ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

13.03.10 N 11/6-10.09/2179-ЕП

 

<...>
Копiї: начальникам Київської регiональної митницi та митниць


     <...>

     Умови тимчасового ввезення на митну територiю України громадянами транспортних засобiв та з метою їх транзиту через територiю України визначенi статтями 11 i 12 Закону України вiд 13.09.2001 N 2681 "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України".

     Згiдно зi статтею 81 Митного кодексу України декларування здiйснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дiй) точних вiдомостей про товари i транспортнi засоби, мету їх перемiщення через митний кордон України, а також вiдомостей, необхiдних для здiйснення їх митного контролю та митного оформлення.

     Вiдповiдно до Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобiльного сполучення, затвердженої наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України вiд 11.06.2008 N 505/642 i зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 14.08.2008 за N 753/15444 (далi - Технологiя), для здiйснення прикордонного контролю, митного контролю транспортних засобiв у пунктах пропуску для автомобiльного сполучення визначаються окремi смуги руху - "червоний коридор", "зелений коридор" та "окрема смуга руху".

     Зважаючи на викладене, вищезазначенi транспортнi засоби перемiщуються в пунктах пропуску смугами руху "зелений коридор" (крiм транспортних засобiв, зазначених у пiдпунктi 1.4.1 Технологiї).

     Крiм того:

     контроль за перемiщенням таких транспортних засобiв здiйснюється за вiдмiтками про здiйснення реєстрацiї у пунктi пропуску через державний кордон, що проставляються посадовими особами органiв охорони державного кордону в паспортних документах, та/або iммiграцiйними картками;

     контроль за перемiщенням транспортних засобiв, ввезених в Україну з метою транзиту громадянами України, якi перетинають державний кордон на пiдставi паспортiв громадян України, в яких не передбачено проставляння вiдмiток про здiйснення паспортного контролю, здiйснюється з виведенням транспортного засобу зi смуги руху "зелений коридор" та оформленням митної декларацiї, форму якої затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.07.97 N 748 "Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України предметiв";

     термiн транзиту для транспортних засобiв, належних iноземним громадянам та особам без громадянства, визначається за встановленим органом охорони державного кордону строком перебування таких громадян на територiї України, але не бiльше нiж строк, визначений пiдпунктом 2.2 Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 08.12.98 N 771 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335;

     термiн транзиту для транспортних засобiв, належних громадянам України, визначається з урахуванням маршруту транзиту, але не бiльше нiж строк, визначений пiдпунктом 2.2 вищевказаного Положення;

     митнi органи iнформують громадян про необхiднiсть дотримання ними термiнiв тимчасового ввезення транспортних засобiв (транзиту) на митну територiю України.

     У разi встановлення пiд час здiйснення митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон факту порушення громадянами термiну тимчасового ввезення (транзиту) транспортного засобу на митну територiю України за приводами i пiдставами, встановленими статтею 360 Митного кодексу України, посадова особа митного органу вживає заходiв щодо порушення справи про порушення митних правил.

Заступник Голови Служби О.О.Федоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.