КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 28 травня 2012 р. N 468


Про затвердження перелiку товарiв, вивезення (пересилання) яких громадянами за межi митної територiї України не допускається

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 березня 2020 року N 223,
вiд 8 квiтня 2020 року N 271

     Вiдповiдно до частини першої статтi 373 Митного кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити перелiк товарiв, вивезення (пересилання) яких громадянами за межi митної територiї України не допускається, що додається.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 грудня 2002 р. N 1911 "Про затвердження перелiку товарiв промислового призначення, вивезення яких громадянами України, iноземцями та особами без громадянства за межi митної територiї України не допускається" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 51, ст. 2323);

     пункт 15 перелiку актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, що набирають чинностi з 1 сiчня 2004 року, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 сiчня 2003 р. N 92 "Про набрання чинностi деякими актами Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 4, ст. 138).

     3. Ця постанова набирає чинностi з 1 червня 2012 року.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд.27

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 травня 2012 р. N 468

ПЕРЕЛIК
товарiв, вивезення (пересилання) яких громадянами за межi митної територiї України не допускається

Код товару згiдно з УКТЗЕД Найменування товару
0505 10 10 00 Пiр'я, придатне для набивання; пух, необробленi
2805 30 Рiдкiсноземельнi метали, скандiй та iтрiй у чистому виглядi, у сумiшах або сплавах
2805 40 Ртуть
4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок
4102 Шкури необробленi овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1(c) до цiєї групи
4103 30 00 00 Шкури свиней необробленi (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок
4401 10 00 00 Деревина паливна у виглядi колод, полiн, хмизу, гiлок тощо
4401 21 00 00 Трiска або стружка деревна хвойних порiд
4401 22 00 00 Трiска або стружка деревна листяних порiд
4403 Лiсоматерiали необробленi, обкорованi або не обкорованi, начорно брусованi або не брусованi
4404 Деревина бондарна; колоди колотi; деревиннi палi та кiлки, загостренi, але не розпилянi вздовж; деревина обтесана або закруглена, але не обточена, не вигнута i не оброблена iншим способом, що використовуються для виробництва цiпкiв, парасольок, ручок для iнструментiв тощо; деревина у виглядi трiсок, пластинок, стрiчок тощо
4406 Шпали дерев'янi для залiзничних або аналогiчних колiй
4407 Лiсоматерiали розпилянi або струганi вздовж, колотi або лущенi, обтесанi або необтесанi, шлiфованi чи не шлiфованi, з'єднанi або не з'єднанi у шип, завтовшки бiльш як 6 мм
7106 Срiбло (включаючи срiбло з покриттям iз золота або платини) у необробленому або напiвобробленому виглядi, або у виглядi порошку
7108 Золото (включаючи золото з покриттям iз платини) необроблене або напiвоброблене, або у виглядi порошку
7110 Платина необроблена або напiвоброблена, або у виглядi порошку
7112 Вiдходи або брухт дорогоцiнних металiв чи металiв, плакованих дорогоцiнними металами; iншi вiдходи або брухт з вмiстом дорогоцiнних металiв чи сполук дорогоцiнних металiв, що використовуються головним чином для добування дорогоцiнних металiв
7115 Вироби з дорогоцiнних металiв або металiв, плакованих дорогоцiнними металами
7202 99 80 00 Феросплави
7204 10 00 00 Вiдходи та брухт ливарного чавуну
7204 21 Вiдходи та брухт корозiйностiйкої (нержавiючої) сталi
7204 29 00 00 Вiдходи та брухт легованої сталi, крiм корозiйностiйкої (нержавiючої)
7204 30 00 00 Вiдходи та брухт чорних металiв, лудженi
7204 41 10 00 Токарна стружка, обрiзки, уламки, вiдходи фрезерного виробництва та ошурки
7204 41 91 00 Вiдходи обрiзування або штампування чорних металiв, пакетованi
7204 41 99 00 Вiдходи обрiзування або штампування чорних металiв непакетованi
7204 49 10 00 Вiдходи та брухт чорних металiв подрiбненi (рiзанi)
7204 49 30 00 Вiдходи та брухт чорних металiв пакетованi
7204 49 90 00 Вiдходи та брухт чорних металiв непакетованi
7204 50 00 00 Зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки)
7218 10 00 00 Зливки та iншi первиннi форми сталi корозiйностiйкої (нержавiючої)
7401 00 00 00 Штейн мiдний; мiдь цементацiйна (мiдь осаджена)
7402 00 00 00 Мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування
7403 12 00 00 Ваєрбарси (литi заготовки з металу для виробництва дроту) з мiдi рафiнованої
7403 13 00 00 Бiлети (заготовки з металу квадратного чи круглого поперечного перерiзу для подальшої прокатки сортових профiлiв) з мiдi рафiнованої
7403 19 00 00 Вироби з мiдi рафiнованої, крiм катодiв та секцiй катодiв, ваєрбарсiв та бiлетiв
7403 2100 00 Сплави на основi мiдi та цинку (латунi)
7403 22 00 00 Сплави на основi мiдi та олова (бронзи)
7403 29 00 00 Мiднi сплави (за винятком лiгатур)
7404 00 Вiдходи i брухт мiднi
7405 00 00 00 Лiгатури на основi мiдi
7406 Порошки та луска мiднi
7407 Прутки, бруски та профiлi мiднi
7408 Дрiт мiдний
7409 Плити, листи та стрiчки з мiдi завтовшки понад 0,15 мм
7415 29 00 00 Вироби мiднi без рiзьби, крiм шайб
7415 39 00 00 Вироби мiднi з рiзьбою, крiм гвинтiв, болтiв та гайок
7418 19 90 00 Вироби столовi, кухоннi або iншi побутовi вироби та їх частини, мiднi, крiм мочалок для чищення кухонного посуду, подушечок для чищення або полiрування, рукавичок та аналогiчних виробiв, приладiв побутових для приготування або розiгрiвання їжi, неелектричних та їх частин
7419 Вироби мiднi
7502 Нiкель необроблений
7503 00 Вiдходи та брухт нiкелевi
7504 00 00 00 Порошки та луска нiкелевi
7505 Прутки, бруски, профiлi та дрiт нiкелевi
7506 Плити, листи, стрiчки та фольга нiкелевi
7507 Труби, трубки та фiтинги для них (наприклад, муфти, колiна, втулки) нiкелевi
7508 Вироби нiкелевi
7602 00 Вiдходи та брухт алюмiнiєвi
7801 Свинець необроблений
7802 00 00 00 Вiдходи та брухт свинцевi
7902 00 00 00 Вiдходи та брухт цинковi
8001 Олово необроблене
8002 00 00 00 Вiдходи та брухт олов'янi
8003 00 00 00 Прутки, бруски, профiлi та дрiт олов'янi
8007 00 Вироби олов'янi
8101 Вольфрам i вироби з вольфраму, включаючи вiдходи та брухт
8102 Молiбден i вироби з молiбдену, включаючи вiдходи та брухт
8103 Тантал i вироби з танталу, включаючи вiдходи та брухт
8104 Магнiй i вироби з магнiю, включаючи вiдходи та брухт
8105 Штейни кобальтовi та iншi промiжнi продукти металургiї кобальту; кобальт i вироби з кобальту, включаючи вiдходи та брухт
8106 00 Вiсмут i вироби з вiсмуту, включаючи вiдходи та брухт
8107 Кадмiй i вироби з кадмiю, включаючи вiдходи та брухт
8108 Титан i вироби з титану, включаючи вiдходи та брухт
8109 Цирконiй i вироби з цирконiю, включаючи вiдходи та брухт
8110 Сурма та вироби iз сурми, включаючи вiдходи та брухт
8111 00 Марганець та вироби з марганцю, включаючи вiдходи та брухт
8112 Берилiй, хром, германiй, ванадiй, галiй, гафнiй (кельтiй), iндiй, нiобiй (колумбiй), ренiй i талiй, а також вироби з цих металiв, включаючи вiдходи та брухт
8113 00 Металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи та брухт
3926 20 00 00,
4818 50 00 00,
4818 90 10 00,
4818 90 90 00,
6210 10 92 00,
6210 10 98 00
Водонепроникний лабораторний костюм*
3926 20 00 00 Рукавички з iнших полiмерних матерiалiв*
4015 11 00 00,
4015 19 00 00
Рукавички медичнi нестерильнi неталькованi нiтриловi*
4015 11 00 00,
4015 19 00 00
Рукавички неопудренi з нiтрилу*
3926 20 00 00,
4818 50 00 00,
4818 90 10 00,
4818 90 90 00,
6210 10 92 00,
6210 10 98 00
Халат iзоляцiйний медичний одноразовий*
4818 50 00 00,
4818 90 10 00,
4818 90 90 00,
6307 90 98 00
Маски, респiратори, не оснащенi змiнними фiльтрами*
9004 90 10 00,
9004 90 90 00
Окуляри захиснi*
9004 90 10 00,
9004 90 90 00
Щиток захисний*
9020 00 00 00 Респiратори, маски, оснащенi легкозмiнними пiсля використання фiльтрувальними або абсорбувальними елементами-фiльтрами*

____________
     * Виключно товари протиепiдемiчного призначення, крiм особистих речей, що перемiщуються громадянами через митний кордон України у ручнiй поклажi, супроводжуваному багажi. Для цiлей цього перелiку до товарiв протиепiдемiчного призначення вiдносяться товари, на якi або на упаковку яких нанесено знак вiдповiдностi технiчним регламентам згiдно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у Технiчному регламентi щодо медичних виробiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 753 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3046), Технiчному регламентi щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 754 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3047), Технiчному регламентi щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 р. N 755 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3048), Технiчному регламентi засобiв iндивiдуального захисту, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 р. N 761 (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 66, ст. 2216).

(перелiк iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.03.2020р. N 223, вiд 08.04.2020р. N 271)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.