Документ скасований: Наказ № 405 від 14.09.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ПIВНIЧНА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
ЧЕРНIГIВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

вiд 21 березня 2000 року N 120


Про введення в дiю Технологiї митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади

Зареєстровано
в Чернiгiвському обласному управлiннi юстицiї
27 березня 2000 р. за N 16/263

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Чернiгiвської митницi
вiд 18 сiчня 2001 року N 34,
вiд 8 серпня 2001 року N 422


     У вiдповiдностi до Положення про Чернiгiвську митницю Державної митної служби України, затвердженого Головою Державної митної служби України 02.12.99 р., статтi 88 Митного кодексу України та Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженого наказом ДМСУ вiд 31.12.96 р. N 592, з метою впорядкування митного контролю та оформлення вантажiв, що надходять та зберiгаються на митних лiцензiйних складах в зонi дiяльностi Чернiгiвської митницi, наказую:

     1. Ввести в дiю Технологiю митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади (додається), через 10 днiв пiсля реєстрацiї в управлiннi юстицiї в Чернiгiвськiй областi.

     2. Головному юрисконсульту Фисуну М. В. забезпечити державну реєстрацiю цього наказу в управлiннi юстицiї в Чернiгiвськiй областi.

     3. Скасувати Тимчасову технологiю митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади, затверджену наказом по митницi вiд 14.01.2000 р. N 27.

     4. Начальнику загального вiддiлу Репетi Л. П. забезпечити доведення наказу до начальника вантажного вiддiлу Кашперова I. В. та начальника вiддiлу контролю за доставленням вантажiв Песляка О. Г.

     5. Вищезазначеним начальникам забезпечити вивчення Технологiї митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади, особовим складом та контроль виконання.

     6. Начальнику вантажного вiддiлу забезпечити iнформування суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi щодо Технологiї митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади, в частинi, що їх стосується.

     7. Загальний контроль покласти на заступника начальника митницi Суха М. I.

Начальник митницi Є. М. Новiков

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Чернiгiвської митницi
вiд 21 березня 2000 р. N 120
Зареєстровано
в Чернiгiвському обласному управлiннi юстицiї
27 березня 2000 р. за N 16/263

Технологiя
митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади

     Технологiя митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади (далi - Технологiя), розроблена у вiдповiдностi до ст. 88 Митного кодексу України (далi - МКУ) та Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженого наказом ДМСУ вiд 31.12.96 р. N 592, з метою впорядкування митного контролю та оформлення вантажiв, що надходять та зберiгаються на митних лiцензiйних складах в зонi дiяльностi Чернiгiвської митницi.

1. Загальнi положення

     1.1. У цiй Технологiї термiни вживаються в такому значеннi.

     Митний склад - це митний режим, при якому ввезенi з-за меж митної територiї України вантажi зберiгаються пiд митним контролем без справляння мита та iнших податкiв та без застосування до них заходiв нетарифного регулювання та iнших обмежень в перiод зберiгання, а вантажi, що вивозяться за межi митної територiї України, зберiгаються пiд митним контролем з моменту початку їх митного оформлення митними органами України до фактичного вивезення за межi митної територiї України.

     Зберiгання вантажiв в режимi митного складу забезпечується шляхом використання спецiально призначеного та обладнаного примiщення або iншого мiсця - митного лiцензiйного складу (далi - МЛС).

     Вантажна митна декларацiя (далi - ВМД) - заява, що мiстить вiдомостi про товари i транспортнi засоби та мету їх перемiщення через митний кордон України або про змiну митного режиму щодо них, а також iнформацiю, необхiдну для здiйснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежiв.

     1.2. Вантажi (крiм пiдакцизних), що ввезенi на митну територiю України, можуть зберiгатись в режимi митного складу протягом трьох рокiв з моменту первинного їх розмiщення на МЛС.

     Пiдакцизнi вантажi (крiм алкогольних напоїв та тютюнових виробiв) можуть зберiгатись в режимi митного складу не бiльше 90 дiб з дати їх первинного розмiщення в режим митного складу.

     Вантажi, що вивозяться за межi митної територiї України, можуть зберiгатись в режимi митного складу протягом трьох мiсяцiв.

     Вантажi зберiгаються на МЛС пiд митним контролем з обов'язковим накладенням митного забезпечення та пломби власника МЛС.

     1.3. Пiсля закiнчення термiну зберiгання вантажiв на МЛС вони мають бути переданi на зберiгання митницi або заявленi до iншого митного режиму.

     1.4. Забороняється розмiщення на МЛС:

     а) гуманiтарної допомоги, що надходить в Україну,

     б) алкогольних напоїв (коди за Товарною номенклатурою зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - ТН ЗЕД) 22.03, 22.04, 22.05, 22.06, 22.07, 22.08),

     в) тютюнових виробiв,

     г) вантажiв, на якi встановлено акцизний збiр та якi заявленi на прикордонних митницях як такi, що будуть перемiщуватись у митному режимi транзиту,

     д) давальницької сировини, яка закуплена на територiї України,

     е) вантажiв, що надходять на адресу приватних осiб,

     ж) вантажiв, якi забороненi до ввезення в Україну чи вивезення за межi України, а також вантажi, розмiщення на МЛС яких заборонено законами України, нормативним актами Кабiнету Мiнiстрiв України та Державною митною службою України.

     1.5. Вантажi, що пiдлягають експортному контролю, можуть розмiщуватись в режимi митного складу тiльки при наявностi погодження з Держмитслужбою України на пiдставi дозволу Державної служби експортного контролю України (далi - ДСЕК України).

     1.6. Вантажi, що розмiщенi на МЛС, можуть в подальшому оформлюватись та випускатись з МЛС в наступних випадках:

     а) випуск у вiльне використання за ВМД вiдповiдно до митного режиму iмпорту (тип декларацiї IМ-40) (див. р. 3),

     б) випуск з метою тимчасового ввозу товарiв за ВМД вiдповiдно до митного режиму тимчасове ввезення (тип декларацiї IМ-31) (див. р. 3),

     в) випуск давальницької сировини за ВМД вiдповiдно до митного режиму ввезення давальницької сировини або готової продукцiї, виготовленої з давальницької сировини (тип декларацiї IМ-51) (див. р. 3),

     г) випуск тимчасовий (на строк до 1 мiсяця) з обов'язковим поверненням на даний МЛС по листу-зверненню власника складу (див. р. 4),

     д) перемiщення на iнший МЛС в зонi дiяльностi митницi (див. р. 5),

     є) перемiщення вантажу в iншу митницю з метою проведення подальшого митного оформлення, яке здiйснюється за ВМД типу ТР-80-ВН (див. р. 6),

     ж) направлення вантажу за межi митної територiї України в зв'язку з поверненням товару нерезиденту - власнику вантажу або за його дорученням вивезення в iншу країну, яке здiйснюється за ВМД вiдповiдно до митного режиму транзиту (тип декларацiї ТР-80) (див р. 7),

     з) передекларування вантажу без вивезення товару з МЛС та без змiни митного режиму проводиться за ВМД вiдповiдно до митного режиму митного складу (тип декларацiї IМ-74) (див. р. 8).

     1.7. Дозволяється розмiщення вантажiв на МЛС, якi прямують в режимi транзиту (крiм пiдакцизних), без складання ВМД типу IМ-74 з метою перевантаження з одного виду транспорту на iнший при умовi дотримання строкiв транзиту. Здiйснюється за окремим дозволом начальника (заступника начальника) митницi.

     1.8. При оформленнi випуску вантажiв з МЛС (тип декларацiї IМ-40, IМ-31, IМ-51, ТР-80, ТР-80-ВН) повинна складатися ВМД незалежно вiд фактурної вартостi товарної партiї.

     1.9. Партiї товарiв, якi надходять в Україну за договорами консигнацiї, пiдлягають розмiщенню тiльки на МЛС i оформлюються в режимi митного складу.

2. Порядок розмiщення на МЛС вантажiв, що надходять на митну територiю України

     2.1. Декларування вантажiв при їх розмiщеннi на МЛС має право здiйснювати виключно власник МЛС.

     2.2. Вантажi можуть розмiщуватись в режимi митного складу на умовах надання власником МЛС належним чином заповненої ВМД типу IМ-74 незалежно вiд фактурної вартостi партiї товарiв з поданням наступних документiв:

     а) мотивована заява власника вантажу з обов'язковим визначенням мети розмiщення вантажу в режим митного складу, кiлькостi товару, вартостi товару, зовнiшньоекономiчного контракту, згiдно з яким товар надiйшов на митну територiю України, та подальшого митного режиму, в якому товар буде оформлений з МЛС,

     б) зовнiшньоекономiчний контракт або договiр - доручення мiж фiрмою нерезидентом та належним чином зареєстрованим в Українi представництвом цiєї фiрми,

     в) договiр на зберiгання вантажу на МЛС,

     г) рахунок-фактура (iнвойс) або iнший фiнансовий документ,

     д) товаросупровiднi документи (далi - ТСД) на вантаж (CMR, товаротранспортна накладна, авiа-, залiзнична накладна, коносамент та iнше),

     є) документи контролю доставки вантажу (ВМД типу АД (далi - акцизна декларацiя), ПД (далi - попередня декларацiя), ПП (далi - попереднє повiдомлення), ТР-80-ВН),

     ж) облiкова картка суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - суб'єкта ЗЕД),

     з) iншi документи.

     2.3. Оформлення вантажiв на МЛС проводиться iнспектором оперативної групи по МЛС (далi - iнспектор ОГС), вiдповiдальним за митне оформлення вантажiв, що перемiщуються через МЛС (згiдно з наказом по митницi) в порядку, передбаченому дiючою Технологiєю митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв, враховуючи, що огляд вантажу здiйснюється виключно посадовою особою митницi, яка здiйснювала митне оформлення вантажу на 2-у етапi.

     Митний огляд вантажу здiйснюється в присутностi представникiв МЛС, вантажоодержувача та представникiв контролюючих органiв (у разi необхiдностi).

     Пiсля здiйснення огляду вантажу, у разi фактичної вiдповiдностi його вiдомостям, заявленим у ВМД, iнспектор ОГС проставляє вiдбиток особистої номерної печатки (далi - ОНП) на ВМД типу IМ-74 у гр. Д та на ВМД типу АД, ПД, ПП, ТР-80-ВН. По факту оформлення ПП та ТР-80-ВН повiдомляється вiддiл по контролю за доставленням вантажiв (далi - ВКДВ) згiдно з дiючою Технологiєю.

     2.4. Вантажi, що розмiщуються на МЛС, згiдно зi ст. 18 МКУ можуть пiдлягати додатковому контролю. У разi вiдсутностi на ТСД штампiв вiдповiдних прикордонних контролюючих служб проходження суб'єктом ЗЕД контролю цих служб при вивантаженнi товару на МЛС є обов'язковим.

     При митному оформленнi на МЛС товарiв, якi пiдлягають при iмпортi сертифiкацiї Держстандартом України, сертифiкат не вимагається.

     2.5. Якщо при здiйсненнi митного огляду виявлено, що фактична кiлькiсть вантажу менша нiж та, що вказана у ВМД та товаросупровiдних документах, митне оформлення ВМД типу IМ-74 проводиться з зазначенням кiлькостi вантажу, що вказана у товаросупровiдних документах. За результатами митного огляду складається Акт митного огляду (далi - Акт) (додаток 1) про фактичну кiлькiсть вантажу у трьох примiрниках. Для складання Акта залучаються представники МЛС, вантажоотримувача, перевiзника та iнспектор ОГС. За необхiднiстю до огляду можуть залучатись представники Чернiгiвської регiональної торгово-промислової палати та Торгово-промислової палати України. Пояснення перевiзника по цьому факту додаються до Акта. Всi вищезазначенi документи пiдшиваються до ВМД типу IМ-74.

     2.6. На пiдставi оформлених документiв (див. пп. 2.5) суб'єкт ЗЕД складає лист на iм'я начальника митницi з проханням проведення митного переоформлення вантажу по фактичнiй кiлькостi товару. До заяви додаються необхiднi документи. Заява спочатку повинна бути надана на розгляд до вантажного вiддiлу. В заявi вiдображається факт недостачi, пропозицiї iнспектора ОГС та начальника вiддiлу. Рiшення про здiйснення митного оформлення вантажу в режимi IМ-74 по його фактичнiй кiлькостi приймається начальником (заступником начальника) митницi.

     2.7. Якщо при здiйсненнi митного огляду виявлено, що фактична кiлькiсть вантажу бiльша нiж та, що вказана у ВМД та ТСД або виявлена невiдповiднiсть даних заявлених товарiв, складається Акт та iнформацiя надається начальнику вантажного вiддiлу; пiсля чого складається протокол про порушення митних правил (далi - ПМП) (при необхiдностi викликається представник служби по боротьбi з контрабандою та порушеннями митних правил (далi - Служби БК та ПМП) митницi. ВМД типу IМ-74, яка прийнята до митного оформлення, додається до протоколу, вантаж зберiгається на МЛС на пiдставi Акта. Митне оформлення нової ВМД типу IМ-74 iз зазначенням кiлькостi та назви товару, що виявлено по результатах митного огляду, проводиться тiльки пiсля вирiшення цього питання у встановленому чинним законодавством порядку.

     2.8. При здiйсненнi МЛС зовнiшньоекономiчної дiяльностi вiн (як суб'єкт ЗЕД) повинен стати на облiк у вантажному вiддiлi.

     2.9. У випадках, якщо вантаж, який знаходиться в зонi митного контролю термiнала "Рiпкикордонсервiс" (м. Чернiгiв, вул. Квiтнева, 17) за мiсцем оформлення ПП, необхiдно розмiстити на МЛС, митне оформлення вантажу в режимi митного складу здiйснюється в наступнiй послiдовностi:

     2.9.1. Iнспектор ОГС, вiдповiдальний за митне оформлення вантажiв, що перемiщуються через МЛС, на який планується розмiщення вантажу, виконує дiї згiдно з пп. 2.2 даної Технологiї, враховуючи, що випуск автотранспортного засобу з вантажем з термiнала "Рiпкикордонсервiс" здiйснюється пiд гарантiю доставлення власником МЛС вантажу до складу. Iнспектором, який працює на термiналi, до ПП вноситься запис "Вантаж направлений на МЛС на пiдставi гарантiйного листа МЛС ___________ вiд "___" _______________ 2000 р. N _____ згiдно з ВМД N ______ вiд "___" _______________ 2000 р.".

     2.9.2. Пiсля закiнчення митного оформлення ВМД типу IМ-74 iнспектор ОГС завершує митне оформлення ПП (проставляє поряд з ранiше проставленим штампом "Пiд митним контролем" (далi - ПМК) вiдтиск ОНП iз зазначенням ВМД типу IМ-74 на данi вантажi).

     2.10. Оформлена ВМД типу IМ-74 реєструється в окремому Журналi реєстрацiї ВМД лiцензiйних складiв (додаток 2) та заноситься у теку контролю ВМД даного МЛС.

     2.11. У разi виявлення порушень митних правил складається протокол про ПМП та проводяться дiї вiдповiдно до чинного законодавства України.

3. Порядок випуску вантажу з МЛС у вiльне використання на митнiй територiї України

     3.1. Декларування товарiв при їх випуску з МЛС може проводити як власник складу, так i власник товару. При цьому вiдповiдальнiсть за сплату всiх належних митних платежiв несе особа, яка здiйснює декларування товарiв.

     3.2. Випуск вантажiв з МЛС у вiльне використання на територiї України проводиться на умовах надання декларантом належним чином заповненої ВМД у митному режимi випуску у вiльне використання та необхiдного для митного оформлення пакета документiв, передбачених чинним законодавством України, нормативними документами ДМСУ, дiючими технологiями митницi, з оплатою митних платежiв, податкiв i зборiв.

     3.3. Митне оформлення випуску вантажiв у вiльне використання проводиться iнспектором ОГС, вiдповiдальним за митне оформлення вантажiв, що перемiщуються через МЛС (згiдно з наказом по митницi) в порядку, передбаченому дiючою Технологiєю митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв, враховуючи, що огляд вантажу здiйснюється виключно посадовою особою митницi, яка здiйснювала митне оформлення вантажу на 2-му етапi.

     3.4. Митне оформлення вантажiв, якi знаходяться на МЛС та пiдлягають експортному контролю, здiйснюється iнспекторами ОГС, вiдповiдальними за проведення митного оформлення вантажiв, пiдконтрольних ДСЕК України.

     3.5. Митне оформлення вантажiв суб'єктiв ЗЕД, акредитованих поза зоною дiяльностi митницi, проводиться лише за умови подання оформленого належним чином листа-узгодження мiж митницями на проведення митного оформлення, копiї облiкової картки суб'єкта ЗЕД, яка завiрена митницею, де вiн зареєстрований. За результатами митного оформлення iнспектор ОГС готує i пiсля реєстрацiї в загальному вiддiлi направляє вiдповiдне повiдомлення (додаток 3) за пiдписом начальника (заступника начальника) митницi в митницю, що надавала лист-узгодження, з наданням копiї ВМД.

     3.6. Випуск зi складу у вiльне використання вантажiв, що надходили на МЛС за рiзними транспортними документами, у разi формування партiї на МЛС може здiйснюватись з оформленням однiєї (або декiлькох ВМД) в разi, якщо випуск проводиться за одним зовнiшньоекономiчним контрактом (договором). Пiд формуванням партiї розумiється як подрiбнення попередньої партiї (партiй), так i збiльшення (об'єднання) декiлькох партiй.

     3.7. При випуску зi складу сформованої партiї вантажiв власником вантажу надається документ (рахунок-фактура, накладна, специфiкацiя i т. i.) на сформовану партiю товарiв, якi оформлюються з метою випуску у вiльне використання, де вказується кiлькiсть мiсць, вага та вартiсть сформованої партiї, а також по кожнiй позицiї робиться посилання на попереднiй документ (ТСД та ВМД), по яких вантаж надходив на МЛС.

     3.8. Митне оформлення товару, що випускається з МЛС у вiльне використання на територiї України, здiйснюється за умови подання ВМД незалежно вiд вартостi партiї товару.

     Змiна вартостi товару забороняється (крiм товарiв, що надiйшли за договорами консигнацiї).

     3.9. Пiсля здiйснення митного оформлення товарiв по ВМД у вiльне використання вони обов'язково повиннi бути вивезенi з територiї МЛС. В такому разi ВМД в режимi митного складу знiмається з контролю та передається до архiву вантажного вiддiлу в такому порядку:

     3.9.1. До ВМД в режимi митного складу додається ксерокопiя ВМД в режимi випуску у вiльне використання.

     3.9.2. У журналi реєстрацiї ВМД лiцензiйних складiв робиться вiдповiдний запис.

4. Порядок тимчасового випуску вантажiв з МЛС з наступним поверненням вантажiв на МЛС

     4.1. Строк випуску вантажу з МЛС тимчасово з наступним поверненням не може перевищувати одного мiсяця.

     Дозволи на випуск товарiв зi складу тимчасово з наступним поверненням надаються у випадках:

     а) надання зразкiв для проведення сертифiкацiї, видача зразкiв проводиться за умови надання договору суб'єкта ЗЕД з Держстандартом України на проведення сертифiкацiї та листа-повiдомлення вiд Держстандарту України про проведення сертифiкацiї товару з визначенням кiлькостi зразкiв, необхiдних для випробувань;

     у разi необхiдностi проведення випробувань по сертифiкацiї на строк бiльш нiж 30 дiб випуск товарiв зi складу здiйснюється на пiдставi оформленої на загальних пiдставах ВМД в режимi випуску у вiльне використання (тобто як при сертифiкацiї комплектного об'єкта);

     б) для демонстрацiйних цiлей iндивiдуально визначених товарiв у одиничних примiрниках, тобто предмети, якi мають iндивiдуальнi особливостi i якi не можна замiнити;

     в) операцiй, якi здiйснюються для забезпечення їх зберiгання i проведення передпродажної пiдготовки, проведення яких з технiчних причин не можливо у примiщеннi МЛС (чистка, провiтрювання, сушка, створення оптимального температурного режиму зберiгання, iнвентаризацiя, захист вiд корозiї, фарбування).

     4.2. Тимчасове вивезення вантажiв, що зберiгаються на МЛС, з подальшим поверненням в термiн 30 дiб здiйснюються без подання нової ВМД - на пiдставi листа-звернення виключно власника складу за пiдписом директора та головного бухгалтера (з урахуванням листа власника товару) до митного органу. Лист-звернення обов'язково повинен мiстити наступну iнформацiю:

     а) товар (назва, кiлькiсть, вага, вартiсть) з обов'язковим зазначенням коду згiдно з ТН ЗЕД,

     б) мета випуску товару тимчасово з наступним поверненням,

     в) вiдомостi про документи, за якими товар розмiщений на склад,

     г) зобов'язання про повернення товару на МЛС iз зазначенням строку повернення,

     д) зобов'язання щодо сплати у разi неповернення товару на МЛС у встановлений термiн належних сум митних зборiв та платежiв, що сплачуються при випуску товарiв у вiльне використання,

     є) вiдповiдальна особа - керуючий складом,

     ж) при вивезеннi товарiв для демонстрацiйних цiлей (у разi необхiдностi) додатково надаються документи (опис, фотографiї), якi пiдтверджують iндивiдуальнi ознаки завiренi особою, яка звертається до митницi з листом-зверненням.

     4.3. При вивезеннi товару зi складу пiсля одержання позитивного рiшення начальника (заступника начальника) митницi вiдповiдальний iнспектор ОГС на зворотньому боцi ВМД в режимi митного складу робить запис про випуск товару тимчасово з наступним поверненням з посиланням на лист-звернення. Пiд час випуску товарiв тимчасово з наступним поверненням товари продовжують перебувати у режимi митного складу.

     4.4. При поверненнi товару на МЛС його зворотнє розмiщення на склад проводиться на пiдставi письмового повiдомлення власника складу на митницю, в якому обов'язково зазначається номер ВМД типу IМ-74 та данi про лист-звернення на випуск товару зi складу тимчасово з наступним поверненням. Повiдомлення розглядається та вiзується заступником начальника митницi.

     При фактичному поверненнi (розмiщеннi) товару на склад iнспектором ОГС на зворотньому боцi ВМД робиться запис: "Вантаж повернено. Лист-повiдомлення вiд _________ вх. N _________", проставляє дату, пiдпис i завiряє ОНП. Лист-зобов'язання та лист-повiдомлення зберiгаються разом з документами, згiдно з якими товар розмiщувався на МЛС в режимi митного складу.

     4.5. При неповерненнi товару у строк, встановлений у письмовому дозволi митницi, власник складу несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до р. 8 "Анулювання та призупинення дiї лiцензiї" Положення про вiдкриття та експлуатацiю МЛС, затвердженого наказом ДМСУ вiд 31.12.96 р. N 592.

     4.6. У разi необхiдностi проведення сертифiкацiї вантажiв (контролю якостi) органами Держстандарту України, Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв, державної ветеринарної медицини, карантинної та санiтарної служб з використанням руйнiвних методiв випуск зразкiв вантажiв з МЛС на строк, менший 30 календарних днiв, здiйснюється на пiдставi:

     - договору суб'єкта ЗЕД з органами Держстандарта та листа-повiдомлення про проведення сертифiкацiї вантажiв з визначенням кiлькостi зразкiв необхiдних для випробування,

     - акта вiдбору зразкiв або довiдки щодо визначення кiлькостi вантажу, необхiдних для сертифiкацiйних випробувань, iнших контролюючих служб.

     Складання окремої ВМД та листа-звернення в даному випадку не вимагається. Цi зразки враховуються пiд час митного оформлення партiї вантажу по ВМД в режимi випуску у вiльне використання на митнiй територiї України.

(Технологiю доповнено пунктом 4.6 згiдно з наказом Чернiгiвської митницi вiд 18.01.2001 р. N 34)

5. Порядок перемiщення вантажiв з МЛС на МЛС у зонi дiяльностi митницi

     5.1. Вантаж, розмiщений на МЛС, може перемiщуватись з МЛС на iнший МЛС, що знаходиться у зонi дiяльностi митницi, за умови погодження начальника (заступника начальника) митницi пiд письмову гарантiю (надається разом з листом-звернення суб'єкта ЗЕД про розмiщення вантажу на МЛС) власника МЛС-призначення про доставлення вантажу на МЛС-призначення.

     Оформлення нової ВМД типу IМ-74 здiйснює декларант складу, де планується провести розмiщення вантажу, а митне оформлення здiйснюється у порядку, визначеному пп. 2.2, 2.3, 2.4 даної Технологiї, враховуючи вищезазначене.

     5.2. Контроль за доставленням вантажу на новий МЛС покладається на iнспектора ОГС, вiдповiдального за митне оформлення вантажiв, що перемiщуються через МЛС, на якому знаходився вантаж.

     5.3. Завантаження товару на транспортний засiб та випуск його з МЛС, на якому вiн знаходиться на зберiганнi, можливе лише у разi обов'язкової присутностi iнспектора ОГС.

     За роботу iнспектора нараховується та справляється збiр згiдно з ставками, встановленими постановами Кабiнету Мiнiстрiв України.

     5.4. Вантаж перемiщується мiж складами пiд митним забезпеченням, що накладається iнспектором ОГС, вiдповiдальним за митне оформлення вантажiв, що перемiщуються через МЛС, де знаходився вантаж. У ТСД записуються вiдповiднi данi про накладення митного забезпечення та нової ВМД типу IМ-74.

     5.5. При розмiщеннi вантажу на iнший МЛС до вантажного вiддiлу надаються документи, зазначенi у пп. 2.2 (за виключенням документа контролю доставки вантажу до митницi призначення) з врахуванням пп. 5.1. Додатково надається копiя попередньої декларацiї типу IМ-74, за якою здiйснено випуск вантажу з МЛС, де вантаж знаходився на зберiганнi. Копiя ВМД має бути перекреслена з обов'язковим зазначенням на нiй напису "Дiйсна лише для розмiщення вантажу на МЛС ________ (назва МЛС-призначення)".

     5.6. При розмiщеннi вантажу на iнший МЛС у гр. 37 нової ВМД зазначаються код митного режиму - 74, код попереднього митного режиму - 74, у гр. 40 - номер попередньої ВМД типу IМ-74.

     Оформлена ВМД реєструється в загальному порядку i береться на контроль, враховуючи данi по попереднiй ВМД.

     5.7. Ксерокопiя нової ВМД типу IМ-74, яка завiрена ОНП iнспектора ОГС, додається до попередньої ВМД типу IМ-74 для зняття ВМД з контролю i передачi до архiву вiддiлу.

     5.8. У разi перемiщення товарiв, що були ввезенi в Україну, з одного МЛС на iнший термiн зберiгання товарiв встановлюється з дати їх розмiщення в режимi митного складу, тобто з моменту первинного розмiщення вантажу на МЛС.

6. Порядок перемiщення вантажiв з МЛС в зону дiяльностi iншої митницi з метою проведення подальшого митного оформлення

     6.1. Для перевезення вантажiв з МЛС в iншi митнi органи з метою проведення митного оформлення їх у вiдповiдностi з митними режимами:

     а) для вiльного використання на митнiй територiї України,

     б) для тимчасового ввезення на митну територiю України,

     в) для переробки на митнiй територiї України, представник власника вантажу надає у вантажний вiддiл наступнi документи:

     лист-узгодження на перевезення вантажу (додаток 4),

     копiю облiкової картки суб'єкта ЗЕД,

     довiренiсть вiд одержувача на право перевезення вантажу, видана громадянину України, або договiр перевезення (рахунок-фактура) та доручення на представника перевiзника при здiйсненнi перевезень транспортною органiзацiєю,

     ВМД типу ТР-80-ВН,

     рахунок-фактуру (iнвойс),

     внутрiшнiй ТСД з вiдмiтками вiдправника МЛС та перевiзника.

     6.2. Митне оформлення випуску вантажiв з МЛС проводиться iнспектором ОГС, вiдповiдальним за митне оформлення вантажiв, що перемiщуються через МЛС (згiдно з наказом по митницi), в порядку, передбаченому дiючою Технологiєю митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв, враховуючи, що огляд вантажу здiйснюється виключно посадовою особою митницi, яка здiйснювала митне оформлення вантажу на 2-му етапi.

     6.3. Iнспектор ОГС проводить митне оформлення випуску з МЛС з метою направлення вантажу пiд митним забезпеченням в митницю призначення.

     На кожну партiю вантажу обов'язково оформлюється ВМД типу ТР-80 ВН (з метою контролю доставки вантажу) i операцiя знаходиться на контролi до отримання пiдтвердження з митницi призначення про факт надходження вантажу.

     6.4. Контроль за пiдтвердженням факту надходження вантажу в митницю призначення здiйснюється згiдно з порядком, встановленим для контролю за транзитом вантажiв через митну територiю України вiдповiдно до п. 6 Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом ДМСУ вiд 08.12.98 р. N 771.

     6.5. У разi надання з ВКДВ iнформацiї про недоставлення вантажу до митницi призначення iнспектор ОГС приймає заходи щодо виявлення факту порушення митного законодавства, якщо порушено митне законодавство, складається протокол про ПМП.

7. Порядок випуску вантажу з МЛС з метою повернення товару нерезиденту - власнику вантажу або за дорученням цього нерезидента - вивезення в iншу країну

     7.1. Повернення (або вивезення в третю країну) за iнiцiативою нерезидента - власника товару, який знаходиться на МЛС, проводиться з оформленням ВМД в митному режимi транзиту, яку заповнює декларант МЛС.

     7.2. Митне оформлення таких вантажiв здiйснюється виключно за дозволом начальника (заступника начальника) митницi.

     7.3. Митне оформлення може бути почато i здiйснюватись за умови надання наступних документiв:

     а) заява українського суб'єкта ЗЕД - сторони зовнiшньоекономiчного договору, який розмiстив вантаж на МЛС, з визначенням пiдстав вiдправлення вантажу за межi митної територiї України,

     б) лист-розпорядження нерезидента - сторони зовнiшньоекономiчного договору про вiдправлення вантажу в iншу країну (або про повернення вантажу),

     в) доповнення до зовнiшньоекономiчного контракту (договору) про внесенi вiдповiднi змiни або про розiрвання дiючого контракту,

     г) лист нового отримувача про готовнiсть прийняти вантаж,

     д) оформлена ВМД типу ТР-80 в режимi транзиту,

     є) рахунок-фактура, згiдно з якою вантаж надiйшов на МЛС,

     ж) товаросупровiднi документи, згiдно з якими вантаж надiйшов на МЛС,

     з) довiдка, яка видана уповноваженим банком, щодо вiдсутностi розрахункiв за зовнiшньоекономiчним контрактом, на пiдставi якого вантаж було розмiщено на МЛС,

     i) дозволи iнших державних контролюючих органiв (за необхiднiстю),

     к) ксерокопiї документiв на транспортнi засоби, якими здiйснюється вивезення товарiв з МЛС (наприклад: свiдоцтво про допущення автотранспортних засобiв (далi - АТЗ) до перевезень пiд митним забезпеченням, лiцензiя на здiйснення мiжнародних перевезень),

     л) ксерокопiї паспортiв перевiзникiв з даними про прописку та гарантiйний лист органiзацiї-перевiзника про доставлення вантажу до митницi призначення,

     м) iншi документи, необхiднi для митного оформлення.

     7.4. Операцiя при здiйсненнi транзиту пiдлягає контролю до моменту пiдтвердження вiддiлом контролю за доставленням вантажiв iнформацiї про перетин митного кордону.

     7.5. У разi пiдтвердження перетину вантажем митного кордону України ксерокопiя ВМД типу ТР-80 додається до ВМД типу IМ-74 для зняття з контролю та передачi ВМД до вантажного вiддiлу.

     У разi повiдомлення з вiддiлу контролю за доставленням вантажiв (далi - ВКДВ) про вiдсутнiсть пiдтвердження про доставлення вантажу до митницi призначення iнспектор ОГС керується пп. 6.5 даної Технологiї.

8. Порядок передекларування вантажiв, що зберiгаються на МЛС

     8.1. Передекларування вантажiв, що знаходяться на МЛС, можливе при умовi надання письмової заяви українського власника (або товароотримувача) вантажу з дозволу начальника (заступника начальника) митницi у наступних випадках:

     а) пiдпункт "а" пункту 8.1 втратив чиннiсть

(згiдно з наказом Чернiгiвської митницi вiд 08.08.2001 р. N 422)

     б) пiдпункт "б" пункту 8.1 втратив чиннiсть

(згiдно з наказом Чернiгiвської митницi вiд 08.08.2001 р. N 422)

     в) при змiнi українського суб'єкта ЗЕД - отримувача товару, який розмiщений на МЛС, в зв'язку з розторгненням контракту та укладанням нерезидентом - власником товару нового контракту; переоформлення здiйснюється з дозволу начальника (заступника начальника) митницi при наявностi документального пiдтвердження:

     згода нерезидента - власника вантажу на розторгнення попереднього контракту,

     лист українського суб'єкта ЗЕД (попереднього отримувача товару) про розторгнення контракту,

     належним чином оформлених рахунка-фактури та зовнiшньоекономiчного договору мiж власником вантажу нерезидентом України та українським суб'єктом ЗЕД (новим отримувачем товару),

     довiдка уповноваженого банку про вiдсутнiсть розрахункiв за зовнiшньоекономiчним договором, на пiдставi якого вантаж було розмiщено на МЛС.

     8.2. Передекларування вантажiв у вищезазначених випадках проводиться шляхом складання нової ВМД типу IМ-74 без анулювання попередньої декларацiї. У гр. 37 ВМД зазначаються митний режим - 74, попереднiй митний режим - 74, у гр. 40 нової ВМД робиться посилання на номер попередньої ВМД типу IМ-74. Нова ВМД типу IМ-74 фiксується в Журналi реєстрацiї ВМД лiцензiйних складiв та заноситься до теки контролю ВМД даного МЛС.

     8.3. Про здiйснене переоформлення вноситься вiдмiтка у Журнал реєстрацiї ВМД лiцензiйних складiв. Попередня ВМД типу IМ-74 пiдлягає зняттю з контролю та передається до архiву вiддiлу.

     8.4. Пункт 8.4 втратив чиннiсть

(згiдно з наказом Чернiгiвської митницi вiд 08.08.2001 р. N 422)

9. Порядок оформлення документального пiдтвердження для пропуску через митний кордон України сiльськогосподарської продукцiї (1 - 24 групи згiдно з ТН ЗЕД)

     9.1. Ввезення сiльськогосподарської продукцiї, на яку вiдсутнiй сертифiкат вiдповiдностi Держстандарту України (або свiдоцтво про визнання iноземного сертифiката), дозволяється виключно на МЛС. При цьому пiдставою для пропуску через митний кордон України є обов'язкове попереднє пiдтвердження факту наявностi МЛС в зонi дiяльностi митницi та про можливiсть розмiщення кожної конкретної партiї iмпортованої сiльськогосподарської продукцiї на цих складах.

     9.2. Оформлення документального пiдтвердження здiйснюється в наступнiй послiдовностi:

     9.2.1. Суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi звертається у вантажний вiддiл митницi з листом-узгодження (у двох примiрниках) на перемiщення вантажу (додаток 5). Лист-узгодження повинен обов'язково бути засвiдчений пiдписом керiвника пiдприємства, власником МЛС.

     9.2.2. Пiсля перевiрки iнспектором ОГС наявностi договору мiж пiдприємством - iмпортером сiльськогосподарської продукцiї та МЛС у разi вiдсутностi зауважень та порушень з боку суб'єкта ЗЕД лист-узгодження вiзується начальником вантажного вiддiлу та ставиться на контроль iнспектором ОГС, який контролює дiяльнiсть МЛС, де планується розмiщення вантажу.

     9.2.3. Пiсля пiдпису (пiдтвердження) листа-узгодження начальником (заступником начальника) митницi вiн передається для реєстрацiї до загального вiддiлу. Перший примiрник листа залишається на контролi у вантажному вiддiлi, другий - надається заявнику на руки для пред'явлення на прикордонну митницю.

     9.2.4. З метою прискорення проходження сiльськогосподарських вантажiв через митний кордон України за заявою суб'єкта ЗЕД загальний вiддiл вiдправляє лист-узгодження у прикордонну митницю факсимiльним зв'язком.

     9.3. Пiсля надходження сiльськогосподарської продукцiї до зони дiяльностi митницi та розмiщення вантажу на МЛС за ВМД типу IМ-74 лист-узгодження знiмається з контролю та пiдшивається до цiєї ВМД разом з усiма необхiдними для митного оформлення документами.

     9.4. Розмiщення сiльськогосподарської продукцiї дозволяється тiльки на МЛС, який зазначено у листi-узгодження.

10. Звiтнiсть про зберiгання товарiв

     10.1. Власник митного складу повинен на початку кожного мiсяця (до п'ятого числа мiсяця, наступного за звiтним) надавати до вантажного вiддiлу митницi наступнi звiти про товари, якi зберiгаються на складi:

     а) про товари, якi зберiгаються на митному лiцензiйному складi, з вiдмiткою про граничний термiн зберiгання та iншi вiдомостi.

     Пiд строком зберiгання мається на увазi будь-який строк, що обмежує зберiгання товару на МЛС: строк придатностi товару (для товарiв, якi мають такий строк) та кiнцевий строк зберiгання (згiдно з договором на зберiгання мiж власником МЛС та власником вантажу), враховуючи загальний термiн зберiгання товару на складi;

     б) про товари, якi зберiгаються на МЛС та за зберiгання яких власник товару не сплачує кошти власнику складу бiльше 3-х мiсяцiв.

     10.2. Необхiднi вiдомостi, якi повиннi бути зазначенi у звiтi:

     а) номер i дата ВМД при надходженнi товару на склад;

     б) найменування та код товару згiдно з ТН ЗЕД;

     в) кiлькiсть товару при надходженнi;

     г) кiлькiсть товару, випущеного зi складу;

     д) номер i дата ВМД при випуску товару зi складу або номер документа контролю доставки вантажу.

     10.3. У разi можливостi (враховуючи особливостi вантажу) застосовується додаткова форма облiку товарiв, що знаходяться на МЛС (додаток 6). Облiковий аркуш складається на кожну партiю товару, що знаходиться на МЛС i знаходиться на складi до повного випуску партiї вантажу.

     10.4. За наявностi достатнiх пiдстав митний орган може зобов'язати власника МЛС дати позачерговий звiт про товарообiг на МЛС, про що власник МЛС має бути повiдомлений письмово.

11. Перевiрка дiяльностi МЛС

     11.1. Перевiрка дiяльностi митного лiцензiйного складу здiйснюється комiсiєю, яка створюється на пiдставi наказу начальника митницi.

     У разi необхiдностi можливе створення комiсiї на виконання розпорядження заступника начальника митницi по торговому обiгу, в зонi дiяльностi якого розташований МЛС.

     11.2. Комiсiя по перевiрцi роботи МЛС перевiряє:

     а) пакет установчих документiв на право вiдкриття та експлуатацiї МЛС (лiцензiя, статут, установчий договiр, свiдоцтво про реєстрацiю тощо);

     б) технiчний стан складських примiщень МЛС на вiдповiднiсть їх вимогам Положення про вiдкриття та експлуатацiю МЛС, затвердженого наказом ДМСУ вiд 31.12.96 р. N 592;

     в) складськi документи: Журнал реєстрацiї приймання вантажiв на МЛС та випуску з нього, Журнал вiдкриття та закриття складу (який зберiгається в примiщеннi МЛС);

     г) правильнiсть декларування товарiв особами декларантiв МЛС (заповнення декларацiй, документiв);

     д) строки здачi та повноту звiтностi до митницi про товари, що зберiгаються на МЛС;

     є) перевiрка iнших документiв щодо дiяльностi МЛС, перевiрка яких входить в компетенцiю митних органiв.

     11.3. За результатами перевiрки складається акт перевiрки, який доводиться до власника МЛС та керiвника ОГС вiддiлу пiд особистий пiдпис цих керiвникiв.

12. Заключнi положення

     12.1. У разi змiн дiючого митного законодавства України щодо порядку митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через МЛС, Технологiя митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через МЛС, суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi дiє в частинi, яка не протирiчить цим змiнам.

     12.1. Невиконання вимог, обумовлених положеннями Технологiї, є грубим порушенням функцiональних обов'язкiв i iнспектор несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до ст. 41 п. 1 Кодексу законiв про працю України.

     12.2. В зв'язку з удосконаленням положень Технологiї Тимчасова технологiя митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади, вiд 19.01.2000 р. N 27 втрачає чиннiсть.

Заступник начальника митницi М. I. Сух

 

Додаток 1
до пункту 2.5 Технологiї митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади

     N ___________

     "___" _______________ 2000 р.

Акт митного огляду вантажiв у зонi митного контролю

_____________________________________
(назва пiдприємства)

При митному оглядi вантажу, що прибув на адресу  
 
(назва органiзацiї, код ЗУКПО)
на а/м (в з/в) N   ,
та заявленого згiдно з ВМД N ___________ "___" ________________ 2000 р.
(дата прийому ВМД)
 

Встановлено:

N
з/п
Найменування вантажу Кiлькiсть мiсць,
вага (кг)
     
     
     
     
     
Зауваження:  
 
Примiтки:  
Огляд проведено в присутностi:      
(назва органiзацiї) (посада, П. I. Б.) (пiдпис)
Iнспектор ОГС    
П. I. Б. пiдпис
Iнспектор служби по боротьбi з КБ та ПМП    
П. I. Б. пiдпис
 
Начальник вантажного вiддiлу
I. В. Кашперов
Начальник вiддiлу контролю за доставленням вантажiв О. Г. Песляк

 

Додаток 2
до пункту 2.10 Технологiї митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади

Журнал реєстрацiї ВМД лiцензiйних складiв

Контроль
N
п/п
Дата оформлення N ВМД типу IМ-74 N транспортного засобу Номер ТТН (CMR) Номер ПП, ПД, АД, TIR Найменування вантажу Код товару ТН ЗЕД Вага Кiлькiсть Країна вiдправлення Iнспектор, що оформив вантаж Примiтки
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         

 

Зняття з контролю
Дата видачi Документ видачi (ВМД) Кiлькiсть виданого Вага виданого Iнспектор, що провiв митне оформлення Залишок кiлькостi Залишок ваги Iнспектор, що видав вантаж Примiтки
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
 
Начальник вантажного вiддiлу
I. В. Кашперов
Начальник вiддiлу контролю за доставленням вантажiв О. Г. Песляк

 

Додаток 3
до пункту 3.5 Технологiї митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади
Начальнику ________________ митницi

Вiдповiдь на лист-узгодження

    Згiдно з листом ДМКУ N 11/3-1713 вiд 18.04.95 р. для контролю в роботi повiдомляємо, що "___" _______________ 2000 р. вантажним вiддiлом Чернiгiвської митницi було проведено митне оформлення:
    ВМД N ______________ вiд "___" _______________ 2000 р.
    ВМД N ______________ вiд "___" _______________ 2000 р.
    Лист-узгодження
    N  
 
    Вiдправник  
 
    Одержувач  
 
    Лiцензiя N __________________ вiд "_____" ___________________ 2000 р.
    Iншi документи  
Додаток на _______________ арк.
Заступник начальника митницi ______________ М. I. Сух
Вик. iнспектор ВВ______________________ ______________
особиста номерна печатка
 
Начальник вантажного вiддiлу
I. В. Кашперов
Начальник вiддiлу контролю за доставленням вантажiв О. Г. Песляк

 

Додаток 4
до пункту 6.1 Технологiї митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади
Начальнику   митницi
за мiсцем розташування суб'єкта ЗЕД
Начальнику   митницi
за мiсцем знаходження МЛС, на якому зберiгається вантаж
1. Пiдприємство  
назва, юридична та фактична адреса, код ЄДРПО
 
розрахунковий рахунок   в банку  
номер рахунка назва банку
просить направити вантаж  
код ТН ЗЕД, назва вантажу, кiлькiсть вантажу та повнi вiдомостi
 
 
в   митницю для проведення митного оформлення
назва митницi
Додатковi умови та вiдомостi:  
 
 
Керiвник пiдприємства  
пiдпис, прiзвище, iнiцiали

М. П.

Начальник вантажного вiддiлу I. В. Кашперов
Начальник вiддiлу контролю за доставленням вантажiв О. Г. Песляк

 

Додаток 5
до пункту 9.2.1 Технологiї митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади
Начальнику   митницi
за   мiсцем знаходження митного лiцензiйного складу
Начальнику   митницi
за мiсцем знаходження вантажу
1. Назва пiдприємства  
код ЄДРПО  
юридична та фiзична адреса  
2. Банкiвськi вiдомостi  
назва банку та його адреса
 
р/р N ___________ МФО ______________
в/р N ___________ МФО ______________
3. Згiдно з контрактом вiд "___" _______________      р. N _______________ просимо Вас дозволити направити вантаж до Чернiгiвської митницi для доставки та розмiщення товару в режимi митного лiцензiйного складу.
назва вантажу   код ТН ЗЕД  
кiлькiсть вантажу  
характер угоди за зовнiшньоекономiчним контрактом  
 
код класифiкатора
митний режим   з   митницi.
код класифiкатора назва прикордонної митницi
4. Повiдомляємо також наступнi вiдомостi:
облiкова картка N ________ вiд "___"_______________ р.
довiдка про декларування валютних коштiв N __________________
договiр пiдприємства з МЛС, на якому буде розмiщений вантаж
назва МЛС  
власник МЛС   пiдпис  

М. П.

5. Товаросупровiднi документи:
 
Керiвник пiдприємства  

М. П.

Чернiгiвська митниця пiдтверджує дане повiдомлення.
Начальник митницi  ____________ Є. М. Новiков
М. П.
 
Начальник вантажного вiддiлу
I. В. Кашперов
Начальник вiддiлу контролю за доставленням вантажiв О. Г. Песляк

 

Додаток 6
до пункту 10.3 Технологiї митного оформлення вантажiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади

Облiковий аркуш

Надiйшло:
  КОД ТН ЗЕД  
  КОД ТН ЗЕД  
  КОД ТН ЗЕД  
ВМД N _____________ вiд "___" _______________ р.
Мiсць ___________________________
Брутто __________________________
Нетто ___________________________
ВИПУСК:
N
п/п
Дата випуску Кiлькiсть мiсць N ВМД Примiтки
         
         
         
         
         
         
 
Начальник вантажного вiддiлу
I. В. Кашперов
Начальник вiддiлу контролю за доставленням вантажiв О. Г. Песляк
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.