ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Митного кодексу України та деяких iнших законiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Митному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552):

     1) у частинi сьомiй статтi 52 слово "шостою" замiнити словом "п'ятою";

     2) статтю 199 доповнити частиною другою такого змiсту:

     "2. Граничний строк перебування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення у пунктах пропуску через державний кордон України, встановлений частиною першою цiєї статтi, не застосовується до операцiй з накопичення в пунктах пропуску через державний кордон України суднових партiй товарiв, що вивозяться за межi митної територiї України, у тому числi в митному режимi транзиту";

     3) у статтi 233:

     у частинi третiй слово "вiдповiдальностi" замiнити словом "дiяльностi";

     у частинi тринадцятiй слова "у сферах органiзацiї спецiального зв'язку та захисту iнформацiї" замiнити словами "у сферi надання послуг поштового зв'язку", а слово "одержувача" - словами "одержувача або вiдправника";

     4) частину другу статтi 255 доповнити пунктом 7 такого змiсту:

     "7) призупинення митного оформлення вiдповiдно до статей 399 i 400 цього Кодексу";

     5) у пунктi 9 частини восьмої статтi 257 слова "що надаються для митного контролю разом з митною декларацiєю вiдповiдно до" замiнити словами "передбаченi частиною третьою";

     6) абзац другий частини другої статтi 287 виключити;

     7) у статтi 307:

     частину третю доповнити реченням такого змiсту: "Фiнансова гарантiя дiє на всiй митнiй територiї України";

     пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Iнформацiйна взаємодiя мiж гарантами та митними органами здiйснюється за допомогою засобiв електронного зв'язку шляхом надсилання авторизованих повiдомлень в електроннiй формi, засвiдчених електронним цифровим пiдписом гарантiв та/або посадових осiб митних органiв, цiлодобово, з перiодичнiстю не бiльше 30 хвилин. При здiйсненнi iнформацiйного обмiну гарантам надається iнформацiя про статус усiх отриманих фiнансових гарантiй, а саме про:

     1) прийняття або вiдмову у прийняттi, припинення дiї виданих гарантами фiнансових гарантiй;

     2) реквiзити (номер i дата оформлення) митних декларацiй або документiв контролю за перемiщенням товарiв, до яких прикрiпленi фiнансовi гарантiї iз зазначенням дати та часу прикрiплення;

     3) дату початку перемiщення товарiв (та/або початок перемiщення кожної партiї товару або її частини) iз зазначенням номерiв транспортних засобiв, дати кiнцевого строку доставки товарiв до митниць призначення, кодiв товарiв згiдно з УКТ ЗЕД, кiлькiсть товарiв (в основних та додаткових одиницях вимiру), суму митних платежiв;

     4) недостатнiсть фiнансових гарантiй для оформлення митних декларацiй або документiв контролю за перемiщенням товарiв iз зазначенням суми нестачi забезпечення сплати митних платежiв;

     5) номер та дату складення акта про настання гарантiйного випадку за виданими гарантами фiнансовими гарантiями;

     6) вивiльнення фiнансових гарантiй iз зазначенням дати та часу доставки товарiв (кожної партiї товару або її частини) до митниць призначення та реквiзитiв (номер i дата оформлення) митних декларацiй або документiв контролю за перемiщенням товарiв, за якими вiдбулося пiдтвердження виконання зобов'язань, забезпечених фiнансовими гарантiями".

     У зв'язку з цим частини четверту - шосту вважати вiдповiдно частинами п'ятою - сьомою;

     у частинi сьомiй слова "одного робочого дня" замiнити словами "двох годин";

     доповнити частиною восьмою такого змiсту:

     "8. Вивiльнення (повернення) фiнансової гарантiї у разi часткового надходження товарiв до митницi призначення здiйснюється:

     1) пiсля завершення перемiщення усiєї кiлькостi товарiв, зазначених у митнiй декларацiї або в документi контролю за перемiщенням товарiв;

     2) на пiдставi заяви декларанта або уповноваженої ним особи про вiдсутнiсть подальшого перемiщення товарiв, зазначених у митнiй декларацiї або в документi контролю за перемiщенням товарiв";

     8) у статтi 309:

     абзац перший частини третьої пiсля слова "надається" доповнити словами "у паперовому або електронному виглядi";

     пiсля частини третьої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "4. Iндивiдуальна (одноразова) фiнансова гарантiя у паперовому виглядi застосовується виключно пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України iз застосуванням митної декларацiї або документа контролю за перемiщенням товарiв, оформлених на паперовому носiї. Електронна копiя такої iндивiдуальної (одноразової) фiнансової гарантiї надсилається до єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв України авторизованим електронним повiдомленням гаранта. Iндивiдуальна (одноразова) фiнансова гарантiя у виглядi електронного документа застосовується пiд час перемiщення товарiв через митний кордон України iз застосуванням митної декларацiї або документа контролю за перемiщенням товарiв, оформлених на паперовому носiї або у виглядi електронного документа".

     У зв'язку з цим частини четверту - восьму вважати вiдповiдно частинами п'ятою - дев'ятою;

     частини шосту та сьому замiнити шiстьма частинами такого змiсту:

     "6. Генеральна фiнансова гарантiя надається для забезпечення сплати митних платежiв за митними декларацiями або документами контролю за перемiщенням товарiв, якi декларант або уповноважена ним особа планують подати протягом одного року.

     7. Багаторазова та генеральна фiнансовi гарантiї надаються виключно у виглядi електронного документа.

     8. Фiнансовi гарантiї у виглядi електронного документа надаються шляхом надсилання до єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв України авторизованого електронного повiдомлення гаранта.

     9. Прикрiплення електронної копiї iндивiдуальної (одноразової) фiнансової гарантiї у паперовому виглядi або фiнансової гарантiї у виглядi електронного документа до митної декларацiї або документа контролю за перемiщенням товарiв здiйснюється за допомогою автоматизованої системи митного оформлення.

     Завершення оформлення митної декларацiї або документа контролю за перемiщенням товарiв є пiдтвердженням прийняття фiнансової гарантiї як забезпечення виконання зобов'язань перед митними органами.

     Пiдтвердженням прийняття iндивiдуальної (одноразової) фiнансової гарантiї у паперовому виглядi є проставляння митним органом вiдбитка вiдповiдного митного забезпечення на всiх примiрниках фiнансової гарантiї.

     10. Фiнансовi гарантiї пiдлягають нумерацiї гарантом.

     11. Змiни до фiнансової гарантiї можуть бути внесенi гарантом до її прикрiплення до митної декларацiї або документа контролю за перемiщенням товарiв. При внесеннi таких змiн гарант надсилає до єдиної автоматизованої iнформацiйної системи митних органiв України авторизоване електронне повiдомлення".

     У зв'язку з цим частини восьму i дев'яту вважати вiдповiдно частинами дванадцятою i тринадцятою;

     9) у статтi 311:

     у частинi десятiй слова "одного банкiвського дня" замiнити словами "двох годин" та доповнити реченням такого змiсту: "При вивiльненнi (поверненнi) iндивiдуальної (одноразової) фiнансової гарантiї у паперовому виглядi митним органом на всiх її примiрниках проставляється вiдбиток вiдповiдного митного забезпечення";

     доповнити частиною дванадцятою такого змiсту:

     "12. Дiя фiнансової гарантiї припиняється:

     1) на вимогу гаранта шляхом надсилання авторизованого електронного повiдомлення;

     2) у разi вiдсутностi факту ввезення товару на територiю України за попередньою митною декларацiєю, до якої прикрiплена iндивiдуальна (одноразова) фiнансова гарантiя, протягом 30 днiв з дати оформлення цiєї декларацiї митним органом;

     3) у разi вiдкликання або визнання недiйсною в порядку, передбаченому цим Кодексом, митної декларацiї, до якої прикрiплена iндивiдуальна (одноразова) гарантiя";

     10) частину четверту статтi 321 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Граничний строк перебування товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення пiд митним контролем до моменту помiщення цих товарiв, транспортних засобiв у вiдповiдний митний режим не може перевищувати 180 календарних днiв";

     11) у пунктi 1 частини третьої статтi 412 цифри "1 - 3" замiнити цифрами та словом "1 або 2";

     12) пункт 1 частини першої статтi 432 доповнити словами "(крiм вiльних митних зон сервiсного типу)";

     13) у пунктi 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     четверте речення абзацу першого пiдпункту 8 виключити;

     доповнити пiдпунктом 11 такого змiсту:

     "11) на перiод реалiзацiї проектiв (програм) за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, яка надається вiдповiдно до iнiцiативи країн Великої вiсiмки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матерiалiв масового знищення", - товари (крiм пiдакцизних товарiв i товарiв груп 1 - 24 згiдно з УКТ ЗЕД), що не виробляються в Українi та ввозяться на митну територiю України у рамках реалiзацiї зазначених проектiв (програм).

     Перелiк та порядок ввезення таких товарiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     2. У статтi 17 Закону України "Про лiкарськi засоби" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 22, ст. 86; 2012 р., N 19 - 20, ст. 168; 2013 р., N 2, ст. 4; iз змiнами, внесеними Законом України вiд 16 жовтня 2012 року N 5460-VI):

     частину другу викласти в такiй редакцiї:

     "Контроль за ввезенням на митну територiю України лiкарських засобiв здiйснюється центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у сферi контролю якостi та безпеки лiкарських засобiв. Усi лiкарськi засоби, що ввозяться на митну територiю України з метою їх подальшої реалiзацiї (торгiвлi) або використання у виробництвi готових лiкарських засобiв, пiдлягають державному контролю якостi. Державний контроль якостi ввезених лiкарських засобiв проводиться до або пiсля випуску їх для вiльного обiгу на митнiй територiї України. Порядок здiйснення державного контролю якостi лiкарських засобiв пiд час ввезення їх на митну територiю України встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони здоров'я, а порядок здiйснення державного контролю якостi лiкарських засобiв, випущених у вiльний обiг на митнiй територiї України, - Кабiнетом Мiнiстрiв України";

     абзац другий частини третьої викласти в такiй редакцiї:

     "перемiщення транзитом через територiю України або помiщення у митний режим митного складу з подальшим реекспортом у порядку, визначеному Митним кодексом України. При цьому дозволяється ввезення на митну територiю України для помiщення у митний режим митного складу з подальшим реекспортом лише тих лiкарських засобiв, що зареєстрованi в країнi виробника, супроводжуються сертифiкатом якостi та ввезення яких на митну територiю України не суперечить положенням Конвенцiї Ради Європи про пiдроблення медичної продукцiї та подiбнi злочини, що загрожують охоронi здоров'я. Реекспорт таких лiкарських засобiв повинен бути здiйснений не пiзнiше нiж за шiсть мiсяцiв до закiнчення строку їх придатностi";

     у частинi четвертiй слова "(крiм ввезення для перемiщення транзитом через територiю України)" замiнити словами "(крiм ввезення для перемiщення транзитом через територiю України або для помiщення в митний режим митного складу)".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд вiдповiдними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв та приведення їх у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 квiтня 2013 року
N 183-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.