ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПIВНIЧНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 04.10.2004 р. N 406


Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi

     У вiдповiдностi до Митного кодексу України вiд 11.07.2002 N 92-IV, Закону України вiд 15.05.2003 N 755-IV "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв", наказу Державного митного комiтету України вiд 31.05.96 N 237 "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в митних органах" (зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.96 за N 292/1317) та наказу Державної митної служби України вiд 27.09.2000 N 540 "Про впровадження до постiйної експлуатацiї програмно-iнформацiйного комплексу "Учасники ЗЕД" наказую:

     1. Затвердити Порядок ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi (додається).

     2. Затвердити робочу групу по перевiрцi iнформацiї, наданої суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi для проведення акредитацiї в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi, до складу якої входять:

     - Бiльчук О. С. - заступник начальника митницi;

     - начальник або заступник начальника вiддiлу iнформацiйно-аналiтичної роботи та митної статистики;

     - начальник або заступник оперативного вiддiлу вiддiлення по боротьбi з КБ та ПМП;

     - начальник або заступник начальника вiддiлу органiзацiї митного контролю;

     - начальники або заступники пiдроздiлiв митного оформлення.

     3. Вважати такими, що втратили чиннiсть, накази Пiвнiчної регiональної митницi вiд 26.03.2003 N 143 "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi", вiд 10.02.2004 N 31 "Про внесення змiн до наказу вiд 26.03.2003 N 143 "Про затвердження Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi".

     4. Начальникам митних постiв та вантажного вiддiлу довести цей наказ до вiдома суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     5. Призначити вiдповiдальним за виконання даного наказу начальника вiддiлу iнформацiйно-аналiтичної роботи та митної статистики Лясковську О. Р.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника митницi Бiльчука О. С.

Начальник регiональної митницi I. М. Соболь

 

Додаток
до наказу Пiвнiчної регiональної митницi
вiд 4 жовтня 2004 р. N 406

ПОРЯДОК
ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi

     Порядок ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi (далi - Порядок) розроблено згiдно наказу Державного митного комiтету вiд 31.05.96 N 237 (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 12.06.96 за N 292/1317), наказу Державної митної служби вiд 27.09.2000 N 540, вiдповiдно до Митного кодексу України та iнших нормативно-правових актiв.

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Облiку (акредитацiї) в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi пiдлягають суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - ЗЕД) - незалежно вiд форм власностi, якi знаходяться в зонi дiяльностi Пiвнiчної регiональної митницi та пройшли державну реєстрацiю за мiсцем зони дiяльностi Пiвнiчної регiональної митницi.

     В окремих випадках, що визначаються Державною митною службою України, дозволяється взяття на облiк суб'єктiв ЗЕД, що пройшли державну реєстрацiю не за мiсцем зони дiяльностi Пiвнiчної регiональної митницi.

     2. Про взяття на облiк в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi суб'єкта пiдприємницької дiяльностi свiдчить облiкова картка суб'єкта ЗЕД, заповнена та оформлена вiдповiдно до вимог цього Порядку.

     3. При необхiдностi здiйснювати митне оформлення будь-яких вантажiв суб'єкт ЗЕД, який вiдповiдає вимогам пункту 1 роздiлу I цього Порядку, повинен звернутися до Пiвнiчної регiональної митницi i стати на облiк до моменту:

     - проведення митного оформлення;

     - подання листа-узгодження.

     4. Облiкова картка повинна бути заповнена суб'єктом ЗЕД або за його дорученням митним брокером з використанням ПЕОМ. Облiковi картки, заповненi вiд руки або з виправленнями, до оформлення не приймаються.

     Вiдсутнiсть облiкової картки суб'єкта ЗЕД є пiдставою для вiдмови у митному оформленнi вантажiв та прийняттi листiв-узгоджень.

     5. Данi облiкових карток пiдлягають звiренню з даними ЄДРПОУ та податкового облiку (вiдповiдно до термiнiв, встановлених Державною митною службою України, та порядку, узгодженому з Київськими мiськими та обласними органами статистики та органами Державної податкової адмiнiстрацiї України).

     6. Процедура взяття на облiк здiйснюється спiвробiтниками вiддiлу iнформацiйно-аналiтичної роботи та митної статистики Пiвнiчної регiональної митницi (далi - вiддiл IАР та МС) пiсля погодження з робочою групою по перевiрцi iнформацiї, наданої суб'єктом ЗЕД (далi - робоча група). Термiн перевiрки акредитацiйного пакета документiв робочою групою - до п'яти робочих днiв.

II. РЕЄСТРАЦIЯ ОБЛIКОВОЇ КАРТКИ (ПЕРЕРЕЄСТРАЦIЯ)

     1. З метою постановки на облiк в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi суб'єкт ЗЕД або за його дорученням митний брокер звертається до начальника митного поста/вантажного вiддiлу Пiвнiчної регiональної митницi, в зонi дiяльностi якого суб'єкт ЗЕД пройшов державну реєстрацiю.

     При зверненнi подається заява встановленого зразка (додаток N 1), картка погодження перевiрки суб'єктiв ЗЕД при веденнi облiку у Пiвнiчнiй регiональнiй митницi (додаток N 2) та подаються оригiнали установчих документiв за списком (додаток N 3).

     2. Начальник митного поста/вантажного вiддiлу проводить спiвбесiду з представниками суб'єкта ЗЕД з приводу зовнiшньоекономiчної дiяльностi заявника та визначає посадову особу пiдроздiлу для перевiрки фактичного мiсцезнаходження шляхом виїзду до мiсця знаходження суб'єкта ЗЕД.

     За результатами перевiрки та спiвбесiди начальник митного поста вiзує подану заяву. В картцi погодження в графi вiддiлу, що безпосередньо здiйснює митне оформлення, зазначається "Погоджено" та засвiдчується пiдписом начальника пiдроздiлу митного оформлення.

     В разi наявностi застережень в графi вiддiлу зазначається "Не погоджено". Iнформацiя про застереження вноситься до картки погодження в графу "Iнша iнформацiя, потрiбна для прийняття рiшення". Окремо до матерiалiв додається акт про перевiрку фактичного мiсцезнаходження пiдприємства.

     3. Оригiнал заяви суб'єкта ЗЕД, картка погодження з резолюцiєю посадової особи пiдроздiлу, акт про перевiрку фактичного мiсцезнаходження пiдприємства повертаються заявнику не пiзнiше нiж протягом доби з моменту подання документiв до розгляду.

     4. Заява разом з усiма необхiдними документами направляються для реєстрацiї до загального вiддiлу.

     5. Пiсля резолюцiї керiвництва митницi заявник надає до вiддiлу IАР та МС Пiвнiчної регiональної митницi наступнi документи:

     - оригiнал заяви з резолюцiєю начальника (або особи, яка його замiщує) оперативного вiддiлу;

     - картку погодження з резолюцiєю начальника (або особи, яка його замiщує) оперативного вiддiлу;

     - акт про перевiрку фактичного мiсцезнаходження пiдприємства (за наявностi);

     - оригiнали та завiренi у встановленому порядку два комплекти копiй документiв згiдно з перелiком (далi - акредитацiйний пакет документiв) (додаток N 3 до цього Порядку);

     - три примiрники оригiналiв "Облiкової картки суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi" (далi - облiкова картка) за зразком (додаток N 4), заповнених вiдповiдно до Методичних вказiвок (додаток N 5).

     6. Iнспектор вiддiлу IАР та МС, вiдповiдальний за облiк учасникiв ЗЕД, приймає вiд представника суб'єкта ЗЕД документи, зазначенi в п. 4, звiряє копiї з оригiналами поданих документiв, оригiнали документiв повертає представнику суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

     7. Iнспектор вiддiлу IАР та МС, вiдповiдальний за облiк учасникiв ЗЕД, здiйснює заходи по перевiрцi акредитацiйного пакета документiв. За результатами перевiрки, в разi вiдсутностi зауважень, начальником вiддiлу або особою, яка його замiщує, в картцi погодження в графi вiддiлу зазначається "Погоджено" та засвiдчується пiдписом.

     В разi наявностi застережень в графi вiддiлу зазначається "Не погоджено". Iнформацiя про застереження вноситься до картки погодження в графу "Iнша iнформацiя, потрiбна для прийняття рiшення".

     8. Вiддiл IАР та МС передає один примiрник облiкової картки та один примiрник копiй документiв, зазначених у п. 4 цього наказу, для перевiрки до вiддiлення БК та ПМП. Акредитацiйний пакет документiв, що пiдлягає передачi, реєструється у окремому журналi iз зазначенням дати передачi, назви суб'єкта ЗЕД, прiзвища та пiдпису особи, яка передала, прiзвища та пiдпису особи, яка прийняла документи.

     9. Спiвробiтник вiддiлення БК та ПМП - член робочої групи здiйснює перевiрку даних, заявлених у поданих документах. При проведеннi перевiрки акредитацiйного пакета документiв суб'єктiв ЗЕД особлива увага придiляється у наступних випадках:

     - проводиться взяття на облiк суб'єкта ЗЕД, що пройшов державну реєстрацiю поза зоною дiяльностi Пiвнiчної регiональної митницi у випадках, що визначенi Державною митною службою України;

     - вiдносно суб'єкта ЗЕД є iнформацiя (в тому числi оперативна та отримана вiд iнших митних, податкових, правоохоронних та контролюючих органiв), що вiдносить його до "групи ризику";

     - є пiдозри щодо фальсифiкацiї поданих документiв та/або недiйсностi документiв ("фiктивнi пiдприємства");

     - є розбiжностi мiж поданими документами (iнформацiєю, що зазначена у документах).

     За результатами перевiрки, в разi вiдсутностi зауважень, членом робочої групи в картцi погодження, в графi вiддiлу зазначається "Погоджено" та засвiдчується пiдписом посадової особи.

     В разi наявностi застережень в графi вiддiлу зазначається "Не погоджено". Iнформацiя про застереження вноситься до картки погодження в графу "Iнша iнформацiя, потрiбна для прийняття рiшення".

     10. Вiддiлення БК та ПМП передає один примiрник облiкової картки та один примiрник копiй документiв, зазначених у п. 4 цього наказу, до вiддiлу органiзацiї митного контролю.

     За результатами перевiрки, в разi вiдсутностi зауважень, членом робочої групи в картцi погодження, в графi вiддiлу, зазначається "Погоджено" та засвiдчується пiдписом посадової особи.

     В разi наявностi застережень в графi вiддiлу зазначається "Не погоджено". Iнформацiя про застереження вноситься до картки погодження в графу "Iнша iнформацiя, потрiбна для прийняття рiшення".

     11. За результатами перевiрки голова робочої групи приймає заключення щодо можливостi прийняття на облiк в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi, про що робиться вiдмiтка в картцi погодження. Документи з остаточним заключенням надаються до вiддiлу IАР та МС.

     12. Суб'єкту ЗЕД може бути вiдмовлено в прийняттi на облiк у митницi у таких випадках:

     - при вiдсутностi повного акредитацiйного пакета документiв або якщо поданi документи мiстять неправдивi данi;

     - при наявностi помилок або недостовiрної iнформацiї в облiковiй картцi;

     - у разi застосування до суб'єкта ЗЕД спецiальних санкцiй згiдно зi ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" у випадках, передбачених законом;

     - у разi наявностi iнформацiї, в тому числi оперативної, що отримана в установленому законодавством порядку про порушення щодо суб'єкта ЗЕД справи про банкрутство;

     - в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України.

     13. Якщо взяття на облiк неможливе, суб'єкту ЗЕД повертаються другий i третiй примiрники облiкової картки та один примiрник акредитацiйного пакета.

     На вимогу суб'єкта ЗЕД начальником вiддiлу IАР та МС надається письмова вiдмова iз обґрунтуванням причин неможливостi прийняття на облiк, з посиланням на норми права.

     Облiкова картка, за якою вiдмовлено у взяттi на облiк, разом з акредитацiйним пакетом документiв залишається у справах вiддiлу IАР та МС.

     14. У разi прийняття позитивного рiшення про взяття суб'єкта ЗЕД на облiк у Пiвнiчнiй регiональнiй митницi iнспектор вiддiлу IАР та МС:

     - присвоює облiковiй картцi довiдковий номер за наступною схемою:

12500 / ХХ / ХХХХ / ХХХХХХ ,
1 2 3 4

     де:

     1. Код митного органу: "12500 - Пiвнiчна регiональна митниця".

     2. Код митного поста (вантажного вiддiлу):

Митний пост (вантажний вiддiл) Митний пост (вантажний вiддiл)
01 М/п "Бiла Церква" 06 М/п "Обухiв"
02 М/п "Бориспiль залiзничний" 07 М/п "Фастiв"
03 Сектор "Бородянка" (ВВ "Святошин") 08 М/п "Яготин" Сектор "Переяслав-Хмельницький" (м/п "Яготин")
04 М/п "Бровари" 21 Вантажний вiддiл "Святошин" Вантажне вiддiлення "Вишневе" (ВВ "Святошин") Вантажне вiддiлення "Вишгород" (ВВ "Святошин")
05 М/п "Василькiв" 22 Сектор "Миронiвка" (м/п "Бiла Церква")

     3. Рiк взяття на облiк/перереєстрацiї в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi.

     4. Наскрiзний номер (в межах року) у журналi реєстрацiї, доповнений злiва "0" до шести знакiв

     - робить вiдмiтку про прийняття суб'єкта ЗЕД на облiк в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi шляхом проставлення вiдбитка особистої номерної печатки на трьох примiрниках облiкової картки та засвiдчення його особистим пiдписом;

     - в журналi реєстрацiї робить вiдмiтку про прийняття на облiк учасника ЗЕД iз зазначенням довiдкового номера облiкової картки та дати прийняття на облiк;

     - повертає учаснику ЗЕД третiй примiрник облiкової картки.

     15. Iнспектор вiддiлу IАР та МС щотижня формує i передає до кожного з митних постiв/вантажного вiддiлу, вiдповiдно до зони дiяльностi, реєстри других примiрникiв облiкових карток учасникiв ЗЕД разом з одним примiрником акредитацiйного пакета.

III. ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО ОБЛIКОВОЇ КАРТКИ

     1. При змiнi даних, наведених в облiковiй картцi, учасник ЗЕД не пiзнiше нiж через один робочий тиждень пiсля настання таких змiн повинен звернутися до вiддiлу IАР та МС.

     2. При зверненнi подаються наступнi документи:

     - третiй примiрник облiкової картки учасника ЗЕД, вiдповiдно до якої учасник ЗЕД перебуває на облiку у митницi;

     - три примiрники облiкової картки учасника ЗЕД з внесеними до неї вiдповiдними змiнами;

     - оригiнали документiв, якi свiдчать про змiни;

     - два примiрники ксерокопiї зазначених документiв, завiренi у встановленому порядку;

     - доповнення чи змiни до перелiку документiв у акредитацiйному пакетi.

     3. Iнспектор вiддiлу IАР та МС звiряє:

     - оригiнали поданих документiв з їх ксерокопiями;

     - данi, наведенi в облiковiй картцi, з даними, якi мiстять поданi документи, та повертає учаснику ЗЕД оригiнали документiв.

     4. У разi вiдсутностi зауважень iнспектор вiддiлу статистики:

     - робить вiдмiтку про завершення модифiкацiї облiкової картки суб'єкта ЗЕД шляхом проставлення вiдбитка особистої номерної печатки та пiдпису на трьох примiрниках облiкової картки (наскрiзний довiдковий номер облiкової картки зберiгається);

     - повертає учаснику ЗЕД третiй примiрник облiкової картки;

     - вилучає у учасника ЗЕД 3-й примiрник попередньої облiкової картки;

     - на примiрнику попередньої облiкової картки вчиняє запис "Внесено змiни" та перекреслює її;

     - здiйснює коригування iнформацiї у ЄАIС Держмитслужби України.

     5. На примiрнику облiкової картки, який знаходиться на митному посту (вантажному вiддiлi), робляться вiдповiднi вiдмiтки пiсля отримання iнформацiї з вiддiлу IАР та МС.

IV. АНУЛЮВАННЯ ТА ПРИЗУПИНЕННЯ ДIЇ ОБЛIКОВИХ КАРТОК

     1. У разi виявлення вiдомостей, заявлених суб'єктом ЗЕД в облiковiй картцi, що суперечать наявнiй у митницi iнформацiї, її дiя може бути призупинена для переоформлення з метою внесення змiн та доповнень або для надання суб'єктом ЗЕД додаткових документiв, що пiдтверджують заявленi вiдомостi. При призупиненнi дiї облiкової картки iнспектор вiддiлу IАР та МС вчиняє наступнi дiї:

     - повiдомляє представника суб'єкта ЗЕД;

     - робить вiдповiдну вiдмiтку в облiковiй картцi;

     - складає та направляє до вiдповiдного митного поста/вантажного вiддiлу повiдомлення встановленого зразка.

     Якщо в термiн, призначений для подання документiв, вони не були поданi митницi без поважних причин, облiкова картка може бути анульована.

     2. Облiкова картка може бути анульована на пiдставi звернення суб'єкта ЗЕД у випадку:

     - втрати (чи знищення) облiкової картки;

     - припинення ним роботи в зонi дiяльностi Пiвнiчної регiональної митницi (лiквiдацiя чи державна перереєстрацiя зi змiною юридичної адреси пiдприємства);

     - припинення ним зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     3. Анулювання здiйснюється шляхом нанесення на всi примiрники облiкової картки напису: "Анульовано" та стислого викладення причин анулювання iз зазначенням дати анулювання. Напис засвiдчується пiдписом iнспектора, що здiйснив анулювання, та вiдбитком номерної печатки або штампа.

     Анулювання першого та третього примiрникiв облiкової картки здiйснюється вiддiлом IАР та МС. Першi примiрники анульованих облiкових карток зберiгаються у акредитацiйних справах вiддiлу IАР та МС, третi примiрники знищуються у встановленому порядку. Iнспектором вiддiлу IАР та МС складається повiдомлення про анулювання облiкової картки для вiдповiдного митного поста/вантажного вiддiлу. Зазначене повiдомлення в оперативному режимi передається на вiдповiдний митний пост/вантажний вiддiл.

     4. За повiдомленнями вiддiлу IАР та МС iнспектор вiдповiдного поста/вантажного вiддiлу анулює другий примiрник облiкової картки. Другi примiрники облiкових карток з вiдповiдними вiдмiтками про анулювання та призупинення дiї облiкових карток залишаються у справах митного поста/вантажного вiддiлу.

     5. Iнспектор вiддiлу IАР та МС анулює електронну копiю облiкової картки у ЄАIС Держмитслужби України.

V. ПЕРЕДАЧА ДРУГИХ ПРИМIРНИКIВ ОБЛIКОВИХ КАРТОК

     1. Щотижня другi примiрники оформлених облiкових карток реєстром передаються з вiддiлу IАР та МС до вiдповiдних митних постiв/вантажних вiддiлiв за зразком:

Назва пiдприємства Номер картки Дата оформлення
     
     
     

     2. Повiдомлення про анулювання або про призупинення дiї облiкових карток передаються з вiддiлу IАР та МС до вiдповiдних митних постiв/вантажних вiддiлiв за зразком:

Номер картки Дата оформлення Назва пiдприємства Причина призупинення дiї або анулювання картки та дата
         
         
         

VI. ТЕРМIНИ ЗДIЙСНЕННЯ ЗАХОДIВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПIД ЧАС РОБОТИ З ОБЛIКОВИМИ КАРТКАМИ

N
з/п
Захiд Термiн виконання Виконавець
1. Звернення суб'єкта ЗЕД до митного поста/вантажного вiддiлу. Протягом доби з моменту звернення суб'єкта ЗЕД. Начальник митного поста/вантажного вiддiлу, призначена ним посадова особа пiдроздiлу.
2. Здiйснення процедури взяття на облiк/перереєстрацiї, перевiрка вiдомостей. До 5 робочих днiв з моменту реєстрацiї в журналi реєстрацiї. Робоча група по перевiрцi iнформацiї
3. Розгляд заяви про прийняття суб'єкта ЗЕД на облiк в митницi начальником митницi чи посадовою особою, уповноваженою ним. Протягом 2-х робочих днiв. Начальник митницi, посадова особа, уповноважена ним.
4. Передача до митних постiв/вантажних вiддiлiв нових/модифiкованих облiкових карток. Щотижня. Iнспектор вiддiлу IАР та МС
5. Передача до митних постiв/вантажних вiддiлiв повiдомлень про анулювання облiкових карток. Щотижня (при наявностi). Iнспектор вiддiлу IАР та МС
6. Анулювання за повiдомленнями вiддiлу IАР та МС других примiрникiв облiкових карток. Протягом робочого дня з моменту отримання повiдомлення. Iнспектор митного поста/вантажного вiддiлу.
7. Передача нових та модифiкованих електронних копiй облiкових карток до ЄАIС (IАМУ) Протягом доби з моменту завершення оформлення облiкової картки. Iнспектор вiддiлу IАР та МС.

 

Додаток N 1
до Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi

ФIРМОВИЙ БЛАНК ЗАЯВНИКА

Начальнику Пiвнiчної регiональної митницi

     З метою проведення митного оформлення зовнiшньоекономiчних операцiй в зонi дiяльностi Пiвнiчної регiональної митницi просимо дозволити реєстрацiю.....(назва пiдприємства) в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi. Повiдомляємо наступнi вiдомостi:

    Поштова (фактична) адреса:   .
    Наявнiсть виробничих потужностей:   .
    Основний напрямок роботи пiдприємства:   .
    Напрямок роботи за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю:   .
    Обсяги та перiодичнiсть зовнiшньоекономiчних операцiй, що плануються:   .
  .

     Керiвник

 

Додаток N 2
до Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi

КАРТКА ПОГОДЖЕННЯ
перевiрки суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi при веденнi облiку у Пiвнiчнiй регiональнiй митницi

Повна та скорочена назва пiдприємства  
Код за ЄДРПОУ   Код за КОАТУУ   Код за КФВ  
Мiсцезнаходження  
 
Поштова адреса  
 
Вид зовнiшньоекономiчної дiяльностi:  
 
 
 
 
 
 
Пiдроздiл митного органу Посада, прiзвище, iнiцiали посадової особи митного органу Погоджено/не погоджено* Пiдпис посадової особи митного органу
Вiддiл, що безпосередньо здiйснює митне оформлення      
Вiддiл iнформацiйно-аналiтичної роботи та статистики      
Вiддiлення (служба) по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил      
Вiддiл органiзацiї митного контролю      

___________
     * Зазначається "Погоджено" чи "Не погоджено". Якщо "Не погоджено", то причини наводяться в роздiлi "Iнша iнформацiя, потрiбна для прийняття рiшення" цiєї картки.

Iнша iнформацiя, потрiбна для прийняття рiшення:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Голова робочої групи ____________________
(пiдпис, дата)
___________________
(iнiцiали, прiзвище)

 

Додаток N 3
до Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi

ПЕРЕЛIК
документiв, що подаються суб'єктом ЗЕД для взяття на облiк у Пiвнiчнiй регiональнiй митницi

     1. Установчi документи:

     рiшення власника майна або уповноваженого ним органу про створення суб'єкта пiдприємницької дiяльностi. Якщо власникiв або уповноважених ними органiв два i бiльше, такими рiшеннями є установчий договiр;

     статут пiдприємства (якщо вiдповiдно до законодавства це необхiдно для створюваної органiзацiйної форми суб'єкта пiдприємництва, для фiлiй та вiдокремлених пiдроздiлiв, подаються документи головного пiдприємства).

     2. Свiдоцтво про державну реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi у виконавчому комiтетi мiської, районної в мiстi ради або в районнiй, мiськiй мiст Києва i Севастополя державнiй адмiнiстрацiї за його мiсцезнаходженням (мiсцем проживання), iнший документ, що пiдтверджує реєстрацiю суб'єкта пiдприємницької дiяльностi вiдповiдно до порядку, встановленого постановою Кабiнету Мiнiстрiв вiд 25.05.98 N 740 "Про порядок державної реєстрацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi"; свiдоцтво про реєстрацiю представництва iноземного суб'єкта господарської дiяльностi в Українi.

     3. Довiдка органiв статистики (або iнших органiв, що мають право присвоювати коди ЄДРПОУ) про занесення суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi до Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України.

     Довiдка податкових органiв про включення суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - фiзичних осiб без створення юридичної особи до Державного реєстру фiзичних осiб платникiв податкiв (ДРФО).

     4. Довiдка уповноваженого банку про наявнiсть гривневого розрахункового та (або) валютних рахункiв.

     5. Ксерокопiї сторiнок паспортiв керiвника пiдприємства, головного бухгалтера та декларантiв (осiб, уповноважених на роботу з митницею), де вказано прiзвище, iм'я, по батьковi, дата i мiсце видачi паспорта, вiдомостi про реєстрацiю за мiсцем проживання.

     Ксерокопiї довiдок з податкової iнспекцiї про присвоєння iдентифiкацiйного коду керiвнику та головному бухгалтеру пiдприємства.

     У разi наявностi осiб, якi мають право пiдпису договорiв та фiнансових документiв (крiм керiвника, головного бухгалтера), подаються копiї вiдповiдних наказiв по пiдприємству, доручень тощо.

     6. Накази по пiдприємству чи iншi документи, якi свiдчать про призначення на посаду керiвника пiдприємства, головного бухгалтера та працiвникiв, вiдповiдальних за роботу з митницею. Зазначенi документи повиннi мiстити їх прiзвища, iм'я, по батьковi, паспортнi данi, зразки пiдписiв, зразки печаток, якi використовуються при оформленнi документiв.

     7. Документи, що пiдтверджують юридичну та фактичну (поштову) адресу, в тому числi довiдки мiсцевих органiв влади, договори оренди та суборенди тощо.

     8. Довiдка форми N 5-р (або N 2-р), що видана податковим органом, де перебуває на облiку суб'єкт ЗЕД, або довiдка за пiдписом керiвника та головного бухгалтера, що суб'єкт не пiдлягає реєстрацiї у Державному реєстрi платникiв ПДВ.

     8.1. Довiдка форми N 5-р (або N 2-р) на договiр про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть без створення юридичної особи, якщо суб'єкт ЗЕД має зареєстрований у податкових органах договiр про спiльну дiяльнiсть без створення юридичної особи з наданням йому окремої довiдки форми N 5-р (або N 2-р) на даний договiр.

     8.2. У випадку, коли учасник ЗЕД перебуває на облiку податкових органiв як платник єдиного податку - свiдоцтво платника єдиного податку. У цьому випадку та за вiдсутностi довiдки форми N 5-р (або N 2-р) довiдки форми N 5-р (або N 2-р) не надаються.

     9. Довiдка форми 4-ОПП податкової iнспекцiї (адмiнiстрацiї), де юридична особа перебуває на облiку в податкових органах.

     10. Свiдоцтва про реєстрацiю засновникiв - юридичних осiб, ксерокопiї паспортiв та довiдок з податкової iнспекцiї про присвоєння iдентифiкацiйного коду засновникiв - фiзичних осiб. Якщо пiдприємство має велику кiлькiсть засновникiв (перевищує десять), до акредитацiйного пакета додається документ з перелiком засновникiв та зазначенням їх реквiзитiв. На вiдповiдному аркушi облiкової картки зазначаються вiдомостi про засновникiв, якi мають найбiльшу частку в статутному фондi, та робиться посилання на зазначений список.

     11. Перелiк документiв в акредитацiйному пакетi.

 

Додаток N 4
до Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi

ОБЛIКОВА КАРТКА

N 12500/___/___/__ N справи суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

ПIВНIЧНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

Митний пост/ВВ:  
Iдентифiкацiйний код:   -   -  
Повна назва:  
Скорочена назва (для ВМД):  
Код ЄДРПОУ/ДРФО:   Код ЗКФВ:  
Код КОПФГ:   Код СПАТО:   Iнвестицiї:   Код СПОДУ:  
Юридична адреса:  
 
Фактична адреса:  
 
Дата заснування: ___-____________-____
Свiдоцтво про державну реєстрацiю:  
вiд ___-____________-____ N  
Державна податкова iнспекцiя:
Код ЄДРПОУ:  
Назва:  
Поштова адреса:  
Податковий номер:  
Свiдоцтво форми N Х-р: вiд ___-____________-____ N  
Валютний рахунок: Код: ________________ N ___________________
Банк: МФО: _______________ ЄДРПОУ: ____________
Назва:  
Поштова адреса:  
Розрахунковий: Код: ________________ N ___________________
Банк: МФО: _______________ ЄДРПОУ: ____________
Назва:  
Поштова адреса:  
Керiвник:  
Паспорт:  
Прописаний:  
Телефон/факс:  
Зразок пiдпису  
Головний бухгалтер:  
Паспорт:  
Прописаний:  
Телефон/факс:  
Зразок пiдпису  
Декларант:  
Паспорт:  
Прописаний:  
Телефон/факс:  
Зразок пiдпису  

Iз статтями 329 - 355 Митного кодексу ознайомленi. При змiнi даних, зазначених в облiковiй картцi, зобов'язуюсь у тижневий термiн повiдомити про це митний орган.

М. П М. Ш.
Пiдпис керiвника _____________ П. I. Б. та пiдпис iнспектора ___________

Зворотний бiк картки облiку суб'єкта ЗЕД в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi:

Дата прийняття на облiк в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi:  
Облiкова картка дiйсна до:  
Оригiнали поданих для облiку документiв повернуто.
М. П.
П. I. Б. ______________________ Пiдпис ___________ Дата _______________
Представник суб'єкта ЗЕД
П. I. Б. ______________________ Пiдпис ___________ Дата _______________

Наводяться зразки вiдбиткiв печаток та штампiв, якi використовуються при укладаннi угод та оформленнi документiв, якi подаються митницi.

ОБЛIКОВА КАРТКА

N 12500/___/___/__ N справи суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

ПIВНIЧНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

II. Iнформацiя про засновникiв:
Митний пост/ВВ:  
Iдентифiкацiйний код:   -   -  
Назва:  
 
Засновники суб'єкта ЗЕД:
N з/п 1 Країна:   код ЄДРПОУ/ДРФО  
Назва:  
Паспортнi данi/свiдоцтво про реєстрацiю:  
 
Юридична адреса:  
 
Фактична адреса:  
 

При змiнi даних, зазначених в облiковiй картцi, зобов'язуюсь у тижневий термiн повiдомити про це митний орган.

М. П. М. Ш.
Пiдпис керiвника _____________ П. I. Б. та пiдпис iнспектора ___________

ОБЛIКОВА КАРТКА

N 12500/___/___/__ N справи суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України

ПIВНIЧНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

III. Iнформацiя про осiб, якi мають право пiдпису угод та фiнансових документiв
II. Iнформацiя про засновникiв:
Митний пост/ВВ:  
Iдентифiкацiйний код:   -   -  
Назва:  
 
Прiзвище, iм'я та по батьковi:  
Паспортнi данi:  
Адреса:  
Телефон:  
Посада:  

При змiнi даних, зазначених в облiковiй картцi, зобов'язуюсь у тижневий термiн повiдомити про це митний орган.

М. П. М. Ш.
Пiдпис керiвника _____________ П. I. Б. та пiдпис iнспектора ___________

 

Додаток N 5
до Порядку ведення облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi

МЕТОДИЧНI ВКАЗIВКИ
щодо заповнення облiкової картки

N Пункт облiкової картки Методичнi вказiвки Джерело iнформацiї
Частина I
1. Облiкова картка N  справи Заповнюється iнспектором вiддiлу статистики П. п. 3, 8 роздiлу II Порядку
2. Митний пост/ВВ Заповнюється лiтерна назва пiдроздiлу, в зонi дiяльностi якого зареєстрований суб'єкт ЗЕД  
3. Iдентифiкацiйний код Код суб'єкта ЗЕД, що зазначається у ВМД Додаток 1 до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї (наказ ДМСУ вiд 18.04.2002 N 207)
4. Повна назва Повна офiцiйна назва суб'єкта ЗЕД Статутнi документи суб'єкта ЗЕД
5. Скорочена назва Назва суб'єкта ЗЕД, що буде використовуватися при заповненнi ВМД Визначається суб'єктом ЗЕД iз використанням загальноприйнятих скорочень
6. Код ЄДРПОУ/ДРФО Код ЄДРПОУ Довiдка про реєстрацiю у ЄДРПОУ
Код ДРФО Довiдка про реєстрацiю у Державному реєстрi фiзичних осiб - платникiв податкiв (ДПА)
7. Код ЗКФВ Код загальнодержавного класифiкатора форм власностi Довiдка про реєстрацiю у ЄДРПОУ
8. Код КОПФГ Код класифiкатора органiзацiйно-правових форм господарювання Довiдка про реєстрацiю у ЄДРПОУ
9. Код СПАТО Код адмiнiстративно-територiальних одиниць (з 01.01.98 органами статистики використовується нова класифiкацiя - КОАТУУ) Довiдка про реєстрацiю у ЄДРПОУ При зазначенi у довiдцi коду КОАТУУ зазначається вiдповiдний йому код СПАТО
10. Iнвестицiї "0" - за вiдсутностi в статутному фондi коштiв iноземних учасникiв пiдприємницької дiяльностi
"1" - за наявностi в статутному фондi коштiв iноземних учасникiв пiдприємницької дiяльностi
Статутнi документи суб'єкта ЗЕД
11. Код СПОДУ Код органу управлiння заповнюється за наявностi. Довiдка про реєстрацiю у ЄДРПОУ
12. Юридична адреса Адреса, за якою пiдприємство зареєстроване в органах державного самоврядування Статутнi документи суб'єкта ЗЕД
13. Фактична адреса Поштова адреса Документи, що пiдтверджують наявнiсть суб'єкта ЗЕД за зазначеною адресою
14. Дата заснування Фактична дата створення суб'єкта ЗЕД Зазначається суб'єктом ЗЕД самостiйно згiдно з документом про рiшення засновникiв створити пiдприємство
15. Свiдоцтво про державну реєстрацiю Зазначається орган, що зареєстрував суб'єкта ЗЕД, номер та дата свiдоцтва Свiдоцтво про державну реєстрацiю
Для фiлiй зазначається головне пiдприємство i номер та дата затвердження положення про фiлiю Положення про фiлiю (вiдокремлений пiдроздiл)
16. Державна податкова iнспекцiя:
16.1 Код ЄДРПОУ Код ЄДРПОУ податкового органу (району або мiста), де перебуває на облiку суб'єкт ЗЕД Вказується суб'єктом ЗЕД
16.2 Назва Назва податкового органу, де перебуває на облiку суб'єкт ЗЕД Вказується суб'єктом ЗЕД
16.3 Поштова адреса Поштова адреса податкового органу, де перебуває на облiку суб'єкт ЗЕД Вказується суб'єктом ЗЕД
16.4 Податковий номер Номер з Державного реєстру платникiв ПДВ
заповнюється за наявностi реєстрацiї
Довiдка форми N 5-р, що видана податковим органом, де перебуває на облiку суб'єкт ЗЕД
16.5 Свiдоцтво форми N хх-р Номер свiдоцтва з Державного реєстру платникiв ПДВ заповнюється за наявностi реєстрацiї Довiдка форми N 5-р (чи 2-р), що видана податковим органом, де перебуває на облiку суб'єкт ЗЕД
17. Валютний рахунок
При необхiдностi п. 18 повторюється для зазначення всiх рахункiв iз зазначенням "Валютний рахунок 1" i так далi
17.1 Код Зазначається код валюти рахунку, якщо рахунок вiдкритий для декiлькох валют, то зазначаються через кому всi коди валют, для яких вiдкрито рахунок Довiдка обслуговуючого банку
17.2 N Номер валютного рахунку Довiдка обслуговуючого банку
17.3 МФО МФО обслуговуючого банку Довiдка обслуговуючого банку
17.4 ЄДРПОУ ЄДРПОУ обслуговуючого банку Довiдка обслуговуючого банку
17.5 Назва Назва обслуговуючого банку Довiдка обслуговуючого банку
17.6 Поштова адреса Поштова адреса обслуговуючого банку Довiдка обслуговуючого банку
18. Розрахунковий рахунок
18.1 Код Зазначається код "980"  
18.2 N Номер розрахункового рахунку Довiдка обслуговуючого банку
18.3 МФО МФО обслуговуючого банку Довiдка обслуговуючого банку
18.4 ЄДРПОУ ЄДРПОУ обслуговуючого банку Довiдка обслуговуючого банку
18.5 Назва Назва обслуговуючого банку Довiдка обслуговуючого банку
18.6 Поштова адреса Поштова адреса обслуговуючого банку Довiдка обслуговуючого банку
19. Керiвник суб'єкта ЗЕД
19.1 Керiвник Зазначається без скорочень П. I. Б. Вказується суб'єктом ЗЕД
19.2 Паспорт керiвника Реквiзити загальногромадянського паспорта (посвiдки на проживання) Ксерокопiя вiдповiдного документа
19.3 Прописаний Адреса, зазначена у паспортi Ксерокопiя сторiнки паспорта
19.4 Телефон/факс   Вказується суб'єктом ЗЕД
19.5 Зразок пiдпису Ксерокопiя сторiнки паспорта Власноручний пiдпис
20. Головний бухгалтер суб'єкта ЗЕД
За наявностi
20.1 Головний бухгалтер Зазначається без скорочень П. I. Б. Вказується суб'єктом ЗЕД
20.2 Паспорт Реквiзити загальногромадянського паспорта Ксерокопiя сторiнки паспорта
20.3 Прописаний Адреса, зазначена у паспортi Ксерокопiя сторiнки паспорта
20.4 Телефон/факс   Вказується суб'єктом ЗЕД
20.5 Зразок пiдпису Ксерокопiя сторiнки паспорта Власноручний пiдпис
21. Декларант (особа уповноважена на роботу з митницею)
При необхiдностi п. 22 повторюється для зазначення всiх осiб iз зазначенням "Декларант 1" i так далi
21.1 Декларант Зазначається без скорочень П. I. Б. Наказ (розпорядження), виданий суб'єктом ЗЕД
21.2 Паспорт Реквiзити загальногромадянського паспорта Ксерокопiя сторiнки паспорту
21.3 Прописаний Адреса зазначена у паспортi Ксерокопiя сторiнки паспорта
21.4 Телефон/факс   Вказується суб'єктом ЗЕД
21.5 Зразок пiдпису Ксерокопiя сторiнки паспорта Власноручний пiдпис
22. Пiдпис керiвника Ксерокопiя сторiнки паспорта Власноручний пiдпис
23. МП Печатка суб'єкта ЗЕД Вказується суб'єктом ЗЕД
24. П. I. Б. та пiдпис iнспектора   Заповнюється iнспектором, що здiйснює облiк
25. МШ Вiдбиток номерної печатки Заповнюється iнспектором, що здiйснює облiк
26. Дата прийняття на облiк в Пiвнiчнiй регiональнiй митницi: Зазначається дата, з якої пiдприємство знаходиться на облiку Заповнюється iнспектором, що здiйснює облiк
27. Облiкова картка дiйсна до: Дата дiйсностi документiв акредитацiйного пакета, але не бiльше року Заповнюється iнспектором, що здiйснює облiк
28. Зразки печаток За наявностi бiльше однiєї печатки пiдприємства Вказується суб'єктом ЗЕД
Частина II
1. Облiкова картка N Повторюється iнформацiя, наведена в п. 1 частини I
2. Митний пост/ВВ Повторюється iнформацiя, наведена в п. 2 частини I
3. Iдентифiкацiйний код Повторюється iнформацiя, наведена в п. 3 частини I
4. Назва Повторюється iнформацiя, наведена в п. 5 частини I
5. Засновники
При необхiдностi п. 5 повторюється для зазначення всiх засновникiв
5.1 N з/п Зазначається порядковий номер при зазначенi всiх засновникiв, починаючи з N 1  
5.2 Країна Зазначається код країни, де зареєстрований (або має громадянство) засновник Статутнi документи
5.3 Код ЄДРПОУ/ДРФО Зазначається для засновникiв-резидентiв. Код ЄДРПОУ для юридичних осiб (обов'язково). Код ДРФО для фiзичних осiб (для фiзичних осiб пiдприємцiв обов'язково, для громадян - за наявностi довiдки ДПА) Надаються суб'єктом ЗЕД
5.4 Назва Зазначається назва з використанням загальноприйнятих скорочень Статутнi документи
5.5 Паспортнi данi/свiдоцтво про реєстрацiю Зазначаються свiдоцтва про реєстрацiю для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi або паспортнi данi для громадян Статутнi документи
Частина III
1. Облiкова картка N Повторюється iнформацiя, наведена в п. 1 частини I
2. Митний пост/ВВ Повторюється iнформацiя, наведена в п. 2 частини I
3. Iдентифiкацiйний код Повторюється iнформацiя, наведена в п. 3 частини I
4. Назва Повторюється iнформацiя, наведена в п. 5 частини I
5. Особи, якi мають право пiдпису угод та фiнансових документiв (окрiм директора та головного бухгалтера)
При необхiдностi п. 5 повторюється для зазначення всiх засновникiв
5.1 N з/п Зазначається порядковий номер при зазначенi всiх засновникiв, починаючи з N 1  
5.2 Прiзвище, iм'я та по батьковi:   Наказ по пiдприємству, доручення, iншi документи
5.3 Паспортнi данi: паспортнi данi для громадян Наказ по пiдприємству, доручення, iншi документи
5.4 Адреса:   Наказ по пiдприємству, доручення, iншi документи
5.5 Телефон:   Наказ по пiдприємству, доручення, iншi документи
  Посада:   Наказ по пiдприємству, доручення, iншi документи

     До уваги! Кiлькiсть аркушiв облiкової картки не обмежується. На кожному аркушi у лiвому нижньому кутi проставляється пiдпис керiвника та печатка пiдприємства.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.