ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вiдповiдальностi за корупцiйнi правопорушення

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кримiнально-процесуальному кодексi України:

     1) доповнити статтею 272 такого змiсту:

     "Стаття 272. Притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi за заявою юридичної особи

     Якщо дiянням, передбаченим статтями 3641, 3651 або 3652 Кримiнального кодексу України, завдано шкоди виключно iнтересам юридичної особи приватного права незалежно вiд органiзацiйно-правової форми, порушення кримiнальної справи здiйснюється за заявою власника (спiввласника) цiєї юридичної особи чи за його згодою. В iнших випадках притягнення до кримiнальної вiдповiдальностi винної особи здiйснюється на загальних пiдставах";

     2) статтю 98 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 98. Порядок порушення справи

     За наявностi приводiв i пiдстав, зазначених у статтi 94 цього Кодексу, прокурор, слiдчий, орган дiзнання або суддя зобов'язанi винести постанову про порушення кримiнальної справи, вказавши приводи i пiдстави до порушення справи, статтю кримiнального закону, за ознаками якої порушується справа, а також дальше її спрямування.

     Справи, зазначенi у статтi 272 цього Кодексу, порушуються прокурором, слiдчим або органом дiзнання.

     Якщо на момент порушення кримiнальної справи встановлено особу, яка вчинила злочин, кримiнальну справу має бути порушено щодо цiєї особи.

     Справи, зазначенi в частинi першiй статтi 27 цього Кодексу, порушуються суддею, а у випадках, передбачених частиною третьою статтi 27 цього Кодексу, - прокурором.

     Пiсля порушення справи:

     1) прокурор направляє справу для провадження досудового слiдства або дiзнання;

     2) слiдчий починає досудове слiдство, а орган дiзнання починає дiзнання;

     3) суд призначає до розгляду справу про злочин, зазначений у частинi першiй статтi 27 цього Кодексу";

     3) частину першу статтi 112 викласти в такiй редакцiї:

     "У справах про злочини, передбаченi статтями 157, 158, 1581, 159, 1591, 160, 161, 162, 163, 166, частиною 2 статтi 168, статтями 170, 171, 172, 173, 175, частиною 3 статтi 176, частиною 3 статтi 177, статтями 182, 183, частиною 2 статтi 184, статтею 209, частиною 3 статтi 229, статтями 233, 234, 235, 236, 237, 238, 244, 253, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 281, 335, 336, 338, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 364, 3641, 365, 3651, 3652, 366, 367, 368, 3682, 3683, 3684, 369, 3692, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 392, 397, 398, 399, 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 438, 439, 441, 445 Кримiнального кодексу України, а також у всiх справах про злочини, вчиненi службовими особами, якi займають особливо вiдповiдальне становище вiдповiдно до частини першої статтi 9 Закону України "Про державну службу", та особами, посади яких вiднесено до першої - третьої категорiї посад, працiвниками правоохоронних органiв, досудове слiдство провадиться слiдчими прокуратури. За постановою Генерального прокурора України, його заступника, прокурора областi та прирiвняних до них прокурорiв слiдчими прокуратури можуть розслiдуватися i iншi злочини".

     2. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

     1) у другому реченнi частини першої статтi 15 слова "дiянь та iнших правопорушень, пов'язаних з корупцiєю" замiнити словом "правопорушень";

     2) статтю 38 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 38. Строки накладення адмiнiстративного стягнення

     Адмiнiстративне стягнення може бути накладено не пiзнiш як через два мiсяцi з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушеннi - не пiзнiш як через два мiсяцi з дня його виявлення, за винятком випадкiв, коли справи про адмiнiстративнi правопорушення вiдповiдно до цього Кодексу пiдвiдомчi суду (суддi).

     Якщо справи про адмiнiстративнi правопорушення вiдповiдно до цього Кодексу чи iнших законiв пiдвiдомчi суду (суддi), стягнення може бути накладено не пiзнiш як через три мiсяцi з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушеннi - не пiзнiш як через три мiсяцi з дня його виявлення, крiм справ про адмiнiстративнi правопорушення, зазначенi у частинi третiй цiєї статтi.

     Адмiнiстративне стягнення за вчинення корупцiйного правопорушення може бути накладено протягом трьох мiсяцiв з дня виявлення, але не пiзнiше одного року з дня його вчинення.

     У разi вiдмови у порушеннi кримiнальної справи або закриття кримiнальної справи, але за наявностi в дiях порушника ознак адмiнiстративного правопорушення адмiнiстративне стягнення може бути накладено не пiзнiш як через мiсяць з дня прийняття рiшення про вiдмову у порушеннi кримiнальної справи або про її закриття";

     3) доповнити главою 13-А такого змiсту:

"Глава 13-А
АДМIНIСТРАТИВНI КОРУПЦIЙНI ПРАВОПОРУШЕННЯ

     Стаття 1722. Порушення обмежень щодо використання службового становища

     Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомiрної вигоди у розмiрi, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або у зв'язку з прийняттям обiцянки/пропозицiї такої вигоди для себе чи iнших осiб -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю незаконно одержаної неправомiрної вигоди матерiального характеру.

     Порушення особою встановлених законом обмежень щодо використання службових повноважень та пов'язаних з цим можливостей з одержанням за це неправомiрної вигоди у розмiрi, що не перевищує ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або у зв'язку з прийняттям обiцянки/пропозицiї такої вигоди для себе чи iнших осiб -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю незаконно одержаної неправомiрної вигоди матерiального характеру.

     Примiтка. 1. Суб'єктом правопорушень у цiй статтi є особи, визначенi у пунктах 1 - 3 частини першої статтi 4 Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     2. У статтях 1722 i 1723 пiд неправомiрною вигодою слiд розумiти грошовi кошти або iнше майно, переваги, пiльги, послуги, нематерiальнi активи, що їх без законних на те пiдстав обiцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за цiною, нижчою за мiнiмальну ринкову.

     Стаття 1723. Пропозицiя або надання неправомiрної вигоди

     Пропозицiя або надання службовiй особi неправомiрної вигоди безпосередньо такiй чи iншiй особi у розмiрi, що не перевищує п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, у тому числi за цiною, нижчою за мiнiмальну ринкову, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Пропозицiя або надання службовiй особi неправомiрної вигоди безпосередньо такiй чи iншiй особi у розмiрi, що не перевищує ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, у тому числi за цiною, нижчою за мiнiмальну ринкову, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка. Пiд службовою особою у цiй статтi слiд розумiти особу, визначену в пунктах 1 - 3 частини першої статтi 4 Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Стаття 1724. Порушення обмежень щодо сумiсництва та сумiщення з iншими видами дiяльностi

     Порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття пiдприємницькою чи iншою оплачуваною дiяльнiстю (крiм викладацької, наукової та творчої дiяльностi, медичної та суддiвської практики, iнструкторської практики iз спорту) -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю отриманого доходу вiд пiдприємницької дiяльностi чи винагороди вiд роботи за сумiсництвом.

     Порушення особою встановлених законом обмежень щодо входження до складу органу управлiння чи наглядової ради пiдприємства або органiзацiї, що має на метi одержання прибутку (крiм випадкiв, коли особа здiйснює функцiї з управлiння акцiями (частками, паями), що належать державi, та представляє iнтереси держави в радi товариства (спостережнiй радi), ревiзiйнiй комiсiї господарського товариства), -

     тягне за собою накладення штрафу вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю отриманого доходу вiд такої дiяльностi.

     Примiтка. Суб'єктом правопорушень у цiй статтi є особи, зазначенi у пунктi 1 частини першої статтi 4 Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", за винятком депутатiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим, депутатiв мiсцевих рад (крiм тих, якi здiйснюють свої повноваження у вiдповiднiй радi на постiйнiй основi), членiв Вищої ради юстицiї (крiм тих, якi працюють у Вищiй радi юстицiї на постiйнiй основi), народних засiдателiв i присяжних.

     Стаття 1725. Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви)

     Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви) -

     тягне за собою накладення штрафу вiд двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю такого дарунка (пожертви).

     Порушення встановленої законом заборони щодо одержання дарунка (пожертви) -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю такого дарунка (пожертви).

     Примiтка. Суб'єктом правопорушень у цiй статтi є особи, зазначенi у пунктi 1, пiдпунктах "а", "б" пункту 2 частини першої статтi 4 Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Стаття 1726. Порушення вимог фiнансового контролю

     Неподання або несвоєчасне подання декларацiї про майно, доходи, витрати i зобов'язання фiнансового характеру, передбаченої Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї", -

     тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Неповiдомлення або несвоєчасне повiдомлення про вiдкриття валютного рахунку в установi банку-нерезидента -

     тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка. Суб'єктом правопорушень у цiй статтi є особи, зазначенi у пунктi 1, пiдпунктi "а" пункту 2 частини першої статтi 4 Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Стаття 1727. Порушення вимог щодо повiдомлення про конфлiкт iнтересiв

     Неповiдомлення особою безпосереднього керiвника у випадках, передбачених законом, про наявнiсть конфлiкту iнтересiв -

     тягне за собою накладення штрафу вiд десяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка. 1. Суб'єктом правопорушень у цiй статтi є особи, зазначенi у пунктi 1, пiдпунктах "а", "б" пункту 2 частини першої статтi 4 Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     2. У цiй статтi пiд конфлiктом iнтересiв слiд розумiти суперечнiсть мiж особистими iнтересами особи та її службовими повноваженнями, наявнiсть яких може вплинути на об'єктивнiсть або неупередженiсть прийняття рiшень, а також на вчинення чи невчинення дiй пiд час виконання наданих їй службових повноважень.

     Стаття 1728. Незаконне використання iнформацiї, що стала вiдома особi у зв'язку з виконанням службових повноважень

     Незаконне розголошення або використання в iнший спосiб особою у своїх iнтересах iнформацiї, яка стала їй вiдома у зв'язку з виконанням службових повноважень, -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Примiтка. Суб'єктом правопорушень у цiй статтi є особи, зазначенi у пунктi 1 частини першої статтi 4 Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     Стаття 1729. Невжиття заходiв щодо протидiї корупцiї

     Невжиття передбачених законом заходiв посадовою чи службовою особою органу державної влади, посадовою особою мiсцевого самоврядування, юридичної особи, їх структурних пiдроздiлiв у разi виявлення корупцiйного правопорушення -

     тягне за собою накладення штрафу вiд п'ятдесяти до ста двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     4) у статтi 2123:

     а) в абзацi першому частини першої:

     слово "та" виключити;

     б) доповнити словами "та "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     в) примiтку виключити;

     5) статтю 221 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 221. Районнi, районнi у мiстi, мiськi чи мiськрайоннi суди (суддi)

     Суддi районних, районних у мiстi, мiських чи мiськрайонних судiв розглядають справи про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi частиною першою статтi 41, статтями 411 - 413, 421 - 423, частиною першою статтi 44, статтями 441, 461, 462, 51, 512, частинами другою, четвертою та п'ятою статтi 85, статтями 851, 88 - 882, 90, 91, 921, 961, 98, 101 - 103, частиною першою статтi 1061, статтями 1062, 1071, частиною другою статтi 112, частинами третьою та шостою статтi 121, частиною четвертою статтi 122, статтями 1222, 1224, 1225, частиною третьою статтi 123, статтею 124, частиною четвертою статтi 127, частиною другою статтi 1271, статтею 130, частиною третьою статтi 133, статтею 139, частиною четвертою статтi 140, статтею 146, частиною другою статтi 154, статтею 1551, частинами першою, третьою i четвертою статтi 156, статтями 160, 1602, 162, 1631 - 1634, 16312, 164, 1643, 1645 - 16414, 1661 - 1664, 1667 - 16612, 1722 - 1729, 173 - 1732, 174, 1772, частиною третьою статтi 178, частинами першою, другою i третьою статтi 181, частиною другою статтi 182, статтями 184 - 18511, 1865 - 1881, 18813, 18814, 18816, 18817, 18819, 18822, 18825, 18827, 18828, 18831, 18832, 18833, 18834, 18835, частиною першою статтi 1891, статтями 190, 191, 193, 1951 - 1956, частиною першою статтi 203, статтями 204 - 2061, 2122 - 21220 цього Кодексу, а також справи про адмiнiстративнi правопорушення, вчиненi особами вiком вiд шiстнадцяти до вiсiмнадцяти рокiв";

     6) статтю 250 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "При провадженнi у справах про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi статтями 1722 - 1729 цього Кодексу, участь прокурора у розглядi справи судом є обов'язковою";

     7) у частинi першiй статтi 255:

     а) у пунктi 1:

     абзац другий викласти в такiй редакцiї:

     "органiв внутрiшнiх справ (частина перша статтi 44, статтi 441, 461, 462, 51, 512, 92, частина перша статтi 1061, стаття 1062, частини третя i шоста статтi 121, частини третя i четверта статтi 122, статтi 1222, 1224, 1225, частина третя статтi 123, стаття 124, частина четверта статтi 127, стаття 130, частина третя статтi 133, стаття 136 (про порушення на автомобiльному транспортi), стаття 139, частина четверта статтi 140, статтi 148, 151, 152, 154, 155, 1552 - 1562, 159, 160, 1602, 162, 164 - 16411, 1651, 1652, 1722 - 1729, 173 - 1732, 174, стаття 1751 (за винятком порушень, вчинених у мiсцях, заборонених рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської ради), статтi 176, 177, 178 - 1811, 1813 - 1852, 1854 - 1859, 186, 1861, 1863, 1865 - 187, 18828, 189 - 196, частина перша статтi 203, статтi 204, 205 - 2061, 2126, 2127, 2128, 21210, 21212, 21213, 21214, 21220)";

     абзац "органiв Служби безпеки України (стаття 164 (у частинi, що стосується правопорушень у галузi господарської дiяльностi, лiцензiї на проведення якої видає ця Служба), статтi 1955, 2122 (крiм пункту 9 частини першої), 2125 i 2126, 21221 - 21233)" викласти в такiй редакцiї:

     "органiв Служби безпеки України (стаття 164 (у частинi, що стосується правопорушень у галузi господарської дiяльностi, лiцензiї на проведення якої видає ця Служба), статтi 1722 - 1729, 1955, 2122 (крiм пункту 9 частини першої), 2125 i 2126)";

     абзац "органiв державної податкової служби (статтi 512, 1551, 1631 - 1634, 16312, 164, 1645, 1772)" викласти в такiй редакцiї:

     "органiв державної податкової служби (статтi 512, 1551, 1631 - 1634, 16312, 164, 1645, 1722 - 1729, 1772)";

     абзац "органiв управлiння Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчиненi вiйськовослужбовцями, вiйськовозобов'язаними та резервiстами пiд час проходження зборiв, а також працiвниками Збройних Сил України пiд час виконання ними службових обов'язкiв - статтi 44, 173, 174, 182, 1841, 185 i 1857)" викласти в такiй редакцiї:

     "органiв управлiння Вiйськової служби правопорядку у Збройних Силах України (про правопорушення, вчиненi вiйськовослужбовцями, вiйськовозобов'язаними та резервiстами пiд час проходження зборiв, а також працiвниками Збройних Сил України пiд час виконання ними службових обов'язкiв - статтi 44, 1722 - 1729, 173, 174, 178, 182, 1841, 185 i 1857)";

     б) пункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) слiдчий, особа, яка провадить дiзнання, прокурор або уповноважена ним особа з числа працiвникiв прокуратури (частина четверта статтi 184, стаття 1854, частина друга статтi 1856, статтi 1858, 18511)";

     в) пункт 11 викласти в такiй редакцiї:

     "11) прокурор або уповноважена ним особа з числа працiвникiв прокуратури (частина друга статтi 1271, статтi 1722 - 1729, 18832, 18835, 2123)";

     8) статтю 257 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 257. Надiслання протоколу

     Протокол надсилається органу (посадовiй особi), уповноваженому розглядати справу про адмiнiстративне правопорушення.

     Протокол про вчинення адмiнiстративного корупцiйного правопорушення разом з iншими матерiалами у триденний строк з моменту його складення надсилається до мiсцевого загального суду за мiсцем вчинення корупцiйного правопорушення.

     У разi вчинення корупцiйного правопорушення службовою особою, яка працює в апаратi суду, протокол разом з iншими матерiалами надсилаються до суду вищої iнстанцiї для визначення пiдсудностi.

     Особа, яка склала протокол про вчинення адмiнiстративного корупцiйного правопорушення, одночасно з надiсланням його до суду надсилає прокурору, органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування, керiвниковi пiдприємства, установи чи органiзацiї, де працює особа, яка притягається до вiдповiдальностi, повiдомлення про складення протоколу iз зазначенням характеру вчиненого правопорушення та норми закону, яку порушено";

     9) частину другу статтi 268 викласти в такiй редакцiї:

     "При розглядi справ про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi частиною першою статтi 44, статтями 51, 146, 160, 1602, 1722 - 1729, 173, частиною третьою статтi 178, статтями 185, 1851, статтями 1857, 187 цього Кодексу, присутнiсть особи, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi, є обов'язковою. У разi ухилення вiд явки на виклик органу внутрiшнiх справ або суддi районного, районного у мiстi, мiського чи мiськрайонного суду цю особу може бути органом внутрiшнiх справ (мiлiцiєю) пiддано приводу";

     10) статтю 277 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 277. Строки розгляду справ про адмiнiстративнi правопорушення

     Справа про адмiнiстративне правопорушення розглядається у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання органом (посадовою особою), правомочним розглядати справу, протоколу про адмiнiстративне правопорушення та iнших матерiалiв справи.

     Справи про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi статтею 422, частиною першою статтi 44, статтями 441, 1061, 1062, 162, 173, 1731, 1732, 178, 185, частиною першою статтi 1853, статтями 1857, 18510, 18822, 203 - 2061, розглядаються протягом доби, статтями 146, 160, 1602, 1851, 2127 - 21220 - у триденний строк, статтями 461, 51, 1669, 176 i 18834 - у п'ятиденний строк, статтями 101 - 103 цього Кодексу - у семиденний строк.

     Законами України може бути передбачено й iншi строки розгляду справ про адмiнiстративнi правопорушення.

     Строк розгляду адмiнiстративних справ про адмiнiстративнi корупцiйнi правопорушення зупиняється судом у разi якщо особа, щодо якої складено протокол про адмiнiстративне корупцiйне правопорушення, умисно ухиляється вiд явки до суду або з поважних причин не може туди з'явитися (хвороба, перебування у вiдрядженнi чи на лiкуваннi, у вiдпустцi тощо)";

     11) доповнити статтею 2772 такого змiсту:

     "Стаття 2772. Повiдомлення про розгляд справи

     Повiстка особi, яка притягається до адмiнiстративної вiдповiдальностi, вручається не пiзнiш як за три доби до дня розгляду справи в судi, в якiй зазначаються дата i мiсце розгляду справи.

     Iншi особи, якi беруть участь у провадженнi по справi про адмiнiстративнi правопорушення, повiдомляються про день розгляду справи в той же строк";

     12) статтю 285 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 285. Оголошення постанови по справi про адмiнiстративне правопорушення i вручення копiї постанови

     Постанова оголошується негайно пiсля закiнчення розгляду справи. Копiя постанови протягом трьох днiв вручається або висилається особi, щодо якої її винесено.

     Копiя постанови в той же строк вручається або висилається потерпiлому на його прохання.

     Копiя постанови вручається пiд розписку. У разi якщо копiя постанови висилається, про це робиться вiдповiдна вiдмiтка у справi.

     По справах про порушення митних правил копiя постанови вручається особам, щодо яких її винесено, в порядку, встановленому Митним кодексом України.

     У випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу, копiя постанови уповноваженої посадової особи у справi про адмiнiстративне правопорушення вручається особi, щодо якої її винесено, на мiсцi вчинення правопорушення.

     По справах про адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi статтями 174 i 191 цього Кодексу, щодо особи, якiй вогнепальну зброю, а також бойовi припаси ввiрено у зв'язку з виконанням службових обов'язкiв або передано в тимчасове користування пiдприємством, установою, органiзацiєю, суд надсилає копiю постанови, крiм того, вiдповiдному пiдприємству, установi або органiзацiї для вiдома i органу внутрiшнiх справ для розгляду питання про заборону цiй особi користуватися вогнепальною зброєю.

     Постанова суду про накладення адмiнiстративного стягнення за адмiнiстративне корупцiйне правопорушення у триденний строк з дня набрання нею законної сили направляється вiдповiдному органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування, керiвниковi пiдприємства, установи чи органiзацiї, державному чи виборному органу, власнику юридичної особи або уповноваженому ним органу для вирiшення питання про притягнення особи до дисциплiнарної вiдповiдальностi, усунення її згiдно iз законодавством вiд виконання функцiй держави, якщо iнше не передбачено законом, а також усунення причин та умов, що сприяли вчиненню цього правопорушення".

     3. У Кримiнальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 25 - 26, ст. 131):

     1) статтю 18 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 18. Суб'єкт злочину

     1. Суб'єктом злочину є фiзична осудна особа, яка вчинила злочин у вiцi, з якого вiдповiдно до цього Кодексу може наставати кримiнальна вiдповiдальнiсть.

     2. Спецiальним суб'єктом злочину є фiзична осудна особа, яка вчинила у вiцi, з якого може наставати кримiнальна вiдповiдальнiсть, злочин, суб'єктом якого може бути лише певна особа.

     3. Службовими особами є особи, якi постiйно, тимчасово чи за спецiальним повноваженням здiйснюють функцiї представникiв влади чи мiсцевого самоврядування, а також постiйно чи тимчасово обiймають в органах державної влади, органах мiсцевого самоврядування, на пiдприємствах, в установах чи органiзацiях посади, пов'язанi з виконанням органiзацiйно-розпорядчих чи адмiнiстративно-господарських функцiй, або виконують такi функцiї за спецiальним повноваженням, яким особа надiляється повноважним органом державної влади, органом мiсцевого самоврядування, центральним органом державного управлiння iз спецiальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї, судом або законом.

     4. Службовими особами також визнаються посадовi особи iноземних держав (особи, якi обiймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органi iноземної держави, у тому числi присяжнi засiдателi, iншi особи, якi здiйснюють функцiї держави для iноземної держави, зокрема для державного органу або державного пiдприємства), iноземнi третейськi суддi, особи, уповноваженi вирiшувати цивiльнi, комерцiйнi або трудовi спори в iноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадовi особи мiжнародних органiзацiй (працiвники мiжнародної органiзацiї чи будь-якi iншi особи, уповноваженi такою органiзацiєю дiяти вiд її iменi), а також члени мiжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та суддi i посадовi особи мiжнародних судiв";

     2) статтi 353 та 358 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 353. Самовiльне присвоєння владних повноважень або звання службової особи

     1. Самовiльне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане iз вчиненням будь-яких суспiльно небезпечних дiянь, -

     карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

     2. Те саме дiяння, пов'язане з використанням форменого одягу чи службового посвiдчення працiвника правоохоронного органу, -

     карається обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв або позбавленням волi на строк до трьох рокiв";

     "Стаття 358. Пiдроблення документiв, печаток, штампiв та бланкiв, збут чи використання пiдроблених документiв, печаток, штампiв

     1. Пiдроблення посвiдчення або iншого офiцiйного документа, який видається чи посвiдчується пiдприємством, установою, органiзацiєю, громадянином-пiдприємцем, приватним нотарiусом, аудитором чи iншою особою, яка має право видавати чи посвiдчувати такi документи, i який надає права або звiльняє вiд обов'язкiв, з метою використання його пiдроблювачем чи iншою особою або збут такого документа, а також виготовлення пiдроблених печаток, штампiв чи бланкiв пiдприємств, установ чи органiзацiй незалежно вiд форми власностi, iнших офiцiйних печаток, штампiв чи бланкiв з тiєю самою метою або їх збут -

     караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

     2. Складання чи видача працiвником юридичної особи будь-якої форми власностi, який не є службовою особою, приватним пiдприємцем, аудитором, експертом, оцiнювачем, адвокатом або iншою особою, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть, пов'язану з наданням публiчних послуг, завiдомо пiдроблених офiцiйних документiв, якi посвiдчують певнi факти, що мають юридичне значення або надають певнi права чи звiльняють вiд обов'язкiв, пiдроблення з метою використання або збуту посвiдчень, iнших офiцiйних документiв, що складенi у визначенiй законом формi та мiстять передбаченi законом реквiзити, виготовлення пiдроблених офiцiйних печаток, штампiв чи бланкiв з метою їх збуту або їх збут чи збут завiдомо пiдроблених офiцiйних документiв, у тому числi особистих документiв особи, -

     караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк вiд трьох до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.

     3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, -

     караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк.

     4. Використання завiдомо пiдробленого документа -

     карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

     Примiтка. Пiд офiцiйним документом у цiй статтi та статтях 357 i 366 цього Кодексу слiд розумiти документи, що мiстять зафiксовану на будь-яких матерiальних носiях iнформацiю, яка пiдтверджує чи посвiдчує певнi подiї, явища або факти, якi спричинили чи здатнi спричинити наслiдки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчiй дiяльностi, що складаються, видаються чи посвiдчуються повноважними (компетентними) особами органiв державної влади, мiсцевого самоврядування, об'єднань громадян, юридичних осiб незалежно вiд форми власностi та органiзацiйно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числi самозайнятими особами, яким законом надано право у зв'язку з їх професiйною чи службовою дiяльнiстю складати, видавати чи посвiдчувати певнi види документiв, що складенi з дотриманням визначених законом форм та мiстять передбаченi законом реквiзити";

     3) назву роздiлу XVII Особливої частини викласти в такiй редакцiї:

"Роздiл XVII
ЗЛОЧИНИ У СФЕРI СЛУЖБОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI ТА ПРОФЕСIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТI, ПОВ'ЯЗАНОЇ З НАДАННЯМ ПУБЛIЧНИХ ПОСЛУГ";

     4) статтю 364 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

     1. Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивiв чи в iнших особистих iнтересах або в iнтересах третiх осiб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч iнтересам служби, якщо воно завдало iстотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та iнтересам окремих громадян або державним чи громадським iнтересам, або iнтересам юридичних осiб, -

     карається виправними роботами на строк до двох рокiв або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та зi штрафом вiд двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     2. Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки, -

     карається позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та зi штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     3. Дiї, передбаченi частиною першою або другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi працiвником правоохоронного органу, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     Примiтка. 1. Службовими особами у статтях 364, 365, 368, 3682, 369 цього Кодексу є особи, якi постiйно, тимчасово чи за спецiальним повноваженням здiйснюють функцiї представникiв влади чи мiсцевого самоврядування, а також обiймають постiйно чи тимчасово в органах державної влади, органах мiсцевого самоврядування, на державних чи комунальних пiдприємствах, в установах чи органiзацiях посади, пов'язанi з виконанням органiзацiйно-розпорядчих чи адмiнiстративно-господарських функцiй, або виконують такi функцiї за спецiальним повноваженням, яким особа надiляється повноважним органом державної влади, органом мiсцевого самоврядування, центральним органом державного управлiння iз спецiальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою пiдприємства, установи, органiзацiї, судом або законом.

     Для цiлей статей 364, 365, 368, 3682, 369 цього Кодексу до державних та комунальних пiдприємств прирiвнюються юридичнi особи, у статутному фондi яких вiдповiдно державна чи комунальна частка перевищує 50 вiдсоткiв або становить величину, що забезпечує державi чи територiальнiй громадi право вирiшального впливу на господарську дiяльнiсть такого пiдприємства.

     2. Службовими особами також визнаються посадовi особи iноземних держав (особи, якi обiймають посади в законодавчому, виконавчому або судовому органi iноземної держави, у тому числi присяжнi засiдателi, iншi особи, якi здiйснюють функцiї держави для iноземної держави, зокрема для державного органу або державного пiдприємства), а також iноземнi третейськi суддi, особи, уповноваженi вирiшувати цивiльнi, комерцiйнi або трудовi спори в iноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадовi особи мiжнародних органiзацiй (працiвники мiжнародної органiзацiї чи будь-якi iншi особи, уповноваженi такою органiзацiєю дiяти вiд її iменi), члени мiжнародних парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та суддi i посадовi особи мiжнародних судiв.

     3. Iстотною шкодою у статтях 364, 3641, 365, 3651, 3652, 367, якщо вона полягає у завданнi матерiальних збиткiв, вважається така шкода, яка в сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

     4. Тяжкими наслiдками у статтях 364 - 367, якщо вони полягають у завданнi матерiальних збиткiв, вважаються такi наслiдки, якi у двiстi п'ятдесят i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян";

     5) доповнити статтею 3641 такого змiсту:

     "Стаття 3641. Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно вiд органiзацiйно-правової форми

     1. Зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомiрної вигоди для себе чи iнших осiб використання всупереч iнтересам юридичної особи приватного права незалежно вiд органiзацiйно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, якщо це завдало iстотної шкоди охоронюваним законом правам або iнтересам окремих громадян, або державним чи громадським iнтересам, або iнтересам юридичних осiб, -

     карається штрафом вiд ста п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв.

     2. Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки, -

     карається штрафом вiд чотирьохсот до дев'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     Примiтка. У статтях 3641, 3652, 3682, 3683, 3684, 3692 цього Кодексу пiд неправомiрною вигодою слiд розумiти грошовi кошти або iнше майно, переваги, пiльги, послуги, нематерiальнi активи, що їх без законних на те пiдстав обiцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за цiною, нижчою за мiнiмальну ринкову";

     6) статтю 365 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 365. Перевищення влади або службових повноважень

     1. Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дiй, якi явно виходять за межi наданих їй прав чи повноважень, якщо вони завдали iстотної шкоди охоронюваним законом правам, iнтересам окремих громадян, державним чи громадським iнтересам, iнтересам юридичних осiб, -

     карається виправними роботами на строк до двох рокiв або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв, або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та зi штрафом вiд двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     2. Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством або погрозою застосування насильства, застосуванням зброї чи спецiальних засобiв або болiсними i такими, що ображають особисту гiднiсть потерпiлого, дiями, за вiдсутностi ознак катування, -

     карається позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та зi штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, -

     караються позбавленням волi на строк вiд семи до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та зi штрафом вiд семисот п'ятдесяти до тисячi п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";

     7) доповнити статтями 3651 та 3652 такого змiсту:

     "Стаття 3651. Перевищення повноважень службовою особою юридичної особи приватного права незалежно вiд органiзацiйно-правової форми

     1. Перевищення повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою юридичної особи приватного права незалежно вiд органiзацiйно-правової форми дiй, якi явно виходять за межi наданих повноважень, якщо вони завдали iстотної шкоди охоронюваним законом правам, iнтересам окремих громадян, державним чи громадським iнтересам, iнтересам юридичних осiб, -

     карається виправними роботами на строк до одного року або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     2. Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки, -

     карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд чотирьох до семи рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     Стаття 3652. Зловживання повноваженнями особами, якi надають публiчнi послуги

     1. Зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотарiусом, оцiнювачем, iншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою мiсцевого самоврядування, але здiйснює професiйну дiяльнiсть, пов'язану з наданням публiчних послуг, у тому числi послуг експерта, арбiтражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбiтражу, третейського суддi (пiд час виконання цих функцiй), з метою отримання неправомiрної вигоди для себе чи iнших осiб, якщо це завдало iстотної шкоди охоронюваним законом правам або iнтересам окремих громадян, державним чи громадським iнтересам або iнтересам юридичних осiб, -

     карається виправними роботами на строк до двох рокiв або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     2. Те саме дiяння, вчинене стосовно неповнолiтньої чи недiєздатної особи, особи похилого вiку або повторно, -

     карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     3. Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, -

     караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна або без такої";

     8) статтi 366 - 368 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 366. Службове пiдроблення

     1. Складання, видача службовою особою завiдомо неправдивих офiцiйних документiв, внесення до офiцiйних документiв завiдомо неправдивих вiдомостей, iнше пiдроблення офiцiйних документiв -

     караються штрафом до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     2. Тi самi дiяння, якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, -

     караються позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та зi штрафом вiд двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 367. Службова недбалiсть

     1. Службова недбалiсть, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язкiв через несумлiнне ставлення до них, що завдало iстотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та iнтересам окремих громадян, державним чи громадським iнтересам або iнтересам окремих юридичних осiб, -

     карається штрафом вiд двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     2. Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки, -

     карається позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та зi штрафом вiд двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або без такого.

     Стаття 368. Одержання хабара

     1. Одержання службовою особою в будь-якому виглядi хабара за виконання чи невиконання в iнтересах того, хто дає хабара, чи в iнтересах третьої особи будь-якої дiї з використанням наданої їй влади чи службового становища -

     карається штрафом вiд п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести мiсяцiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     2. Одержання хабара у значному розмiрi -

     карається штрафом вiд семисот п'ятдесяти до однiєї тисячi п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     3. Одержання хабара у великому розмiрi або службовою особою, яка займає вiдповiдальне становище, або за попередньою змовою групою осiб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара, -

     карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     4. Одержання хабара в особливо великому розмiрi або службовою особою, яка займає особливо вiдповiдальне становище, -

     карається позбавленням волi на строк вiд восьми до дванадцяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     Примiтка. 1. Хабарем у значному розмiрi вважається такий, що у п'ять i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, у великому розмiрi - такий, що у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, в особливо великому розмiрi - такий, що у п'ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

     2. Службовими особами, якi займають вiдповiдальне становище, є особи, зазначенi у пунктi 1 примiтки до статтi 364, посади яких згiдно зi статтею 25 Закону України "Про державну службу" вiднесенi до третьої, четвертої, п'ятої та шостої категорiй, а також суддi, прокурори i слiдчi, керiвники, заступники керiвникiв органiв державної влади та управлiння, органiв мiсцевого самоврядування, їх структурних пiдроздiлiв та одиниць. Службовими особами, якi займають особливо вiдповiдальне становище, є особи, зазначенi в частинi першiй статтi 9 Закону України "Про державну службу", та особи, посади яких згiдно зi статтею 25 Закону України "Про державну службу" вiднесенi до першої та другої категорiй.

     3. Повторним у статтi 368 цього Кодексу визнається злочин, вчинений особою, яка ранiше вчинила будь-який iз злочинiв, передбачених цiєю статтею, або злочинiв, передбачених статтями 3683, 3684, 369 цього Кодексу.

     4. Вимаганням хабара визнається вимагання службовою особою хабара з погрозою вчинення або невчинення з використанням влади чи службового становища дiй, якi можуть завдати шкоди правам чи законним iнтересам того, хто дає хабара, або умисне створення службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобiгання шкiдливим наслiдкам щодо своїх прав i законних iнтересiв";

     9) доповнити статтями 3682 - 3684 такого змiсту:

     "Стаття 3682. Незаконне збагачення

     1. Одержання службовою особою неправомiрної вигоди у значному розмiрi або передача нею такої вигоди близьким родичам за вiдсутностi ознак хабарництва (незаконне збагачення) -

     карається штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до двох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     2. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомiрна вигода у великих розмiрах, -

     карається обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     3. Незаконне збагачення, якщо його предметом була неправомiрна вигода в особливо великих розмiрах, -

     карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     Примiтка. Неправомiрною вигодою у значному розмiрi вважаються грошовi кошти або iнше майно, переваги, пiльги, послуги, нематерiальнi активи, що їх без законних на те пiдстав обiцяють, пропонують, надають або одержують безоплатно чи за цiною, нижчою за мiнiмальну ринкову, на суму, що перевищує сто неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, у великому розмiрi - на суму, що перевищує двiстi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, в особливо великому розмiрi - на суму, що перевищує п'ятсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Стаття 3683. Комерцiйний пiдкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно вiд органiзацiйно-правової форми

     1. Пропозицiя, надання або передача службовiй особi юридичної особи приватного права незалежно вiд органiзацiйно-правової форми неправомiрної вигоди за вчинення дiй чи бездiяльнiсть з використанням наданих їй повноважень в iнтересах того, хто надає чи передає таку вигоду, або в iнтересах третiх осiб -

     карається штрафом вiд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб чи органiзованою групою, -

     караються штрафом вiд трьохсот п'ятдесяти до семисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв, або позбавленням волi на строк до чотирьох рокiв.

     3. Одержання службовою особою юридичної особи приватного права незалежно вiд органiзацiйно-правової форми неправомiрної вигоди за вчинення дiй або бездiяльнiсть з використанням наданих їй повноважень в iнтересах того, хто передає чи надає таку вигоду, або в iнтересах третiх осiб -

     карається штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до двох рокiв.

     4. Дiяння, передбачене частиною третьою цiєї статтi, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осiб чи поєднане з вимаганням неправомiрної вигоди, -

     карається позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     5. Особа, яка пропонувала, надала або передала неправомiрну вигоду, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо стосовно неї мало мiсце вимагання неправомiрної вигоди або якщо пiсля пропозицiї, надання чи передачi неправомiрної вигоди вона добровiльно заявила про те, що сталося, до порушення кримiнальної справи щодо неї органу, надiленому законом правом порушувати кримiнальну справу.

     Примiтка. 1. Повторним у статтях 3683 та 3684 визнається злочин, вчинений особою, яка ранiше вчинила будь-який iз злочинiв, передбачених цими статтями, а так само статтями 368 та 369 цього Кодексу.

     2. Вимаганням згiдно з частиною четвертою статей 3683 та 3684 цього Кодексу визнається вимога надання, передачi неправомiрної вигоди з погрозою вчинення дiй або бездiяльностi з використанням свого службового становища стосовно особи, яка надає, передає неправомiрну вигоду, або умисне створення особою, яка виконує управлiнськi функцiї в юридичнiй особi приватного права, умов, за яких особа вимушена надати, передати неправомiрну вигоду з метою запобiгання шкiдливим наслiдкам щодо своїх прав i законних iнтересiв.

     Стаття 3684. Пiдкуп особи, яка надає публiчнi послуги

     1. Пропозицiя, надання, передача аудитору, нотарiусу, оцiнювачу, iншiй особi, яка не є державним службовцем, посадовою особою мiсцевого самоврядування, але здiйснює професiйну дiяльнiсть, пов'язану з наданням публiчних послуг, у тому числi послуг експерта, арбiтражного керуючого, незалежного посередника, члена трудового арбiтражу, третейського суддi (пiд час виконання цих функцiй), неправомiрної вигоди за вчинення дiй або бездiяльнiсть з використанням наданих їй повноважень в iнтересах особи, яка пропонує, надає чи передає таку вигоду, або в iнтересах третiх осiб -

     караються штрафом вiд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

     2. Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб чи органiзованою групою, -

     караються штрафом вiд трьохсот п'ятдесяти до семисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

     3. Одержання аудитором, нотарiусом, експертом, оцiнювачем, третейським суддею або iншою особою, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть, пов'язану з наданням публiчних послуг, а також незалежним посередником чи арбiтром при розглядi колективних трудових спорiв неправомiрної вигоди за вчинення дiй або бездiяльнiсть з використанням наданих їй повноважень в iнтересах особи, яка їх надає чи передає, -

     карається штрафом вiд семисот п'ятдесяти до тисячi п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.

     4. Дiяння, передбачене частиною третьою цiєї статтi, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осiб чи поєднане з вимаганням неправомiрної вигоди, -

     карається позбавленням волi на строк вiд чотирьох до восьми рокiв з позбавленням права обiймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.

     5. Особа, яка пропонувала, надала, передала неправомiрну вигоду, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо стосовно неї мало мiсце вимагання неправомiрної вигоди або якщо пiсля пропозицiї, надання чи передачi неправомiрної вигоди вона добровiльно заявила про те, що сталося, до порушення кримiнальної справи щодо неї органу, надiленому законом правом порушувати кримiнальну справу";

     10) статтю 369 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 369. Пропозицiя або давання хабара

     1. Пропозицiя хабара -

     карається штрафом вiд ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до двох рокiв.

     2. Давання хабара -

     карається штрафом вiд двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв.

     3. Давання хабара, вчинене повторно, -

     карається позбавленням волi на строк вiд трьох до шести рокiв iз штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян та з конфiскацiєю майна або без такої.

     4. Давання хабара службовiй особi, яка займає вiдповiдальне становище, або за попередньою змовою групою осiб -

     карається позбавленням волi на строк вiд чотирьох до восьми рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

     5. Давання хабара службовiй особi, яка займає особливо вiдповiдальне становище, або органiзованою групою осiб чи її учасником -

     карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.

     6. Особа, яка пропонувала чи дала хабар, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо стосовно неї мало мiсце вимагання хабара або якщо пiсля давання хабара вона добровiльно заявила про те, що сталося, до порушення кримiнальної справи щодо неї органу, надiленому законом правом порушувати кримiнальну справу.

     Примiтка. Повторним у статтi 369 визнається злочин, вчинений особою, яка ранiше вчинила такий злочин або будь-який iз злочинiв, передбачених статтями 368, 3683 чи 3684 цього Кодексу";

     11) доповнити статтею 3692 такого змiсту:

     "Стаття 3692. Зловживання впливом

     1. Пропозицiя або надання неправомiрної вигоди особi, яка пропонує чи обiцяє (погоджується) за таку вигоду вплинути на прийняття рiшення особою, уповноваженою на виконання функцiй держави, -

     карається штрафом вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв.

     2. Одержання неправомiрної вигоди за вплив на прийняття рiшення особою, уповноваженою на виконання функцiй держави, або пропозицiя здiйснити вплив за надання такої вигоди -

     карається штрафом вiд семисот п'ятдесяти до однiєї тисячi п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв.

     3. Одержання неправомiрної вигоди за вплив на прийняття рiшення особою, уповноваженою на виконання функцiй держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, -

     карається позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв з конфiскацiєю майна.

     Примiтка. Особами, уповноваженими на виконання функцiй держави, є особи, визначенi в пунктах 1 - 3 частини першої статтi 4 Закону України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     12) статтю 370 викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 370. Провокацiя хабара або комерцiйного пiдкупу

     1. Провокацiя хабара або комерцiйного пiдкупу, тобто свiдоме створення службовою особою обставин i умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара чи неправомiрної вигоди, щоб потiм викрити того, хто дав або отримав хабар або неправомiрну вигоду, -

     карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, та зi штрафом вiд двохсот п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     2. Те саме дiяння, вчинене службовою особою правоохоронних органiв, -

     карається позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв та зi штрафом вiд п'ятисот до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян".

     4. У Законi України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490; 1995 р., N 34, ст. 268):

     1) частину першу статтi 16 викласти в такiй редакцiї:

     "На державних службовцiв поширюються обмеження, передбаченi Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї";

     2) статтю 22 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Вiдсторонення державного службовця вiд виконання повноважень за посадою у разi вчинення ним корупцiйного правопорушення здiйснюється у порядку, визначеному Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi одночасно iз Законом України "Про засади запобiгання i протидiї корупцiї".

     2. Змiни, внесенi до Кримiнально-процесуального кодексу України, Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення та Кримiнального кодексу України Законом України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо вiдповiдальностi за корупцiйнi правопорушення" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2009 р., N 46, ст. 699), який визнано таким, що втратив чиннiсть, вiдповiдно до Закону України "Про визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких законiв України щодо запобiгання та протидiї корупцiї" вiд 21 грудня 2010 року N 2808-VI, вважаються такими, що втратили чиннiсть i виключенi з текстiв зазначених кодексiв з 5 сiчня 2011 року.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
7 квiтня 2011 року
N 3207-VI

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.