ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

20.01.07 N 010/30-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць
Начальникам митниць


     До Держмитслужби надходять запити щодо можливостi подання однiєї вантажної митної декларацiї (далi - ВМД) на товари, перемiщення яких через митний кордон України здiйснювалось iз застосуванням перiодичної митної декларацiї.

     Вiдповiдно до положень Порядку та умов подання перiодичної митної декларацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.12.2002 N 1985 (зi змiнами), у разi коли товари регулярно перемiщуються через митний кордон України однiєю i тiєю ж особою на одних i тих же умовах та пiдставах, митний орган може дозволити такiй особi подавати перiодичну митну декларацiю, яка оформляється на перемiщення товарiв за певний погоджений з митним органом перiод. У 30-денний термiн пiсля оформлення перiодичної митної декларацiї особа зобов'язана подати митну декларацiю, заповнену в установленому порядку.

     Згiдно з пунктом 12 Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 (зi змiнами), у випадках, що визначаються Державною митною службою, можуть складатися одна ВМД на кiлька партiй товарiв або кiлька ВМД на одну партiю товарiв.

     Пунктом 1.7 Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї вiдповiдно до митних режимiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 30.06.98 N 380 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.07.98 за N 469/2909 (зi змiнами) встановлено, що одна ВМД на кiлька партiй товару може оформлюватися, зокрема, у випадку використання певних типiв ВМД, визначених Держмитслужбою України.

     Враховуючи вищевикладене, законодавством передбачено можливiсть, по закiнченню строку зобов'язання, зазначеного у Рiшеннi про надання особi дозволу на подання перiодичної митної декларацiї, подавати одну вантажну митну декларацiю, оформлену у звичайному порядку на обсяг товарiв, перемiщених за перiодичною митною декларацiєю через один пункт пропуску на митному кордонi України.

Директор Департаменту декларування та митних режимiв В.П.Науменко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.