ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України з питань захисту нацiонального товаровиробника вiд субсидованого, демпiнгового та зростаючого iмпорту

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 9 - 10, ст. 65; 2006 р., N 4, ст. 54):

     1) у статтi 10:

     у частинi третiй:

     у пунктi 1 слова "нижче цiн" замiнити словами "значно нижче цiн";

     у пунктi 2 слова "зниження цiн" замiнити словами "значного зниження цiн";

     у пунктi 3 слова "зростанню цiн" замiнити словами "значному зростанню цiн";

     частину п'яту викласти в такiй редакцiї:

     "5. Вивчення впливу демпiнгового iмпорту на нацiонального товаровиробника включає оцiнку всiх економiчних факторiв та показникiв, що стосуються становища нацiонального товаровиробника, в тому числi того факту, що нацiональний товаровиробник ще перебуває в стадiї вiдновлення вiд наслiдкiв минулого демпiнгу або субсидування, величини фактичної демпiнгової маржi, фактичного i потенцiйного зниження обсягiв продажу, прибуткiв виробництва продукцiї, частки на ринку, продуктивностi, прибутку вiд iнвестицiй, використання потужностей; факторiв, що впливають на цiни нацiонального товаровиробника; фактичного та потенцiйного негативного впливу на рух готiвки, матерiально-виробничi запаси, зайнятiсть, заробiтну плату, економiчне зростання, здатнiсть збiльшувати капiтал або iнвестицiї. Цей перелiк не є вичерпним, i один або кiлька цих факторiв не можуть самi по собi обов'язково мати вирiшальне значення для прийняття рiшення";

     2) частину третю статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Мiнiстерство має право надсилати вiдомим експортерам, iмпортерам, iншим сторонам антидемпiнгового розслiдування, яких вважає за необхiдне залучити до участi в антидемпiнговому розслiдуваннi, або компетентним органам країни експорту запитальники з метою отримання iнформацiї та доказiв, що використовуються для проведення антидемпiнгового розслiдування. Вiдповiдi на запитальник надсилаються Мiнiстерству в 30-денний строк з дати його отримання. Запитальник вважається отриманим через один тиждень з дати, коли вiн був надiсланий опитуванiй особi або переданий вiдповiдному дипломатичному представниковi країни експорту.

     Строк для надання вiдповiдi на запитальник може бути продовжений Мiнiстерством з урахуванням строкiв, встановлених для антидемпiнгового розслiдування, та за умови, що заiнтересована сторона надасть переконливi докази необхiдностi такого продовження.

     Мiнiстерство має право вимагати вiд заiнтересованих сторiн надання iнформацiї та доказiв, необхiдних для проведення антидемпiнгового розслiдування. Така вимога є обов'язковою для заiнтересованих сторiн i пiдлягає виконанню ними у строк, встановлений Мiнiстерством".

     2. У Законi України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 78; 2003 р., N 26, ст. 193; 2006 р., N 4, ст. 55):

     1) частину другу статтi 13 доповнити абзацом сьомим такого змiсту:

     "Мiнiстерство публiкує в газетi вiдповiдно до статтi 17 цього Закону iнформацiю про результати аналiзу справи, що розслiдується, а також докази щодо причетностi дослiджених факторiв до розслiдування";

     2) статтю 17 доповнити частиною п'ятою такого змiсту:

     "5. Мiнiстерство публiкує в газетi вiдомостi про виявленi ним факти та висновки з усiх фактичних та правових аспектiв з питань, зазначених у цiй статтi".

     3. Частину дванадцяту статтi 17 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд субсидованого iмпорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 12 - 13, ст. 80) викласти в такiй редакцiї:

     "12. Застосування попереднiх компенсацiйних заходiв обмежується якомога меншим перiодом, який не повинен перевищувати чотирьох мiсяцiв".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЮЩЕНКО

м. Київ
10 квiтня 2008 року
N 252-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.