ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

10.09.98 р. N 10/1-2132-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо спрощення процедури реєстрацiї договорiв (контрактiв)

     Для використання в оперативнiй роботi направляємо спiльний наказ Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України, Мiнiстерства економiки та Державної митної служби вiд 10.09.98 N 114/574/565 "Щодо спрощення процедури облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) вiтчизняних виробникiв", зареєстрований в Мiн'юстi 10.09.98 за N 554/2994.

Додаток: на 4 арк.

Перший заступник Голови Служби О.Єгоров

 

Мiнiстерство економiки України
Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України
Державна митна служба України

Н А К А З
Київ

10.09.98 N 114/574/565

 

Зареєстрвано в Мiнiстерствi юстицiї України
10 вересня 1998 р.
за N 554/2994


Щодо спрощення процедури облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) вiтчизняних товаровиробникiв

     На виконання доручень Президента України по результатам робочої поїздки до Донецької областi та доручень Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 серпня 1998 року N 16772/96 i вiд 9 вересня 1998 року N 17380/92, у вiдповiдностi до статтi 2 Указу Президента України вiд 7 листопада 1994 року N 659/94 з метою активiзацiї експорту вiтчизняних товаровиробникiв як одного з антикризових заходiв щодо фiнансової стабiлiзацiї, дерегуляцiї експортних процедур, iнтенсифiкацiї зовнiшньоторговельного обiгу та збiльшення валютних надходжень Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України, Мiнiстерство економiки України та Державна митна служба України видали цей спiльний наказ про таке:

     1. У випадках коли чинними мiжнародними договорами передбачається прийняття i виконання Україною добровiльних одностороннiх зобов'язань щодо експорту певних товарiв, в рамках кiлькiсних обмежень, встановлених iноземною державою чи економiчним угрупуванням, та запровадження процедури лiцензування або подвiйної перевiрки ( з видачею "експортного документу" ) експорту i контракти, предметом яких є цi товари, пiдлягають облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) застосовуються правила зазначених мiжнародних договорiв та законодавства України щодо режиму лiцензування i квотування або подвiйної перевiрки ( з видачею "експортного документу" ) експортних операцiй, а реєстрацiя зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) зупиняється на перiод до закiнчення дiї зазначених мiжнародних договорiв.

     Лiцензiї на експорт товарiв, отриманi суб'єктами пiдприємницької дiяльностi згiдно з цим пунктом прирiвнюються до карток облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) при здiйсненнi митного оформлення та iнших передбачених чинним законодавством процедур щодо вивезення товарiв з митної територiї України.

     2. Установити, що суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, що включенi до перелiку, затвердженого цим наказом (додається), якi є безпосереднiми виробниками товарiв, якi пiдлягають облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) згiдно з чинним законодавством України, мають право здiйснювати митне оформлення вивезення цих товарiв при експортi до оформлення карток облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) у загальному встановленому порядку за умови подання документiв, передбачених цим наказом, для проходження процедури облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) протягом трьох робочих днiв з дати оформлення вiдповiдної вантажної митної декларацiї.

     3.Облiк (реєстрацiя) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) за процедурою, передбаченою у пунктi 2 цього наказу, здiйснюється, незалежно вiд загальної вартостi контракту, Запорiзькiм, Донецьким та Днiпропетровським обласними управлiннями ЗЕЗ у вiдповiдностi до офiцiйного мiсця знаходження суб'єкта пiдприємницької дiяльностi.

     4. Облiк (реєстрацiя) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) за процедурою, передбаченою у пунктi 2 цього наказу, здiйснюється по кожнiй вiдвантаженiй партiї товару, обсяг якої зазначений у вантажнiй митнiй декларацiї, яка подається для облiку.

     5. Для облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) за процедурою, передбаченою у пунктi 2 цього наказу, подаються наступнi документи:

     - заява в довiльнiй формi на офiцiйному бланку суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - заявника за пiдписом його керiвника;

     - iнформацiйна картка зовнiшньоекономiчного контракту заповнена i оформлена згiдно до вимог наказу МЗЕЗторгу України вiд 24.02.1996 р. N 133-а;

     - копiя контракту та усiх чинних на дату подання додаткiв, специфiкацiй додаткових угод та iнших документiв, якi є частинами контракту, засвiдчена печаткою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - заявника та пiдписом його керiвника;

     - вантажна митна декларацiя (з позначкою митницi про дозвiл на випуск товару) на партiю товару, що експортована, або її копiя, засвiдчена митним органом, що її видав або нотарiально;

     - висновки офiцiйної цiнової експертизи щодо пiдтвердження контрактної цiни, в разi якщо контрактна цiна нижча за чинний на дату перетину митного кордону України рiвень iндикативної цiни;

     - документ, який засвiдчує сплату державного збору за реєстрацiю контракту.

     Вимагати документи та iнформацiю, iншi нiж зазначенi в цьому пунктi забороняється.

     Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть поданих документiв та iнформацiї несе керiвник суб'єкта пiдприємницької дiяльностi - заявника та особи, пiдписами яких засвiдченi документи.

     Розгляд поданих документiв здiйснюється виключно на предмет вiдповiдностi даних контракту даним iнформацiйної картки зовнiшньоекономiчного контракту з метою належного заповнення картки реєстрацiї (облiку) зовнiшньоекономiчного договору (контракту), вiдповiдностi контрактних цiн iндикативним та на предмет вiдсутностi застосування до сторiн контракту чинних на момент подання документiв, спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" .

     6. При проведеннi облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) за процедурою, передбаченою у пунктi 2 цього наказу, iндикативнi цiни застосовуються як рекомендацiйнi за умови, що експорт здiйснюється з додержанням правила прямого вiдвантаження безпосередньо пiдприємствами, зазначеними в перелiку, що додається до цього наказу.

     7. Розгляд документiв, зазначених в пунктi 5 цього наказу, поданих для облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) за процедурою, передбаченою у пунктi 2 цього наказу, здiйснюється у строк не бiльший трьох робочих днiв з дати подання.

     8. По результатах розгляду документiв, зазначених в пунктi 5 цього наказу, суб'єкту пiдприємницької дiяльностi - заявнику видається картка реєстрацiї (облiку) зовнiшньоекономiчного договору (контракту), оформлена у вiдповiдностi до вимог наказу МЗЕЗторгу України вiд 24.02.1996 р. N 133-а або письмова вiдмова в реєстрацiї.

     9. Суб'єкт пiдприємницької дiяльностi зобов'язаний надати картку реєстрацiї (облiку) зовнiшньоекономiчного договору (контракту) митним органам, якi проводили оформлення вантажної митної декларацiї протягом 10 робочих днiв з дати вантажної митної декларацiї.

     10.Вiдмова в реєстрацiї зовнiшньоекономiчного договору (контракту) за процедурою, передбаченою у пунктi 2 цього наказу, допускається лише у випадках неподання всiх документiв, , зазначених в пунктi 5 цього наказу, або невiдповiдностi даних контракту даним iнформацiйної картки зовнiшньоекономiчного контракту, якi повиннi бути зазначенi в реквiзитах картки реєстрацiї (облiку) зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     Вiдмова в реєстрацiї на пiдставi наявностi зауважень до положень контракту, данi яких прямо не зазначенi в реквiзитах картки реєстрацiї (облiку) зовнiшньоекономiчного договору (контракту) забороняється.

     11. В разi недотримання термiнiв подання документiв для облiку реєстрацiї зовнiшньоекономiчного договору (контракту) за процедурою, передбаченою цим наказом, суб'єкт пiдприємницької дiяльностi позбавляється права проведення облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) за процедурою, передбаченою у пунктi 2 цього наказу.

     12. В разi здiйснення експорту i неподання картки реєстрацiї (облiку) зовнiшньоекономiчного договору (контракту) суб'єктом пiдприємницької дiяльностi вiдповiдним митним органам у строки встановленi цим наказом, митнi органи зобов'язанi:

     в установленому порядку робити подання МЗЕЗторгу України щодо застосування у вiдношеннi такого суб'єкта пiдприємницької дiяльностi спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";

     притягувати такого суб'єкта пiдприємницької дiяльностi до вiдповiдальностi за порушення правил митного оформлення товару.

     13. В разi якщо вiдомчими нормативними актами передбаченi правила iншi вiд правил цього наказу застосовуються правила цього наказу.

     14. Цей наказ доводиться в установленому порядку керiвниками Держмитслужби, МЗЕЗторгу та Мiнекономiки України до територiальних органiв Держмитслужби, МЗЕЗторгу та Мiнекономiки України, доводиться в порядку iнформацiї до Державної податкової адмiнiстрацiї України i Нацiонального Банку України, а також до суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi зазначенi в перелiку згiдно п.2 цього Наказу, протягом трьох робочих днiв з дати його пiдписання.

     15. Покласти проведення у встановленому порядку державної реєстрацiї цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України на МЗЕЗторг України.

     16. Цей наказ набирає чинностi у встановленому порядку пiсля його державної реєстрацiї.

Мiнiстр економiки України В.В. Роговий
Мiнiстр зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України
С.Г. Осика
Голова державної митної служби України Ю.П. Соловков

 

Затверджено:
спiльним Наказом
Мiнiстерства економiки України,
Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв
i торгiвлi України
та Державної митна служба України
вiд _________________________________

  Перелiк суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi,
якi є безпосереднiми виробниками товарiв,
що пiдлягають облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних
договорiв (контрактiв) у спрощеному повiдомному
порядку згiдно спiльного Наказу Мiнiстерства
економiки України, Мiнiстерства зовнiшнiх
економiчних зв'язкiв i торгiвлi України та
Державної митна служба України

вiд _________________________________

1. Вiдкрите акцiонерне товариство "Марiупольський металургiйний комбiнат iм. Iллiча".

2. Вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiзький металургiйний комбiнат "Запорiжсталь" iм. С. Ордженiкiдзе".

3. Вiдкрите акцiонерне товариство "Металургiйний комбiнат "Азовсталь"".

4. Криворiзький Державний гiрничо-збагачувальний комбiнат "Криворiжсталь".

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.