ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Податковому кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112):

     1) у пунктi 14.1 статтi 14:

     у пiдпунктi 14.1.139:

     абзац другий доповнити словами та цифрами "(крiм юридичних осiб, якими застосовується ставка єдиного податку у розмiрi 5 вiдсоткiв, за винятком юридичних осiб - платникiв єдиного податку, якi здiйснюють постачання послуг (робiт) платникам податку на додану вартiсть i обсяг такого постачання за останнi 12 календарних мiсяцiв сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статтi 181 цього Кодексу)";

     в абзацi четвертому слова "(крiм фiзичних осiб, що знаходяться на спрощенiй системi оподаткування, облiку та звiтностi суб'єктiв малого пiдприємництва вiдповiдно до законодавства)" замiнити словами та цифрами "(крiм фiзичних осiб - пiдприємцiв, визначених у пiдпунктах 1 i 2 пункту 291.4 статтi 291 цього Кодексу, та фiзичних осiб - пiдприємцiв, визначених у пiдпунктi 3 пункту 291.4 статтi 291 цього Кодексу, якими застосовується ставка єдиного податку у розмiрi 5 вiдсоткiв, за винятком фiзичних осiб - пiдприємцiв, визначених у пiдпунктi 3 пункту 291.4 статтi 291 цього Кодексу, якi здiйснюють постачання послуг (робiт) платникам податку на додану вартiсть i обсяг такого постачання за останнi 12 календарних мiсяцiв сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статтi 181 цього Кодексу)";

     пiдпункт 14.1.227 пiсля слова та цифри "роздiлу III" доповнити словами та цифрами "та глави 1 роздiлу XIV";

     2) абзац третiй пункту 44.2 статтi 44 викласти в такiй редакцiї:

     "Платники податку на прибуток пiдприємств, прибуток яких оподатковується за ставкою нуль вiдсоткiв i якi вiдповiдають критерiям, визначеним пунктом 154.6 статтi 154 цього Кодексу, та платники єдиного податку, якi вiдповiдають критерiям, визначеним пiдпунктом 4 пункту 291.4 статтi 291 цього Кодексу, ведуть спрощений бухгалтерський облiк доходiв та витрат з метою обрахунку об'єкта оподаткування за методикою, затвердженою Мiнiстерством фiнансiв України";

     3) пункт 122.1 статтi 122 викласти в такiй редакцiї:

     "122.1. Несплата (неперерахування) фiзичною особою - платником єдиного податку, визначеною пiдпунктами 1 i 2 пункту 291.4 статтi 291 цього Кодексу, авансових внескiв єдиного податку в порядку та у строки, визначенi цим Кодексом, тягне за собою накладення штрафу в розмiрi 50 вiдсоткiв ставки єдиного податку, обраної платником єдиного податку вiдповiдно до цього Кодексу";

     4) статтю 133 доповнити пунктом 133.6 такого змiсту:

     "Особливостi справляння податку суб'єктами господарювання, якi застосовують спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi, встановлюються главою 1 роздiлу XIV цього Кодексу";

     5) пiдпункт 139.1.12 пункту 139.1 статтi 139 виключити;

     6) пункт 152.3 статтi 152 доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Платники податку разом з вiдповiдною податковою декларацiєю подають органу державної податкової служби перелiк доходiв та витрат платника податку в розрiзi контрагентiв - платникiв єдиного податку, до якого включаються операцiї, здiйсненi таким контрагентом.

     Форма та порядок складання такого перелiку доходiв та витрат встановлюються у порядку, визначеному статтею 46 цього Кодексу";

     7) пункт 183.4 статтi 183 викласти в такiй редакцiї:

     "183.4. У разi переходу осiб iз спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку, на сплату iнших податкiв i зборiв, встановлених цим Кодексом, у випадках, визначених главою 1 роздiлу XIV цього Кодексу, за умови, що такi особи вiдповiдають вимогам, визначеним пунктом 181.1 статтi 181 цього Кодексу, реєстрацiйна заява подається не пiзнiше 10 числа першого календарного мiсяця, в якому здiйснено перехiд на сплату iнших податкiв i зборiв, встановлених цим Кодексом. Якщо такi особи вiдповiдають вимогам, визначеним пунктом 182.1 статтi 182 цього Кодексу, реєстрацiйна заява подається у строк, визначений пунктом 183.3 цiєї статтi.

     У разi змiни ставки єдиного податку вiдповiдно до пiдпункту "г" пiдпункту 4 пункту 293.8 статтi 293 цього Кодексу, реєстрацiйна заява подається у строк, визначений пунктом 183.2 цiєї статтi";

     8) в абзацi першому пункту 188.1 статтi 188 слова "(крiм податку на додану вартiсть та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лiкарських засобiв, у тому числi компонентiв кровi i вироблених з них препаратiв, крiм лiкарських засобiв у виглядi бальзамiв та елiксирiв, i збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування на послуги стiльникового рухомого зв'язку)" замiнити словами "(крiм податку на додану вартiсть та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лiкарських засобiв, у тому числi компонентiв кровi i вироблених з них препаратiв (крiм лiкарських засобiв у виглядi бальзамiв та елiксирiв), а також збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування на вартiсть послуг стiльникового рухомого зв'язку)";

     9) статтю 197 доповнити пунктом 197.18 такого змiсту:

     "197.18. Звiльняються вiд оподаткування операцiї з ввезення на митну територiю України племiнних чистопородних тварин, племiнних (генетичних) ресурсiв за кодами згiдно з УКТ ЗЕД 0101 10 10 00, 0102 10 10 00, 0102 10 30 00, 0103 10 00 00, 0104 10 10 00, 0511 10 00 00, 0511 99 85 10, що здiйснюються суб'єктами спецiального режиму оподаткування, встановленого статтею 209 цього Кодексу. Операцiї з подальшої поставки зазначених племiнних чистопородних тварин або племiнних (генетичних) ресурсiв оподатковуються у загальному порядку, встановленому цим Кодексом";

     10) абзац перший пункту 201.1 статтi 201 пiсля слiв "та скрiплену печаткою" доповнити словами "(за наявностi)";

     11) у пунктi 202.2 статтi 202:

     абзац перший пiсля цифр i слiв "1 сiчня 2016 року" доповнити словами "а також платники податку, якi сплачують єдиний податок";

     доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "У разi якщо платник податку, який застосовував спрощену систему оподаткування, переходить на сплату iнших податкiв i зборiв, встановлених цим Кодексом, такий платник податку зобов'язаний самостiйно перейти на мiсячний податковий перiод, починаючи з першого мiсяця переходу на сплату iнших податкiв i зборiв, встановлених цим Кодексом, що зазначається у вiдповiднiй податковiй декларацiї за наслiдками такого мiсяця";

     12) пункт 267.1 статтi 267 доповнити пiдпунктом 267.1.3 такого змiсту:

     "267.1.3. Особливостi справляння збору суб'єктами господарювання, якi застосовують спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi, встановлюються главою 1 роздiлу XIV цього Кодексу";

     13) статтю 269 доповнити пунктом 269.2 такого змiсту:

     "269.2. Особливостi справляння податку суб'єктами господарювання, якi застосовують спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi, встановлюються главою 1 роздiлу XIV цього Кодексу";

     14) у роздiл XIV включити главу 1 такого змiсту:

"Глава 1. Спрощена система оподаткування, облiку та звiтностi

     Стаття 291. Загальнi положення

     291.1. У цiй главi встановлюються правовi засади застосування спрощеної системи оподаткування, облiку та звiтностi, а також справляння єдиного податку.

     291.2. Спрощена система оподаткування, облiку та звiтностi - особливий механiзм справляння податкiв i зборiв, що встановлює замiну сплати окремих податкiв i зборiв, встановлених пунктом 297.1 статтi 297 цього Кодексу, на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених цiєю главою, з одночасним веденням спрощеного облiку та звiтностi.

     291.3. Юридична особа чи фiзична особа - пiдприємець може самостiйно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа вiдповiдає вимогам, встановленим цiєю главою, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному цiєю главою.

     291.4. Суб'єкти господарювання, якi застосовують спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi, подiляються на такi групи платникiв єдиного податку:

     1) перша група - фiзичнi особи - пiдприємцi, якi не використовують працю найманих осiб, здiйснюють виключно роздрiбний продаж товарiв з торговельних мiсць на ринках та/або провадять господарську дiяльнiсть з надання побутових послуг населенню i обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень;

     2) друга група - фiзичнi особи - пiдприємцi, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть з надання послуг, у тому числi побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарiв, дiяльнiсть у сферi ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року вiдповiдають сукупностi таких критерiїв:

     не використовують працю найманих осiб або кiлькiсть осiб, якi перебувають з ними у трудових вiдносинах, одночасно не перевищує 10 осiб;

     обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.

     Дiя цього пiдпункту не поширюється на фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi надають посередницькi послуги з купiвлi, продажу, оренди та оцiнювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такi фiзичнi особи - пiдприємцi належать виключно до третьої групи платникiв єдиного податку, якщо вiдповiдають вимогам, встановленим для третьої групи;

     3) третя група - фiзичнi особи - пiдприємцi, якi протягом календарного року вiдповiдають сукупностi таких критерiїв:

     не використовують працю найманих осiб або кiлькiсть осiб, якi перебувають з ними у трудових вiдносинах, одночасно не перевищує 20 осiб;

     обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень;

     4) четверта група - юридичнi особи - суб'єкти господарювання будь-якої органiзацiйно-правової форми, якi протягом календарного року вiдповiдають сукупностi таких критерiїв:

     середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв не перевищує 50 осiб;

     обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень.

     291.4.1. При розрахунку загальної кiлькостi осiб, якi перебувають у трудових вiдносинах з платником єдиного податку - фiзичною особою, не враховуються найманi працiвники, якi перебувають у вiдпустцi у зв'язку з вагiтнiстю i пологами та у вiдпустцi по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством вiку.

     При розрахунку середньооблiкової кiлькостi працiвникiв застосовується визначення, встановлене цим Кодексом.

     291.5. Не можуть бути платниками єдиного податку:

     291.5.1. суб'єкти господарювання (юридичнi особи та фiзичнi особи - пiдприємцi), якi здiйснюють:

     1) дiяльнiсть з органiзацiї, проведення азартних iгор;

     2) обмiн iноземної валюти;

     3) виробництво, експорт, iмпорт, продаж пiдакцизних товарiв (крiм роздрiбного продажу паливно-мастильних матерiалiв в ємностях до 20 лiтрiв та дiяльностi фiзичних осiб, пов'язаної з роздрiбним продажем пива та столових вин);

     4) видобуток, виробництво, реалiзацiю дорогоцiнних металiв i дорогоцiнного камiння, у тому числi органогенного утворення;

     5) видобуток, реалiзацiю корисних копалин;

     6) дiяльнiсть у сферi фiнансового посередництва, крiм дiяльностi у сферi страхування, яка здiйснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварiйними комiсарами та аджастерами, визначеними роздiлом III цього Кодексу;

     7) дiяльнiсть з управлiння пiдприємствами;

     8) дiяльнiсть з надання послуг пошти та зв'язку;

     9) дiяльнiсть з продажу предметiв мистецтва та антикварiату, дiяльнiсть з органiзацiї торгiв (аукцiонiв) виробами мистецтва, предметами колекцiонування або антикварiату;

     10) дiяльнiсть з органiзацiї, проведення гастрольних заходiв;

     291.5.2. фiзичнi особи - пiдприємцi, якi здiйснюють технiчнi випробування та дослiдження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), дiяльнiсть у сферi аудиту;

     291.5.3. фiзичнi особи - пiдприємцi, якi надають в оренду земельнi дiлянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житловi примiщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрiв, нежитловi примiщення (споруди, будiвлi) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрiв;

     291.5.4. страховi (перестраховi) брокери, банки, кредитнi спiлки, ломбарди, лiзинговi компанiї, довiрчi товариства, страховi компанiї, установи накопичувального пенсiйного забезпечення, iнвестицiйнi фонди i компанiї, iншi фiнансовi установи, визначенi законом; реєстратори цiнних паперiв;

     291.5.5. суб'єкти господарювання, у статутному капiталi яких сукупнiсть часток, що належать юридичним особам, якi не є платниками єдиного податку, дорiвнює або перевищує 25 вiдсоткiв;

     291.5.6. представництва, фiлiї, вiддiлення та iншi вiдокремленi пiдроздiли юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

     291.5.7. фiзичнi та юридичнi особи - нерезиденти;

     291.5.8. суб'єкти господарювання, якi на день подання заяви про реєстрацiю платником єдиного податку мають податковий борг, крiм безнадiйного податкового боргу, що виник внаслiдок дiї обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

     291.6. Платники єдиного податку повиннi здiйснювати розрахунки за вiдвантаженi товари (виконанi роботи, наданi послуги) виключно в грошовiй формi (готiвковiй та/або безготiвковiй).

     291.7. Для цiлей цiєї глави пiд побутовими послугами населенню, якi надаються першою та другою групами платникiв єдиного податку, розумiються такi види послуг:

     1) виготовлення взуття за iндивiдуальним замовленням;

     2) послуги з ремонту взуття;

     3) виготовлення швейних виробiв за iндивiдуальним замовленням;

     4) виготовлення виробiв iз шкiри за iндивiдуальним замовленням;

     5) виготовлення виробiв з хутра за iндивiдуальним замовленням;

     6) виготовлення спiднього одягу за iндивiдуальним замовленням;

     7) виготовлення текстильних виробiв та текстильної галантереї за iндивiдуальним замовленням;

     8) виготовлення головних уборiв за iндивiдуальним замовленням;

     9) додатковi послуги до виготовлення виробiв за iндивiдуальним замовленням;

     10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробiв;

     11) виготовлення та в'язання трикотажних виробiв за iндивiдуальним замовленням;

     12) послуги з ремонту трикотажних виробiв;

     13) виготовлення килимiв та килимових виробiв за iндивiдуальним замовленням;

     14) послуги з ремонту та реставрацiї килимiв та килимових виробiв;

     15) виготовлення шкiряних галантерейних та дорожнiх виробiв за iндивiдуальним замовленням;

     16) послуги з ремонту шкiряних галантерейних та дорожнiх виробiв;

     17) виготовлення меблiв за iндивiдуальним замовленням;

     18) послуги з ремонту, реставрацiї та поновлення меблiв;

     19) виготовлення теслярських та столярних виробiв за iндивiдуальним замовленням;

     20) технiчне обслуговування та ремонт автомобiлiв, мотоциклiв, моторолерiв i мопедiв за iндивiдуальним замовленням;

     21) послуги з ремонту радiотелевiзiйної та iншої аудiо- i вiдеоапаратури;

     22) послуги з ремонту електропобутової технiки та iнших побутових приладiв;

     23) послуги з ремонту годинникiв;

     24) послуги з ремонту велосипедiв;

     25) послуги з технiчного обслуговування i ремонту музичних iнструментiв;

     26) виготовлення металовиробiв за iндивiдуальним замовленням;

     27) послуги з ремонту iнших предметiв особистого користування, домашнього вжитку та металовиробiв;

     28) виготовлення ювелiрних виробiв за iндивiдуальним замовленням;

     29) послуги з ремонту ювелiрних виробiв;

     30) прокат речей особистого користування та побутових товарiв;

     31) послуги з виконання фоторобiт;

     32) послуги з оброблення плiвок;

     33) послуги з прання, оброблення бiлизни та iнших текстильних виробiв;

     34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних i хутрових виробiв;

     35) вичинка хутрових шкур за iндивiдуальним замовленням;

     36) послуги перукарень;

     37) ритуальнi послуги;

     38) послуги, пов'язанi з сiльським та лiсовим господарством;

     39) послуги домашньої прислуги;

     40) послуги, пов'язанi з очищенням та прибиранням примiщень за iндивiдуальним замовленням.

     Стаття 292. Порядок визначення доходiв та їх склад

     292.1. Доходом платника єдиного податку є:

     1) для фiзичної особи - пiдприємця - дохiд, отриманий протягом податкового (звiтного) перiоду в грошовiй формi (готiвковiй та/або безготiвковiй); матерiальнiй або нематерiальнiй формi, визначенiй пунктом 292.3 цiєї статтi. При цьому до доходу не включаються отриманi такою фiзичною особою пасивнi доходи у виглядi процентiв, дивiдендiв, роялтi, страховi виплати i вiдшкодування, а також доходи, отриманi вiд продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на правi власностi фiзичнiй особi та використовується в її господарськiй дiяльностi;

     2) для юридичної особи - будь-який дохiд, включаючи дохiд представництв, фiлiй, вiддiлень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звiтного) перiоду в грошовiй формi (готiвковiй та/або безготiвковiй); матерiальнiй або нематерiальнiй формi, визначенiй пунктом 292.3 цiєї статтi.

     292.2. При продажу основних засобiв юридичними особами - платниками єдиного податку дохiд визначається як рiзниця мiж сумою коштiв, отриманою вiд продажу таких основних засобiв, та їх залишковою балансовою вартiстю, що склалася на день продажу.

     292.3. До суми доходу за звiтний перiод включаються сума кредиторської заборгованостi, за якою минув строк позовної давностi, та вартiсть безоплатно отриманих протягом звiтного перiоду товарiв (робiт, послуг).

     292.4. У разi надання послуг, виконання робiт за договорами доручення, транспортного експедирування або за агентськими договорами доходом є сума отриманої винагороди повiреного (агента).

     292.5. Дохiд, виражений в iноземнiй валютi, перераховується у гривнях за офiцiйним курсом гривнi до iноземної валюти, встановленим Нацiональним банком України на дату отримання такого доходу.

     292.6. Датою отримання доходу є дата надходження коштiв на поточний рахунок (у касу) платника єдиного податку, дата списання кредиторської заборгованостi, за якою минув строк позовної давностi, дата фактичного отримання платником єдиного податку безоплатно одержаних товарiв (робiт, послуг).

     292.7. У разi здiйснення торгiвлi товарами або послугами з використанням торговельних автоматiв чи iншого подiбного обладнання, що не передбачає наявностi реєстратора розрахункових операцiй, датою отримання доходу вважається дата вилучення з таких торговельних апаратiв та/або подiбного обладнання грошової виручки.

     292.8. У разi якщо торгiвля товарами (роботами, послугами) через торговельнi автомати здiйснюється з використанням жетонiв, карток та/або iнших замiнникiв грошових знакiв, виражених у грошовiй одиницi України, датою отримання доходу вважається дата продажу таких жетонiв, карток та/або iнших замiнникiв грошових знакiв, виражених у грошовiй одиницi України.

     292.9. Доходи фiзичної особи - платника єдиного податку, отриманi в результатi провадження господарської дiяльностi та оподаткованi згiдно з цiєю главою, не включаються до складу загального рiчного оподатковуваного доходу фiзичної особи, визначеного вiдповiдно до роздiлу IV цього Кодексу.

     292.10. Не є доходом суми податкiв i зборiв, утриманi (нарахованi) платником єдиного податку пiд час здiйснення ним функцiй податкового агента, а також суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, нарахованi платником єдиного податку вiдповiдно до закону.

     292.11. До складу доходу, визначеного цiєю статтею, не включаються:

     1) суми податку на додану вартiсть;

     2) суми коштiв, отриманих за внутрiшнiми розрахунками мiж структурними пiдроздiлами платника єдиного податку;

     3) суми фiнансової допомоги, наданої на поворотнiй основi, отриманої та поверненої протягом 12 календарних мiсяцiв з дня її отримання, та суми кредитiв;

     4) суми коштiв цiльового призначення, що надiйшли вiд Пенсiйного фонду та iнших фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування, з бюджетiв або державних цiльових фондiв, у тому числi в межах державних або мiсцевих програм;

     5) суми коштiв (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робiт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робiт, послуг), якщо таке повернення вiдбувається внаслiдок повернення товару, розiрвання договору або за листом-заявою про повернення коштiв;

     6) суми коштiв, що надiйшли як оплата товарiв (робiт, послуг), реалiзованих у перiод сплати iнших податкiв i зборiв, встановлених цим Кодексом, вартiсть яких була включена до доходу юридичної особи при обчисленнi податку на прибуток пiдприємств або загального оподатковуваного доходу фiзичної особи - пiдприємця;

     7) суми податку на додану вартiсть, що надiйшли у вартостi товарiв (виконаних робiт, наданих послуг), вiдвантажених (поставлених) у перiод сплати iнших податкiв i зборiв, встановлених цим Кодексом;

     8) суми коштiв та вартiсть майна, внесенi засновниками або учасниками платника єдиного податку до статутного капiталу такого платника;

     9) суми коштiв у частинi надмiрно сплачених податкiв i зборiв, встановлених цим Кодексом, та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетiв або державних цiльових фондiв;

     10) дивiденди, отриманi платником єдиного податку - юридичною особою вiд iнших платникiв податкiв, оподаткованi в порядку, визначеному цим Кодексом.

     292.12. Дивiденди, що виплачуються юридичними особами власникам корпоративних прав (засновникам платникiв єдиного податку), оподатковуються згiдно з роздiлами III i IV цього Кодексу.

     292.13. Дохiд визначається на пiдставi даних облiку, який ведеться вiдповiдно до статтi 296 цього Кодексу.

     292.14. Визначення доходу здiйснюється для цiлей оподаткування єдиним податком та для надання права суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощенiй системi оподаткування.

     292.15. При визначеннi обсягу доходу, що дає право суб'єкту господарювання зареєструватися платником єдиного податку та/або перебувати на спрощенiй системi оподаткування в наступному податковому (звiтному) перiодi, не включається дохiд, отриманий як компенсацiя (вiдшкодування) за рiшенням суду за будь-якi попереднi (звiтнi) перiоди.

     292.16. Право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному роцi мають платники єдиного податку за умови неперевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого для вiдповiдної групи платникiв єдиного податку.

     При цьому якщо протягом календарного року платники першої i другої груп використали право на застосування iншої ставки єдиного податку у зв'язку з перевищенням обсягу доходу, встановленого для вiдповiдної групи, право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному календарному роцi такi платники мають за умови неперевищення ними протягом календарного року обсягу доходу, встановленого пiдпунктом 3 пункту 291.4 статтi 291 цього Кодексу.

     Стаття 293. Ставки єдиного податку

     293.1. Ставки єдиного податку встановлюються у вiдсотках (фiксованi ставки) до розмiру мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня податкового (звiтного) року (далi у цiй главi - мiнiмальна заробiтна плата), та у вiдсотках до доходу (вiдсотковi ставки).

     293.2. Фiксованi ставки єдиного податку встановлюються сiльськими, селищними та мiськими радами для фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi здiйснюють господарську дiяльнiсть, залежно вiд виду господарської дiяльностi, з розрахунку на календарний мiсяць:

     1) для першої групи платникiв єдиного податку - у межах вiд 1 до 10 вiдсоткiв розмiру мiнiмальної заробiтної плати;

     2) для другої групи платникiв єдиного податку - у межах вiд 2 до 20 вiдсоткiв розмiру мiнiмальної заробiтної плати.

     293.3. Вiдсоткова ставка єдиного податку для третьої i четвертої груп платникiв єдиного податку встановлюється у розмiрi:

     1) 3 вiдсотки доходу - у разi сплати податку на додану вартiсть згiдно з цим Кодексом;

     2) 5 вiдсоткiв доходу - у разi включення податку на додану вартiсть до складу єдиного податку.

     293.4. Ставка єдиного податку встановлюється для платникiв єдиного податку першої, другої i третьої груп у розмiрi 15 вiдсоткiв:

     1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у пiдпунктах 1, 2 i 3 пункту 291.4 статтi 291 цього Кодексу;

     2) до доходу, отриманого вiд провадження дiяльностi, не зазначеної у свiдоцтвi платника єдиного податку, вiднесеного до першої або другої групи;

     3) до доходу, отриманого при застосуваннi iншого способу розрахункiв, нiж зазначений у цiй главi;

     4) до доходу, отриманого вiд здiйснення видiв дiяльностi, якi не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

     293.5. Ставки єдиного податку для платникiв четвертої групи встановлюються у подвiйному розмiрi ставок, визначених пунктом 293.3 цiєї статтi:

     1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у пiдпунктi 4 пункту 291.4 статтi 291 цього Кодексу;

     2) до доходу, отриманого при застосуваннi iншого способу розрахункiв, нiж зазначений у цiй главi;

     3) до доходу, отриманого вiд здiйснення видiв дiяльностi, якi не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

     293.6. У разi здiйснення платниками єдиного податку першої i другої груп кiлькох видiв господарської дiяльностi застосовується максимальний розмiр ставки єдиного податку, встановлений для таких видiв господарської дiяльностi.

     293.7. У разi здiйснення платниками єдиного податку першої i другої груп господарської дiяльностi на територiях бiльш як однiєї сiльської, селищної або мiської ради застосовується максимальний розмiр ставки єдиного податку, встановлений цiєю статтею для вiдповiдної групи таких платникiв єдиного податку.

     293.8. Ставки, встановленi пунктами 293.3 - 293.5 цiєї статтi, застосовуються з урахуванням таких особливостей:

     1) платники єдиного податку першої групи, якi у календарному кварталi перевищили обсяг доходу, визначений для таких платникiв у пунктi 291.4 статтi 291 цього Кодексу, з наступного календарного кварталу за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платникiв єдиного податку другої або третьої групи, або вiдмовляються вiд застосування спрощеної системи оподаткування.

     Такi платники до суми перевищення зобов'язанi застосувати ставку єдиного податку у розмiрi 15 вiдсоткiв.

     Заява подається не пiзнiше 20 числа мiсяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

     2) платники єдиного податку другої групи, якi перевищили у податковому (звiтному) перiодi обсяг доходу, визначений для таких платникiв у пунктi 291.4 статтi 291 цього Кодексу, в наступному податковому (звiтному) кварталi за заявою переходять на застосування ставки єдиного податку, визначеної для платникiв єдиного податку третьої групи, або вiдмовляються вiд застосування спрощеної системи оподаткування.

     Такi платники до суми перевищення зобов'язанi застосувати ставку єдиного податку у розмiрi 15 вiдсоткiв.

     Заява подається не пiзнiше 20 числа мiсяця, наступного за календарним кварталом, у якому допущено перевищення обсягу доходу;

     3) платники єдиного податку третьої i четвертої груп, якi перевищили у податковому (звiтному) перiодi обсяг доходу, визначений для таких платникiв у пунктi 291.4 статтi 291 цього Кодексу, до суми перевищення застосовують ставку єдиного податку у розмiрi 15 вiдсоткiв (для платникiв третьої групи), а платники єдиного податку четвертої групи - у подвiйному розмiрi ставок, визначених пунктом 293.3 цiєї статтi, а також зобов'язанi у порядку, встановленому цiєю главою, перейти на сплату iнших податкiв i зборiв, встановлених цим Кодексом;

     4) ставка єдиного податку, визначена для третьої i четвертої груп у розмiрi 3 вiдсотки, може бути обрана:

     а) суб'єктом господарювання, який зареєстрований платником податку на додану вартiсть вiдповiдно до роздiлу V цього Кодексу, у разi переходу ним на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку наступного календарного кварталу;

     б) платником єдиного податку, який зареєстрований платником податку на додану вартiсть вiдповiдно до роздiлу V цього Кодексу, у разi добровiльної змiни ставки єдиного податку шляхом подання заяви щодо змiни ставки єдиного податку не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку календарного кварталу, в якому буде застосовуватися нова ставка;

     в) суб'єктом господарювання, який не зареєстрований платником податку на додану вартiсть, у разi його переходу на спрощену систему оподаткування шляхом реєстрацiї платником податку на додану вартiсть вiдповiдно до роздiлу V цього Кодексу i подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку наступного календарного кварталу, в якому здiйснено реєстрацiю платником податку на додану вартiсть;

     г) платником єдиного податку, що застосовує ставку єдиного податку в розмiрi 5 вiдсоткiв, у разi постачання ним послуг (робiт) платникам податку на додану вартiсть i якщо обсяг такого постачання за останнi 12 календарних мiсяцiв сукупно перевищує обсяг, визначений пунктом 181.1 статтi 181 роздiлу V цього Кодексу, та реєстрацiї такого платника єдиного податку платником податку на додану вартiсть у порядку, встановленому роздiлом V цього Кодексу, шляхом подання заяви щодо змiни ставки єдиного податку не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку наступного календарного кварталу, в якому здiйснено реєстрацiю платником податку на додану вартiсть;

     5) у разi анулювання реєстрацiї платника податку на додану вартiсть у порядку, встановленому роздiлом V цього Кодексу, платники єдиного податку зобов'язанi перейти на сплату єдиного податку за ставкою у розмiрi 5 вiдсоткiв або вiдмовитися вiд застосування спрощеної системи оподаткування шляхом подання заяви щодо змiни ставки єдиного податку чи вiдмови вiд застосування спрощеної системи оподаткування не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку наступного календарного кварталу, в якому здiйснено анулювання реєстрацiї платником податку на додану вартiсть.

     Стаття 294. Податковий (звiтний) перiод

     294.1. Податковим (звiтним) перiодом для платникiв єдиного податку першої групи є календарний рiк.

     Податковим (звiтним) перiодом для платникiв єдиного податку другої - четвертої груп є календарний квартал.

     294.2. Податковий (звiтний) перiод починається з першого числа першого мiсяця податкового (звiтного) перiоду i закiнчується останнiм календарним днем останнього мiсяця податкового (звiтного) перiоду.

     294.3. Для суб'єктiв господарювання, якi перейшли на сплату єдиного податку iз сплати iнших податкiв i зборiв, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звiтний) перiод починається з першого числа мiсяця, що настає за наступним податковим (звiтним) кварталом, у якому таким особам виписано свiдоцтво платника єдиного податку, i закiнчується останнiм календарним днем останнього мiсяця такого перiоду.

     294.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фiзичних осiб - пiдприємцiв, якi до закiнчення мiсяця, в якому вiдбулася державна реєстрацiя, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звiтний) перiод починається з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому виписано свiдоцтво платника єдиного податку.

     Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктiв господарювання (новостворених), якi до закiнчення мiсяця, в якому вiдбулася державна реєстрацiя, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої групи, перший податковий (звiтний) перiод починається з першого числа мiсяця, в якому вiдбулася державна реєстрацiя.

     294.5. Для суб'єктiв господарювання, якi утворюються в результатi реорганiзацiї (крiм перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашенi податковi зобов'язання чи податковий борг, якi виникли до такої реорганiзацiї, перший податковий (звiтний) перiод починається з першого числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) кварталом, у якому погашено такi податковi зобов'язання чи податковий борг i подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

     294.6. У разi державної реєстрацiї припинення юридичних осiб та державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, якi є платниками єдиного податку, останнiм податковим (звiтним) перiодом вважається перiод, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо вiдмови вiд спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської дiяльностi.

     294.7. У разi змiни податкової адреси платника єдиного податку останнiм податковим (звiтним) перiодом за такою адресою вважається перiод, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо змiни податкової адреси.

     Стаття 295. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

     295.1. Платники єдиного податку першої i другої груп сплачують єдиний податок шляхом здiйснення авансового внеску не пiзнiше 20 числа (включно) поточного мiсяця.

     Такi платники єдиного податку можуть здiйснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звiтний) перiод (квартал, рiк), але не бiльш як до кiнця поточного звiтного року.

     У разi якщо сiльська, селищна або мiська рада приймає рiшення щодо змiни ранiше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначенi пiдпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статтi 12 цього Кодексу.

     295.2. Нарахування авансових внескiв для платникiв єдиного податку першої i другої груп здiйснюється органами державної податкової служби на пiдставi заяви такого платника єдиного податку щодо розмiру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо перiоду щорiчної вiдпустки та/або заяви щодо термiну тимчасової втрати працездатностi.

     295.3. Платники єдиного податку третьої i четвертої груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днiв пiсля граничного строку подання податкової декларацiї за податковий (звiтний) квартал.

     295.4. Сплата єдиного податку здiйснюється за мiсцем податкової адреси.

     295.5. Платники єдиного податку першої i другої груп, якi не використовують працю найманих осiб, звiльняються вiд сплати єдиного податку протягом одного календарного мiсяця на рiк на час вiдпустки, а також за перiод хвороби, пiдтвердженої копiєю листка (листкiв) непрацездатностi, якщо вона триває 30 i бiльше календарних днiв.

     295.6. Суми єдиного податку, сплаченi вiдповiдно до абзацу другого пункту 295.1 i пункту 295.5 цiєї статтi, пiдлягають зарахуванню в рахунок майбутнiх платежiв з цього податку за заявою платника єдиного податку.

     Помилково та/або надмiру сплаченi суми єдиного податку пiдлягають поверненню платнику в порядку, встановленому цим Кодексом.

     295.7. Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днiв пiсля граничного строку подання податкової декларацiї за податковий (звiтний) квартал.

     295.8. У разi припинення платником єдиного податку провадження господарської дiяльностi податковi зобов'язання iз сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного мiсяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо вiдмови вiд спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської дiяльностi.

     Стаття 296. Ведення облiку i складення звiтностi платниками єдиного податку

     296.1. Платники єдиного податку ведуть облiк у порядку, визначеному пiдпунктами 296.1.1 - 296.1.3 цього пункту.

     296.1.1. Платники єдиного податку першої i другої груп та платники єдиного податку третьої групи, якi не є платниками податку на додану вартiсть, ведуть книгу облiку доходiв шляхом щоденного, за пiдсумками робочого дня, вiдображення отриманих доходiв.

     Форма книги облiку доходiв, порядок її ведення затверджуються Мiнiстерством фiнансiв України.

     296.1.2. Платники єдиного податку третьої групи, якi є платниками податку на додану вартiсть, ведуть облiк доходiв та витрат за формою та в порядку, що встановленi Мiнiстерством фiнансiв України.

     296.1.3. Платники єдиного податку четвертої групи використовують данi спрощеного бухгалтерського облiку щодо доходiв та витрат з урахуванням положень пункту 44.2 статтi 44 цього Кодексу.

     296.2. Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацiю платника єдиного податку у строк, встановлений для рiчного податкового (звiтного) перiоду, в якiй вiдображаються обсяг отриманого доходу, щомiсячнi авансовi внески, визначенi пунктом 295.1 статтi 295 цього Кодексу.

     Така податкова декларацiя подається, якщо платник єдиного податку не допустив перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пунктi 291.4 статтi 291 цього Кодексу, та/або самостiйно не перейшов на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для платникiв єдиного податку другої або третьої групи.

     296.3. Платники єдиного податку другої - четвертої груп подають до органу державної податкової служби податкову декларацiю платника єдиного податку у строки, встановленi для квартального податкового (звiтного) перiоду.

     296.4. Податкова декларацiя подається до органу державної податкової служби за мiсцем податкової адреси.

     296.5. Отриманi протягом податкового (звiтного) перiоду доходи, що перевищують обсяги доходiв, встановлених пунктом 291.4 статтi 291 цього Кодексу, вiдображаються платниками єдиного податку в податковiй декларацiї з урахуванням особливостей, визначених пiдпунктами 296.5.1 - 296.5.5 цiєї статтi.

     296.5.1. Платники єдиного податку першої групи подають до органу державної податкової служби податкову декларацiю у строки, встановленi для квартального податкового (звiтного) перiоду, у разi перевищення протягом року обсягу доходу, визначеного у пунктi 291.4 статтi 291 цього Кодексу, або самостiйного прийняття рiшення про перехiд на сплату податку за ставками, встановленими для платникiв єдиного податку другої або третьої групи.

     При цьому у податковiй декларацiї окремо вiдображаються обсяг доходу, оподаткований за ставками, визначеними для платникiв єдиного податку першої групи, обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 вiдсоткiв, обсяг доходу, оподаткований за новою ставкою єдиного податку, обраною згiдно з умовами, визначеними цiєї главою, авансовi внески, встановленi пунктом 295.1 статтi 295 цього Кодексу.

     Подання податкової декларацiї у строки, встановленi для квартального податкового (звiтного) перiоду, звiльняє таких платникiв вiд обов'язку подання податкової декларацiї у строк, встановлений для рiчного податкового (звiтного) перiоду.

     296.5.2. Платники єдиного податку другої групи у податковiй декларацiї окремо вiдображають:

     1) щомiсячнi авансовi внески, визначенi пунктом 295.1 статтi 295 цього Кодексу;

     2) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

     3) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 вiдсоткiв (у разi перевищення обсягу доходу).

     296.5.3. Платники єдиного податку третьої групи у податковiй декларацiї окремо вiдображають:

     1) обсяг доходу, оподаткований за кожною з обраних ними ставок єдиного податку;

     2) обсяг доходу, оподаткований за ставкою 15 вiдсоткiв (у разi перевищення обсягу доходу).

     296.5.4. Платники єдиного податку четвертої групи у податковiй декларацiї окремо вiдображають:

     1) обсяг доходу, оподаткований за вiдповiдною ставкою єдиного податку, встановленою пунктом 293.3 статтi 293 цього Кодексу;

     2) обсяг доходу, оподаткований за подвiйною ставкою, встановленою пунктом 293.3 статтi 293 цього Кодексу (у разi перевищення обсягу доходу).

     296.5.5. У разi застосування iншого способу розрахункiв, нiж зазначений у цiй главi, здiйснення видiв дiяльностi, якi не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, провадження дiяльностi, не зазначеної у свiдоцтвi платникiв єдиного податку першої i другої груп, платники єдиного податку в податковiй декларацiї додатково вiдображають окремо доходи, отриманi вiд здiйснення таких операцiй.

     296.6. Сума перевищення обсягу доходу вiдображається у податковiй декларацiї за податковий (звiтний) перiод, у якому вiдбулося таке перевищення.

     При цьому отримана сума перевищення доходу, встановленого для платникiв єдиного податку першої i другої груп, не включається до обсягу доходу, з якого сплачується наступна обрана ставка такими платниками єдиного податку.

     296.7. Податкова декларацiя складається наростаючим пiдсумком з урахуванням норм пунктiв 296.5 i 296.6 цiєї статтi. Уточнююча податкова декларацiя подається у порядку, встановленому цим Кодексом.

     296.8. Платники єдиного податку для отримання довiдки про доходи мають право подати до органу державної податкової служби податкову декларацiю за iнший, нiж квартальний (рiчний) податковий (звiтний) перiод, що не звiльняє такого платника податку вiд обов'язку подання податкової декларацiї у строк, встановлений для квартального (рiчного) податкового (звiтного) перiоду.

     Така податкова декларацiя складається з урахуванням норм пунктiв 296.5 i 296.6 цiєї статтi та не є пiдставою для нарахування та/або сплати податкового зобов'язання.

     296.9. Форми податкових декларацiй платника єдиного податку, визначених пунктами 296.2 i 296.3 цiєї статтi, затверджуються в порядку, встановленому статтею 46 цього Кодексу.

     296.10. Платники єдиного податку першої - третьої груп не застосовують реєстратори розрахункових операцiй.

     Стаття 297. Особливостi нарахування, сплати та подання звiтностi з окремих податкiв i зборiв платниками єдиного податку

     297.1. Платники єдиного податку звiльняються вiд обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звiтностi з таких податкiв i зборiв:

     1) податку на прибуток пiдприємств;

     2) податку на доходи фiзичних осiб у частинi доходiв (об'єкта оподаткування), що отриманi в результатi господарської дiяльностi фiзичної особи та оподаткованi згiдно з цiєю главою;

     3) податку на додану вартiсть з операцiй з постачання товарiв, робiт та послуг, мiсце постачання яких розташоване на митнiй територiї України, крiм податку на додану вартiсть, що сплачується фiзичними особами та юридичними особами, якi обрали ставку єдиного податку, визначену пiдпунктом 1 пункту 293.3 статтi 293 цього Кодексу;

     4) земельного податку, крiм земельного податку за земельнi дiлянки, що не використовуються ними для провадження господарської дiяльностi;

     5) збору за провадження деяких видiв пiдприємницької дiяльностi;

     6) збору на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства.

     297.2. Нарахування, сплата та подання звiтностi з податкiв i зборiв iнших, нiж зазначенi у пунктi 297.1 цiєї статтi, здiйснюються платниками єдиного податку в порядку та розмiрах, встановлених цим Кодексом.

     У разi ввезення товарiв на митну територiю України податки i збори та митнi платежi сплачуються платником єдиного податку на загальних пiдставах вiдповiдно до закону.

     297.3. Платник єдиного податку виконує передбаченi цим Кодексом функцiї податкового агента у разi нарахування (виплати, надання) оподатковуваних податком на доходи фiзичних осiб доходiв на користь фiзичної особи, яка перебуває з ним у трудових або цивiльно-правових вiдносинах.

     Стаття 298. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або вiдмови вiд спрощеної системи оподаткування

     298.1. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування здiйснюється вiдповiдно до пiдпунктiв 298.1.1 - 298.1.4 цiєї статтi.

     298.1.1. Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб'єкт господарювання подає до органу державної податкової служби заяву.

     298.1.2. Зареєстрованi в установленому порядку фiзичнi особи - пiдприємцi, якi до закiнчення мiсяця, в якому вiдбулася державна реєстрацiя, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому виписано свiдоцтво платника єдиного податку.

     Зареєстрованi в установленому законом порядку суб'єкти господарювання (новостворенi), якi до закiнчення мiсяця, в якому вiдбулася державна реєстрацiя, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої групи, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрацiї.

     298.1.3. Суб'єкт господарювання, який утворюється в результатi реорганiзацiї (крiм перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашенi податковi зобов'язання чи податковий борг, якi виникли до такої реорганiзацiї, може бути зареєстрований як платник єдиного податку (шляхом подання не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку наступного календарного кварталу заяви) з першого числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) кварталом, у якому здiйснено погашення таких податкових зобов'язань чи податкового боргу.

     298.1.4. Суб'єкт господарювання, який є платником iнших податкiв i зборiв вiдповiдно до норм цього Кодексу, може прийняти рiшення про перехiд на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року шляхом подання заяви до органу державної податкової служби не пiзнiше нiж за 15 календарних днiв до початку наступного календарного кварталу.

     Перехiд на спрощену систему оподаткування суб'єкта господарювання, зазначеного в абзацi першому цього пiдпункту, може бути здiйснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує перiоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб'єктом господарювання дотримано вимоги, встановленi в пунктi 291.4 статтi 291 цього Кодексу.

     До поданої заяви додається розрахунок доходу за попереднiй календарний рiк, який визначається з дотриманням вимог, встановлених цiєю главою.

     При цьому якщо суб'єкт господарювання протягом календарного року, що передує року обрання спрощеної системи оподаткування, самостiйно прийняв рiшення про припинення фiзичної особи - пiдприємця, то при переходi на спрощену систему оподаткування до розрахунку доходу за попереднiй календарний рiк включається вся сума доходу, отриманого такою особою в результатi провадження господарської дiяльностi за такий попереднiй календарний рiк.

     Форма розрахунку доходу за попереднiй календарний рiк, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування, затверджується Мiнiстерством фiнансiв України.

     298.2. Вiдмова вiд спрощеної системи оподаткування здiйснюється в порядку, визначеному пiдпунктами 298.2.1 - 298.2.3 цiєї статтi.

     298.2.1. Для вiдмови вiд спрощеної системи оподаткування суб'єкт господарювання не пiзнiше нiж за 10 календарних днiв до початку нового календарного кварталу (року) подає до органу державної податкової служби заяву.

     298.2.2. Платники єдиного податку можуть самостiйно вiдмовитися вiд спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату iнших податкiв i зборiв, визначених цим Кодексом (за умови вiдсутностi непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу з єдиного податку та/або iнших податкiв i зборiв, якi платники єдиного податку сплачують вiдповiдно до цiєї глави), з першого числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) кварталом, у якому подано заяву щодо вiдмови вiд спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату iнших податкiв i зборiв.

     298.2.3. Платники єдиного податку зобов'язанi перейти на сплату iнших податкiв i зборiв, визначених цим Кодексом, у таких випадках та в строки:

     1) у разi перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку першої i другої груп та нездiйснення такими платниками переходу на застосування iншої ставки - з першого числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) кварталом, у якому вiдбулося таке перевищення;

     2) у разi перевищення протягом календарного року обсягу доходу, встановленого пiдпунктом 3 пункту 291.4 статтi 291, платниками єдиного податку першої i другої груп, якi використали право на застосування iнших ставок, встановлених для третьої групи, - з першого числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) кварталом, у якому вiдбулося таке перевищення;

     3) у разi перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої i четвертої груп - з першого числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) кварталом, у якому вiдбулося таке перевищення;

     4) у разi застосування платником єдиного податку iншого способу розрахункiв, нiж зазначенi у пунктi 291.7 статтi 291 цього Кодексу, - з першого числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) перiодом, у якому допущено такий спосiб розрахункiв;

     5) у разi здiйснення видiв дiяльностi, якi не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невiдповiдностi вимогам органiзацiйно-правових форм господарювання - з першого числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) перiодом, у якому здiйснювалися такi види дiяльностi або вiдбулася змiна органiзацiйно-правової форми;

     6) у разi перевищення чисельностi фiзичних осiб, якi перебувають у трудових вiдносинах з платником єдиного податку, - з першого числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) перiодом, у якому допущено таке перевищення;

     7) у разi здiйснення видiв дiяльностi, не зазначених у свiдоцтвi платника єдиного податку - фiзичної особи - пiдприємця, - з першого числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) перiодом, у якому здiйснювалися такi види дiяльностi;

     8) у разi сплати до закiнчення граничного строку погашення податкового боргу, що виник у платника єдиного податку протягом двох послiдовних кварталiв, - з першого числа мiсяця, наступного за податковим (звiтним) перiодом, у якому погашено такий податковий борг.

     298.3. У заявi зазначаються такi обов'язковi вiдомостi:

     1) найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - пiдприємця, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер) або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання в установленому порядку вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв);

     2) данi документа, що пiдтверджує державну реєстрацiю юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця вiдповiдно до закону;

     3) податкову адресу суб'єкта господарювання;

     4) мiсце провадження господарської дiяльностi;

     5) обранi фiзичною особою - пiдприємцем види господарської дiяльностi згiдно з КВЕД ДК 009:2005, у разi здiйснення виробництва - також види товару (продукцiї), що нею виробляються;

     6) обранi суб'єктами господарювання ставки єдиного податку або змiна ставки;

     7) кiлькiсть осiб, якi одночасно перебувають з фiзичною особою - пiдприємцем у трудових вiдносинах, та середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв у юридичної особи;

     8) дата (перiод) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

     298.3.1. До заяви включаються вiдомостi (за наявностi) про:

     1) змiну найменування суб'єкта господарювання (для юридичної особи) або прiзвища, iменi, по батьковi фiзичної особи - пiдприємця, або серiї та номера паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання в установленому порядку вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв);

     2) змiну податкової адреси суб'єкта господарювання;

     3) змiну провадження господарської дiяльностi;

     4) змiну видiв господарської дiяльностi;

     5) змiну органiзацiйно-правової форми юридичної особи;

     6) дату (перiод) вiдмови вiд застосування спрощеної системи у зв'язку з переходом на сплату iнших податкiв i зборiв, встановлених цим Кодексом;

     7) дату (перiод) припинення платником єдиного податку провадження господарської дiяльностi.

     298.3.2. Iнформацiя про перiод щорiчної вiдпустки i термiни тимчасової втрати працездатностi з обов'язковим доданням копiї листка непрацездатностi подається за заявою у довiльнiй формi.

     298.4. У разi змiни найменування юридичної особи, прiзвища, iменi, по батьковi фiзичної особи - пiдприємця або серiї та номера паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання в установленому порядку вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв) заява подається протягом мiсяця з дня виникнення таких змiн.

     298.5. У разi змiни податкової адреси суб'єкта господарювання, мiсця провадження господарської дiяльностi, видiв господарської дiяльностi заява подається платниками єдиного податку першої i другої груп не пiзнiше 20 числа мiсяця, наступного за мiсяцем, у якому вiдбулися такi змiни.

     298.6. У разi змiни податкової адреси суб'єкта господарювання, мiсця провадження господарської дiяльностi заява подається платниками єдиного податку третьої i четвертої груп разом з податковою декларацiєю за податковий (звiтний) перiод, у якому вiдбулися такi змiни.

     298.7. Форма та порядок подання заяви встановлюються Мiнiстерством фiнансiв України.

     Стаття 299. Порядок видачi, отримання та анулювання свiдоцтва платника єдиного податку

     299.1. Свiдоцтво платника єдиного податку видається суб'єкту господарювання, який подав до органу державної податкової служби заяву щодо обрання або переходу на спрощену систему оподаткування.

     299.2. Бланк свiдоцтва платника єдиного податку є документом суворого облiку. Облiк бланкiв свiдоцтв платникiв єдиного податку здiйснюється органами державної податкової служби.

     299.3. Свiдоцтво платника єдиного податку видається безстроково виключно суб'єкту господарювання або уповноваженiй ним особi та не може передаватися для провадження господарської дiяльностi iншим особам.

     299.4. Платникам єдиного податку першої i другої груп, якi провадять кiлька видiв господарської дiяльностi, на якi встановлено рiзнi ставки єдиного податку, видається одне свiдоцтво платника єдиного податку.

     299.5. Свiдоцтво платника єдиного податку видається органом державної податкової служби безоплатно протягом 10 календарних днiв з дня подання суб'єктом господарювання заяви.

     299.6. У випадках, передбачених пунктом 298.1.2 статтi 298 цього Кодексу, свiдоцтво видається у день отримання органом державної податкової служби заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

     299.7. У разi втрати або зiпсуття свiдоцтва платника єдиного податку такому платнику видається дублiкат свiдоцтва в порядку, встановленому цiєю статтею для видачi свiдоцтва платника єдиного податку.

     299.8. У разi вiдмови у видачi свiдоцтва платника єдиного податку орган державної податкової служби зобов'язаний надати протягом 10 календарних днiв з дня подання суб'єктом господарювання заяви письмову вмотивовану вiдмову, яка може бути оскаржена суб'єктом господарювання у встановленому порядку.

     299.9. Пiдставами для прийняття органом державної податкової служби рiшення про вiдмову у видачi суб'єкту господарювання свiдоцтва платника єдиного податку є виключно:

     1) невiдповiднiсть такого суб'єкта господарювання вимогам статтi 291 цiєї глави;

     2) наявнiсть у суб'єкта господарювання, який утворюється в результатi реорганiзацiї (крiм перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганiзацiї;

     3) подання протягом календарного року бiльше одного разу заяви про перехiд на спрощену систему оподаткування.

     299.10. Форма свiдоцтва платника єдиного податку та порядок видачi свiдоцтва встановлюються Мiнiстерством фiнансiв України.

     Встановлена Мiнiстерством фiнансiв України форма свiдоцтва є обов'язковою до застосування на всiй територiї України.

     299.11. У свiдоцтвi платника єдиного податку зазначаються такi вiдомостi:

     1) найменування суб'єкта господарювання, код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - пiдприємця, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (iдентифiкацiйний номер) або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання в установленому порядку вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв);

     2) данi документа, що пiдтверджує державну реєстрацiю юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця вiдповiдно до закону;

     3) податкова адреса суб'єкта господарювання;

     4) мiсце провадження господарської дiяльностi;

     5) обранi фiзичною особою - пiдприємцем види господарської дiяльностi згiдно з КВЕД ДК 009:2005, у разi здiйснення виробництва - також види товару (продукцiї), що нею виробляються;

     6) дата (перiод) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

     7) ставка єдиного податку (3 або 5 вiдсоткiв);

     8) дата виписки свiдоцтва.

     299.12. До ранiше виданого свiдоцтва платника єдиного податку в день подання платником єдиного податку заяви органом державної податкової служби вносяться змiни щодо:

     1) найменування суб'єкта господарювання (для юридичної особи) або прiзвища, iменi, по батьковi фiзичної особи - пiдприємця, або серiї та номера паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання в установленому порядку вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв);

     2) податкової адреси суб'єкта господарювання;

     3) провадження господарської дiяльностi;

     4) видiв господарської дiяльностi.

     299.13. За бажанням платника єдиного податку ранiше видане свiдоцтво може бути замiнено у разi наявностi у такого платника податку обставин, визначених у пунктi 299.12 цiєї статтi, та отримано нове свiдоцтво у порядку, визначеному цiєю статтею.

     До отримання нового свiдоцтва платник єдиного податку здiйснює господарську дiяльнiсть на пiдставi ранiше виданого свiдоцтва, яке повертається органу державної податкової служби у день отримання нового свiдоцтва.

     299.14. Оригiнал свiдоцтва платника податку зберiгається у платника податку та пред'являється працiвникам контролюючих органiв, яким надано вiдповiднi функцiональнi повноваження на проведення перевiрки. Копiя свiдоцтва платника податку повинна розмiщуватися на робочому мiсцi найманого працiвника.

     299.15. Свiдоцтво платника податку анулюється органом державної податкової служби у випадках та у строки:

     1) подання платником податку заяви щодо вiдмови вiд застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату iнших податкiв i зборiв, визначених цим Кодексом, - в останнiй день календарного кварталу, в якому подано заяву щодо такої вiдмови;

     2) припинення юридичної особи (крiм перетворення) або припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем вiдповiдно до закону - в день отримання органом державної податкової служби вiд державного реєстратора повiдомлення про проведення державної реєстрацiї такого припинення;

     3) несплати протягом двох послiдовних кварталiв у порядку, встановленому цим Кодексом, податкового боргу, що виник у платника єдиного податку, - в останнiй день календарного мiсяця, в якому закiнчився граничний строк погашення податкового боргу;

     4) здiйснення видiв дiяльностi, якi не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невiдповiдностi вимогам органiзацiйно-правових форм господарювання - в останнiй день податкового (звiтного) перiоду, в якому здiйснювалися такi види дiяльностi або вiдбулася змiна органiзацiйно-правової форми;

     5) перевищення чисельностi фiзичних осiб, якi перебувають у трудових вiдносинах з платником єдиного податку, - в останнiй день податкового (звiтного) перiоду, в якому допущено таке перевищення;

     6) перевищення протягом податкового (звiтного) кварталу (календарного року) обсягу доходу, який дає право на застосування спрощеної системи оподаткування в наступному податковому (звiтному) кварталi (календарному роцi), - в останнiй день податкового (звiтного) перiоду, в якому вiдбулося таке перевищення;

     7) застосування платником єдиного податку iншого способу розрахункiв, нiж зазначенi у пунктi 291.7 статтi 291 цього Кодексу, - в останнiй день податкового (звiтного) перiоду, в якому допущено такий спосiб розрахункiв.

     299.15.1. Анульоване свiдоцтво платника єдиного податку пiдлягає поверненню до органу державної податкової служби, який його видав, протягом 10 днiв з дня анулювання.

     299.16. У разi виявлення органами державної податкової служби пiд час проведення перевiрок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених цiєю главою, свiдоцтво платника єдиного податку анулюється на пiдставi акта перевiрки.

     299.17. У разi якщо пiсля анулювання свiдоцтва платника єдиного податку не погашено податковий борг, який виник внаслiдок обставин, зазначених у пунктi 299.15 цiєї статтi, погашення такого податкового боргу здiйснюється у порядку, встановленому главою 9 роздiлу II цього Кодексу.

     Стаття 300. Вiдповiдальнiсть платника єдиного податку

     300.1. Платники єдиного податку несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до цього Кодексу за правильнiсть обчислення, своєчаснiсть та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчаснiсть подання податкових декларацiй";

     15) доповнити пiдроздiл 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" пунктом 24 такого змiсту:

     "24. Норма абзацу першого пункту 188.1 статтi 188 цього Кодексу, згiдно з якою до бази оподаткування податком на додану вартiсть не включаються суми збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування на вартiсть послуг стiльникового рухомого зв'язку, застосовується з дня набрання чинностi цим Кодексом".

     2. Статтю 1 Закону України "Про збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 191; 2009 р., N 29, ст. 397) доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "Особливостi справляння збору суб'єктами господарювання, якi застосовують спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi, встановлюються главою 1 роздiлу XIV Податкового кодексу України".

     3. У статтi 9 Закону України "Про застосування реєстраторiв розрахункових операцiй у сферi торгiвлi, громадського харчування та послуг" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 38, ст. 315; 2001 р., N 7, ст. 34; 2002 р., N 5, ст. 32; 2005 р., N 1, ст. 23; 2011 р., N 23, ст. 160):

     пункт 5 виключити;

     у пунктi 9 слова "якщо такi фiзичнi особи сплачують ринковий збiр вiдповiдно до законодавства" виключити.

     4. Статтю 11 Закону України "Про державну пiдтримку малого пiдприємництва" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2000 р., N 51 - 52, ст. 447) викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 11. Спрощена система оподаткування, облiку та звiтностi

     Для суб'єктiв малого пiдприємництва в порядку, встановленому законодавством України, може застосовуватися:

     спрощена система оподаткування, облiку та звiтностi;

     спрощена форма бухгалтерського облiку та звiтностi.

     Спрощена система оподаткування, облiку та звiтностi встановлюється Податковим кодексом України.

     Порядок ведення бухгалтерського облiку та звiтностi суб'єктами малого пiдприємництва визначається Мiнiстерством фiнансiв України".

     5. В абзацi першому пункту 2 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України вiд 7 липня 2011 року N 3609-VI "Про внесення змiн до Податкового кодексу України та деяких iнших законодавчих актiв України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України" слова та цифру "(щодо змiн до роздiлу III Податкового кодексу України), абзацiв восьмого" замiнити словами та цифрою "(щодо змiн до роздiлу III Податкового кодексу України) застосовуються з першого числа звiтного (податкового) перiоду, а норми абзацiв восьмого".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2012 року, крiм:

     пiдпункту 10 пункту 1 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi з дня набрання чинностi законом щодо встановлення принципу провадження господарської дiяльностi суб'єктами приватного права без застосування печаток;

     абзацу двадцять третього пiдпункту 14 пункту 1 роздiлу I цього Закону (щодо обмеження застосування спрощеної системи оподаткування для провадження дiяльностi з органiзацiї, проведення азартних iгор), який набирає чинностi з дня набрання чинностi законом, що регулює питання дiяльностi у сферi грального бiзнесу;

     абзацiв сто чотирнадцятого, сто п'ятнадцятого i сто шiстнадцятого пiдпункту 14 пункту 1 роздiлу I цього Закону (щодо встановлення сiльськими, селищними та мiськими радами фiксованих ставок єдиного податку, визначених пунктом 293.2 статтi 293 Податкового кодексу України), якi набирають чинностi з дня опублiкування цього Закону.

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, Декрет Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77; 1998 р., N 30 - 31, ст. 195; 1999 р., N 25, ст. 211; 2001 р., N 4, ст. 17; 2002 р., N 8, ст. 63; 2003 р., N 23, ст. 149; 2011 р., N 29, ст. 272).

     3. У зв'язку з набранням чинностi цим Законом вiдповiдно до пункту 4 роздiлу XV "Перехiднi положення" Конституцiї України припиняється дiя Указу Президента України вiд 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб'єктiв малого пiдприємництва" (iз наступними змiнами).

     4. Установити, що рiшення вiдповiдних сiльських, селищних, мiських рад про встановлення ставок єдиного податку, прийнятi на виконання цього Закону, застосовуються, як виняток iз положень пiдпункту 12.3.4 пункту 12.3 статтi 12 цього Кодексу, з 1 сiчня 2012 року.

     5. Установити, що:

     а) виданi свiдоцтва про сплату єдиного податку i патенти про сплату фiксованого податку на 2011 рiк вiдповiдно до Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб'єктiв малого пiдприємництва" та роздiлу IV Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про прибутковий податок з громадян" є дiйсними до отримання свiдоцтва платника єдиного податку, передбаченого цим Законом, але не пiзнiше нiж до 1 червня 2012 року;

     б) зарахування до бюджетiв сум єдиного податку та фiксованого податку, якi сплачуються в 2012 роцi за останнiй звiтний (податковий) перiод 2011 року, здiйснюється у порядку та на умовах, якi дiють до 1 сiчня 2012 року;

     в) повернення сум єдиного податку та фiксованого податку, якi були сплаченi до 1 сiчня 2012 року помилково або надмiру, а також зарахування сум погашення податкового боргу, що сформувався станом на 31 грудня 2011 року, здiйснюються у порядку, встановленому Податковим кодексом України;

     г) суб'єкти господарювання, якi були платниками єдиного податку вiдповiдно до Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб'єктiв малого пiдприємництва" або фiксованого податку вiдповiдно до роздiлу IV Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про прибутковий податок з громадян", а також юридичнi i фiзичнi особи - пiдприємцi, якi були платниками iнших податкiв i зборiв, встановлених Податковим кодексом України, та прийняли рiшення з 1 сiчня 2012 року перейти на спрощену систему оподаткування вiдповiдно до норм цього Закону i вiдповiдають вимогам статтi 291 Податкового кодексу України, подають вiдповiдну заяву не пiзнiше 25 сiчня 2012 року. Для визначення обсягу доходу, що дає право на застосування спрощеної системи оподаткування у 2012 роцi суб'єктами господарювання, якi не були платниками єдиного чи фiксованого податку, дохiд вiд провадження господарської дiяльностi, одержаний у 2011 роцi, перераховується з урахуванням норм статтi 292 Податкового кодексу України;

     ґ) за результатами провадження господарської дiяльностi за останнiй звiтний (податковий) квартал до дня набрання чинностi цим Законом платники єдиного податку - юридичнi особи подають розрахунок про сплату єдиного податку та сплачують єдиний податок вiдповiдно до Указу Президента України "Про спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi суб'єктiв малого пiдприємництва".

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 листопада 2011 року
N 4014-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.