ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) доповнити Кодекс статтею 18822 такого змiсту:

     "Стаття 18822. Невиконання законних вимог посадових осiб державної санiтарно-епiдемiологiчної служби та державної служби ветеринарної медицини

     Невиконання законних вимог посадових осiб державної санiтарно-епiдемiологiчної служби або державної служби ветеринарної медицини щодо знищення небезпечних для споживання людиною, твариною чи для iншого використання харчових продуктiв, харчових добавок, ароматизаторiв, дiєтичних добавок та допомiжних матерiалiв для переробки харчових продуктiв -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     2) статтю 221 та частину першу статтi 294 пiсля цифр "18819" доповнити цифрами "18822";

     3) у пунктi 1 частини першої статтi 255:

     в абзацi "органiв, установ i закладiв державної санiтарно-епiдемiологiчної служби (статтi 421 - 423)" слово i цифри "(статтi 421 - 423)" замiнити словом i цифрами "(статтi 421 - 423, 18822)";

     в абзацi "органiв державного ветеринарного нагляду (статтi 421 - 423)" слово i цифри "(статтi 421 - 423)" замiнити словом i цифрами "(статтi 421 - 423, 18822)";

     4) частину другу статтi 277 пiсля цифр "18510" доповнити цифрами "18822".

     2. Статтю 18 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 29, ст. 377) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Порядок застосування технiчних регламентiв, фармакологiчних, санiтарних, фiтосанiтарних, ветеринарних та екологiчних заходiв, стандартiв та вимог

     Технiчнi регламенти, фармакологiчнi, санiтарнi, фiтосанiтарнi, ветеринарнi та екологiчнi заходи, стандарти та вимоги до товарiв, що iмпортуються в Україну, застосовуються в порядку, встановленому законодавством України".

     3. У Законi України "Про забезпечення санiтарного та епiдемiчного благополуччя населення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1994 р., N 27, ст. 218; 2002 р., N 29, ст. 190):

     1) статтю 1 доповнити абзацами такого змiсту:

     "державна санiтарно-епiдемiологiчна експертиза щодо безпечностi харчових продуктiв - професiйна дiяльнiсть, яку провадять органи, установи та заклади державної санiтарно-епiдемiологiчної служби з метою попередження, зменшення та усунення можливого шкiдливого впливу на здоров'я людини харчового продукту i яка полягає в оцiнцi ризику, визначеннi вiдповiдних санiтарних заходiв та/або технiчних регламентiв щодо виробництва та/або введення в обiг харчових продуктiв i проведеннi перевiрки (розширеного контролю) на вiдповiднiсть цим заходам та регламентам наданого виробником або постачальником зразка харчового продукту, допомiжних засобiв та матерiалiв для виробництва та обiгу харчових продуктiв, а також нових технологiй i технологiчного обладнання;

     висновок державної санiтарно-епiдемiологiчної експертизи щодо безпечностi харчових продуктiв - документ установленої форми, в якому на пiдставi результатiв аналiзу ризику та перевiрки (розширеного контролю) наданого виробником або постачальником зразка харчового продукту, допомiжних засобiв та матерiалiв для виробництва та обiгу харчових продуктiв, його виробничої технологiї i технологiчного обладнання, що використовується при його виробництвi, визначається перелiк санiтарних заходiв та технiчних регламентiв, яких повиннi дотримуватися виробник та постачальник для забезпечення безпечностi харчового продукту;

     об'єкти санiтарних заходiв - харчовi продукти, в тому числi для спецiального дiєтичного споживання, функцiональнi харчовi продукти, а також харчовi добавки, ароматизатори, дiєтичнi добавки та допомiжнi матерiали для переробки харчових продуктiв, допомiжнi засоби та матерiали для виробництва та обiгу харчових продуктiв;

     ризик - можливiсть виникнення та вiрогiднi масштаби наслiдкiв вiд негативного впливу об'єктiв санiтарних заходiв протягом певного перiоду часу;

     аналiз ризику - процес, що складається з трьох взаємозв'язаних компонентiв: оцiнка ризику, управлiння ризиком та повiдомлення про ризик;

     оцiнка ризику - науково обґрунтований процес, який складається з iдентифiкацiї та характеристики небезпеки, оцiнки впливу, характеристики ризику;

     управлiння ризиком - процес вибору альтернативних рiшень на пiдставi результатiв оцiнки ризику та, у разi необхiдностi, вибору i впровадження вiдповiдних засобiв управлiння (контролю), включаючи регуляторнi заходи;

     повiдомлення про ризик - взаємний обмiн iнформацiєю про ризик мiж спецiалiстами з оцiнки ризику, особами, що здiйснюють управлiння ризиком, заiнтересованими торговими партнерами та iншими заiнтересованими сторонами;

     санiтарний захiд безпечностi харчових продуктiв (далi - санiтарний захiд) - застосування будь-яких законiв, постанов та iнших нормативно-правових актiв, вимог та процедур для захисту життя i здоров'я людей вiд ризику, що виникає вiд споживання харчових добавок, забруднюючих речовин, токсинiв або хвороботворних органiзмiв у харчових продуктах, пiдконтрольних санiтарнiй службi, та харчових продуктiв, пiдконтрольних ветеринарнiй службi, виконання яких є обов'язковим. Санiтарнi заходи включають, зокрема, обов'язковi параметри безпечностi кiнцевого продукту; методи переробки та виробництва; процедури експертизи, iнспектування, сертифiкацiї та ухвалення; положення щодо вiдповiдних статистичних методiв; процедури вiдбору зразкiв та методiв оцiнки ризику; вимоги щодо пакування та етикетування, якi безпосередньо стосуються безпечностi харчових продуктiв;

     технiчний регламент - нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом виконавчої влади з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики, в якому зазначаються характеристики продукту чи пов'язанi з ним процеси i методи виробництва, включаючи вiдповiднi адмiнiстративнi положення, виконання яких є обов'язковим. Технiчний регламент не мiстить вимог щодо безпечностi харчових продуктiв, встановлених згiдно iз санiтарними заходами, та може включати або визначати вимоги до термiнологiї, позначень, пакування, маркування або етикетування стосовно продукту, процесу чи методу виробництва;

     прикордоннi iнспекцiйнi пости - потужностi (об'єкти), що розташованi у пунктi пропуску через державний кордон, включаючи пункти на автомобiльних шляхах, залiзничних станцiях, аеропортах, морських i рiчкових портах, де здiйснюється вiдповiдний контроль (iнспектування) iмпортованих та експортованих вантажiв з об'єктами санiтарних заходiв, що перемiщуються через державний кордон України;

     харчовий продукт (їжа) - будь-яка речовина або продукт (сирий, включаючи сiльськогосподарську сировину, необроблений, напiвоброблений або оброблений), призначенi для споживання людиною. Харчовий продукт включає напiй, жувальну гумку та будь-яку iншу речовину, зокрема воду, що навмисно включенi до харчового продукту пiд час виробництва, пiдготовки або обробки;

     харчова добавка - будь-яка речовина, яка не вважається харчовим продуктом або його складником, але додається до харчового продукту з технологiчною метою в процесi виробництва та яка у результатi стає невiд'ємною частиною продукту (термiн не включає забруднюючi речовини, пестициди або речовини, доданi до харчових продуктiв для полiпшення їх поживних властивостей);

     ароматизатори - ароматичнi речовини, ароматичнi препарати, технологiчнi ароматизатори, коптильнi ароматизатори та їх сумiшi;

     дiєтична добавка - вiтамiннi, вiтамiнно-мiнеральнi або трав'янi добавки окремо та/або в поєднаннi у формi пiгулок, таблеток, порошкiв, що приймаються перорально разом з їжею або додаються до їжi в межах фiзiологiчних норм для додаткового, порiвняно iз звичайним харчуванням, вживання цих речовин; дiєтичнi добавки також мiстять або включають рiзнi речовини або сумiшi речовин, у тому числi протеїн, вуглеводи, амiнокислоти, їстiвнi масла та екстракти рослинних i тваринних матерiалiв, що вважаються необхiдними або корисними для харчування та загального здоров'я людини;

     допомiжнi матерiали для переробки харчових продуктiв - будь-який матерiал, за винятком матерiалiв харчового обладнання та iнвентарю, якi не споживаються, а використовуються пiд час виробництва або переробки харчового продукту чи його складових для досягнення певної виробничої мети, в результатi чого утворюються залишки або похiднi речовини у кiнцевому продуктi;

     допомiжнi засоби i матерiали для виробництва та обiгу харчових продуктiв - матерiали або речовини, включаючи обладнання та iнвентар, одиницi упаковки (контейнери), якi контактують з харчовими продуктами i таким чином можуть впливати на їх безпечнiсть";

     2) у частинi другiй статтi 13 слова "харчових продуктiв та харчових добавок" виключити;

     3) частину сьому статтi 14 викласти в такiй редакцiї:

     "Перелiк установ, органiзацiй та закладiв, уповноважених проводити випробування продукцiї на вiдповiднiсть вимогам безпеки для здоров'я i життя населення, погоджується головним державним санiтарним лiкарем України";

     4) частину другу статтi 29 доповнити словами "прикордоннi iнспекцiйнi пости";

     5) пункт "а" частини першої статтi 40 викласти в такiй редакцiї:

     "а) затверджує державнi санiтарнi норми, регламенти використання небезпечних факторiв, гранично допустимi концентрацiї, максимальнi межi залишкiв у харчових продуктах та орiєнтовно безпечнi рiвнi хiмiчних i бiологiчних чинникiв у предметах та виробах, у водi, повiтрi, ґрунтi, а також встановлює норми радiацiйної безпеки та допустимi рiвнi впливу на людину iнших фiзичних факторiв";

     6) у частинi першiй статтi 42:

     у пунктах "в" та "є" слова " харчових продуктiв" виключити;

     доповнити пунктом "ж" такого змiсту:

     "ж) заборона виробництва або обiгу, а також вилучення з обiгу харчових продуктiв, харчових добавок, ароматизаторiв, дiєтичних добавок, допомiжних матерiалiв для переробки харчових продуктiв, а також допомiжних засобiв та матерiалiв для виробництва та обiгу харчових продуктiв на пiдставах та у порядку, що встановленi законами України "Про безпечнiсть та якiсть харчових продуктiв" та "Про вилучення з обiгу, переробку, утилiзацiю, знищення або подальше використання неякiсної та небезпечної продукцiї".

     4. У Законi України "Про пестициди i агрохiмiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91; 2004 р., N 26, ст. 362):

     1) у статтi 17:

     в абзацi п'ятому частини першої слова "а також торгiвлю харчовими продуктами" виключити;

     доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "У разi забруднення харчових продуктiв залишками пестицидiв i агрохiмiкатiв у кiлькостi, що перевищує встановленi вимоги, право забороняти їх переробку i реалiзацiю надається спецiально уповноваженим органам виконавчої влади з охорони здоров'я та у сферi аграрної полiтики вiдповiдно до їх компетенцiї";

     2) назву роздiлу V викласти в такiй редакцiї:

"ВИМОГИ ДО БЕЗПЕЧНОСТI СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ СИРОВИНИ";

     3) статтю 18 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Вимоги до безпечностi сiльськогосподарської сировини

     Сiльськогосподарська сировина повинна вiдповiдати санiтарним вимогам щодо максимальних меж залишкiв (максимально допустимий рiвень залишкiв) пестицидiв i агрохiмiкатiв.

     Рiшення про порядок використання сiльськогосподарської сировини, яка не вiдповiдає цим вимогам, приймають органи державної санiтарно-епiдемiологiчної служби i державної ветеринарної медицини вiдповiдно до їх компетенцiї.

     Сiльськогосподарська сировина, яка не може бути використана, пiдлягає вилученню, утилiзацiї i знищенню у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     4) статтю 19 виключити.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
15 листопада 2005 року
N 3078-IV

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.