ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Закону України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України транспортних засобiв"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Законi України "Про деякi питання ввезення на митну територiю України транспортних засобiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2005 р., N 34, ст. 435):

     1) у назвi Закону пiсля слiв "територiю України" доповнити словами "та реєстрацiї";

     2) перед словами "Верховна Рада України постановляє" доповнити словами "З метою регулювання ввезення на митну територiю України та проведення першої реєстрацiї ввезених або виготовлених в Українi транспортних засобiв";

     3) статтi 1 i 2 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Пропуск на митну територiю України з метою вiльного обiгу (у тому числi з метою розкомплектування на запаснi частини) тракторiв колiсних для перевезення напiвпричепiв (сiдельних тягачiв), автобусiв, легкових автомобiлiв, вантажних автомобiлiв, автомобiлiв спецiального призначення та шасi з встановленими двигунами - коди товарних позицiй згiдно з Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi 8701 20, 8702-8705 та 8706 (шасi з встановленими двигунами тiльки для автомобiлiв товарних позицiй 8701 20 та 8702-8705) допускається за умови, що на момент перемiщення через митний кордон України пройшло не бiльше 8 рокiв з дати їх виготовлення.

     2. Пропуск на митну територiю України з метою вiльного обiгу та першу реєстрацiю в Українi ввезених транспортних засобiв нових i таких, що були в користуваннi, або виготовлених в Українi здiйснюють за умови їх вiдповiдностi екологiчним нормам не нижче рiвня "ЄВРО-2" згiдно з технiчними регламентами та нацiональними стандартами (щонайменше за умови вiдповiдностi вимогам рiвня "B" ДСТУ UN/ECE R 49-02A, B:2002 або "B","C","D" ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002, якi застосовують залежно вiд особливостей конструкцiї транспортних засобiв):

     - для тракторiв колiсних для перевезення напiвпричепiв (сiдельних тягачiв), автобусiв та легкових автомобiлiв - коди товарних позицiй 8701 20, 8702 та 8703 - 1 сiчня 2006 року. Цю норму не поширюють до 1 липня 2006 року на зазначенi транспортнi засоби, перемiщенi на митну територiю України або виготовленi в Українi до 31 грудня 2005 року включно, та транспортнi засоби, на якi до 31 грудня 2005 року включно видано сертифiкати вiдповiдностi;

     - для вантажних автомобiлiв та автомобiлiв спецiального призначення - коди товарних позицiй 8704 та 8705 - з 1 сiчня 2007 року";

     4) у статтi 3 пiсля слiв "засобiв вимогам" доповнити словами "технiчних регламентiв та", а пiсля слiв "є сертифiкат" - "або iнший документ про пiдтвердження";

     5) статтi 4 i 5 виключити;

     6) доповнити Закон новими статтями 31 i 32 такого змiсту:

     "31. Стаття 1 цього Закону втрачає чиннiсть через п'ять рокiв з дня вступу України до Свiтової органiзацiї торгiвлi.

     32. Дiя статей 1 i 2 цього Закону не поширюється на транспортнi засоби, якi ввозяться на митну територiю України тимчасово, з метою транзиту та при переселеннi громадян на постiйне мiсце проживання до України";

     7) у статтi 8 слова "крiм статтi 2, яка набирає чинностi з 1 сiчня 2006 року" виключити.

     2. Частину другу статтi 5 Закону України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 2) викласти у такiй редакцiї:

     "Транспортнi засоби за кодами 8701, 8702, 8703, 8704, 8705 Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi як новi, так i такi, що були у користуваннi, якi ввозяться на митну територiю України громадянами, пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї вiдповiдно до законодавства України. Документи, що засвiдчують вiдповiднiсть транспортних засобiв вимогам технiчних регламентiв та нацiональних стандартiв, подаються митним органам пiд час митного оформлення транспортних засобiв з метою вiльного обiгу та уповноваженим в Українi органам пiд час реєстрацiї транспортних засобiв, якщо вони пiдлягають реєстрацiї".

     3. Пункт 3 статтi 1 Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288) викласти в такiй редакцiї:

     "3) вiльний обiг - розпорядження без митного контролю товарами i предметами, пропущеними через митний кордон України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України в мiсячний термiн з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування центральними органами виконавчої влади їхнiх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
30 листопада 2005 року
N 3151-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.