ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

06.06.12 N 11.1/2-12.4/6361-ЕП

 

Керiвникам митних органiв

Термiново!!!

     У зв'язку з набранням чинностi з 01.06.2012 Митним кодексом України вiд 13.03.2012 N 4495-VI (далi - Кодекс) повiдомляємо.

     Вiдповiдно до частини третьої роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Кодексу, закони України, акти Кабiнету Мiнiстрiв України, нормативно-правовi акти центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалiзацiю державної полiтики у сферi державної митної справи, та iнших центральних органiв виконавчої влади, прийнятi на виконання законiв України з питань державної митної справи до набрання чинностi цим Кодексом, та нормативно-правовi акти, якi використовуються при застосуваннi норм законiв з питань державної митної справи (у тому числi акти законодавства СРСР), застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Кодексу, до прийняття вiдповiдних актiв згiдно з вимогами цього Кодексу.

     У зв'язку з цим, звертаємо увагу на наступне

     До набрання чинностi наказом Мiнфiну "Про затвердження Порядкiв та умов здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України в мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях", при ввезеннi мiжнародних поштових вiдправлень на митну територiю України та перемiщеннi вiд пункту пропуску до митного органу призначення використовується повiдомлення про транзитне перемiщення (ПТП) та його електронна копiя, вiдповiдно до положень Порядку здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення перемiщуваних через митний кордон України товарiв окремих видiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 13.10.2005 N 969, зареєстрованого в Мiн'юстi України 17.11.2005 за N 1393/11673.

     Також ПТП використовується для внесення вiдомостей до ЄАIС митних органiв про несупроводжуваний багаж або вантажнi вiдправлення громадян - при ввезеннi їх на митну територiю України, вивезеннi з неї, транзитi через територiю України.

     До набрання чинностi наказом Мiнфiну "Про затвердження Порядку заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа", пiд час декларування товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України та товарiв, що перемiщуються митною територiєю України транзитом, у графi 50 "Принципал" митної декларацiї вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби України вiд 09.07.1997 N 307, зареєстрованим в Мiн'юстi України 24.09.1997 за N 443/2247 (зi змiнами) вказуються лише вiдомостi про перевiзника.

     При декларуваннi товарiв вiдповiдно до митних режимiв реекспорту та реiмпорту, при декларуваннi товарiв, реалiзованих через магазини безмитної торгiвлi протягом попереднього мiсяця, зворотному вивезеннi товарiв пiсля тимчасового ввезення, зворотному ввезенi пiсля тимчасового вивезення та iнших випадках, в яких до 01.06.2012 використовувалися типи декларацiй ЕК 00 та IМ 00, до затвердження нових класифiкаторiв митних режимiв для заповнення графи 1 митної декларацiї використовувати коди "ЕК 00" та "IМ 00", а в першому пiдроздiлi графи 37 зазначати код вiдповiдного митного режиму "11" або "41".

     При декларуваннi вiдповiдно до митного режиму реекспорту продуктiв переробки на митнiй територiї застосовувати тип митної декларацiї "ЕК 11".

Перший заступник Голови Служби О.М.Дороховський
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.