ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про волонтерську дiяльнiсть

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 5 липня 2012 року N 5073-VI,
вiд 5 березня 2015 року N 246-VIII,
вiд 7 вересня 2016 року N 1492-VIII,
вiд 19 грудня 2017 року N 2249-VIII,
вiд 19 червня 2018 року N 2462-VIII,
вiд 17 червня 2020 року N 720-IX

     Цей Закон регулює вiдносини, пов'язанi з провадженням волонтерської дiяльностi в Українi.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Волонтерська дiяльнiсть та основнi засади її провадження

     1. Волонтерська дiяльнiсть - добровiльна, соцiально спрямована, неприбуткова дiяльнiсть, що здiйснюється волонтерами шляхом надання волонтерської допомоги.

(абзац перший частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     Волонтерська допомога - роботи та послуги, що безоплатно виконуються i надаються волонтерами.

(абзац другий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     Волонтерська дiяльнiсть є формою благодiйної дiяльностi.

(абзац третiй частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     Безоплатне виконання робiт або надання послуг особами, що здiйснюється на основi сiмейних, дружнiх чи сусiдських вiдносин, не є волонтерською дiяльнiстю.

(абзац четвертий частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     2. Волонтерська дiяльнiсть ґрунтується на принципах законностi, гуманностi, рiвностi, добровiльностi, безоплатностi, неприбутковостi.

(частина друга статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     3. Волонтерська дiяльнiсть здiйснюється за такими напрямами:

     надання волонтерської допомоги з метою пiдтримки малозабезпечених, безробiтних, багатодiтних, бездомних, безпритульних, осiб, що потребують соцiальної реабiлiтацiї;

     здiйснення догляду за хворими, особами з iнвалiднiстю, одинокими, людьми похилого вiку та iншими особами, якi через свої фiзичнi, матерiальнi чи iншi особливостi потребують пiдтримки та допомоги;

(абзац третiй частини третьої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.12.2017р. N 2249-VIII)

     надання допомоги громадянам, якi постраждали внаслiдок надзвичайної ситуацiї техногенного чи природного характеру, дiї особливого перiоду, правових режимiв надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, у результатi соцiальних конфлiктiв, нещасних випадкiв, а також жертвам кримiнальних правопорушень, бiженцям, внутрiшньо перемiщеним особам;

(абзац четвертий частини третьої статтi 1 у редакцiї Закону України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII, iз змiнами, внесеними згiдно iз Законами України вiд 19.06.2018р. N 2462-VIII, вiд 17.06.2020р. N 720-IX)

     надання допомоги особам, якi через свої фiзичнi або iншi вади обмеженi в реалiзацiї своїх прав i законних iнтересiв;

     проведення заходiв, пов'язаних з охороною навколишнього природного середовища, збереженням культурної спадщини, iсторико-культурного середовища, пам'яток iсторiї та культури, мiсць поховання;

     сприяння проведенню заходiв нацiонального та мiжнародного значення, пов'язаних з органiзацiєю масових спортивних, культурних та iнших видовищних i громадських заходiв;

     надання волонтерської допомоги для лiквiдацiї наслiдкiв надзвичайних ситуацiй техногенного або природного характеру;

     надання волонтерської допомоги Збройним Силам України, iншим вiйськовим формуванням, правоохоронним органам, органам державної влади пiд час дiї особливого перiоду, правових режимiв надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях;

(частину третю статтi 1 доповнено новим абзацом дев'ятим згiдно iз Законом України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII, у зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати абзацом десятим, абзац дев'ятий частини третьої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2018р. N 2462-VIII)

     сприяння уповноваженому органу з питань пробацiї у здiйсненнi нагляду за засудженими та проведеннi з ними соцiально-виховної роботи;

(частину третю статтi 1 доповнено новим абзацом десятим згiдно iз Законом України вiд 07.09.2016р. N 1492-VIII, у зв'язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим, змiни, внесенi Законом України вiд 07.09.2016р. N 1492-VIII, в частинi положень щодо застосування пробацiйних програм набирають чинностi з 01.01.2018р.)

     надання волонтерської допомоги за iншими напрямами, не забороненими законодавством.

     4. Держава в особi її органiв та посадових осiб пiдтримує громадську iнiцiативу щодо провадження волонтерської дiяльностi, гарантує i забезпечує захист передбачених Конституцiєю України та законами прав, свобод i законних iнтересiв волонтерiв, отримувачiв волонтерської допомоги, органiзацiй та установ, що залучають до своєї дiяльностi волонтерiв.

(частина четверта статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     Стаття 2. Законодавство у сферi волонтерської дiяльностi

     1. Законодавство у сферi волонтерської дiяльностi складається з Конституцiї України, цього Закону, iнших законiв, мiжнародних договорiв, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та iнших нормативно-правових актiв.

     2. Якщо мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, встановлено iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, застосовуються правила мiжнародних договорiв.

     Стаття 3. Реалiзацiя державної полiтики у сферi волонтерської дiяльностi

     1. Реалiзацiя державної полiтики у сферi волонтерської дiяльностi здiйснюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi волонтерської дiяльностi, iншими органами державної влади та органами мiсцевого самоврядування в межах своїх повноважень.

     2. Кабiнет Мiнiстрiв України:

     забезпечує здiйснення єдиної державної полiтики у сферi волонтерської дiяльностi;

     розробляє державнi цiльовi програми у сферi волонтерської дiяльностi;

     спрямовує i координує роботу центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi волонтерської дiяльностi, та iнших органiв виконавчої влади щодо реалiзацiї державної полiтики та державних цiльових програм у сферi волонтерської дiяльностi.

     3. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi волонтерської дiяльностi:

     забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi волонтерської дiяльностi;

     вживає iнших заходiв для розвитку та популяризацiї волонтерської дiяльностi;

     сприяє поширенню iнформацiї про волонтерську дiяльнiсть;

     сприяє громадським об'єднанням та благодiйним органiзацiям у їхнiй дiяльностi, спрямованiй на розвиток волонтерської дiяльностi;

     поширює iнформацiю про стан реалiзацiї галузевих та регiональних програм сприяння та пiдтримки волонтерської дiяльностi;

     оприлюднює на своєму веб-сайтi наявну iнформацiю про органiзацiї та установи, що залучають до своєї дiяльностi волонтерiв, зокрема, iнформацiю про органiзацiї та установи, що залучають iноземцiв та осiб без громадянства для провадження волонтерської дiяльностi на територiї України, протягом трьох робочих днiв з дня отримання вiдповiдної iнформацiї;

     сприяє здiйсненню мiжнародного спiвробiтництва з питань волонтерської дiяльностi, узагальнює i поширює практику роботи у цiй сферi.

(стаття 3 у редакцiї Закону України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     Стаття 4. Доступ до iнформацiї про волонтерську дiяльнiсть

     1. Органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування сприяють поширенню iнформацiї про органiзацiї та установи, що залучають до своєї дiяльностi волонтерiв (їх мiсцезнаходження, поштову адресу, номери засобiв зв'язку, а також, за наявностi, адреси офiцiйного веб-сайту в мережi Iнтернет та електронної пошти), перелiк фiзичних осiб (у разi їхньої письмової згоди вiдповiдно до закону), органiзацiй та установ, якi потребують волонтерської допомоги, шляхом розмiщення вiдповiдної iнформацiї на своїх веб-сайтах у мережi Iнтернет i мiсцевих засобах масової iнформацiї.

(стаття 4 у редакцiї Закону України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

Роздiл II
ОСОБЛИВОСТI ПРАВОВОГО СТАТУСУ ВОЛОНТЕРIВ ТА ДIЯЛЬНОСТI ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ

     Стаття 5. Органiзацiї та установи, що залучають до своєї дiяльностi волонтерiв, їхнi права та обов'язки

     1. Залучати волонтерiв до своєї дiяльностi можуть органiзацiї та установи, якi є неприбутковими.

     2. Органiзацiї та установи, що залучають до своєї дiяльностi волонтерiв, мають право:

     провадити дiяльнiсть iз укладенням договору про провадження волонтерської дiяльностi з волонтером або без такого договору у порядку, визначеному цим Законом;

     отримувати кошти та iнше майно для здiйснення волонтерської дiяльностi;

     самостiйно визначати напрями здiйснення волонтерської дiяльностi;

     видавати волонтерам посвiдчення, що засвiдчують їх особу та вид волонтерської дiяльностi в межах органiзацiї;

     вiдшкодовувати волонтерам витрати, пов'язанi з наданням ними волонтерської допомоги, передбаченi статтею 11 цього Закону;

     страхувати життя i здоров'я волонтерiв на перiод провадження ними волонтерської дiяльностi вiдповiдно до Закону України "Про страхування";

     запрошувати iноземцiв та осiб без громадянства для провадження волонтерської дiяльностi на територiї України, направляти громадян України за кордон для провадження волонтерської дiяльностi;

     набувати iншi права, передбаченi законом.

     3. Органiзацiї та установи, що залучають до своєї дiяльностi волонтерiв, зобов'язанi:

     забезпечувати волонтерам безпечнi та належнi для життя i здоров'я умови здiйснення волонтерської дiяльностi;

     здiйснювати пiдготовку волонтерiв;

     надавати волонтерам достовiрну, точну та повну iнформацiю щодо змiсту та особливостей провадження волонтерської дiяльностi;

     забезпечувати вiльний доступ до iнформацiї, що стосується здiйснення волонтерської дiяльностi органiзацiями та установами, що залучають до своєї дiяльностi волонтерiв.

     4. Органiзацiї та установи, що залучають до своєї дiяльностi волонтерiв, несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

     5. У разi укладання ними договору про провадження волонтерської дiяльностi або договору про надання волонтерської допомоги вiдповiднi органiзацiї та установи вiдшкодовують прямi збитки, завданi ними, у разi одностороннього розiрвання вiдповiдного договору, якщо це передбачено договором.

     6. Органiзацiї та установи, що залучають до волонтерської дiяльностi iноземцiв та осiб без громадянства, протягом п'яти робочих днiв з моменту такого залучення письмово iнформують про це центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi волонтерської дiяльностi.

     7. Органiзацiї та установи, що залучають до волонтерської дiяльностi iноземцiв та осiб без громадянства, у разi припинення iноземцем чи особою без громадянства провадження волонтерської дiяльностi протягом п'яти робочих днiв повiдомляють про це центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi мiграцiї.

(стаття 5 у редакцiї Закону України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     Стаття 6. Виплата одноразової грошової допомоги у разi загибелi (смертi) або iнвалiдностi волонтера внаслiдок поранення (контузiї, травми або калiцтва), отриманого пiд час надання волонтерської допомоги в районi проведення антитерористичних операцiй, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, бойових дiй та збройних конфлiктiв

(назва статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2018р. N 2462-VIII)

     1. У разi загибелi (смертi) волонтера пiд час надання волонтерської допомоги в районi проведення антитерористичних операцiй, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, бойових дiй та збройних конфлiктiв сiм'ї загиблого (померлого), його батькам та утриманцям виплачується одноразова грошова допомога в розмiрi 500 прожиткових мiнiмумiв, встановлених законом для працездатних осiб.

(частина перша статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2018р. N 2462-VIII)

     2. У разi встановлення iнвалiдностi волонтера внаслiдок поранення (контузiї, травми або калiцтва), отриманого пiд час надання волонтерської допомоги в районi проведення антитерористичних операцiй, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, бойових дiй та збройних конфлiктiв, залежно вiд ступеня втрати працездатностi йому виплачується одноразова грошова допомога в такому розмiрi:

(абзац перший частини другої статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2018р. N 2462-VIII)

     у разi встановлення iнвалiдностi I групи - 250 прожиткових мiнiмумiв, встановлених законом для працездатних осiб;

     у разi встановлення iнвалiдностi II групи - 200 прожиткових мiнiмумiв, встановлених законом для працездатних осiб;

     у разi встановлення iнвалiдностi III групи - 150 прожиткових мiнiмумiв, встановлених законом для працездатних осiб.

     3. Виплата одноразової грошової допомоги здiйснюється в порядку та на умовах, визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України. Одноразова грошова допомога виплачується за рiшенням органу, визначеного Кабiнетом Мiнiстрiв України. Вiдповiдний орган приймає зазначене рiшення на пiдставi звернення набувачiв цiєї допомоги до нього, довiдки судово-медичної експертизи про причини смертi або довiдки про характер отриманих поранень у районi проведення антитерористичної операцiї, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, а також, у разi необхiдностi, свiдчень керiвника одного з пiдроздiлiв Збройних Сил України, iнших вiйськових формувань, правоохоронних органiв, органiв державної влади, який перебуває безпосередньо в районi проведення антитерористичних операцiй, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, бойових дiй та збройних конфлiктiв. До звернення набувачiв одноразової грошової допомоги також можуть додаватися iншi документи, якi пiдтверджують факт надання волонтерської допомоги в районi проведення антитерористичних операцiй, здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональної безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройної агресiї Росiйської Федерацiї у Донецькiй та Луганськiй областях, бойових дiй та збройних конфлiктiв.

(частина третя статтi 6 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 19.06.2018р. N 2462-VIII)
(стаття 6 у редакцiї Закону України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     Стаття 7. Волонтери, їхнi права та обов'язки

     1. Волонтер - фiзична особа, яка добровiльно здiйснює соцiально спрямовану неприбуткову дiяльнiсть шляхом надання волонтерської допомоги.

     Волонтерами можуть стати громадяни України, iноземцi та особи без громадянства, якi перебувають в Українi на законних пiдставах, якi є дiєздатними. Особи вiком вiд 14 до 18 рокiв здiйснюють волонтерську дiяльнiсть за згодою батькiв (усиновлювачiв), прийомних батькiв, батькiв-вихователiв або пiклувальника. Особи вiком вiд 14 до 18 рокiв не можуть надавати волонтерську допомогу за напрямами, визначеними абзацами восьмим та дев'ятим частини третьої статтi 1 цього Закону, а також у медичних закладах.

     Iноземцi та особи без громадянства здiйснюють волонтерську дiяльнiсть через органiзацiї та установи, що залучають до своєї дiяльностi волонтерiв, iнформацiя про якi розмiщена на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi волонтерської дiяльностi.

     2. Волонтери надають волонтерську допомогу на базi органiзацiї чи установи, що залучає до своєї дiяльностi волонтерiв, на пiдставi договору про провадження волонтерської дiяльностi, укладеного з такою органiзацiєю чи установою, або без такого договору.

     Волонтери можуть надавати волонтерську допомогу iндивiдуально, при цьому вони зобов'язанi повiдомляти отримувачiв волонтерської допомоги про те, що вони не спiвпрацюють з органiзацiями та установами, що залучають до своєї дiяльностi волонтерiв. Волонтери не можуть надавати волонтерську допомогу iндивiдуально за напрямами, визначеними абзацами сьомим i восьмим частини третьої статтi 1 цього Закону.

     3. Волонтер може отримати посвiдчення волонтера, здiйснюючи волонтерську дiяльнiсть в органiзацiях та установах, що залучають до своєї дiяльностi волонтерiв.

     4. Волонтер має право на:

     належнi умови здiйснення волонтерської дiяльностi, зокрема, отримання достовiрної, точної та повної iнформацiї про порядок та умови провадження волонтерської дiяльностi, забезпечення спецiальними засобами захисту, спорядженням та обладнанням;

     зарахування часу здiйснення волонтерської дiяльностi до навчально-виробничої практики в разi її проходження за напрямом, що вiдповiдає отримуванiй спецiальностi, за згодою навчального закладу;

     вiдшкодування витрат, пов'язаних зi здiйсненням волонтерської дiяльностi, передбачених статтею 11 цього Закону;

     iншi права, передбаченi договором про провадження волонтерської дiяльностi та законодавством.

     5. Волонтер зобов'язаний:

     сумлiнно та своєчасно виконувати обов'язки, пов'язанi з провадженням волонтерської дiяльностi;

     у випадках, визначених законодавством, проходити медичний огляд та надавати довiдку про стан здоров'я;

     у разi необхiдностi проходити подальшу пiдготовку (перепiдготовку);

     не допускати дiй i вчинкiв, якi можуть негативно вплинути на репутацiю волонтера, органiзацiї чи установи, на базi якої провадиться волонтерська дiяльнiсть;

     дотримуватися правового режиму iнформацiї з обмеженим доступом;

     у разi укладення договору про провадження волонтерської дiяльностi та одностороннього розiрвання договору з iнiцiативи волонтера вiдшкодовувати прямi збитки, завданi ним, якщо це передбачено договором;

     вiдшкодовувати майнову шкоду, заподiяну внаслiдок здiйснення ним волонтерської дiяльностi, вiдповiдно до закону.

(стаття 7 у редакцiї Закону України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     Стаття 8. Отримувачi волонтерської допомоги, їх права та обов'язки

     1. Отримувачами волонтерської допомоги є фiзичнi та юридичнi особи, що є неприбутковими органiзацiями, якi отримують таку допомогу.

(частина перша статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     2. Отримувачi волонтерської допомоги мають право на:

     звернення за волонтерською допомогою;

     поважливе i гуманне ставлення з боку волонтерiв та органiзацiй i установ, що залучають до своєї дiяльностi волонтерiв;

(абзац третiй частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     вибiр волонтерiв та органiзацiй i установ, що залучають до своєї дiяльностi волонтерiв, форми надання волонтерської допомоги;

(абзац четвертий частини другої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     отримання iнформацiї про свої права, обов'язки та умови надання волонтерської допомоги;

     дотримання правового режиму iнформацiї з обмеженим доступом;

     захист своїх прав та законних iнтересiв вiдповiдно до закону.

     3. Отримувачi волонтерської допомоги зобов'язанi:

     надавати волонтерам та органiзацiям i установам, що залучають до своєї дiяльностi волонтерiв, повну та достовiрну iнформацiю, пов'язану з наданням волонтерської допомоги;

(абзац другий частини третьої статтi 8 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     не створювати додаткових ризикiв для життя та здоров'я волонтерiв пiд час надання волонтерської допомоги;

     у разi укладення договору про надання волонтерської допомоги вiдшкодовувати прямi збитки, спричиненi вiдмовою вiд отримання волонтерської допомоги, якщо це передбачено договором.

(абзац четвертий частини третьої статтi 8 у редакцiї Закону України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     Стаття 9. Договiр про провадження волонтерської дiяльностi

     1. Договiр про провадження волонтерської дiяльностi обов'язково укладається:

     у разi надання волонтерської допомоги за напрямами, визначеними абзацами сьомим i восьмим частини третьої статтi 1 цього Закону, в порядку, визначеному Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     за бажанням волонтера або його законного представника, якщо волонтер є особою вiком вiд 14 до 18 рокiв.

     2. За договором про провадження волонтерської дiяльностi одна сторона (волонтер) зобов'язується за завданням другої сторони (органiзацiї чи установи, що залучає до своєї дiяльностi волонтерiв) особисто безоплатно надавати волонтерську допомогу її отримувачам протягом установленого в договорi строку, а зазначена органiзацiя чи установа зобов'язується забезпечити волонтеру можливостi для здiйснення волонтерської дiяльностi. У договорi може визначатися порядок вiдшкодовування волонтеру витрат, пов'язаних з виконанням договору.

     3. Договiр про провадження волонтерської дiяльностi укладається в письмовiй формi.

     4. Договiр про провадження волонтерської дiяльностi може укладатися з особою, яка досягла 18 рокiв. Дiти, якi досягли 14 рокiв, можуть укладати договори за письмової згоди батькiв (усиновлювачiв), прийомних батькiв, батькiв-вихователiв, пiклувальника.

     5. Договiр про провадження волонтерської дiяльностi має мiстити:

     опис волонтерської дiяльностi (завдання);

     перiод провадження волонтерської дiяльностi;

     права та обов'язки сторiн;

     вiдповiдальнiсть за заподiяння збиткiв;

     умови розiрвання договору.

(стаття 9 у редакцiї Закону України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     Стаття 10. Договiр про надання волонтерської допомоги

     1. Договiр про надання волонтерської допомоги в обов'язковому порядку укладається за бажанням отримувача волонтерської допомоги.

     2. Договiр про надання волонтерської допомоги укладається в письмовiй формi.

     3. Договiр про надання волонтерської допомоги має мiстити:

     опис волонтерської допомоги (завдання);

     перiод провадження волонтерської допомоги;

     права та обов'язки сторiн;

     вiдповiдальнiсть за заподiяння збиткiв.

(стаття 10 у редакцiї Закону України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     Стаття 11. Вiдшкодування витрат, пов'язаних з наданням волонтерської допомоги

     1. Волонтерам для провадження волонтерської дiяльностi можуть бути вiдшкодованi витрати на вiдрядження на територiї України та за кордон у межах норм вiдшкодування витрат на вiдрядження, встановлених для державних службовцiв i працiвникiв пiдприємств, установ та органiзацiй, що повнiстю або частково утримуються (фiнансуються) за рахунок бюджетних коштiв.

(абзац перший частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     Волонтеру можуть бути вiдшкодованi пiдтвердженi документами:

(абзац другий частини першої статтi 11 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     витрати на проїзд (включаючи перевезення багажу) до мiсця здiйснення волонтерської дiяльностi;

     витрати на отримання вiзи;

(частину першу статтi 11 доповнено новим абзацом четвертим згiдно iз Законом України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII, у зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - восьмим)

     витрати на харчування, коли волонтерська дiяльнiсть триває бiльше 4 годин на добу;

     витрати на проживання у разi вiдрядження волонтера до iншого населеного пункту для провадження волонтерської дiяльностi, що триватиме бiльше 8 годин;

     витрати на поштовi та телефоннi послуги, якщо волонтер здiйснює волонтерську дiяльнiсть поза межами мiсцезнаходження волонтерської органiзацiї;

     витрати на проведення медичного огляду, вакцинацiї та iнших лiкувально-профiлактичних заходiв, безпосередньо пов'язаних з наданням волонтерської допомоги.

     2. Вiдшкодування витрат, визначених частиною першою цiєї статтi, може здiйснюватися за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв - у разi укладення з ними договору про надання волонтерської допомоги, мiжнародних програм, або установи, органiзацiї, з якою волонтер уклав договiр про провадження волонтерської дiяльностi, а також за рахунок iнших джерел фiнансування, не заборонених законодавством.

     Вiдшкодування витрат, визначених частиною першою цiєї статтi, не є доходом волонтера та не є базою для оподаткування податком на доходи фiзичної особи та єдиним соцiальним внеском.

(частина друга статтi 11 у редакцiї Закону України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     Стаття 12. Фiнансування та витрати на забезпечення волонтерської дiяльностi

     1. Залучення коштiв та iншого майна для забезпечення волонтерської дiяльностi здiйснюється вiдповiдно до законодавства.

     2. Органiзацiї та установи, що залучають до своєї дiяльностi волонтерiв, самостiйно визначають напрями використання залучених на забезпечення волонтерської дiяльностi коштiв та iншого майна, крiм випадкiв цiльового надання коштiв та iншого майна фiзичними чи юридичними особами для здiйснення конкретного виду волонтерської допомоги.

(частина друга статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     3. Частину третю статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     4. Витрати на забезпечення волонтерської дiяльностi формуються вiдповiдно до законодавства.

     5. Частину п'яту статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     6. Частину шосту статтi 12 виключено

(згiдно iз Законом України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

     Стаття 13. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства у сферi волонтерської дiяльностi

     1. Волонтери, органiзацiї та установи, що залучають до своєї дiяльностi волонтерiв, отримувачi волонтерської допомоги несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

(згiдно iз Законом України вiд 05.03.2015р. N 246-VIII)

Роздiл III
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Внести змiни до таких законiв України:     1) пiдпункт 1 пункту 2 роздiлу III втратив чиннiсть

(у зв'язку з втратою чинностi Законом України вiд 16.09.97р. N 531/97-ВР згiдно iз Законом України вiд 05.07.2012р. N 5073-VI)

     2) частину першу статтi 7 Закону України "Про страхування" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 7, ст. 50 iз наступними змiнами) доповнити пунктом 44 такого змiсту:

     "44) страхування життя i здоров'я волонтерiв на перiод надання волонтерської допомоги";

     3) у Законi України "Про соцiальнi послуги" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 358; 2009 р., N 38, ст. 535):

     абзац сьомий статтi 1 виключити;

     у статтi 17:

     у частинi другiй слова "дiяльнiсть яких регулюється вiдповiдним положенням, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України" виключити;

     доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Особливостi здiйснення волонтерської дiяльностi в Українi регулюються Законом України "Про волонтерську дiяльнiсть";

     4) пункт 1 роздiлу II "Прикiнцевi положення" Закону України "Про органiзацiю та проведення фiнальної частини чемпiонату Європи 2012 року з футболу в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 44, ст. 656) доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Установити, що на перiод дiї цього Закону юридична особа, уповноважена УЄФА на здiйснення органiзацiйних заходiв та проведення чемпiонату, користується правами та обов'язками волонтерської органiзацiї, передбаченими Законом України "Про волонтерську дiяльнiсть";

     5) частину шосту статтi 49 Закону України "Про фiзичну культуру i спорт" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2010 р., N 7, ст. 50) виключити.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом одного мiсяця з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
19 квiтня 2011 року
N 3236-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.