РМ за умови надходження з митницi призначення документiв, якi свiдчать про його митне оформлення в режимi iмпорту або зворотного вивезення.

     2.8. У випадку проведення в зонi дiяльностi Схiдної РМ мiжнародних виставок, ярмаркiв, спортивних, наукових, культурно-освiтнiх та подiбних заходiв з використанням товарiв, оформлених в режим тимчасового ввезення iншими митницями (митницi оформлення), особа, вiдповiдальна за зворотне вивезення цих товарiв, подає до загального вiддiлу Схiдної РМ лист-узгодження разом з завiреними копiями документiв, на пiдставi яких такi товари та iншi предмети були оформленi в митний режим тимчасового ввезення iншою митницею, та документально обґрунтованим пiдтвердженням проведення виставки в зонi дiяльностi Схiдної РМ. Рiшення про узгодження питання направлення вантажу в Схiдну РМ приймається в загальному порядку.

     При надходженнi вантажу до Схiдної РМ, пiдроздiл митницi, який здiйснює контроль за вантажами, розмiщеними в режим тимчасового ввезення, проводить наступнi процедури:

     а) приймає виставковi товари та за завiреними копiями документiв ставить цi товари на контроль;

     б) здiйснює контроль за використанням виставкових товарiв за призначенням та в цiлях, у зв'язку з якими було надано пiльги по оподаткуванню;

     в) повертає у разi необхiдностi виставковi товари за документом контролю за доставкою вантажу в митницю оформлення;

     г) здiйснює митне оформлення виставкових товарiв вiдповiдно до митного режиму випуску для вiльного обiгу (iмпорту);

     ґ) здiйснює митне оформлення зворотного вивезення виставкових товарiв;

     д) направляє виставковi товари за заявою особи, вiдповiдальної за зворотне вивезення, за документом контролю за доставкою вантажу в iншу митницю призначення при умовi попереднього отримання листа-узгодження цiєї митницi (при цьому копiї ВМД, транспортних та комерцiйних документiв повторно завiряються та до них додаються, у разi митного оформлення частини виставкових товарiв у вiльне використання на територiї України, завiренi копiї ВМД, оформленi митницею призначення вiдповiдно до митного режиму iмпорту);

     е) надсилає повiдомлення у митницю оформлення про проведення митного оформлення виставкових товарiв вiдповiдно до митного режиму випуску для вiльного обiгу чи їх зворотного вивезення з обов'язковим направленням цiй митницi завiрених копiй ВМД або про подальше направлення цих товарiв в iншу митницю призначення.

3. Особливостi проведення митного оформлення тимчасового ввезення (вивезення) iнших товарiв

     3.1. Вирiшення питання щодо можливостi тимчасового ввезення зразкiв продукцiї, яку планується виготовляти на територiї України, та подiбних товарiв, що ввозяться у зв'язку з комерцiйною операцiєю (крiм багаторазової зворотної тари), пiдакцизних товарiв, а також можливостi тимчасового ввезення (вивезення) професiйного устаткування, здiйснюється на пiдставi завчасного подання суб'єктом ЗЕД до митницi письмової заяви заповненої за встановленою формою (додаток 3).

     Розгляд заяви здiйснюється вiдповiдно до п.2.3 - 2.5 цiєї Технологiчної схеми.

     Остаточне рiшення щодо можливостi митного оформлення тимчасового ввезення таких товарiв приймається виключно начальником митницi чи його заступником.

     3.2. Вирiшення питань щодо розмiщення в режим тимчасового ввезення товарiв, зазначених в пiдпунктах "в" - "и", а для тимчасового вивезення товарiв, зазначених в пiдпунктах "в" - "ґ", пункту 1.2 Порядку застосування митного режиму тимчасового ввезення (вивезення) (далi - Порядок), затвердженого наказом ДМСУ N173 вiд 28.03.2000 р., здiйснюється пiд час проведення митного оформлення вiдповiдальними посадовими особами оперативних пiдроздiлiв митницi, до компетенцiї яких входить проведення митного оформлення таких вантажiв, при узгодженнi цього питання з начальником оперативного пiдроздiлу, що вiдображається на письмовiй заявi суб'єкта ЗЕД у виглядi його резолюцiї "Розмiщення предметiв в режим тимчасового ввезення/вивезення дозволено".

     3.4. Митне оформлення товарiв вiдповiдно до режиму тимчасового ввезення (вивезення) може бути завершено тiльки пiсля їх представлення до митницi та за умови подання:

     - вантажної митної декларацiї зi сплатою встановлених чинним законодавством платежiв;

     - письмової заяви, заповненої за встановленою формою в 2-х примiрниках (додаток 3);

     - гарантiйного зобов'язання встановленої форми (додаток 2) в 2-х примiрниках, реєстрацiйний номер якого вноситься до гр.44 ВМД;

     - товаросупровiдних документiв;

     - договору (контракту);

     - установлених чинним законодавством дозволiв iнших органiв;

     - iнших документiв (на вимогу митницi), що необхiднi для здiйснення митного оформлення вантажу.

4. Особливостi проведення процедур контролю пiд час перебування товарiв та iнших предметiв в режимi "тимчасового ввезення"

     4.1. Пiсля завершення митного оформлення вантажу в режимi тимчасового ввезення, спiвробiтником митницi, яким проводилось митне оформлення, формується окрема тека з ВМД та iншими документами, якi використовувались при митному оформленнi, та заповнюється контрольна картка встановленого зразку (додаток 4), яка разом iз заявою та гарантiйним зобов'язанням передається спiвробiтнику митницi, вiдповiдальному за здiйснення контролю вантажiв, що перебувають в режимi тимчасового ввезення, яким ВМД реєструється в журналi облiку та контролю тимчасового ввезення (вивезення) майна (додаток 5).

     4.2. Начальник пiдроздiлу митницi, де проводилось митне оформлення тимчасового ввезення (вивезення)товарiв та iнших предметiв, органiзує перiодичнi (щоквартальнi) перевiрки дотримання суб'єктами ЗЕД України положень дiючого законодавства щодо порядку розпорядження та використання предметiв, розмiщених в режим "тимчасового ввезення". Начальник ОП чи особа, що його замiщує, щомiсячно (до 10 числа поточного мiсяця) затверджує письмовi план - завдання за формою, що додається (додаток 6), в яких визначає об'єкти для проведення оперативних перевiрок, їх термiни та вiдповiдальних осiб, а також контролює виконання визначених завдань. По результатах перевiрок спiвробiтниками митницi складаються акти за встановленою формою (додаток 7), якi представляються керiвнику оперативного пiдроздiлу митницi. При необхiдностi, перевiрки проводяться за дорученням начальника митницi чи його заступникiв iз залученням спiвробiтникiв iнших пiдроздiлiв митницi.

     4.3. Виїзди в перiод проведення перевiрок в мiсця перебування предметiв, якi знаходяться пiд митним контролем, вiдображаються в журналi реєстрацiї мiсцевих вiдряджень особового складу оперативного пiдроздiлу. При виявленнi ознак порушень митних правил особою, яка виявила порушення, складається протокол про порушення митних правил, а у вiдповiдних випадках приймаються заходи для затримання вантажу. Матерiали по справi про ПМП передаються в установленому порядку до вiддiлення БК та ПМП. Копiя протоколу про ПМП залишається в справах оперативного пiдроздiлу, в якому було здiйснено митне оформлення вантажу.

     4.4. В пiдроздiлах митницi, якi здiйснюють митне оформлення тимчасового ввезення (вивезення) товарiв, встановлюється окремий облiк та зберiгання ВМД на тимчасове ввезення (вивезення) товарiв та на подальше їх зворотне вивезення (ввезення). При цьому ВМД на зворотне вивезення (увезення) товарiв пiдшивається в однiй справi з вiдповiдною (вiдповiдними) ВМД на тимчасове ввезення (вивезення) таких товарiв. В разi, якщо ВМД на зворотне вивезення/ввезення (або випуск у вiльний обiг) закриває декiлька ВМД на тимчасове ввезення/вивезення, ВМД на зворотне вивезення/ввезення пiдшивається в одну зi справ, в iншi справи - копiї цiєї ВМД, на iнших копiях ВМД робиться запис про номер справи де зберiгається оригiнал ВМД.

     Облiк вантажiв в справах пiдроздiлу проводиться за наступними напрямками:

     - ВМД на тимчасове ввезення товарiв, що перебувають на контролi;

     - ВМД на тимчасове вивезення товарiв, що перебувають на контролi;

     - ВМД на тимчасове ввезення товарiв, знятi з контролю;

     - ВМД на тимчасове вивезення товарiв, знятi з контролю;

     - ВМД на зворотне вивезення товарiв, на якi не надiйшло пiдтвердження про вивезення товарiв з митної територiї України.

     За допомогою програмного забезпечення облiку та контролю за товарами та iншими предметами, якi розмiщенi в режимi тимчасового ввезення (вивезення) посадовими особами митницi, вiдповiдальними за здiйснення контролю зазначених товарiв, постiйно забезпечується контроль термiнiв зворотного ввезення (вивезення) товарiв, зазначених у гарантiйних зобов'язаннях суб'єктiв ЗЕД.

     Не пiзнiше нiж за мiсяць до вичерпання термiну наданих митницi зобов'язань на адресу суб'єкта ЗЕД направляється повiдомлення про необхiднiсть виконання вимог ст.71 МКУ з попередженням про можливiсть застосування в разi їх порушення санкцiй передбачених чинним законодавством України.

     4.5. У разi невиконання у встановлений термiн суб'єктом ЗЕД вимог ст.71 МКУ, особа, вiдповiдальна за здiйснення контролю тимчасового ввезення (вивезення) в установленому порядку заводить справу про порушення митних правил, яку передає до вiддiлення БК та ПМП.

5. Порядок зняття з контролю товарiв та iнших предметiв, ранiше розмiщених в митний режим "тимчасове ввезення"

     5.1. Пiсля завершення митного оформлення зворотного вивезення або переоформлення у митний режим випуск у вiльний обiг товарiв та iнших предметiв, ранiше розмiщених в режимi тимчасового ввезення, посадова особа, що проводила їх оформлення, робить необхiднi вiдмiтки в контрольнiй картцi, зшиває ВМД з документами, якi використовувались при митному оформленi, в тецi разом з документами, на пiдставi яких їх було розмiщено в митному режимi тимчасового ввезення, i передає їх посадовiй особi пiдроздiлу митницi, вiдповiдальнiй за здiйснення контролю таких вантажiв.

     Вiдповiдальною особою проводиться перевiрка повноти виконання суб'єктом ЗЕД наданих митницi зобов'язань та робляться вiдмiтки у вiдповiдних графах журналу облiку та контролю тимчасового ввезення майна.

     5.2. По завершенню митного оформлення вантажiв, попередньо розмiщених у митному режимi тимчасового ввезення, в режим випуску у вiльний обiг в гр.11 журналу облiку та контролю тимчасового ввезення майна особою, вiдповiдальною за здiйснення контролю за тимчасовим ввезенням (вивезенням), робиться позначка "Пропущено для вiльного використання. Знято з контролю".

     5.3. ВМД на зворотне вивезення товарiв разом з ВМД на їх тимчасове ввезення знаходяться на контролi до надходження пiдтвердження вiд митного органу, у зонi дiяльностi якого здiйснювалося вивезення товарiв, про їх фактичне вивезення за межi митної територiї України в порядку, передбаченому наказом Держмитслужби України вiд 08.12.1998 р. N 771 "Про затвердження Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 21.01.99 р. за N 42/3335.

     Для здiйснення контролю фактичного вивезення товарiв, оформлених в режимi зворотного вивезення, iнспектором вiддiлу КДВ, робоче мiсце якого знаходиться в оперативному пiдроздiлi, щоденно, на пiдставi наданих вiдповiдальною особою оперативного пiдроздiлу номерiв ВМД, здiйснюється перегляд ЦБД IАМУ на предмет наявностi пiдтвердження про фактичне вивезення вантажiв за межi митної територiї України по вiдповiдним ВМД.

     За наявностi в ЦБД IАМУ повiдомлення про фактичне вивезення вантажу по ВМД на зворотне вивезення, iнспектор вiддiлу КДВ роздруковує витяг з ЦБД IАМУ про здiйснення такого вивезення, який засвiдчує своїм особистим пiдписом.

     Зазначений витяг передається вiдповiдальнiй особi оперативного пiдроздiлу, яка додає його до вiдповiдної ВМД для подальшого зберiгання в справах оперативного пiдроздiлу.

     Оперативнi пiдроздiли митницi, в яких вiдсутнi прикомандированi спiвробiтники вiддiлу КДВ, здiйснюють контроль фактичного вивезення товарiв за допомогою письмового запиту до вiддiлу КДВ, щодо надходження повiдомлення з митницi на кордонi про фактичне вивезення товарiв. Письмовий запит здiйснюється оперативним пiдроздiлом в тижневий термiн з дати доставки товарiв в митницю призначення на кордонi.

     Вiддiл КДВ, не пiзнiше семиденного термiну, письмово iнформує оперативний пiдроздiл, який здiйснював митне оформлення зворотного вивезення товарiв про їх фактичне вивезення за межi митної територiї України. До письмового повiдомлення додаються витяги з ЦБД IАМУ про фактичне вивезення товарiв.

     В разi пiдтвердження факту не вивезення товарiв оформлених в режимi зворотного вивезення, для з'ясування ознак правопорушення в дiях суб'єкта ЗЕД, а також при необхiдностi складання протоколу про ПМП, вiддiл КДВ iнформує оперативний пiдроздiл митницi, який здiйснював митне оформлення зворотного вивезення товарiв та оперативний вiддiл ВБК та ПМП.

     5.4. Вантаж знiмається з контролю в справах оперативного пiдроздiлу митницi при наявностi документальних пiдтверджень:

     - про завершення його митного оформлення в повному обсязi та при пiдтвердженнi його фактичного зворотного вивезення за межi митної територiї України;

     - проведення митного оформлення в режимi "випуск у вiльне використання".

     5.5. Товари та iншi предмети прийнятi на склад митницi для передачi у власнiсть держави, конфiскованi по рiшеннях суду, а також знищенi пiд контролем митницi знiмаються з контролю за окремими рiшеннями начальника митницi чи його заступника.

6. Продовження термiну тимчасового ввезення (вивезення)

     6.1. Схiдною РМ здiйснюється продовження термiнiв:

     а) тимчасового ввезення (вивезення) товарiв у межах рiчного перiоду, установленого ст.71 МКУ;

     б) тимчасового ввезення понад один рiк для товарiв, зазначених у пiдпунктах "а", "б", "ж", "i" пункту 1.2 Порядку, затвердженого наказом ДМСУ N 173 вiд 28.03.2000 р.;

     в) тимчасового вивезення товарiв.

     6.2. Розгляд питання щодо продовження термiну тимчасового ввезення (вивезення) майна здiйснюється на пiдставi завчасно наданих до загального вiддiлу митницi, наступних документiв:

     - мотивованої заяви про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) майна, в якiй має бути зазначено перелiк усiх документiв, що додаються;

     - копiї ВМД;

     - копiї письмової заяви, на пiдставi якої здiйснювалось розмiщення товарiв в режим тимчасового ввезення;

     - копiй контрактiв, договорiв (у необхiдних випадках - , звернення iноземних фiрм з приводу продовження зазначених строкiв, якi можуть бути використанi митницями при прийняттi належного рiшення;

     - копiй листiв, якими було продовжено термiн тимчасового ввезення (вивезення), якщо таке продовження було;

     - копiй протоколiв про ПМП та постанов по ним, якщо було складено такi протоколи.

     - довiдки про проведення декларування валютних цiнностей, доходiв та майна, що належать резиденту України i знаходяться за її межами, або довiдка про вiдсутнiсть за межами України валютних цiнностей та майна;

     - копiї гарантiйного зобов'язання про зворотне ввезення (вивезення);

     - копiї облiкової картки суб'єкта ЗЕД.

     Зазначенi копiї документiв повиннi бути завiренi печаткою пiдприємства та особистим пiдписом його керiвника або особи, яка згiдно облiкової картки суб'єкта ЗЕД уповноважена на роботу з митницею.

     Спiвробiтник загального вiддiлу реєструє наданi суб'єктом ЗЕД документи та передає для вiзування заступнику начальника митницi, який за своїми функцiональними обов'язками вiдповiдає за вказану роботу.

     Заступник начальника митницi пiсля вiзування повертає пакет документiв до загального вiддiлу.

     Спiвробiтник загального вiддiлу виписує контрольну картку на пакет документiв i за встановленим порядком передає його до пiдроздiлу, який зазначений у резолюцiї заступника начальника митницi.

     6.3. Начальник оперативного пiдроздiлу, на розгляд до якого надано пакет документiв, i у якому майно знаходиться на облiку, розглядає цi документи i накладає вiзу на листi - заявi, в якiй призначає вiдповiдальним за розгляд зазначених документiв особу, вiдповiдальну за здiйснення контролю за тимчасовим ввезенням (вивезенням) товарiв.

     Особа, вiдповiдальна за розгляд зазначених документiв, перевiряє наявнiсть всiх необхiдних для прийняття рiшення документiв, а також достовiрнiсть даних, зазначених у заявi, перевiряє наявнiсть та стан використання майна, зазначеного у ВМД на тимчасове ввезення, та у присутностi повноважних осiб органiзацiї, яка звернулася за продовженням термiну тимчасового ввезення майна, складає акт, у якому вказує на мiсцезнаходження вантажу та мету його використання за формою (додаток 7). Акт пiдписується iнспектором митницi та особами, у присутностi яких було проведено догляд майна та проставляються вiдтиски штампу ПМК та печатки органiзацiї.

     В тому разi, коли надiсланi не всi необхiднi документи, пiдроздiлом, в якому майно знаходиться на контролi, на адресу органiзацiї у 7-денний термiн направляється лист, в якому вказується на необхiднiсть надiслати додатковi матерiали з обов'язковим зазначенням термiну виконання цих вимог. В разi ненадання необхiдних для митного контролю документiв або надання таких документiв не в повному обсязi, що унеможливило прийняття вiдповiдного рiшення митницею, та призвело до порушення термiну, встановленого зобов'язанням про зворотне ввезення (вивезення) майна, iнспектор оперативного пiдроздiлу складає протокол про ПМП за ст.108, 113 Митного кодексу України.

     У разi, якщо термiн тимчасового ввезення (вивезення) майна продовжити неможливо, за наявностi достатнiх пiдстав, у 15-денний термiн пiдроздiл, в якому майно знаходиться на облiку, готує лист - вiдповiдь суб'єкту ЗЕД, у якiй зазначає:

     - iнформацiю про причини вiдмови;

     - вимоги до суб'єкта ЗЕД щодо здiйснення зворотного вивезення (ввезення) товарiв у десятиденний термiн з обов'язковим зазначенням конкретної дати вивезення (ввезення) або оформлення цих товарiв для вiльного використання;

     - попередження про застосування санкцiй, передбачених ст.113 Митного кодексу України до суб'єкта ЗЕД у разi невиконання рiшення начальника митницi або його заступника.

     У разi, якщо термiн тимчасового ввезення (вивезення) майна продовжити можливо, особою, вiдповiдальною за розгляд зазначених документiв, на адресу органiзацiї у 15-денний термiн складається лист - вiдповiдь iз обов'язковим зазначенням того, що до закiнчення термiну тимчасового ввезення (вивезення) майна керiвником пiдприємства мають бути виконанi вимоги ст.71 Митного кодексу України. В разi невиконання вiн буде притягнутий до вiдповiдальностi згiдно ст.108, 113 Митного кодексу України. Завiзована заява разом iз пакетом документiв та проектом вiдповiдi заявниковi передається на пiдпис заступнику начальника митницi.

     Копiя вiдповiдi заявнику та пакет документiв повертається до пiдроздiлу, в якому майно знаходиться на контролi.

     6.4. У випадку коли вирiшення питання, щодо продовження термiну тимчасового ввезення (вивезення) товарiв, не вiднесено до компетенцiї Схiдної регiональної митницi, особа вiдповiдальна за розгляд документiв у 10-денний термiн направляє в установленому порядку на розгляд до Держмитслужби копiї документiв зазначених в п.6.2 даної Технологiчної схеми разом з супровiдним листом, в якому зазначаються пропозицiї щодо можливостi або неможливостi продовжити термiн тимчасового ввезення (вивезення) товарiв. При цьому, на адресу суб'єкта ЗЕД надсилається лист-повiдомлення щодо направлення зазначених документiв на розгляд до Держмитслужби.

7. Особливостi продовження термiну тимчасового ввезення
(вивезення) майна, що знаходиться на контролi в iншiй митницi регiону.

     7.1. Положення даного роздiлу застосовуються у разi виникнення необхiдностi продовження термiнiв:

     а) тимчасового ввезення понад один рiк для товарiв, зазначених у пiдпунктах "а", "б", "ж", "i" пункту 1.2 Порядку, затвердженого наказом ДМСУ N 173 вiд 28.03.2000 р.

     б) тимчасового вивезення товарiв понад один рiк.

     7.2. Суб'єкти господарювання мають надсилати на адресу регiональної митницi мотивовану заяву про продовження строку тимчасового ввезення (вивезення) майна, завiзовану в митному органi, який здiйснив пропуск майна через митний кордон України, тобто в митницi, де майно знаходиться на контролi.

     Пiд вiзуванням розумiється проставлення на заявi резолюцiї та пiдпису начальника (заступника начальника) митницi. Зазначений пiдпис завiряється гербовою печаткою митницi.

     Вiзуються тiльки мотивованi заяви, в яких обов'язково має бути зазначений перелiк усiх документiв, що додаються (п.6.2 даної Технологiчної схеми). До заяви в обов'язковому порядку додається акт (додаток 7) перевiрки вiдповiдностi фактичного стану (фактичних кiлькостi, мiсцезнаходження, комплектностi тощо) товарiв iнформацiї, заявленiй у попередньому зобов'язаннi про зворотне вивезення.

     Спiвробiтник загального вiддiлу реєструє наданi суб'єктом ЗЕД документи та передає для вiзування заступнику начальника митницi.

     Заступник начальника митницi, пiсля вiзування повертає пакет документiв до загального вiддiлу.

     Спiвробiтник загального вiддiлу виписує контрольну картку на пакет документiв i за встановленим порядком передає його до вiддiлу ОМК.

     Вiддiл ОМК в 15-денний термiн розглядає наданi документи та готує проект вiдповiдi суб'єкту ЗЕД за пiдписом начальника митницi або його заступника. Копiя вiдповiдi надсилається начальнику митницi, який вiзував заяву суб'єкта ЗЕД.

8. Заключнi положення

     Питання взаємодiї, не передбаченi цiєю технологiчною схемою, вирiшуються по узгодженню мiж керiвниками структурних пiдроздiлiв митниць та заступниками начальникiв митниць, яким вони пiдпорядкованi в установленому порядку.

НАЧАЛЬНИК ВОМК М.А. МАРТИНОВ

Додаток 1
до Технологiчної схеми

В СХIДНУ РЕГIОНАЛЬНУ МИТНИЦЮ

ЗАЯВА
щодо можливостi тимчасового ввезення/вивезення виставкових товарiв

1. Пiдприємство (органiзатор виставки)Юридична адресаПоштова (фактична) адреса


тел. ___________
зареєстровано в _______________________ митницi пiд N ______________
Банкiвськi вiдомостi: р/р ______________ назва банку__________________
МФО _______________ адреса банку ________________________________
2. Мета виставки3. Час проведення виставки4. Мiсце проведення виставки7.Особи(П.I.Б., телефони), вiдповiдальнi за зворотне вивезення(ввезення)8. Вiдомостi про органiзацiї (учасники виставки):
ПiдприємствоЮридична адресаБанкiвськi вiдомостi: р/р ______________ назва банку__________________
МФО _______________ адреса банку ________________________________

9. Найменування, кiлькiсть та вартiсть товарiв, що будуть оформленi вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення:Керiвник

(пiдпис)

(П.I.Б.)

Головний бухгалтер

(пiдпис)

(П.I.Б.)

"Розмiщення предметiв у режим тимчасового ввезення/вивезння дозволено"

Заступник начальника Схiдної регiональної митницi

Додаток 2
до Технологiчної схеми
вих. N__ вiд "__"________ 200_ р. СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
61003,м.Харкiв, вул.Короленко,16А

ГАРАНТIЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ПРО ЗВОРОТНЄ ВИВЕЗЕННЯ ПРЕДМЕТIВ
Пiдприємство

(назва пiдприємства, його юридична / фактична адреса, телефони,банкiвськi вiдомостi)

зареєстроване Схiдною реґiональною митницею за номером _______________

(номер облiкової картки заявника)

в особi

(прiзвище, iм'я, та по батьковi особи, вiдповiдальної за зворотне вивезення вантажу, її посада) яка дiє на пiдставi

просить дозволити розмiщення, згiдно ст.71 Митного кодексу України, в митний режим тимчасового ввезення вантажу:

( назва вантажу, його кiлькiсть та вартiсть)

пiд зобов'язання про його зворотнє вивезення в термiн до _____________

Вантаж перемiщується через митний кордон України на пiдставi угоди N _________ вiд ________, укладеної нашим пiдприємством з


(вказується повна назва власника вантажу) i буде використовуватися для


(вказується мета перемiщення )

В перiод перебування майна пiд митним контролем гарантую його використання виключно за умовами передбаченими вищезазначеною угодою i постiйне його перебування за адресою


(вказується фактична адреса мiсця знаходження предметiв) ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ:
* не реалiзовувати товари, оформленi вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення, без дозволу митницi та вiдповiдного митного оформлення;
* вивезти цi товари у встановлений термiн або провести їх переоформлення у вiльне використання до закiнчення цього термiну;
* представляти щоквартально вищезазначенi предмети для митного контролю.

В разi будь-яких змiн даних, заявлених в зобов'язаннi, гарантую надати в тижневий термiн, письмово, iнформацiю про такi змiни. З санкцiями, передбаченими ст. 108, 113 Митного кодексу України за порушення даного зобов'язання ознайомлений.

Керiвник

(пiдпис)

(П.I.Б.)

Головний бухгалтер

(пiдпис)

(П.I.Б.)


продовження Додатоку 2
до Технологiчної схеми

вих. N__ вiд "__"________ 200_ р. СХIДНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
61003,м.Харкiв, вул.Короленко,16А

ГАРАНТIЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ПРО ЗВОРОТНЄ ВВЕЗЕННЯ ПРЕДМЕТIВ
Пiдприємство

(назва пiдприємства, його юридична / фактична адреса, телефони,банкiвськi вiдомостi)

зареєстроване Схiдною реґiональною митницею за номером _______________

(номер облiкової картки заявника)

в особi

(прiзвище, iм'я, та по батьковi особи, вiдповiдальної за зворотне ввезення вантажу, її посада) яка дiє на пiдставi

просить дозволити розмiщення, згiдно ст.71 Митного кодексу України, в митний режим тимчасового ввезення вантажу:

( назва вантажу, його кiлькiсть та вартiсть)

пiд зобов'язання про його зворотнє ввезення в термiн до _____________

Вантаж перемiщується через митний кордон України на пiдставi угоди N _________ вiд ________, укладеної нашим пiдприємством з


(вказується повна назва власника вантажу) i буде використовуватися для


(вказується мета перемiщення )

В перiод перебування майна пiд митним контролем гарантую його використання виключно за умовами передбаченими вищезазначеною угодою i постiйне його перебування за адресою


(вказується фактична адреса мiсця знаходження предметiв) ЗОБОВ'ЯЗУЮСЬ:
* не реалiзовувати товари, оформленi вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення, без дозволу митницi та вiдповiдного митного оформлення;
* вивезти цi товари у встановлений термiн або провести їх переоформлення у вiльне використання до закiнчення цього термiну;
* представляти щоквартально вищезазначенi предмети для митного контролю.

В разi будь-яких змiн даних, заявлених в зобов'язаннi, гарантую надати в тижневий термiн, письмово, iнформацiю про такi змiни. З санкцiями, передбаченими ст. 108, 113 Митного кодексу України за порушення даного зобов'язання ознайомлений.

Керiвник

(пiдпис)

(П.I.Б.)

Головний бухгалтер

(пiдпис)

(П.I.Б.)


Додаток 3
до Технологiчної схеми

В СХIДНУ РЕГIОНАЛЬНУ МИТНИЦЮ


ЗАЯВА
щодо можливостi тимчасового ввезення/вивезення товарiв

1. Пiдприємство

Юридична адреса

Поштова (фактична) адреса

тел. _____________
зареєстровано в ______________________________ митницi пiд N __________
Банкiвськi вiдомостi: р/р _____________________ назва банку ___________
МФО _______________ адреса банку ______________________________________
2. Мета тимчасового ввезення/вивезення
3. Термiн тимчасового ввезення/вивезення ______________
4. Особи (П.I.Б.,телефони),вiдповiдальнi за зворотне вивезення/ввезення


5. Найменування, кiлькiсть та вартiсть товарiв, що будуть оформленi вiдповiдно до митного режиму тимчасового ввезення/вивезення:
Керiвник

(пiдпис)

(П.I.Б.)

Головний бухгалтер

(пiдпис)

(П.I.Б.)Додаток 4
до Технологiчної схеми

N _____________________ вiд "___"__________ 200_ р.

КОНТРОЛЬНА КАРТКА
ПО ОФОРМЛЕНIЙ ОПЕРАЦIЇ В МИТНОМУ
РЕЖИМI ТИМЧАСОВОГО ВВЕЗЕННЯ / ВИВЕЗЕННЯ
Пiдприємство

(назва, код ЕДРПО)

(адреса) Контрольний термiн зворотного ввезення/ вивезення предметiв (згiдно ВМД вiд _______ N_____) до __________, оформлених пiд гарантiйне зобов'язання N _____ вiд _____________ про зворотне повернення.

     1. КОНТРОЛЬНI ВIДОМОСТI

Коротке
найменуван
ня
предметiв
згiдно ВМД
Код
по ТН
ЗЕД
Одиниця
вимiру
Кiлькiсть
фiзичних
одиниць
Вага
нетто,
кг.
Вартiсть в
валютi
контракту
П.I.Б. та
пiдпис
посадової
особи
митницi
     1     2     3      4   5      6      7
             
             
             
             


2. РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ

Номер ВМД,
дата,
згiдно яких
оформлено
зворотнє
ввезення
(вивезення)
Код
по ТН
ЗЕД
Одиниця
вимiру
Кiлькiсть
фiзичних
одиниць
Вага
нетто,
кг.
Вартiсть в
валютi
контракту
П.I.Б. та
пiдпис
посадової
особи
митницi
      1     2     3       4   5      6      7
             
             
             
             


N п/п Особовi примiтки
   
   
   
   


Додаток 7
до Технологiчної схеми

________________________________________________
(назва митницi)

АКТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ МИТНОГО ОГЛЯДУ

N _________ вiд "_____" ______________ 200__ р.

 

Мiсце проведення огляду


Огляд товарiв, заявлених у ВМД N _____/_/______ вiд "__" ______ 200_р., проводив


(посада, прiзвище, iнiцiали посадової особи митного органу) у присутностi

(посада, прiзвище, iнiцiали, N паспорта або посвiдчення)
за участю

(посада, прiзвище, iнiцiали, N паспорта або посвiдчення)

Вiдомостi, заявленi у ВМД:

Вiдправник/експортер

Одержувач/iмпортер

Найменування товару

Кiлькiсть вантажних мiсць _____ Вага брутто ______ Вага нетто _________

Код товару за УКТЗЕД __________

Код країни походження _________

Товаросупровiднi документи


(назви, номери та дати товаросупровiдних документiв: ТТН, книжки МДП, CMR, iнвойсiв, рахункiв тощо)
Митне забезпечення (забезпечення вiдправника) _____________________ (наявнiсть та цiлiсть)
Кiлькiсть вiдкритих (розпакованих) вантажних мiсць ________________

Результати проведення митного огляду:
*

Вантажнi мiсця запаковано з накладенням митного забезпечення N ____

Особи, що були присутнi при здiйсненнi митного огляду:

(пiдпис)

(П.I.Б.)

(пiдпис)

(П.I.Б.)

Посадова особа митного органу

(пiдпис)

(П.I.Б.)

Мiсце для вiдбитка штампа "Пiд митним контролем"

* Якщо недостатньо мiсця для занесення всiх вiдомостей, то вони наводяться на додатковому аркушi формату А4, про що робиться запис "Див. на додатковому аркушi".

** Запис виконується власноручно.

3. Начальнику вiддiлу ОМК Мартинову М.А. та начальнику юридичного вiддiлу Пузiкову В.А. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Харкiвського обласного управлiння юстицiї.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.