ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11/2-1162 04.02.98

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     В зв'язку з запитами, що надходять на адресу Держмитслужби вiд митних установ стосовно митного оформлення операцiй з давальницькою сировиною з 1 по 24 товарну групу ТН ЗЕД повiдомляємо наступне.

     Вiдповiдно до норм Закону України вiд 15.09.95 N327/95-ВР "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах", сплата ввiзного мита, податкiв та зборiв (крiм митних зборiв) провадиться українським виконавцем шляхом видачi простого векселя на суму обумовлену в контрактi на переробку давальницької сировини на строк, що не перевищує 90 календарних днiв.

     Вiдповiдно до ст. 21 Закону України вiд 18.06.91 N 1201-ХII "Про цiннi папери i фондову бiржу" вексель - цiнний папiр, який засвiдчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити пiсля настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

     Статтею 1 Закону України вiд 17.07.97 N 468/97-ВР "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї" заборонено надавати вiдстрочення сплати мита та податку на додану вартiсть.

     Таким чином, видача простого векселя при здiйсненнi операцiй з давальницькою сировиною з 1 по 24 товарну групу ТН ЗЕД, не може бути трактована як вiдстрочення сплати митних платежiв i до такої групи товарiв при сплатi мита застосовуються норми Закону України вiд 15.09.95 N 328/95-ВР "Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах".

Перший заступник Голови Служби О. Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.