ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо сплати екологiчного податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв та вдосконалення деяких податкових норм

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст.112) такi змiни:

     1. У пунктi 14.1 статтi 14:

     1) пiдпункт 14.1.57 доповнити словами "а також за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, для забезпечення екологiчної безпеки, а також безпеки життя та здоров'я громадян";

     2) в абзацi другому пiдпункту 14.1.83 слова "за угодою" замiнити словами "у порядку, визначеному угодою";

     3) в абзацi дванадцятому пiдпункту 14.1.139 слова "iнвестор (оператор)" замiнити словами "iнвестор та/або iнвестор (оператор)".

     2. Пункт 157.11 статтi 157 викласти в такiй редакцiї:

     "157.11. У разi якщо неприбуткова органiзацiя отримує дохiд з джерел, iнших, нiж визначенi пунктами 157.2-157.9 цiєї статтi, така неприбуткова органiзацiя зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходiв, отриманих з таких iнших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходiв, але не вище суми таких доходiв.

     При визначеннi сум оподатковуваного прибутку згiдно з абзацом першим цього пункту сума амортизацiйних вiдрахувань не враховується".

     3. У статтi 240:

     1) пункт 240.1 доповнити пiдпунктом 240.1.6 такого змiсту:

     "240.1.6. ввезення, виробництво, придбавання транспортних засобiв та кузовiв до них, що в подальшому пiдлягають утилiзацiї.

     Пiд термiнами "транспортний засiб" та "кузови до них" розумiються транспортнi засоби, що класифiкуються за кодами товарних позицiй 8702, 8703, 8704 та 8705 згiдно з УКТ ЗЕД, та кузови до них, що класифiкуються за кодами товарної пiдпозицiї 8707 10 згiдно з УКТ ЗЕД, за винятком кузовiв товарної категорiї 8707 10 10 згiдно з УКТ ЗЕД";

     2) доповнити пунктами 240.21 i 240.6 такого змiсту:

     "240.21. Платниками податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв є особи, якi:

     240.21.1. ввозять на митну територiю України транспортнi засоби та/або кузови до них (за винятком кузовiв товарної категорiї 8707 10 10 згiдно з УКТ ЗЕД) в митному режимi iмпорту;

     240.21.2. здiйснюють виробництво (виготовлення) транспортних засобiв на митнiй територiї України для їх продажу на внутрiшньому ринку України;

     240.21.3. придбавають транспортнi засоби в осiб, якi не є платниками цього податку згiдно з пiдпунктом 240.6.1 пункту 240.6 цiєї статтi."

     "240.6. Не є платниками податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв особи, якi:

     240.6.1. ввозять на митну територiю України транспортнi засоби, що належать дипломатичним представництвам або консульським установам iноземних держав, мiжнародним органiзацiям, якi користуються привiлеями та iмунiтетом згiдно iз загальновизнаними принципами та нормами мiжнародного права, а також працiвникам таких представництв, установ, органiзацiй та членам їх сiмей;

     240.6.2. ввозять на митну територiю України транспортнi засоби, ранiше вивезенi за межi митної територiї України, за наявностi документiв, що пiдтверджують їх попереднє вивезення;

     240.6.3. ввозять на митну територiю України транспортнi засоби у митних режимах iнших, нiж митний режим iмпорту;

     240.6.4. ввозять на митну територiю України в митному режимi iмпорту та/або здiйснюють продаж на митнiй територiї України транспортних засобiв, з року випуску яких минуло 30 або бiльше рокiв, що не призначенi для комерцiйного перевезення пасажирiв або вантажiв, мають оригiнальний двигун, кузов i (за наявностi) раму, збереженi та вiдреставрованi до оригiнального стану, види та категорiї яких визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України та якi належать до предметiв колекцiонування або антикварiату;

     240.6.5. взяли на себе зобов'язання забезпечити утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв у порядку та на умовах, визначених законом щодо утилiзацiї знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, та виробляють (виготовляють) на територiї України транспортнi засоби, якi класифiкуються за кодами товарних позицiй 8702, 8703, 8704 та 8705 згiдно з УКТ ЗЕД, за технологiєю, що включає:

     зварювання (виготовлення методом нероз'ємного з'єднання) кузова або кабiни, фарбування кузова або кабiни та складання транспортного засобу;

     та/або

     промислове складання транспортних засобiв з використанням кузовiв товарної категорiї 8707 10 10 та товарної пiдкатегорiї 8707 90 10 00 згiдно з УКТ ЗЕД, ввезених на митну територiю України "для промислового складання" моторних транспортних засобiв вiдповiдно до Митного тарифу України та виконують Програму створення та/або модернiзацiї виробничих потужностей та робочих мiсць вiдповiдно до чинного законодавства.

     У технологiчних i виробничих операцiях для товарних позицiй 8704 та 8705 згiдно з УКТ ЗЕД замiсть виготовлення та фарбування кузова або кабiни допускається виконання технологiчних операцiй з виготовлення рами з пiдвiскою та мостами;

     240.6.6. придбавають на територiї України транспортнi засоби, що в установленому порядку були вперше зареєстрованi та/або перереєстрованi до 1 вересня 2013 року, у власникiв транспортних засобiв або в осiб, якi не є платниками цього податку згiдно з пiдпунктом 240.6.5 цього пункту, а також здiйснюють продаж таких транспортних засобiв пiсля 1 вересня 2013 року;

     240.6.7. ввозять на митну територiю України транспортнi засоби, визнанi вiдповiдно до Закону України "Про гуманiтарну допомогу" Комiсiєю з питань гуманiтарної допомоги при Кабiнетi Мiнiстрiв України як гуманiтарна допомога".

     4. Статтю 242 доповнити пунктами 242.2 i 242.3 такого змiсту:

     "242.2. Об'єктом та базою оподаткування податком за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв є:

     242.2.1. транспортний засiб, що ввозиться на митну територiю України в митному режимi iмпорту;

     242.2.2. транспортний засiб, вироблений (виготовлений) в Українi для продажу на внутрiшньому ринку України;

     242.2.3. транспортний засiб, придбаний в особи, яка не є платником цього податку згiдно з пiдпунктом 240.6.1 пункту 240.6 статтi 240 цього Кодексу;

     242.2.4. транспортний засiб, придбаний в осiб, зазначених у пiдпунктi 242.3.1 пункту 242.3 цiєї статтi;

     242.2.5. кузов для транспортного засобу товарної пiдпозицiї 8707 10 згiдно з УКТ ЗЕД, що ввозиться на митну територiю України в митному режимi iмпорту, за винятком кузовiв товарної категорiї 8707 10 10, ввезених на митну територiю України "для промислового складання" транспортних засобiв вiдповiдно до Митного тарифу України.

     242.3. Не є об'єктом та базою оподаткування транспортнi засоби, що:

     242.3.1. реалiзуються для iнвалiдiв, у тому числi дiтей-iнвалiдiв, а також транспортнi засоби спецiального призначення (швидка медична допомога, транспортнi засоби пожежної i техногенної безпеки та для потреб пiдроздiлiв центральних органiв виконавчої влади, що реалiзують державну полiтику у сферах цивiльного захисту та рятувальної справи), оплата вартостi яких здiйснюється за рахунок коштiв державного або мiсцевих бюджетiв, коштiв фондiв загальнообов'язкового державного соцiального страхування;

     242.3.2. придбаваються на територiї України i в установленому порядку були вперше зареєстрованi та/або перереєстрованi, до 1 вересня 2013 року, у власникiв транспортних засобiв або в осiб, якi не є платниками цього податку згiдно з пiдпунктом 240.6.5 цього пункту, а також якщо такi транспортнi засоби реалiзованi пiсля 1 вересня 2013 року;

     242.3.3. ввозяться на митну територiю України вiдповiдно до пiдпунктiв 240.6.1-240.6.4 пункту 240.6 статтi 240 цього Кодексу;

     242.3.4. призначенi для вивезення за межi митної територiї України у митному режимi експорту".

     5. Доповнити статтею 2461 такого змiсту:

     "Стаття 2461. Ставки податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв

     2461.1. Ставки податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв:

Вид транспортного засобу Ставка податку, гривень
Транспортнi засоби, що класифiкуються за кодом товарної позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД, та кузови до них, що класифiкуються за кодом товарної пiдпозицiї 8707 10 згiдно з УКТ ЗЕД, за винятком кузовiв товарної категорiї 8707 10 10, ввезенi на митну територiю України "для промислового складання" транспортних засобiв вiдповiдно до Митного тарифу України 5500
Транспортнi засоби, що класифiкуються за кодами товарних позицiй 8702, 8704, 8705 згiдно з УКТ ЗЕД 11000

     2461.2. Коефiцiєнти, що застосовуються до ставок податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв:

     2461.2.1. транспортнi засоби, що класифiкуються за кодами товарної позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД, та кузови до них, що класифiкуються за кодами товарної пiдпозицiї 8707 10 згiдно з УКТ ЗЕД, за винятком кузовiв товарної категорiї 8707 10 10, ввезених на митну територiю України "для промислового складання" транспортних засобiв вiдповiдно до Митного тарифу України:

Транспортнi засоби, що класифiкуються за кодами товарної позицiї 8703 згiдно з УКТ ЗЕД, та кузови до них, що класифiкуються за кодами товарної пiдпозицiї 8707 10 згiдно з УКТ ЗЕД, за винятком кузовiв товарної категорiї 8707 10 10, ввезених на митну територiю України "для промислового складання" транспортних засобiв вiдповiдно до Митного тарифу України Новi транспортнi засоби Що використо-
вувалися
Оснащенi електричними двигунами 0,86 1,72
З робочим об'ємом цилiндрiв двигуна:    
не бiльше 1000 куб. сантиметрiв 0,86 1,72
понад 1000 куб. сантиметрiв, але не бiльше 2000 куб. сантиметрiв 1,34 2,68
понад 2000 куб. сантиметрiв, але не бiльше 3000 куб. сантиметрiв 2,56 5,12
понад 3000 куб. сантиметрiв, але не бiльше 3500 куб. сантиметрiв 3,47 6,94
понад 3500 куб. сантиметрiв 5,50 11,0
Кузови для транспортних засобiв, що класифiкуються за кодом товарної пiдпозицiї 8707 10 згiдно з УКТ ЗЕД, за винятком кузовiв товарної категорiї 8707 10 10, ввезених на митну територiю України "для промислового складання" транспортних засобiв вiдповiдно до Митного тарифу України 4,0 12

     2461.2.2. транспортнi засоби, що класифiкуються за кодами товарних позицiй 8702, 8704, 8705 згiдно з УКТ ЗЕД:

Транспортнi засоби, що класифiкуються за кодами товарних позицiй 8702, 8704, 8705 згiдно з УКТ ЗЕД Новi транспортнi засоби Що використо-
вувалися
З повною масою до 2500 кг 0,8 1,6
З повною масою вiд 2500 до 3500 кг 0,9 1,8
З повною масою вiд 3500 до 5000 кг 1 2,0
З повною масою вiд 5000 до 8000 кг 1,1 2,2
З повною масою понад 8000 кг 1,34 2,68

     2461.2.3. Для цiлей застосування коефiцiєнтiв, встановлених пунктом 2461.2.2 цiєї статтi, транспортними засобами, що використовувалися, вважаються такi, на якi уповноваженими державними органами, у тому числi iноземними, виданi реєстрацiйнi документи, що дають право експлуатувати такi транспортнi засоби".

     6. У статтi 249:

     1) у першому реченнi пункту 249.1 слова i цифри "(крiм тих, якi визначенi пунктом 240.2 статтi 240 цього Кодексу)" замiнити словами i цифрами "(крiм тих, якi визначенi пунктом 240.2 та пiдпунктами 240.21.1 i 240.21.3 пункту 240.21 статтi 240 цього Кодексу)";

     2) доповнити пунктом 249.9 такого змiсту:

     "249.9. Суми податку, що справляється за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв (Пу), обчислюються платниками, визначеними пунктом 240.21 статтi 240 цього Кодексу, за формулою:

Пу = Н x К x Тр,

     де Н - вiдповiдна ставка податку, визначена пунктом 2461.1 статтi 2461 цього Кодексу;

     К - вiдповiдний коефiцiєнт, визначений пунктом 2461.2 статтi 2461 цього Кодексу;

     Тр - кiлькiсть транспортних засобiв (кузовiв);

     249.10. Датою виникнення податкового зобов'язання є:

     для транспортних засобiв та кузовiв, що ввозяться на митну територiю України, - дата подання до митного органу митної декларацiї на транспортний засiб (кузов) або партiю транспортних засобiв (кузовiв);

     для транспортних засобiв, вироблених в Українi, - дата реалiзацiї транспортних засобiв на внутрiшньому ринку України особою, яка виробила (виготовила) такi транспортнi засоби;

     для транспортних засобiв, придбаних в осiб, якi не є платниками такого податку згiдно з пiдпунктом 240.6.1 пункту 240.6 статтi 240 цього Кодексу, - дата подання заяви щодо перереєстрацiї транспортного засобу до органу внутрiшнiх справ;

     249.11. При обчисленнi податку, який пiдлягає сплатi за транспортнi засоби, виробленi в Українi, не враховуються транспортнi засоби, реалiзованi особам, зазначеним у пiдпунктi 242.3.1 пункту 242.3 статтi 242 цього Кодексу".

     7. У статтi 250:

     1) у пунктi 250.2:

     слова i цифри "крiм тих, якi визначенi пунктом 240.2 статтi 240 цього Кодексу" замiнити словами i цифрами "крiм тих, якi визначенi пунктом 240.2 та пiдпунктами 240.21.1 i 240.21.3 пункту 240.21 статтi 240 цього Кодексу";

     доповнити пiдпунктом 250.2.4 такого змiсту:

     "250.2.4. за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв - за мiсцем перебування платника податку на податковому облiку в контролюючих органах";

     2) у пунктi 250.5:

     слова i цифри "крiм тих, якi визначенi пунктом 240.2 статтi 240 цього Кодексу, та податковi агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин та розмiщення вiдходiв" замiнити словами i цифрами "крiм тих, якi визначенi пунктом 240.2 та пiдпунктами 240.21.1 i 240.21.3 пункту 240.21 статтi 240 цього Кодексу, та податковi агенти перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин, розмiщення вiдходiв та за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв";

     доповнити абзацами другим i третiм такого змiсту:

     "Платники податку, визначенi пiдпунктом 240.6.1 пункту 240.21 статтi 240 цього Кодексу, сплачують податок за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв до або в день подання митної декларацiї.

     Платники податку, визначенi пiдпунктом 240.21.3 пункту 240.21 статтi 240 цього Кодексу, сплачують податок за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв до або в день подання до органу внутрiшнiх справ заяви про перереєстрацiю транспортного засобу";

     3) доповнити пунктами 250.13-250.19 такого змiсту:

     "250.13. Видача довiдки про звiльнення вiд сплати податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв здiйснюється в такому порядку:

     250.13.1. особа, визначена пiдпунктом 240.6.5 пункту 240.6 статтi 240 цього Кодексу:

     самостiйно видає довiдку про звiльнення вiд сплати податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв на кожний транспортний засiб, вироблений (виготовлений) нею за технологiєю, визначеною законом щодо утилiзацiї знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, та реалiзований нею на внутрiшньому ринку України для подальшої передачi власнику транспортного засобу;

     складає реєстр виданих за податковий (звiтний) квартал довiдок про звiльнення вiд сплати податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв;

     подає такий реєстр Мiнiстерству внутрiшнiх справ України у строки, встановленi цим Кодексом, для подання податкової декларацiї з екологiчного податку, а також контролюючому органу разом з податковою декларацiєю з екологiчного податку;

     250.13.2. у разi виключення особи з реєстру осiб, якi взяли на себе зобов'язання забезпечити утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, визначених законом щодо утилiзацiї знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, така особа з дня виключення її з такого реєстру позбавляється права видавати довiдки про звiльнення вiд сплати податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, вироблених та реалiзованих нею, та зобов'язана сплачувати податок за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, вироблених та реалiзованих нею, i видавати довiдки про сплату такого податку у порядку та на умовах, визначених цим Кодексом;

     250.13.3. у разi виключення з реєстру особи, яка взяла на себе зобов'язання з утилiзацiї транспортних засобiв, але не виконала такого зобов'язання у випадку, визначеному законом щодо утилiзацiї знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, така особа зобов'язана сплатити в повному обсязi суму податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, визначену згiдно з пунктом 249.9 статтi 249 цього Кодексу, за кожний реалiзований, але не утилiзований транспортний засiб;

     250.13.4. порядок ведення реєстру транспортних засобiв, з яких сплачено податок за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, та реєстру транспортних засобiв, на якi поширюється звiльнення вiд сплати податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, а також порядок взаємодiї вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади щодо обмiну iнформацiєю про виданi довiдки про сплату або про звiльнення вiд сплати цього податку встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     250.14. Оформлення та видача довiдки про сплату податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв здiйснюються у такому порядку:

     250.14.1. особа, яка здiйснює виробництво (виготовлення) i реалiзацiю транспортних засобiв на внутрiшньому ринку України та не взяла на себе зобов'язання забезпечити утилiзацiю таких транспортних засобiв або була виключена з реєстру осiб, якi взяли на себе зобов'язання забезпечити утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв вiдповiдно до закону щодо утилiзацiї знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, на кожний реалiзований нею транспортний засiб:

     оформлює довiдку про сплату податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв для подальшої передачi власнику транспортного засобу;

     оформлює довiдку про звiльнення вiд сплати податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв для подальшої передачi власнику транспортного засобу, у разi реалiзацiї транспортного засобу особам, зазначеним у пiдпунктi 242.3.1 пункту 242.3 статтi 242 цього Кодексу;

     складає реєстр виданих за податковий (звiтний) квартал довiдок про сплату податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв;

     складає реєстр виданих за податковий (звiтний) квартал довiдок про звiльнення вiд сплати податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, у разi реалiзацiї транспортних засобiв особам, зазначеним у пiдпунктi 242.3.1 пункту 242.3 статтi 242 цього Кодексу;

     подає реєстри Мiнiстерству внутрiшнiх справ України у строки, встановленi цим Кодексом для подання податкової декларацiї з екологiчного податку, а також контролюючому органу разом з податковою декларацiєю з екологiчного податку;

     250.14.2. у разi пропуску транспортного засобу (кузову) або партiї транспортних засобiв (кузовiв) на митну територiю України контролюючий орган:

     перевiряє правильнiсть обчислення та повноту сплати особою, яка ввозить на митну територiю України транспортний засiб (кузов) або партiю транспортних засобiв (кузовiв), податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв;

     проставляє у митнiй декларацiї на транспортний засiб (кузов) або у митнiй декларацiї на партiю транспортних засобiв (кузовiв) вiдмiтку про сплату податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв;

     оформлює та видає на кожний транспортний засiб особi, яка ввозить на митну територiю України такий транспортний засiб, довiдку про сплату або про звiльнення вiд сплати податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв для подальшої передачi такою особою власнику транспортного засобу;

     подає реєстр виданих довiдок про сплату податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв Мiнiстерству внутрiшнiх справ України до 10 числа мiсяця, що настає за календарним мiсяцем;

     250.14.3. у разi перереєстрацiї транспортного засобу, придбаного в особи, визначеної пiдпунктом 240.6.1 пункту 240.6 статтi 240 цього Кодексу, орган внутрiшнiх справ:

     перевiряє наявнiсть документа про сплату податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв;

     оформлює та видає довiдку про сплату податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв;

     оформлює та видає довiдку про звiльнення вiд сплати податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв особам - набувачам транспортних засобiв, наданих таким особам як гуманiтарна допомога вiдповiдно до закону.

     250.15. При переходi права власностi на транспортний засiб, з якого сплачено податок за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв або не сплачено такий податок у зв'язку iз звiльненням, попереднiй власник транспортного засобу передає наступному власниковi довiдку про сплату цього податку або довiдку про звiльнення вiд сплати цього податку.

     250.16. Форма довiдки про сплату податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв та форма довiдки про звiльнення вiд сплати цього податку встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     250.17. Довiдка про сплату податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв та довiдка про звiльнення вiд сплати податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв є документами суворої звiтностi.

     250.18. Ведення реєстру транспортних засобiв, з яких сплачено податок за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, та реєстру транспортних засобiв, на якi поширюється звiльнення вiд сплати податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, здiйснюються у такому порядку:

     250.18.1. реєстр транспортних засобiв, з яких сплачено податок за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, та реєстр транспортних засобiв, на якi поширюється звiльнення вiд сплати податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, веде Мiнiстерство внутрiшнiх справ України;

     250.18.2. у разi втрати або псування довiдки про сплату податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв або довiдки про звiльнення вiд сплати податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв власнику транспортного засобу органом внутрiшнiх справ за мiсцем реєстрацiї транспортного засобу видається безоплатно дублiкат вiдповiдної втраченої або зiпсованої довiдки;

     250.18.3. орган внутрiшнiх справ здiйснює державну реєстрацiю (перереєстрацiю) транспортних засобiв на пiдставi довiдки про сплату податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв або на пiдставi довiдки про звiльнення вiд сплати податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв. Це правило не поширюється на перереєстрацiю транспортних засобiв, що були придбанi до 1 вересня 2013 року;

     250.18.4. порядок ведення реєстру транспортних засобiв, з яких сплачено податок за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, та реєстру транспортних засобiв, на якi поширюється звiльнення вiд сплати податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, а також порядок взаємодiї вiдповiдних центральних органiв виконавчої влади щодо обмiну iнформацiєю про виданi довiдки про сплату або про звiльнення вiд сплати цього податку встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     250.19. Контроль та вiдповiдальнiсть платникiв:

     250.19.1. контроль за правильнiстю обчислення сум податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, повнотою та своєчаснiстю їх сплати до бюджету здiйснюється контролюючими органами в межах повноважень, визначених цим Кодексом;

     250.19.2. контроль за своєчаснiстю подання контролюючим органам декларацiї з податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв та реєстру виданих довiдок про сплату цього податку здiйснюється контролюючими органами;

     250.19.3. контроль за правильнiстю видачi довiдок особами, визначеними пiдпунктом 250.13.1 пункту 250.13 i пiдпунктом 250.14.1 пункту 250.14 цiєї статтi, здiйснюється контролюючими органами;

     250.19.4. особи, визначенi пiдпунктом 250.14.1 пункту 250.14 цiєї статтi, несуть вiдповiдальнiсть за правильнiсть обчислення сум податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, повноту та своєчаснiсть їх сплати до бюджету, а також за своєчаснiсть подання контролюючим органам декларацiї з екологiчного податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв та реєстру виданих довiдок про сплату цього податку згiдно з цим Кодексом;

     250.19.5. особи, визначенi пiдпунктом 250.13.1 пункту 250.13 цiєї статтi, несуть вiдповiдальнiсть за своєчаснiсть подання контролюючим органам декларацiї з екологiчного податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв та реєстру виданих довiдок про звiльнення вiд сплати цього податку згiдно з цим Кодексом;

     250.19.6. у разi встановлення факту видачi довiдок про звiльнення вiд сплати податку за утилiзацiю знятих з експлуатацiї транспортних засобiв особами, якi не мають на це права або втратили таке право у зв'язку з порушенням закону щодо утилiзацiї знятих з експлуатацiї транспортних засобiв, такий платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за наслiдками податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку, що мав бути сплачений у вiдповiдному податковому перiодi. До такого платника також застосовується фiнансова вiдповiдальнiсть у виглядi штрафних (фiнансових) санкцiй (штрафiв) та пенi, встановлених цим Кодексом".

     8. В абзацi одинадцятому пункту 335.2 статтi 335 слова "покладаються на iнвестора (оператора)" замiнити словами "можуть покладатися на iнвестора (оператора) у порядку, визначеному угодою".

     9. У статтi 337:

     1) у пунктi 337.1 слова "iнвестором (оператором)" замiнити словами "iнвестором або iнвесторами";

     2) в абзацi першому пункту 337.3 слова "iнвестор (оператор)" замiнити словами "iнвестор та/або iнвестор (оператор)".

     10. У пiдроздiлi 4 роздiлу ХХ "Перехiднi положення":

     в абзацi другому пункту 1 слова i цифри "та набуває чинностi з 1 сiчня 2013 року" i "починаючи зi звiтних перiодiв 2013 року" замiнити вiдповiдно словами i цифрами "та набирає чинностi з 1 сiчня 2014 року" i "починаючи iз звiтних перiодiв 2014 року";

     пункт 2 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Суб'єкти господарювання, якi реалiзують iнвестицiйнi проекти у прiоритетних галузях економiки, схваленi вiдповiдно до Закону України "Про стимулювання iнвестицiйної дiяльностi у прiоритетних галузях економiки з метою створення нових робочих мiсць", та суб'єкти iндустрiї програмної продукцiї, якi застосовують особливостi оподаткування, передбаченi пунктом 15 пiдроздiлу 10 цього роздiлу, авансовi внески у 2013 роцi не сплачують, а податковi зобов'язання визначають на пiдставi податкової декларацiї за пiдсумками першого кварталу, першого пiврiччя, трьох кварталiв та за 2013 рiк, яка подається до контролюючого органу в порядку, передбаченому цим Кодексом".

     II. Прикiнцевi та перехiднi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 вересня 2013 року, крiм пiдпункту 2 пункту 1 (щодо змiн до пiдпункту 14.1.83 пункту 14.1 статтi 14), пiдпункту 3 пункту 1 (щодо змiн до пiдпункту 14.1.139 пункту 14.1 статтi 14), пункту 2 (щодо змiн до пункту 157.11 статтi 157), пункту 8 (щодо змiн до пункту 335.2 статтi 335), пункту 9 (щодо змiн до статтi 337), пункту 10 (щодо змiн до пiдроздiлу 4 роздiлу ХХ "Перехiднi положення") Податкового кодексу України) роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 числа мiсяця, що настає за мiсяцем (кварталом), в якому опублiковано цей Закон.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     1) привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     2) забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними i мiсцевими органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2013 року
N 422-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.