МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

РIШЕННЯ
Київ

вiд 26 листопада 2008 року N АД-193/2008/4403-45


Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула поданi Мiнiстерством економiки України (далi - Мiнiстерство) звiт, матерiали та висновки про результати проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї (далi -Товар) у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування та за результатами розгляду встановила:

     у перiод дiї антидемпiнгових заходiв було частково усунено шкоду нацiональному товаровиробнику;

     достатнi пiдстави того, що припинення дiї антидемпiнгових заходiв спричинить вiдновлення iмпорту Товару в Україну за демпiнговими цiнами, що буде заподiювати шкоду нацiональному товаровиробниковi;

     у перiод дiї остаточних антидемпiнгових заходiв iмпорт Товару в Україну був нерепрезентативним;

     нацiональнi iнтереси потребують продовження дiї антидемпiнгових заходiв.

     Зважаючи на викладене та керуючись положеннями Закону, Комiсiя вирiшила:

     1. Завершити перегляд остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування, що був порушений рiшенням Комiсiї вiд 07.06.2007 N АД-160/2007/144-45 та продовжений рiшенням Комiсiї вiд 26.09.2008 N АД-192/2008/144-45.

     2. Продовжити дiю остаточних антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 05.07.2002 N АД-43/2002/52-63 (iз змiнами, внесеними рiшенням Комiсiї вiд 20.02.2003 N АД-66/2003/52-77).

     3. Дiю остаточних антидемпiнгових заходiв продовжити на п'ять рокiв.

     4. Внести змiни до пункту 2.7 рiшення Комiсiї вiд 05.07.2002 N АД-43/2002/52-63 (iз змiнами, внесеними рiшенням Комiсiї вiд 20.02.2003 N АД-66/2003/52-77), виклавши його в редакцiї:

     "Iмпорт на митну територiю України Товару без сертифiката про походження та у разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 59,4%".

     5. Доручити:

     5.1. Мiнекономiки забезпечити публiкацiю повiдомлення про це рiшення в газетi "Урядовий кур'єр".

     5.2. МЗС нотифiкувати Посольство Росiйської Федерацiї в Українi про прийняття цього рiшення.

     5.3. Державнiй митнiй службi України:

     видати вiдповiднi акти на виконання цього рiшення;

     протягом перiоду застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щокварталу подавати до Мiнекономiки митну статистику щодо обсягiв i вартостi iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї, якi класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодом 8608 00 10 00.

     6. Це рiшення набирає чинностi з дня опублiкування повiдомлення про нього в газетi "Урядовий кур'єр".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.