МIНIСТЕРСТВО ФIНАНСIВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.05.2012 N 630


Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення комплектних об'єктiв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
21 червня 2012 р. за N 1025/21337


     Вiдповiдно до частини другої статтi 246 Митного кодексу України вiд 13 березня 2012 року N 4495-VI та пiдпункту 64 пункту 4 Положення про Мiнiстерство фiнансiв України, затвердженого Указом Президента України вiд 08 квiтня 2011 року N 446, наказую:

     1. Затвердити Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення комплектних об'єктiв, що додається.

     2. Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку Мiнiстерства фiнансiв України (Чмерук М. О.) разом з Департаментом органiзацiї митного контролю та оформлення Державної митної служби України (Сьомка С. М.) в установленому порядку забезпечити:

     подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     оприлюднення цього наказу.

     3. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ Державної митної служби України вiд 31 сiчня 2011 року N 65 "Про перемiщення комплектних об'єктiв через митний кордон України", зареєстрований у Мiнiстерствi юстицiї України 31 березня 2011 року за N 435/19173.

     4. Цей наказ набирає чинностi з дня набрання чинностi Митним кодексом України вiд 13 березня 2012 року, але не ранiше дня офiцiйного опублiкування.

     5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Мiнiстра фiнансiв України Мярковського А. I. та першого заступника Голови Державної митної служби України Дороховського О. М.

Мiнiстр Ю. Колобов
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України А. А. Максюта

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства фiнансiв України
30.05.2012 N 630
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
21 червня 2012 р. N 1025/21337

Порядок
виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення комплектних об'єктiв

I. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено з метою створення сприятливих умов для перемiщення через митний кордон України товарiв у розiбраному чи незiбраному виглядi, якщо за виробничими чи транспортними умовами їх перевезення одним транспортним засобом неможливе.

     1.2. У цьому Порядку термiни вживаються в такому значеннi:

     заява - заява пiдприємства установленої форми, подання якої митному органу передує митному оформленню товарiв i транспортних засобiв;

     комплектний об'єкт (далi - КО) - товар, який згiдно з вимогами Української класифiкацiї товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - УКТ ЗЕД) класифiкується за одним товарним кодом, але за виробничими чи транспортними умовами перемiщується через митний кордон України у розiбраному чи незiбраному виглядi декiлькома транспортними засобами;

     контрольний список (далi - КС) - перелiк складових КО, що використовується митним органом для облiку цих складових при перемiщеннi їх через митний кордон України;

     рiшення про визначення коду товару (далi - Рiшення) - документ за формою, установленою Мiнiстерством фiнансiв України, для попереднього рiшення про класифiкацiю товарiв згiдно з УКТ ЗЕД;

     складовi КО - частини КО, внесенi до КС.

     Iншi термiни, що використовуються в цьому Порядку, вживаються в значеннях, наведених у Митному кодексi України та iнших нормативно-правових актах України з питань державної митної справи.

     1.3. Дiя цього Порядку поширюється на митнi формальностi, пов'язанi зi здiйсненням митного контролю та митного оформлення окремого КО та його складових частин, що перемiщуються через митний кордон України за одним зовнiшньоекономiчним договором (контрактом).

II. Класифiкацiя КО згiдно з УКТ ЗЕД

     2.1. Класифiкацiя КО згiдно з УКТ ЗЕД здiйснюється вiдповiдно до статтi 69 Митного кодексу України з такими особливостями.

     2.1.1. З метою одержання Рiшення пiдроздiлу митного органу (далi - ПМО), який здiйснюватиме митнi формальностi, пов'язанi зi здiйсненням митного контролю та митного оформлення окремого КО, подаються заповнена в установленому порядку заява та завiренi декларантом або уповноваженою особою на декларування копiї документiв, необхiдних для прийняття Рiшення, зокрема:

     зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     технiчного опису КО, що дає змогу установити призначення й функцiї як КО в цiлому, так i його складових;

     складального креслення КО iз зазначенням у ньому порядкового номера кожної складової КО;

     КС iз зазначенням у ньому вiдомостей про всi складовi КО за формою, визначеною в додатку до цього Порядку, та його електронна копiя. Якщо до перелiку складових КО входить кiлька однакових складових, вiдомостi про такi складовi зазначаються в окремих позицiях КС.

     2.1.2. Розгляд питань щодо вiднесення КО до класифiкацiйних групувань, зазначених в УКТ ЗЕД, та прийняття Рiшення здiйснюються у строк, що не перевищує 15 робочих днiв з дати реєстрацiї заяви, вiддiлом митних платежiв митницi (далi - ВМП), якщо КО ввозиться на митну територiю України, або ПМО, якщо КО вивозиться з митної територiї України.

     2.1.3. Якщо наданi декларантом або уповноваженою особою на декларування вiдомостi про КО є недостатнiми для прийняття Рiшення, то вiдповiдна посадова особа ПМО в установленому порядку iнформує декларанта або уповноважену особу на декларування про необхiднiсть надання додаткової iнформацiї та/або документiв, необхiдних для прийняття Рiшення.

     У такому разi строк розгляду заяви призупиняється на перiод отримання документiв вiд декларанта або уповноваженої особи на декларування.

     2.1.4. За результатами розгляду заяви та наданих декларантом або уповноваженою особою на декларування документiв у разi вiдсутностi пiдстав, зазначених у пунктi 2.5 цього роздiлу, заповнюється Рiшення.

     Рiшення пiдписується посадовою особою, яка його приймала, та при ввезеннi КО на митну територiю України - начальником ВМП або його заступником, а при вивезеннi КО за межi України - начальником ПМО або його заступником.

     2.1.5. У разi вiдмови в прийняттi Рiшення декларанту або уповноваженiй особi на декларування письмово повiдомляються обґрунтованi причини такої вiдмови.

     2.2. Якщо за поданими декларантом або уповноваженою особою на декларування документами строк, необхiдний для перемiщення КО через митний кордон України, перевищує один рiк, то на наступний день пiсля оформлення Рiшення його копiя та копiї наданих декларантом або уповноваженою особою на декларування документiв надсилаються для перевiрки в Держмитслужбу України.

     Структурнi пiдроздiли Держмитслужби України згiдно з компетенцiєю в строк, що не перевищує 15 робочих днiв з дати реєстрацiї документiв Держмитслужбою України, проводять перевiрку правильностi класифiкацiї й кодування КО.

     За результатами перевiрки митному органу надсилається повiдомлення про погодження (або непогодження) Рiшення.

     2.3. Заповнене ВМП або ПМО Рiшення вручається декларанту або уповноваженiй особi на декларування або надсилається їй поштою з повiдомленням про вручення. Копiї документiв залишаються у справах митного органу.

     2.4. Пiсля вручення (вiдправки) Рiшення декларанту або уповноваженiй особi на декларування посадова особа ПМО з використанням автоматизованої системи митного оформлення заносить електронну копiю КС до бази даних митного органу, вносить вiдомостi про код товару згiдно з УКТ ЗЕД, реквiзити Рiшення, митний режим та строк перемiщення КО до роздiлу I КС та у встановленому порядку надсилає електроннi копiї Рiшення й КС до Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби України (далi - ЄАIС Держмитслужби України).

     2.5. ВМП або ПМО надає вiдмову в прийняттi Рiшення, якщо:

     декларантом або уповноваженою особою на декларування не надано документiв, перелiк яких наведено в пiдпунктi 2.1.1 пункту 2.1 цього роздiлу;

     декларантом або уповноваженою особою на декларування не надано додаткової iнформацiї та/або документи на запит ВМП або ПМО згiдно з пiдпунктом 2.1.3 пункту 2.1 цього роздiлу;

     окремi частини (частина) товару, що заявлений як КО, згiдно з вимогами УКТ ЗЕД повиннi класифiкуватися в окремих товарних пiдкатегорiях;

     предметом зовнiшньоекономiчного договору (контракту) є не всi складовi КО, зазначенi в КС.

     2.6. Замiна, доповнення або вилучення окремих складових КО або їх частин можуть бути здiйсненi з дозволу ВМП або ПМО до їх митного оформлення.

     2.7. Для отримання дозволу на змiну в перелiку складових КО митному органу подаються заповнена в установленому порядку заява та завiренi декларантом або уповноваженою особою на декларування копiї документiв, що пiдтверджують зазначенi змiни, а саме:

     доповнення до зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     технiчний опис КО, що дає змогу установити призначення й функцiї як КО в цiлому, так i його складових;

     складальне креслення КО iз зазначенням у ньому порядкових номерiв складових КО, вказаних у КС, яких стосується ця змiна;

     список складових КО або їх частин, якi будуть замiненi, доповненi або вилученi з перелiку складових цього КО;

     документи, що пiдтверджують змiну фактурної вартостi складових КО, не помiщених у митний режим, зазначений у роздiлi I КС (у разi наявностi).

     2.8. Заява разом з доданими документами розглядається ВМП або ПМО у строк, що не перевищує 15 робочих днiв з дати її реєстрацiї. Дозвiл на змiну в перелiку складових КО надається за умови, що така змiна не призводить до змiни коду КО згiдно з УКТ ЗЕД, зазначеного в Рiшеннi, та не стосується складових КО або їх частин, помiщених у митний режим, зазначений у роздiлi I КС.

     2.9. Пiсля надання дозволу ПМО вносяться вiдповiднi змiни до роздiлу II КС, розмiщеного в базi даних митного органу та ЄАIС Держмитслужби України:

     при доповненнi КО новими складовими - вказуються такi складовi iз продовженням нумерацiї згiдно з КС;

     при вилученнi з перелiку складових КО окремих складових - вiдомостi про такi складовi у вiдповiдних графах КС прокреслюються;

     при замiнi окремих складових частин КО - вiдомостi про такi складовi у вiдповiдних графах КС прокреслюються, такi графи доповнюються вiдомостями про складовi, внесенi до перелiку складових КО;

     у разi змiни показникiв фактурної вартостi КО або його складових ПМО уносяться вiдповiднi змiни до роздiлу II КС шляхом коригування фактурної вартостi складових КО, ще не помiщених у митний режим, зазначений у роздiлi I КС (у разi наявностi).

     2.10. При внесеннi змiн до роздiлу II КС, розмiщеного в базi даних митного органу та ЄАIС Держмитслужби України, до графи "Примiтки" цього роздiлу вносяться вiдомостi про пiдстави таких змiн.

     2.11. У разi вiдмови ВМП або ПМО в наданнi дозволу на змiну в перелiку складових КО (замiну, доповнення або вилучення окремих складових КО або їх частин) та неотримання вiд декларанта або уповноваженої особи на декларування протягом 30 календарних днiв з дати надання вiдмови iнформацiї щодо продовження перемiщення КО через митний кордон України у незмiнному складi ПМО вживає заходiв, передбачених пунктами 3.12 та 3.13 роздiлу III цього Порядку.

     2.12. Якщо перемiщення КО не розпочалось, то замiна, доповнення або вилучення окремих складових КО або їх частин здiйснюється шляхом отримання нового Рiшення.

III. Особливостi митного контролю i митного оформлення складових КО

     3.1. Декларування складових КО здiйснюється шляхом подання митної декларацiї (далi - МД).

     3.2. Здiйснення контролю за дотриманням строкiв, повнотою перемiщення через митний кордон України та станом митного оформлення складових вiдповiдного КО покладається на пiдроздiл митного органу, що здiйснив оформлення МД на першу партiю складових цього КО.

     Для контролю й аналiзу використовується iнформацiя, розмiщена в базi даних митного органу та ЄАIС Держмитслужби України (у тому числi та, що мiститься у Рiшеннi та КС).

     3.3. У разi перерозподiлу напрямiв дiяльностi мiж ПМО та iншим пiдроздiлом митного органу, реорганiзацiї митного органу або його лiквiдацiї подальший контроль за дотриманням строкiв, повнотою перемiщення через митний кордон України та станом митного оформлення складових КО здiйснюється вiдповiдним пiдроздiлом митного органу згiдно з установленими напрямами та зонами дiяльностi.

     Вiдповiднi вiдомостi вносяться таким пiдроздiлом до роздiлу I КС, розмiщеного в базi даних митного органу та ЄАIС Держмитслужби України.

     3.4. Пiсля оформлення МД на першу партiю складових КО посадовою особою пiдроздiлу митного органу, яка здiйснила таке оформлення, вносяться вiдповiднi вiдомостi до роздiлiв I та II КС, розмiщеного в базi даних митного органу та ЄАIС Держмитслужби України.

     3.5. Пiсля оформлення МД на наступнi партiї складових КО посадовою особою вiдповiдного пiдроздiлу митного органу, яка здiйснила таке оформлення, вносяться вiдповiднi вiдомостi до роздiлу II КС, розмiщеного в базi даних митного органу та ЄАIС Держмитслужби України.

     3.6. Строк, необхiдний для перемiщення КО через митний кордон України, обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом першої партiї складових цього КО.

     3.7. При помiщеннi у режим митного складу перемiщених через митний кордон України складових КО строк їх подальшого декларування у вказаний у роздiлi I КС митний режим визначається строком зберiгання товарiв у митному режимi митного складу.

     3.8. Строк, необхiдний для перемiщення КО через митний кордон України, продовжується ПМО з урахуванням обставин, у тому числi непереборної сили, якi перешкоджають виконанню умов зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     3.9. Для продовження такого строку до ПМО подаються заповнена в установленому порядку заява та завiренi декларантом або уповноваженою особою на декларування копiї документiв, що пiдтверджують настання таких обставин.

     Заява разом з доданими документами розглядаються ПМО з урахуванням вимог пiдпункту 2.1.2 пункту 2.1, пунктiв 2.2 та 2.3 роздiлу II цього Порядку.

     3.10. У разi продовження строку, необхiдного для перемiщення КО через митний кордон України, посадовою особою ПМО вносяться вiдповiднi вiдомостi до роздiлу I КС, розмiщеного в базi даних митного органу та ЄАIС Держмитслужби України.

     3.11. За винятком випадку, зазначеного в пунктi 3.7 цього роздiлу, окремi частини товару можуть бути задекларованi як складовi КО лише до закiнчення строку перемiщення КО (з урахуванням його продовження згiдно з пунктами 3.8 - 3.10 цього роздiлу), зазначеного у роздiлi I КС, який розмiщено в базi даних митного органу та ЄАIС Держмитслужби України.

     3.12. ПМО за результатами аналiзу та контролю за дотриманням строкiв, повнотою перемiщення КО через митний кордон України надає пiдроздiлу органiзацiї митного контролю митного органу iнформацiю щодо стану митного контролю та оформлення КО, не всi складовi якого задекларованi у митний режим, вказаний у роздiлi I КС, до закiнчення строку перемiщення такого КО через митний кордон України.

     Якщо митним органом не отримано вiдповiдної заяви щодо продовження строку перемiщення такого КО через митний кордон України, за винятком випадку, зазначеного у пунктi 3.7 цього роздiлу, пiдроздiл органiзацiї митного контролю залучає до розгляду зазначеного питання ВМП.

     3.13. Якщо задекларованi митному органу згiдно з КС складовi КО вiдповiдно до вимог УКТ ЗЕД сукупно можуть бути класифiкованi за одним товарним кодом згiдно з УКТ ЗЕД, вказаним у Рiшеннi, то зобов'язання щодо декларування КО, наданого декларантом або уповноваженою особою на декларування, вважається виконаним.

     В iншому випадку митний орган на пiдставi статтi 69 Митного кодексу України визначає код згiдно з УКТ ЗЕД кожної задекларованої складової КО та вживає заходiв, передбачених пунктом 54.3 статтi 54 глави 4 роздiлу II Податкового кодексу України.

     3.14. Пiсля оформлення МД на останню партiю складових КО у митному режимi, вказаному в роздiлi I КС, посадовою особою ПМО вносяться вiдповiднi вiдомостi до роздiлу I КС, розмiщеного в базi даних митного органу та ЄАIС Держмитслужби України.

Директор Департаменту податкової, митної полiтики та методологiї бухгалтерського облiку М. О. Чмерук

 

Додаток
до Порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення комплектних об'єктiв

Форма

Контрольний список складових комплектного об'єкта

I. Загальнi вiдомостi про перемiщення комплектного об'єкта (далi - КО)*

Код товару за УКТЗЕД  
Рiшення вiд "   "   року N КО -  
Митний режим  
Строк перемiщення КО  
Дата початку перемiщення КО   , код ПМО  
Строк продовжено до   ; дата продовження  
  ; дата продовження  
ПМО   , контроль за КО закiнчив з  
(код) (дата)
ПМО    , контроль за КО продовжив з  
(код) (дата)
Дата завершення перемiщення КО   , код ПМО  

II. Вiдомостi про оформлення складових КО

Порядковий номер складової КО за складальним кресленням Найменування складової КО Вага нетто, кг Фактурна вартiсть складової КО у валютi рахунка Лiтерний код валюти рахунка Тип МД Номер МД Номер товару Фактурна вартiсть оформленої складової КО у валютi рахунка Вага нетто, кг Примiтки
1* 2* 3* 4* 5* 6** 7** 8** 9** 10** 11**
1                    
           
           
2                    
           
           

____________
* Заповнюється заявником.
** Заповнюється митним органом.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.