ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо подальшого удосконалення адмiнiстрування податкiв i зборiв

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пунктi 14.1 статтi 14:

     1) пiдпункт 14.1.4 доповнити словами "а також особливий податок на операцiї з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами";

     2) доповнити пiдпунктом 14.1.1761 такого змiсту:

     "14.1.1761. фiнансовий вексель - цiнний папiр, що посвiдчує зобов'язання банкiвської установи, у тому числi центральний орган виконавчої влади, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, який випускається в бездокументарнiй формi з метою оформлення наявної заборгованостi, у тому числi Державного бюджету України.

     До фiнансових векселiв належать:

     казначейський фiнансовий вексель;

     банкiвський фiнансовий вексель.

     Порядок випуску, обiгу, погашення та стягнення за фiнансовими векселями затверджується:

     Нацiональним банком України - для векселiв, що емiтуються банкiвськими установами (банкiвський фiнансовий вексель);

     Кабiнетом Мiнiстрiв України - для векселiв, що випускаються центральним органом виконавчої влади, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв (казначейський фiнансовий вексель).

     Правила реєстрацiї випуску та правила облiку фiнансових векселiв затверджуються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з Нацiональним банком України.

     Оформлення (випуск) казначейського фiнансового векселя для цiлей цього Кодексу прирiвнюється до видачi платнику податку суми бюджетного вiдшкодування, у тому числi автоматичного, шляхом перерахування коштiв з бюджетного рахунку на поточний рахунок платника податкiв.

     Пред'явлення фiнансового векселя органу державної казначейської служби для цiлей цього Кодексу прирiвнюється до сплати узгодженого грошового зобов'язання. Казначейський фiнансовий вексель не може бути пред'явлений до закiнчення термiну його погашення".

     2. У пунктi 191.1 статтi 191:

     1) пiдпункт 191.1.3 пiсля слiв "товари (послуги)" доповнити словами "порядку приймання готiвки для подальшого переказу (крiм приймання готiвки банками), за дотриманням суб'єктами господарювання установлених законодавством обов'язкових вимог щодо забезпечення можливостi розрахункiв за товари (послуги) з використанням електронних платiжних засобiв";

     2) доповнити пiдпунктом 191.1.39 такого змiсту:

     "191.1.39. погоджує рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо встановлення ознак фiктивностi емiтента цiнних паперiв, а також щодо встановлення порядку визначення емiтента цiнних паперiв таким, що вiдповiдає ознакам фiктивностi".

     3. Пiдпункт 20.1.29 пункту 20.1 статтi 20 викласти в такiй редакцiї:

     "20.1.29. здiйснювати контроль за додержанням норм законодавства з питань регулювання готiвкових розрахункiв за товари (послуги), приймання готiвки для подальшого переказу (крiм приймання готiвки банками), забезпечення суб'єктами господарювання можливостi розрахункiв за товари (послуги) з використанням електронних платiжних засобiв; контроль за наявнiстю лiцензiй на провадження видiв господарської дiяльностi, що пiдлягають лiцензуванню вiдповiдно до закону, з наступною передачею матерiалiв про виявленi порушення органам, якi видали цi документи; контроль за наявнiстю торгових патентiв; контроль за додержанням суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi вимог валютного законодавства".

     4. В абзацi другому пункту 81.1 статтi 81 слова "суб'єкта (об'єкта), перевiрка якого проводиться (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - платника податку, який перевiряється), мета, вид (планова або позапланова)" замiнити словами "суб'єкта (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - платника податку, який перевiряється) або об'єкта, перевiрка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична)".

     5. Пiдпункт 101.2.5 пункту 101.2 статтi 101 викласти в такiй редакцiї:

     "101.2.5. податковий борг платника податкiв, щодо якого до Державного реєстру внесено запис про його припинення на пiдставi рiшення суду, а для банкiв - на пiдставi рiшення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб про затвердження звiту про завершення лiквiдацiї банку або рiшення Нацiонального банку України про затвердження лiквiдацiйного балансу, ухвалення остаточного звiту лiквiдатора i завершення лiквiдацiйної процедури".

     6. Пiдпункт "в" пiдпункту 135.4.2 пункту 135.4 статтi 135 викласти в такiй редакцiї:

     "в) позитивний результат за операцiями з цiнними паперами вiдповiдно до пункту 153.8 статтi 153 цього Кодексу".

     7. У статтi 137:

     1) у пунктi 137.8 слово "отримання" замiнити словами "визнання та сумою", а слово "визначена" - словами "та їх сума, визначенi";

     2) пункт 137.18 викласти в такiй редакцiї:

     "137.18. За цiнними паперами, придбаними платником податку з метою їх продажу або утримання до дати погашення, сума процентiв включається до складу його доходiв за правилами, визначеними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку".

     8. В абзацi першому пiдпункту 138.5.2 пункту 138.5 статтi 138 слово "збiльшення" замiнити словами "визнання та сумою", а слово "визначена" - словами "та їх сума, визначенi".

     9. Статтю 151 доповнити пунктом 151.4 такого змiсту:

     "151.4. За ставкою 10 вiдсоткiв вiд об'єкта оподаткування, визначеного вiдповiдно до пунктiв 153.8 та 153.9 статтi 153 цього Кодексу за операцiями з цiнними паперами та деривативами".

     10. Пункт 152.10 статтi 152 доповнити другим реченням такого змiсту: "Норми цього пункту не застосовуються до операцiй, стосовно яких iншими нормами цього Кодексу передбачено визнання доходiв та витрат за даними бухгалтерського облiку".

     11. У статтi 153:

     1) у пунктi 153.4:

     абзац четвертий пiдпункту 153.4.1 викласти в такiй редакцiї:

     "залученням платником податку коштiв або майна на пiдставi договору концесiї, комiсiї, доручення, про вiдкриття рахунку у цiнних паперах, про надання клiрингових послуг за угодами щодо фiнансових iнструментiв, консигнацiї, довiрчого управлiння, схову (вiдповiдального зберiгання), договору щодо забезпечення виконання зобов'язань, а також згiдно з iншими цивiльно-правовими договорами, що не передбачають передачу права власностi на такi кошти або майно, з урахуванням положень пункту 153.7 цiєї статтi";

     пiдпункт 153.4.3 викласти в такiй редакцiї:

     "153.4.3. За борговими цiнними паперами, емiтованими платником податку, суми процентiв включаються до складу його витрат за правилами, визначеними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку";

     2) пункти 153.8 та 153.9 викласти в такiй редакцiї:

     "153.8. Оподаткування операцiй з торгiвлi цiнними паперами

     153.8.1. Облiк загального фiнансового результату (прибутку/збитку) за операцiями з торгiвлi цiнними паперами ведеться платником податку окремо вiд iнших доходiв i витрат.

     Платник податку визначає фiнансовий результат за операцiями з цiнними паперами, що перебувають в обiгу на фондовiй бiржi, окремо вiд фiнансового результату за операцiями с цiнними паперами, що не перебувають в обiгу на фондовiй бiржi.

     Платники податку визначають фiнансовий результат за операцiями з цiнними паперами вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку шляхом зменшення прибуткiв за операцiями з цiнними паперами на суму збиткiв вiд операцiй з iншими цiнними паперами протягом такого звiтного перiоду.

     Прибуток за кожною окремою операцiєю з цiнними паперами розраховується як позитивна рiзниця мiж доходом вiд такого вiдчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням таких цiнних паперiв за винятком операцiй з торгiвлi борговими цiнними паперами, в яких сума доходу вiд вiдчуження зменшується на суму нарахованих, але не отриманих процентiв i оподаткування яких здiйснюється вiдповiдно до пункту 137.18 цього Кодексу та сума витрат з придбання таких цiнних паперiв зменшується на суму сплачених процентiв продавцю нарахованих згiдно з умовами випуску таких цiнних паперiв.

     Збиток за кожною окремою операцiєю з цiнними паперами розраховується як вiд'ємна рiзниця мiж доходом вiд такого вiдчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням таких цiнних паперiв за винятком операцiй з торгiвлi борговими цiнними паперами, в яких сума доходу вiд вiдчуження зменшується на суму нарахованих, але не отриманих процентiв i оподаткування яких здiйснюється вiдповiдно до пункту 137.18 цього Кодексу та сума витрат з придбання таких цiнних паперiв зменшується на суму сплачених процентiв продавцю. Для цiлей цього пункту дохiд платника податку вiд продажу, обмiну або iнших способiв вiдчуження цiнних паперiв визнається на дату переходу покупцевi права власностi на такi цiннi папери.

     Витрати платника податку на користь продавця або емiтента цiнних паперiв визнаються витратами того звiтного перiоду, в якому визнано доходи вiд вiдчуження таких цiнних паперiв.

     153.8.2. Для цiлей цього пункту цiннi папери визнаються такими, що перебувають в обiгу на фондовiй бiржi, за одночасного дотримання таких умов:

     а) цiннi папери допущенi до обiгу хоча б на однiй фондовiй бiржi. При цьому перелiк iноземних фондових бiрж визначається Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     б) цiни цiнних паперiв (бiржовий курс) на українських фондових бiржах розраховуються (встановлюються) вiдповiдно до вимог, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;

     в) iнформацiя про цiни (бiржовий курс, останню поточну цiну цiнного папера, або результати котирування) цiнних паперiв обов'язково розмiщується на веб-сайтi фондової бiржi та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, а також може публiкуватися в засобах масової iнформацiї (зокрема електронних) та бути надана фондовою бiржею будь-якiй заiнтересованiй особi протягом трьох рокiв пiсля дати здiйснення операцiй з такими цiнними паперами.

     153.8.3. Якщо за результатами звiтного перiоду загальна сума збиткiв вiд операцiй з цiнними паперами, що перебувають в обiгу на фондовiй бiржi, перевищує загальну суму прибуткiв вiд таких операцiй, то сума вiд'ємного значення фiнансового результату за операцiями з цiнними паперами, що перебувають в обiгу на фондовiй бiржi, переноситься у зменшення загального фiнансового результату за такими операцiями в наступних звiтних перiодах до повного погашення.

     Якщо за результатами звiтного перiоду загальна сума збиткiв вiд операцiй з цiнними паперами, що не перебувають в обiгу на фондовiй бiржi, перевищує загальну суму прибуткiв вiд таких операцiй, то сума вiд'ємного значення фiнансового результату за операцiями з цiнними паперами, що не перебувають в обiгу на фондовiй бiржi, переноситься у зменшення загального фiнансового результату за такими операцiями в наступних звiтних перiодах протягом 1095 днiв, наступних за звiтним перiодом виникнення зазначеного вiд'ємного значення фiнансового результату.

     Якщо за результатами звiтного перiоду загальна сума прибуткiв вiд операцiй iз цiнними паперами, що перебувають в обiгу на фондовiй бiржi, перевищує загальну суму збиткiв вiд таких операцiй, сума перевищення включається до об'єкта оподаткування за такими операцiями та оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 151.4 статтi 151 цього Кодексу.

     Якщо за результатами звiтного перiоду загальна сума прибуткiв вiд операцiй з цiнними паперами, що не перебувають в обiгу на фондовiй бiржi, перевищує загальну суму збиткiв вiд таких операцiй, за кожним видом цiнних паперiв, сума перевищення включається до об'єкта оподаткування за такими операцiями та оподатковується за ставкою, визначеною пунктом 151.4 статтi 151 цього Кодексу.

     Прибутки, отриманi вiд операцiй з цiнними паперами, що перебувають в обiгу на фондовiй бiржi, не можуть бути зменшенi на збитки вiд операцiй з цiнними паперами, що не перебувають в обiгу на фондовiй бiржi.

     Прибутки, отриманi вiд операцiй з цiнними паперами, що не перебувають в обiгу на фондовiй бiржi, не можуть бути зменшенi на збитки вiд операцiй з цiнними паперами, що перебувають в обiгу на фондовiй бiржi.

     153.8.4. Якщо платником податку здiйсненi витрати, пов'язанi з придбанням цiнних паперiв або деривативiв емiтента, iнформацiя щодо якого мiстилася на дату вчинення правочину в перелiку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, такi витрати не враховуються при визначеннi фiнансового результату за операцiями з цiнними паперами або деривативами.

     Ознаки фiктивностi емiтента встановлюються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.

     Внесення та виключення емiтента з перелiку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, здiйснюються на пiдставi спiльного рiшення центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики, та Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.

     Порядок визначення емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, та оприлюднення такої iнформацiї визначаються Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.

     153.9. Норми пункту 153.8 статтi 153 цього Кодексу не поширюються на платникiв податкiв - емiтентiв цiнних паперiв за операцiями з розмiщення, погашення, викупу, конвертацiї та повторного їх продажу, а також векселедавцiв, заставодавцiв та iнших осiб, що видали ордерний або борговий цiнний папiр, при видачi та погашеннi даних цiнних паперiв.

     Норми пункту 153.8 статтi 153 цього Кодексу не поширюються на операцiї iз внесення платником податку коштiв або майна до статутного капiталу юридичної особи - резидента або нерезидента в обмiн на емiтованi ним корпоративнi права, за умови повернення платнику податку коштiв або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капiталу емiтента корпоративних прав, у разi виходу такого платника податку з числа засновникiв (учасникiв) такого емiтента чи лiквiдацiї такого емiтента.

     Фiнансовий результат вiд операцiй з продажу та iнших способiв вiдчуження корпоративних прав в iншiй, нiж цiннi папери, формi, акцiй приватних акцiонерних товариств, цiнних паперiв, емiтованих нерезидентами, розраховується як рiзниця мiж доходом вiд такого вiдчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням таких цiнних паперiв, iнших, нiж цiннi папери, корпоративних прав.

     Прибуток, отриманий вiд таких операцiй, включається до складу доходiв, що враховуються при визначеннi об'єкта оподаткування, а збиток - до складу витрат, що враховуються при визначеннi об'єкта оподаткування.

     Операцiї з конвертацiї цiнних паперiв оподаткуванню не пiдлягають.

     Операцiї з купiвлi-продажу цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, що здiйснюються за участю особи, яка провадить клiрингову дiяльнiсть та виконує функцiю центрального контрагента вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", не включаються до складу валових доходiв та валових витрат даної особи (крiм операцiй, якi здiйснюються на користь такої особи).

     Норми пункту 153.8 статтi 153 цього Кодексу не поширюються на операцiї РЕПО.

     Фiнансовий результат за такими операцiями платника податку визначається за правилами, визначеними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, та оподатковується в загальному порядку. Якщо платником податку не виконано зобов'язання щодо зворотного продажу (купiвлi) цiнних паперiв у встановлений договором РЕПО строк, така операцiя оподатковується в порядку, встановленому пунктом 153.8 статтi 153 цього Кодексу.

     Норми пункту 153.8 статтi 153 цього Кодексу не поширюються на операцiї з деривативами. За операцiями з деривативами (похiдними iнструментами) фiнансовий результат платника податку вiд таких операцiй за звiтний податковий перiод визначається вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та оподатковується в загальному порядку.

     Норми цього Кодексу щодо звичайних цiн не застосовуються при проведеннi операцiй РЕПО чи операцiй з деривативами.

     Первинними документами для пiдтвердження доходiв i витрат за операцiями з цiнними паперами та деривативами (похiдними iнструментами), що перебувають в обiгу на фондовiй бiржi, можуть бути оригiнали:

     для торговцiв цiнними паперами - учасникiв фондової бiржi - бiржового звiту за звiтний перiод;

     для платникiв податку - клiєнтiв торговцiв цiнними паперами - учасникiв фондової бiржi - звiту торговця цiнними паперами, який формується на пiдставi бiржового звiту та договору з таким торговцем".

     12. У пунктi 164.2 статтi 164:

     1) у пiдпунктi 164.2.7 слова "а також дохiд, що становить позитивну рiзницю мiж сумою коштiв, одержаною платником податку вiд фiнансової установи пiсля реалiзацiї заставленого майна платника податку при зверненнi стягнення фiнансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики), та сумою фактично сплачених платником податку зобов'язань за таким договором кредиту (позики), i сумою, що утримана фiнансовою установою в рахунок компенсацiї своїх витрат/втрат (включаючи залишок непогашеної платником податку суми фiнансового кредиту) згiдно з таким договором" виключити;

     2) пiдпункт "д" пiдпункту 164.2.17 пiсля слiв "анульованого", "анулювання", та "анульовано" доповнити словом "(прощеного)", а пiсля слiв "з повiдомленням про вручення" доповнити словами "або шляхом укладення вiдповiдного договору, або шляхом надання повiдомлення боржнику пiд пiдпис особисто".

     13. У пунктi 165.1 статтi 165:

     1) пiдпункт 165.1.16 доповнити словами "а також доходи, отриманi внаслiдок реалiзацiї заставленого майна, майна платника податку при зверненнi стягнення фiнансовою установою на таке майно у зв'язку з невиконанням платником податку своїх зобов'язань за договором кредиту (позики)";

     2) пiдпункт 165.1.29 доповнити словами "а також доходи, отриманi внаслiдок iндексацiї депозиту (вкладу) в гривнi (прив'язка курсу нацiональної валюти до курсу iноземних валют вiдповiдно до умов договору)".

     14. У пiдпунктi 170.2.6 пункту 170.2 статтi 170:

     абзац третiй доповнити словами "крiм фiнансових результатiв, зазначених в абзацi першому пункту 29 пiдроздiлу 4 роздiлу XX "Перехiднi положення" цього Кодексу";

     абзаци четвертий та п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "Фiнансовий результат за операцiями з цiнними паперами чи деривативами визначається платником податку. При цьому платник податку визначає фiнансовий результат за операцiями з цiнними паперами чи деривативами, що перебувають в обiгу на фондовiй бiржi, окремо вiд фiнансового результату за операцiями з цiнними паперами чи деривативами, що не перебувають в обiгу на фондовiй бiржi.

     Для цiлей цього пункту цiннi папери чи деривативи визнаються такими, що перебувають в обiгу на фондовiй бiржi, за дотримання умов, визначених пiдпунктом 153.8.2 пункту 153.8 статтi 153 цього Кодексу";

     абзаци шостий - восьмий виключити.

     15. В абзацi першому пiдпункту 196.1.5 пункту 196.1 статтi 196 слова "надання послуг" замiнити словами "надання послуг платiжних органiзацiй платiжних систем, пов'язаних з переказом коштiв".

     16. У статтi 200:

     1) пункт 200.13 викласти в такiй редакцiї:

     "200.13. На пiдставi отриманого висновку вiдповiдного органу державної податкової служби орган, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, видає платнику податку зазначену в ньому суму бюджетного вiдшкодування або шляхом перерахування коштiв з бюджетного рахунка на поточний банкiвський рахунок платника податку в обслуговуючому банку, або шляхом оформлення (випуску) казначейського фiнансового векселя (за згодою платника податкiв) протягом п'яти операцiйних днiв пiсля отримання висновку органу державної податкової служби";

     2) пiдпункт 200.18.2 пункту 200.18 викласти в такiй редакцiї:

     "200.18.2. Орган, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, надає платнику податку суму автоматичного бюджетного вiдшкодування або шляхом перерахування коштiв з бюджетного рахунка на поточний банкiвський рахунок платника податку в обслуговуючому банку, або шляхом оформлення (випуску) казначейського фiнансового векселя (за згодою платника податкiв) протягом трьох операцiйних днiв пiсля отримання висновку органу державної податкової служби";

     3) у пiдпунктi "в" пiдпункту 200.19.6 пункту 200.19 слова "в кожному з останнiх чотирьох звiтних податкових перiодiв (кварталiв), встановлених роздiлом III цього Кодексу" замiнити словами "за пiдсумками останнього звiтного (податкового) року".

     17. У статтi 212:

     1) пункт 212.1 доповнити пiдпунктом 212.1.9 такого змiсту:

     "212.1.9. Платниками особливого податку на операцiї з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами є фiзична або юридична особа - резидент або нерезидент (в тому числi їх вiдокремленi пiдроздiли), якi проводять операцiї з деривативами або з продажу, обмiну або iнших способiв вiдчуження цiнних паперiв, крiм випадкiв, передбачених пунктом 213.2 статтi 213 цього Кодексу.

     Не є платниками особливого податку на операцiї з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами центральнi органи виконавчої влади та їх територiальнi органи, державнi установи та органiзацiї - не суб'єкти пiдприємницької дiяльностi.

     Не є платниками особливого податку на операцiї з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами фiзичнi або юридичнi особи - резиденти або нерезиденти (в тому числi їх вiдокремленi пiдроздiли), якi проводять операцiї з вiдчуження акцiй ощадних (депозитних) сертифiкатiв, акцiй приватних акцiонерних товариств, корпоративних прав в iншiй, нiж цiннi папери, формi, цiнних паперiв, корпоративних прав в iншiй, нiж цiннi папери, формi, емiтованих нерезидентами";

     2) пункт 212.3 доповнити пiдпунктом 212.3.3 такого змiсту:

     "212.3.3. Особи, визначенi в пiдпунктi 212.1.9 пункту 212.1 цiєї статтi, не пiдлягають реєстрацiї як платники податку".

     18. У статтi 213:

     1) пункт 213.1 доповнити пiдпунктом 213.1.7 такого змiсту:

     "213.1.7. операцiї з продажу, обмiну або iнших способiв вiдчуження цiнних паперiв, де вiдбувається перехiд права власностi на цiннi папери, та операцiї з деривативами, крiм операцiй, що здiйснюються на мiжбанкiвському ринку деривативiв.

     Для цiлей цього пункту пiд мiжбанкiвським ринком деривативiв розумiється сукупнiсть вiдносин у сферi торгiвлi деривативами мiж банками, мiж банками та їхнiми клiєнтами (у тому числi банками-нерезидентами), мiж банками i Нацiональним банком України, а також Нацiональним банком України i його клiєнтами";

     2) пункт 213.2 доповнити пiдпунктами 213.2.3 - 213.2.7 такого змiсту:

     "213.2.3. операцiй з державними та мунiципальними цiнними паперами, цiнними паперами, гарантованими державою, та цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України, центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну фiнансову полiтику, Державною iпотечною установою, та звичайними iпотечними облiгацiями, емiтованими фiнансовою установою, бiльше нiж 50 вiдсоткiв корпоративних прав якої належать державi або державним банкам, iнвестицiйними сертифiкатами, сертифiкатами фондiв операцiй з нерухомiстю, цiльовими облiгацiями пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва;

     213.2.4. операцiї мiж емiтентом та платником податку з викупу та повторного продажу за грошовi кошти, розмiщення, погашення, конвертацiї емiтентом цiнних паперiв власного випуску, операцiї щодо здiйснення внеску до статутного капiталу, а також операцiї за участю векселедавця, заставодавця та iншої особи, що видала ордерний або борговий цiнний папiр, з видачi та погашення цих цiнних паперiв;

     213.2.5. операцiї емiтента цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування вiдкритого типу, а саме операцiї з розмiщення, погашення, викупу та повторного продажу;

     213.2.6. операцiї з цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами, що здiйснюються особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть та виконує функцiю центрального контрагента вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", та операцiй з цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами, якi здiйснюються особою, яка провадить клiрингову дiяльнiсть, з метою забезпечення виконання зобов'язань перед учасниками клiрингу;

     213.2.7. операцiї Нацiонального банку України на позабiржовому ринку, пов'язанi з виконанням ним своїх функцiй".

     19. Статтю 214 доповнити пунктом 214.8 такого змiсту:

     "214.8. Базою оподаткування особливого податку на операцiї з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами є договiрна вартiсть цiнних паперiв або деривативiв, визначена у первинних бухгалтерських документах за будь-якою операцiєю з продажу, обмiну або iнших способiв їх вiдчуження".

     20. У пiдпунктi 215.3.4 пункту 215.3 статтi 215:

     1) цифри i слова:

"

2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
Скраплений газ (пропан або сумiш пропану з бутаном) євро за 1 тис. кiлограмiв 44

"

     замiнити цифрами i словами:

"

2711 12 11 00
2711 12 19 00
2711 12 91 00
2711 12 93 00
2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13 10 00
2711 13 30 00
2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00
Скраплений газ (пропан або сумiш пропану з бутаном) євро за 1 тис. кiлограмiв 44

";

     2) доповнити таблицю цифрами i словами:

"

2710 19 31 00 Газойлi для специфiчних процесiв переробки євро за 1 тис. кiлограмiв 98
2710 19 35 00 Газойлi для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй категорiї 2710 19 31 євро за 1 тис. кiлограмiв 98
2710 19 51 00 Паливо рiдке (мазут) для специфiчних процесiв переробки євро за 1 тис. кiлограмiв 46
2710 19 55 00 Паливо рiдке (мазут) для хiмiчних перетворень у процесах, крiм зазначених у товарнiй пiдкатегорiї 2710 19 51 00 євро за 1 тис. кiлограмiв 46

".

     21. Доповнити статтею 2151 такого змiсту:

     "Стаття 2151. Ставки податку за операцiями з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами

     2151.1. Податок справляється у розмiрi:

     2151.1.1. 0 вiдсоткiв вiд суми операцiї з продажу на фондовiй бiржi цiнних паперiв, за якими розраховується бiржовий курс, вiдповiдно до вимог, встановлених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики;

     2151.1.2. 0 вiдсоткiв вiд суми операцiї з деривативами на фондовiй бiржi;

     2151.1.3. 0,1 вiдсотка вiд суми операцiї з продажу поза фондовою бiржею цiнних паперiв, що перебувають у бiржовому реєстрi;

     2151.1.4. 1,5 вiдсотка вiд суми операцiї з продажу цiнних паперiв поза фондовою бiржею, що не перебувають у бiржовому реєстрi;

     2151.1.5. 5 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян за укладений дериватив (контракт) поза фондовою бiржею".

     22. Статтю 216 доповнити пунктом 216.7 такого змiсту:

     "216.7. Датою виникнення податкових зобов'язань за операцiями, визначеними в пiдпунктi 213.1.7 пункту 213.1 статтi 213 цього Кодексу, є дата отримання доходу вiдповiдно до пункту 219.2 статтi 219 цього Кодексу вiд операцiй з продажу, обмiну або iнших способiв вiдчуження цiнних паперiв та деривативiв".

     23. Включити статтю 219 такого змiсту:

     "Стаття 219. Особливостi обчислення податку за операцiями з вiдчуження цiнних паперiв та операцiй з деривативами

     219.1. Обчислення сум податку здiйснюється шляхом множення ставки податку на базу оподаткування згiдно з пунктом 214.8 статтi 214 цього Кодексу.

     219.2. Суми податку перераховуються до бюджету податковим агентом протягом 10 календарних днiв, що настають за останнiм днем вiдповiдного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларацiї за податковий перiод, що дорiвнює кварталу.

     Податковим агентом за бiржовими та позабiржовими операцiями, визначеними в пiдпунктi 213.1.7 пункту 213.7 статтi 213 цього Кодексу, є вiдповiдний торгiвець цiнними паперами (лiцензiат), включаючи банк, який здiйснює такi операцiї на пiдставi договору та зобов'язаний нараховувати, утримувати та сплачувати акцизний податок до бюджету вiд iменi та за рахунок особи з доходiв, що виплачуються такiй особi, вести податковий облiк, подавати податкову звiтнiсть податковим органам та нести вiдповiдальнiсть за порушення його норм у порядку, передбаченому цим Кодексом.

     Податковим агентом при здiйсненнi операцiй розмiщення, погашення, викупу, повторного продажу цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування вiдкритого типу є їх емiтент.

     219.3. Податок сплачується до бюджету кожною стороною деривативу (контракту) не пiзнiше дати виконання контракту.

     219.4. Базовим податковим перiодом для складання та подання звiтностi з цього податку є календарний квартал. Звiтнiсть подається за правилами, визначеними статтею 46 цього Кодексу.

     219.5. Кожна iз сторiн деривативу (контракту) сплачує податок за ставкою, визначеною в пiдпунктi 215.1.5 пункту 215.1 статтi 215 цього Кодексу".

     24. Пункт 2 роздiлу XIX "Прикiнцевi положення" доповнити абзацом такого змiсту:

     "5) з 1 сiчня 2013 року Закон України "Про збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 20 - 21, ст. 191; 2003 р., N 46, ст. 365; 2009 р., N 29, ст. 397; 2012 р., N 6, ст. 50, N 24, ст. 248; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5463-VI)".

     25. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     1) пiдроздiл 2 доповнити пунктом 31 такого змiсту:

     "31. Операцiї з обслуговування iпотечних активiв у складi iпотечного покриття вiдповiдно до Закону України "Про iпотечнi облiгацiї", якi здiйснюються обслуговуючою установою - банком, який був первiсним кредитором щодо таких iпотечних активiв за дорученням емiтента iпотечних облiгацiй, не є об'єктом оподаткування податком на додану вартiсть.

     Для цiлей цього пункту пiд емiтентом iпотечних облiгацiй слiд розумiти фiнансову установу, бiльш нiж 50 вiдсоткiв корпоративних прав якої належить державним банкам";

     2) пiдроздiл 4 доповнити пунктами 30 та 31 такого змiсту:

     "30. Операцiї з вiдступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими iпотекою на користь фiнансової установи, що здiйснює дiяльнiсть з надання фiнансових кредитiв за рахунок залучених коштiв, з обов'язковим зобов'язанням їх зворотного вiдступлення, облiковуються з метою оподаткування як отримання фiнансового кредиту в податковому облiку платника податку - попереднього кредитора та як надання фiнансового кредиту в податковому облiку платника податку - нового кредитора, вiдповiдно до пiдпунктiв 153.4.1 та 153.4.2 пункту 153.4 статтi 153 цього Кодексу на основi даних бухгалтерського облiку, якщо згiдно з положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку вiдступлення прав вимоги за кредитними договорами, забезпеченими iпотекою, не призводить до припинення визнання таких прав вимоги в бухгалтерському облiку платника податку - попереднього кредитора та їх визнання в бухгалтерському облiку платника податку - нового кредитора.

     При недотриманнi умови такого зворотного вiдступлення зазначена операцiя оподатковується в загальному порядку на пiдставi пункту 153.5 статтi 153 цього Кодексу.

     Для цiлей цього пункту пiд фiнансовою установою слiд розумiти фiнансову установу, бiльш нiж 50 вiдсоткiв корпоративних прав якої належить державним банкам.

     31. Вiд'ємний фiнансовий результат за операцiями з цiнними паперами, деривативами, корпоративними правами, випущеними в iншiй, нiж цiннi папери, формi, сформований станом на 1 сiчня 2013 року, не враховується при визначеннi фiнансового результату за операцiями з цiнними паперами, деривативами, корпоративними правами, випущеними в iншiй, нiж цiннi папери, формi, в наступних звiтних податкових перiодах.

     При визначеннi прибуткiв/збиткiв у порядку, визначеному пунктами 153.8 i 153.9 статтi 153 цього Кодексу, витрати, понесенi (нарахованi) платниками податкiв при придбаннi цiнних паперiв, деривативiв до 1 сiчня 2013 року, враховуються при їх подальшому вiдчуженнi в повному обсязi на пiдставi первинних документiв, що пiдтверджують здiйснення витрат.

     При цьому вiднесення рiзницi мiж витратами, визначеними в абзацi другому цього пункту, та доходами (прибутками/збитками) за операцiями з подальшого вiдчуження цiнних паперiв до прибуткiв/збиткiв, отриманих вiд операцiй з цiнними паперами, що перебувають або не перебувають в обiгу на фондовiй бiржi, здiйснюється залежно вiд того, чи визнавалися зазначенi цiннi папери в момент їх подальшого вiдчуження такими, що перебувають в обiгу на фондовiй бiржi, вiдповiдно до пiдпункту 153.8.2 пункту 153.8 статтi 153 цього Кодексу";

     3) пiдроздiл 10 доповнити пунктом 16 такого змiсту:

     "16. Тимчасово, до 1 сiчня 2018 року, встановлюється збiр на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства.

     1.1. Платниками збору є суб'єкти пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi та пiдпорядкування, якi реалiзують в оптово-роздрiбнiй торговельнiй мережi та мережi громадського харчування алкогольнi напої та пиво.

     Виробники алкогольних напоїв та пива є платниками збору лише за умови реалiзацiї ними цiєї продукцiї в роздрiбнiй торгiвлi безпосередньо споживачам. У разi постачання такої продукцiї суб'єктам оптової та роздрiбної торгiвлi власного виробництва вони не є платниками збору на розвиток виноградарства, садiвництва i хмелярства.

     У разi реалiзацiї алкогольних напоїв та пива за договорами комiсiї (консигнацiї) платниками збору є суб'єкти пiдприємницької дiяльностi (крiм виробникiв-комiтентiв у разi здiйснення ними оптової торгiвлi алкогольних напоїв та пива), якi отримують на свiй рахунок кошти або iншi види компенсацiї за продаж цiєї продукцiї.

     1.2. Особливостi справляння збору суб'єктами господарювання, якi застосовують спрощену систему оподаткування, облiку та звiтностi, встановлюються главою 1 роздiлу XIV цього Кодексу.

     1.3. Об'єктом оподаткування збором є виручка - товарооборот, одержаний на всiх етапах реалiзацiї в оптово-роздрiбнiй торговельнiй мережi та мережi громадського харчування алкогольних напоїв та пива, у тому числi за операцiями, що не передбачають оплати у грошовiй формi.

     1.4. Ставка збору становить пiвтора вiдсотка вiд об'єкта оподаткування, визначеного пiдпунктом 1.3 цього пункту.

     1.5. Збiр сплачується на спецiальний рахунок центрального органу виконавчої влади, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв, щомiсяця у строки, визначенi цим Кодексом для мiсячного звiтного перiоду.

     За несвоєчасну сплату збору справляються пеня та штрафи у порядку, визначеному цим Кодексом.

     1.6. Нарахованi суми збору залишаються на спецiальному рахунку центрального органу виконавчої влади, що здiйснює казначейське обслуговування бюджетних коштiв. Головним розпорядником цих коштiв є центральний орган виконавчої влади, який здiйснює державну полiтику у сферi виноградарства, садiвництва i хмелярства. Суми збору розподiляються та використовуються таким чином: вiсiмдесят п'ять вiдсоткiв - на розвиток виноградарства i садiвництва, п'ятнадцять вiдсоткiв - на розвиток хмелярства.

     1.7. Забороняється нецiльове використання зазначених коштiв.

     1.8. Механiзм справляння збору та порядок використання цих коштiв затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2013 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня опублiкування цього Закону:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд i приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 грудня 2012 року
N 5519-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.