ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо черговостi задоволення вимог страхувальникiв у разi лiквiдацiї страховика

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 112 Цивiльного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "2. Черговiсть задоволення вимог кредиторiв за договорами страхування визначається законом".

     У зв'язку з цим частини другу - четверту вважати вiдповiдно частинами третьою - п'ятою.

     2. У Законi України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 42-43, ст. 378; 2002 р., N 5, ст. 30; 2004 р., N 33-34, ст. 403; 2005 р., N 25, ст. 334; 2007 р., N 9, ст. 71):

     1) пункт 1 частини першої статтi 31 доповнити пiдпунктом "в1" такого змiсту:

     "в1) вимоги кредиторiв за договорами страхування";

     2) у статтi 45:

     у частинi восьмiй слова "виплати страхової суми" замiнити словами "страховi виплати";

     частину дев'яту викласти в такiй редакцiї:

     "9. У разi визнання господарським судом страховика банкрутом та вiдкриття лiквiдацiйної процедури вимоги кредиторiв за договорами страхування першої черги пiдлягають задоволенню в такому порядку:

     у першу чергу - вимоги за договорами особистого страхування, передбаченi частиною восьмою цiєї статтi;

     у другу чергу - вимоги фiзичних осiб за iншими договорами страхування, передбаченi частиною восьмою цiєї статтi;

     у третю чергу - вимоги за договорами особистого страхування, передбаченi частиною сьомою цiєї статтi;

     у четверту чергу - вимоги фiзичних осiб за iншими договорами страхування, передбаченi частиною сьомою цiєї статтi;

     у п'яту чергу - вимоги юридичних осiб за iншими договорами страхування, передбаченi частиною восьмою цiєї статтi;

     у шосту чергу - вимоги юридичних осiб за iншими договорами страхування, передбаченi частиною сьомою цiєї статтi".

     3. Статтю 43 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50; 2005 р., N 37, ст. 447) пiсля частини п'ятої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "При лiквiдацiї платоспроможного страховика вимоги страхувальникiв за договорами страхування вiдносяться до вимог першої черги".

     У зв'язку з цим частини шосту i сьому вважати вiдповiдно частинами сьомою i восьмою.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

     2. Установити, що задоволення вимог кредиторiв до страховика, розпочате до набрання чинностi цим Законом, здiйснюється у черговостi, що дiяла на момент початку такої процедури.

Президент України В.ЮЩЕНКО

м. Київ
17 грудня 2008 року
N 675-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.