Документ скасований: Наказ № 407 від 14.09.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПIВНIЧНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
ЧЕРНIГIВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 18 сiчня 2001 року N 34


Про внесення доповнення до Технологiї митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади, затвердженої наказом по митницi вiд 21.03.2000 р. N 120

Зареєстровано
в Чернiгiвському обласному управлiннi юстицiї
2 лютого 2001 р. за N 5/312


     Враховуючи вимоги ст. 18 Митного кодексу України, з метою впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв та на виконання наказу Державної митної служби України "Про внесення змiн та доповнень до Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 31.12.96 р. N 592 та зареєстрованого у Мiн'юстi України 20.01.97 р. за N 5/1809" наказую:

     1. Ввести в дiю через 10 днiв пiсля реєстрацiї в управлiннi юстицiї в Чернiгiвськiй областi доповнення до роздiлу 4 Технологiї митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади, затвердженої наказом по митницi вiд 21.03.2000 р. N 120 та зареєстрованої в управлiннi юстицiї в Чернiгiвськiй областi 27.03.2000 р. за N 16/263, пунктом 4.6, виклавши його в наступнiй редакцiї:

     "У разi необхiдностi проведення сертифiкацiї вантажiв (контролю якостi) органами Держстандарту України, Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв, державної ветеринарної медицини, карантинної та санiтарної служб з використанням руйнiвних методiв випуск зразкiв вантажiв з МЛС на строк, менший 30 календарних днiв, здiйснюється на пiдставi:

     - договору суб'єкта ЗЕД з органами Держстандарта та листа-повiдомлення про проведення сертифiкацiї вантажiв з визначенням кiлькостi зразкiв необхiдних для випробування,

     - акта вiдбору зразкiв або довiдки щодо визначення кiлькостi вантажу, необхiдних для сертифiкацiйних випробувань, iнших контролюючих служб.

     Складання окремої ВМД та листа-звернення в даному випадку не вимагається. Цi зразки враховуються пiд час митного оформлення партiї вантажу по ВМД в режимi випуску у вiльне використання на митнiй територiї України".

     2. Головному юрисконсульту Фисуну М. В. забезпечити державну реєстрацiю нього наказу в управлiннi юстицiї в Чернiгiвськiй областi.

     3. Начальнику загального вiддiлу Репетi Л. П. забезпечити доведення наказу до начальника вантажного вiддiлу Кашперова I. В. та начальники вiддiлу контролю за доставленням вантажiв Песляка О. Г.

     4. Вищезазначеним начальникам забезпечити контроль виконання.

     5. Начальнику вантажного вiддiлу забезпечити iнформування суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi щодо доповнення до Технологiї митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади, в частинi, що їх стосується.

     6. Загальний контроль покласти на заступника начальника митницi Суха М. I.

Начальник митницi С. М. Остролуцький
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.