ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

18.11.97 11/3-10941

Про перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв у груднi 1997 року

     Повiдомляємо, шо з 1 по 31 грудня поточного року буде проведена щорiчна перереєстрацiя митних лiцензiйних складiв вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.08.96 р. N 954 "Про впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв" та на умовах Положення про порядок здiйснення перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв на територiї України, затвердженого наказом Держмиткому вiд 5.11.96 р. N 510 i зареєстрованого Мiнюстом України 12.12.96 р. за N 709/1734.

     Додатково повiдомляємо, що:

     а.) склади, якi занесенi до додатку 3 до наказу Держмитслужби вiд 30.09.97 р. N 463 i не ввiйшли до додатку 1 цого ж наказу, та склади, якi занесенi до загальноукраїнського класифiкатора митних лiцензiйних складiв пiсля виходу наказу Держмитслужби вiд 30.09.97 р. N 463, проходять перереєстрацiю згiдно пункту 3.3 Положення про порядок здiйснення перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв на територiї України;

     б) склади, якi пiдпадають пiд дiю пункту а) цього листа, але отримали лiцензiї на пряво вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу у 1997 роцi на умовах п. 10.4 Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 31.12.96 р. N 592, повиннi сплачувати збiр за перереєстрацiю у розмiрi, еквiвалентному 1500 S США.

     З метою належного проходження перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв необхiдно здiйснити наступне:

     1) поiнформувати власникiв митних лiцензiйних складiв про термiни i умови проведення такої перереєстрацiї;

     2) створити робочi групи iз фахiвцiв митницi для здiйснення перевiрки роботи митних лiцензiйних складiв.

     3) надати до 18.12.97 р. до Держмитслужби перелiки митних лiцензiйних складiв у вiдповiдностi з додатками 1 i 2 Положення про порядок здiйснення перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв на територiї України з обов'язковим зазначенням пiдстав включення кожного складу до таких, що не перереєструються;

     4) пiсля проведення перереєстрацiї вилучити i направити до Держмитслужби лiцензiї тих митних лiцензiйних складiв, що не пройшли перереєстрацiю.

Заступник Голови Служби С.Яценко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.