ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо облiку та реєстрацiї платникiв податкiв та удосконалення деяких положень

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. У пунктi 14.1 статтi 14:

     1) пiдпункт "б" пiдпункту 14.1.11 викласти в такiй редакцiї:

     "б) прострочена заборгованiсть фiзичної або юридичної особи, що не погашена внаслiдок недостатностi майна зазначеної особи, за умови, що дiї кредитора, спрямованi на примусове стягнення майна боржника, не призвели до повного погашення заборгованостi";

     2) у пiдпунктi 14.1.82 та першому абзацi пiдпункту 14.1.97 слова "основних фондiв" замiнити словами "основних засобiв";

     3) у пiдпунктi 14.1.891 слова "в Законi України "Про сiльськогосподарську кооперацiю" замiнити словами "в Законi України "Про кооперацiю";

     4) у пiдпунктi "з" пiдпункту 14.1.159 слово "неповнолiтнi" замiнити словами "малолiтнi/неповнолiтнi";

     5) пункт 14.1.172 пiсля слiв "нормативно-правового акта з питань адмiнiстрування" доповнити словами "нарахування та сплати";

     6) пiдпункт 14.1.213 доповнити абзацом такого змiсту:

     "У разi якщо у роздiлi III цього Кодексу використовується термiн "резидент" у вiдповiдних вiдмiнках, пiд цим термiном розумiються особи, визначенi пунктом 133.1 статтi 133 цього Кодексу".

     2. У пiдпунктi 17.1.7 пункту 17.1 статтi 17 слово "роз'яснення" замiнити словами "податковi консультацiї".

     3. Пiдпункт 191.1.31 викласти в такiй редакцiї:

     "191.1.31. узагальнюють практику застосування законодавства з питань оподаткування, законодавства з питань сплати єдиного внеску, розробляють проекти нормативно-правових актiв".

     4. У пунктi 32.2 статтi 32 слова "податкового кредиту" виключити.

     5. У пiдпунктi 39.2.1.2 пiдпункту 39.2.1 пункту 39.2 статтi 39 слово "вiдсоткiв" замiнити словами "вiдсоткових пунктiв".

     6. В абзацi другому пункту 44.7 статтi 44 слова "визначенi в актi перевiрки як вiдсутнi" замiнити словами "якi пiдтверджують показники, вiдображенi таким платником податкiв у податковiй звiтностi".

     7. В абзацi третьому пункту 46.2 статтi 46 слово "зазначає" замiнити словами "має право зазначати".

     8. В абзацi п'ятому пункту 48.4 статтi 48 слова "та номер свiдоцтва про реєстрацiю платника податку на додану вартiсть" виключити.

     9. Абзац шостий пункту 50.1 статтi 50 пiсля слiв "за такий самий звiтний перiод" доповнити словами "або подає у наступних податкових перiодах уточнюючу декларацiю внаслiдок виконання вимог пункту 169.4 статтi 169 цього Кодексу".

     10. В абзацi першому пункту 56.18 статтi 56 слова "про нарахування грошового зобов'язання" виключити.

     11. В абзацi першому пункту 57.3 статтi 57 слова та цифри "у пiдпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статтi 54 цього Кодексу" замiнити словами та цифрами "у пiдпунктах 54.3.1, 54.3.2, 54.3.4 - 54.3.6 пункту 54.3 статтi 54 цього Кодексу".

     12. У статтi 63:

     1) у пунктi 63.3:

     абзац другий пiсля слова "облiку" доповнити словом "великого";

     в абзацi четвертому слова "за мiсцезнаходженням таких об'єктiв у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "за основним мiсцем облiку згiдно з порядком облiку платникiв податкiв";

     2) доповнити пунктом 63.13 такого змiсту:

     "63.13. З метою постiйного забезпечення органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, юридичних та фiзичних осiб iнформацiєю центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, оприлюднює на єдиному державному реєстрацiйному веб-порталi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та власному офiцiйному веб-сайтi данi про взяття на облiк як платникiв податкiв юридичних осiб, їх вiдокремлених пiдроздiлiв та самозайнятих осiб не пiзнiше наступного робочого дня пiсля взяття на облiк.

     Доступ до зазначених веб-порталу та веб-сайту є безоплатним та вiльним.

     Зазначенi данi мiстять такi вiдомостi про платника податкiв:

     податковий номер (для юридичної особи та її вiдокремленого пiдроздiлу);

     найменування для юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi для фiзичної особи;

     мiсцезнаходження;

     дата та номер запису про взяття на облiк;

     найменування та iдентифiкацiйний код контролюючого органу за основним мiсцем облiку платника податкiв;

     вiдомостi про надiслання вiдповiдним контролюючим органом державному реєстратору повiдомлень у зв'язку з припиненням юридичної особи чи пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця, що передбаченi законодавством".

     13. В абзацi третьому пункту 64.7 слово "податкове" виключити.

     14. У статтi 66:

     1) перше речення абзацу третього пункту 66.3 пiсля слiв "У такому разi платник податкiв" доповнити словами та цифрами "визначений у пунктi 64.2 статтi 64 цього Кодексу", а слова "у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику" замiнити словами "згiдно з порядком облiку платникiв податкiв";

     2) пункт 66.5 пiсля слiв "згiдно з цiєю главою" доповнити словами "крiм змiн, якi вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв, та змiн, про якi платник податкiв повiдомив за основним мiсцем облiку".

     15. Абзаци другий i третiй пiдпунктiв 67.1.1 та 67.1.2 пункту 67.1 статтi 67 виключити.

     16. У пунктi 68.1 статтi 68 слова "не пiзнiше наступного робочого дня з дати" замiнити словами "у день".

     17. У статтi 69:

     1) в абзацi першому пункту 69.2 слова "протягом трьох робочих днiв" замiнити словами "не пiзнiше наступного робочого дня";

     2) у пунктi 69.3 слова "протягом трьох робочих днiв" замiнити словами "не пiзнiше наступного робочого дня" та доповнити словами "у порядку, визначеному цим Кодексом".

     18. Пункт 70.1 статтi 70 доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "Фiзична особа, яка є резидентом iноземної країни, тобто не проживає в Українi, може бути взята на облiк за мiсцем реєстрацiї свого перебування (проживання) на територiї України".

     19. У пунктi 78.1 статтi 78:

     1) пiдпункт 78.1.1 слова "запит контролюючого органу протягом 10 робочих днiв" замiнити словами "запит контролюючого органу, в якому зазначаються можливi порушення цим платником податкiв податкового, валютного та iншого законодавства протягом 10 робочих днiв";

     2) у пiдпунктi 78.1.4 слова "запит контролюючого органу протягом десяти робочих днiв" замiнити словами "запит контролюючого органу, в якому зазначено виявлену недостовiрнiсть даних та вiдповiдну декларацiю протягом 10 робочих днiв";

     3) пiдпункт 78.1.7 пункту 78.1 пiсля слiв "фiзичної особи - пiдприємця" доповнити словами "закриття постiйного представництва чи вiдокремленого пiдроздiлу юридичної особи, в тому числi iноземної компанiї, органiзацiї";

     4) у пiдпунктi 78.1.9 слова "запит контролюючого органу протягом десяти робочих днiв" замiнити словами "запит контролюючого органу, в якому зазначаються iнформацiя зi скарги або про порушення правил заповнення податкової накладної".

     20. Пункт 81.3 статтi 81 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "При проведеннi перевiрок посадовi (службовi) особи контролюючого органу не мають права вимагати у платника податкiв отримувати витяг iз вiдповiдного реєстру про взяття такого платника податкiв на облiк вiдповiдно до вимог цього Кодексу".

     21. У статтi 85:

     1) пункт 85.4 доповнити реченням такого змiсту:

     "Такi копiї повиннi бути засвiдченi пiдписом платника податкiв або його посадової особи та скрiпленi печаткою (за наявностi)";

     2) у пунктi 85.5 слова "первинних фiнансово-господарських" замiнити словами "первинних, фiнансово-господарських".

     22. У пiдпунктi 94.19.9 пункту 94.19 статтi 94 слова "основних фондiв" замiнити словами "основних засобiв".

     23. У статтi 97:

     1) у пунктi 97.1 слова "зупинення державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця" замiнити словами "державна реєстрацiя припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи чи реєстрацiя у вiдповiдному уповноваженому органi припинення незалежної професiйної дiяльностi фiзичної особи (якщо така реєстрацiя була умовою ведення незалежної професiйної дiяльностi)";

     2) у пунктi 97.3:

     в абзацi першому слова "або скасування державної реєстрацiї фiзичної особи - пiдприємця" виключити;

     пiсля абзацу першого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "У разi державної реєстрацiї припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи чи реєстрацiї у вiдповiдному уповноваженому органi припинення незалежної професiйної дiяльностi фiзичної особи (якщо така реєстрацiя була умовою ведення незалежної професiйної дiяльностi), погашення грошових зобов'язань та/або податкового боргу здiйснюється за рахунок майна зазначеної особи".

     У зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом третiм;

     друге речення абзацу третього виключити;

     3) пiдпункт 97.4.3 пункту 97.4 пiсля слiв "фiзичної особи - пiдприємця" доповнити словами "або фiзичної особи, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть".

     24. У статтi 99:

     1) назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 99. Порядок виконання грошових зобов'язань та/або погашення податкового боргу фiзичної особи (у тому числi фiзичної особи - пiдприємця, фiзичної особи, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть) у разi її смертi або визнання безвiсно вiдсутньою чи недiєздатною, а також малолiтньої/неповнолiтньої особи";

     2) в абзацi першому пункту 99.1 слова "Грошовi зобов'язання фiзичної особи" замiнити словами "Виконання грошових зобов'язань та/або погашення податкового боргу фiзичної особи (у тому числi фiзичної особи - пiдприємця, фiзичної особи, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть)", а слово "виконуються" - словом "здiйснюється";

     3) у пунктi 99.3:

     в абзацi першому слова "Грошовi зобов'язання фiзичної особи" замiнити словами "Виконання грошових зобов'язань та/або погашення податкового боргу фiзичної особи (у тому числi фiзичної особи - пiдприємця, фiзичної особи, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть)", а слово "виконуються" - словом "здiйснюється";

     абзац другий пiсля слiв "визнання її недiєздатною" доповнити словами "та/або погашає податковий борг";

     4) у пунктi 99.4:

     в абзацi першому слова "Грошовi зобов'язання фiзичної особи" замiнити словами "Виконання грошових зобов'язань та/або погашення податкового боргу фiзичної особи (у тому числi фiзичної особи - пiдприємця, фiзичної особи, яка провадить незалежну професiйну дiяльнiсть)", а слово "виконуються" - словом "здiйснюється";

     абзац другий пiсля слiв "визнання її безвiсно вiдсутньою" доповнити словами "та/або погашає податковий борг";

     5) пункт 99.7 пiсля слiв "виконання грошових зобов'язань" доповнити словами "та/або погашення податкового боргу";

     6) у текстi статтi слово "неповнолiтньої" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "малолiтньої/неповнолiтньої" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     25. У пунктi 119.2 статтi 119:

     1) абзац перший доповнити словами "якщо такi недостовiрнi вiдомостi або помилки призвели до зменшення та/або збiльшення податкових зобов'язань платника податку та/або до змiни платника податку";

     2) доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "Передбаченi цим пунктом штрафи не застосовуються у випадках, коли недостовiрнi вiдомостi або помилки у податковiй звiтностi про суми доходiв, нарахованих (сплачених) на користь платника податкiв, суми утриманого з них податку виникли у зв'язку з виконанням податковим агентом вимог пункту 169.4 статтi 169 цього Кодексу та були виправленi вiдповiдно до вимог статтi 50 цього Кодексу".

     26. В абзацi першому пункту 120.2 статтi 120 слова i цифри "абзацом другим пункту 50.1 статтi 50 цього Кодексу" замiнити словами i цифрами "абзацами третiм - п'ятим пункту 50.1 статтi 50 цього Кодексу".

     27. У пунктi 121.1 статтi 121 слова "первинних документiв облiкових" замiнити словами "первинних документiв, облiкових".

     28. Пункт 127.1 статтi 127 доповнити абзацом восьмим такого змiсту:

     "Передбаченi цим пунктом штрафи не застосовуються, коли ненарахування, неутримання та/або несплата (неперерахування) податку на доходи фiзичних осiб самостiйно виявляється податковим агентом при проведеннi перерахунку цього податку, передбаченого пунктом 169.4 статтi 169 цього Кодексу, та виправляється в наступних податкових перiодах протягом податкового (звiтного) року згiдно з нормами цього Кодексу".

     29. Пiдпункт 135.5.3 пункту 135.5 статтi 135 викласти в такiй редакцiї:

     "135.5.3. суми неустойки (штрафу та/або пенi), фактично отриманi за рiшенням сторiн договору або вiдповiдних державних органiв, суду".

     30. У пiдпунктi 139.1.4 пункту 139.1 статтi 139 слово i цифри "пiдпункту 135.5.6" замiнити словом i цифрами "пiдпункту 135.5.5".

     31. Останнiй абзац пiдпункту 145.1.1 пункту 145.1 статтi 145 викласти в такiй редакцiї:

     "Якщо вiдповiдно до правовстановлюючого документа строк дiї права користування нематерiального активу не встановлено, такий строк корисного використання визначається платником податку самостiйно, але не може становити менше двох та бiльше 10 рокiв безперервної експлуатацiї".

     32. У другому реченнi пункту 152.9 статтi 152 слова "у разi сплати щомiсячних авансових внескiв, у порядку, визначеному пунктом 57.1 статтi 57 цього Кодексу" замiнити словами "для платникiв податкiв, визначених у пунктi 57.1 статтi 57 цього Кодексу".

     33. Пiдпункт 153.4.3 пункту 153.4 статтi 153 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi розмiщення платником податку боргових цiнних паперiв вище/нижче номiнальної вартостi, прибуток/збиток вiд їх розмiщення вiдноситься до складу його доходiв/витрат у податковий перiод, протягом якого вiдбулося погашення/викуп таких цiнних паперiв".

     34. В абзацi четвертому пункту 158.2 статтi 158 слова "облiк прибутку/збитку, отриманого вiд здiйснення зазначених заходiв та реалiзацiї проектiв, у порядку, затвердженому Кабiнетом Мiнiстрiв України" замiнити словами "облiк прибутку, отриманого вiд здiйснення зазначених заходiв та реалiзацiї проектiв, у порядку, передбаченому пунктом 152.11 статтi 152 цього Кодексу".

     35. Пiдпункт 170.11.1 пункту 170.11 статтi 170 доповнити реченням такого змiсту: "У випадку, якщо особа має право постiйного проживання на територiї iноземної країни, вона вважається такою, що не проживає в Українi".

     36. У статтi 179:

     1) в абзацi третьому пункту 179.4 слово "неповнолiтнiми" замiнити словами "малолiтнiми/неповнолiтнiми";

     2) в абзацi другому пункту 179.6 слово "неповнолiтньою" замiнити словами "малолiтньою/неповнолiтньою".

     37. У статтi 183:

     1) у пунктi 183.8 слова "не здiйснює постачання товарiв/послуг або" виключити;

     2) у пунктi 183.9 слова "видати заявнику або вiдправити поштою (з повiдомленням про вручення) свiдоцтво" замiнити словами "внести до реєстру платникiв податку запис", а слова "не пiзнiше наступного робочого дня пiсля" - словом "з";

     3) пункти 183.11 i 183.13 викласти в такiй редакцiї:

     "183.11. За запитом платника податку контролюючий орган надає безоплатно та безумовно протягом двох робочих днiв, що настають за днем отримання такого запиту, витяг з реєстру платникiв податку. Витяг дiє до внесення змiн до реєстру.

     Форма запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платникiв податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     "183.13. З метою постiйного забезпечення органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, юридичних та фiзичних осiб iнформацiєю центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, щоденно оприлюднює на єдиному державному реєстрацiйному веб-порталi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та власному офiцiйному веб-сайтi:

     183.13.1. данi з реєстру платникiв податку iз зазначенням найменування або прiзвища, iменi та по батьковi платника податку, дати податкової реєстрацiї, iндивiдуального податкового номера та термiну дiї реєстрацiї платника податку;

     183.13.2. iнформацiю про осiб, реєстрацiю яких як платникiв податку анульовано, iз зазначенням iндивiдуальних податкових номерiв, дати анулювання, причин та пiдстав для анулювання реєстрацiї.

     За запитом у електроннiй формi платникiв податку, якi подають податковi декларацiї засобами електронного зв'язку в електроннiй формi з дотриманням умови щодо реєстрацiї електронного пiдпису пiдзвiтних осiб у порядку, визначеному законодавством, контролюючi органи надають безоплатно протягом 5 робочих днiв вiд дати надходження такого запиту iнформацiю, що оприлюднюється вiдповiдно до цього пункту.

     Форми запиту про отримання iнформацiї та довiдки iз реєстру та порядок їх формування встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику";

     4) у пунктi 183.14 слова "свiдоцтва про реєстрацiю" виключити;

     5) абзаци другий i третiй пункту 183.15 викласти в такiй редакцiї:

     "У разi змiни даних про платника податку, якi стосуються податкового номера та/або найменування (прiзвища, iменi та по батьковi), та/або мiсцезнаходження (мiсця проживання) платника податку, а також встановлення розбiжностей чи помилок у записах реєстру платникiв податку платник податку подає вiдповiдно до пункту 183.7 цiєї статтi заяву протягом 10 робочих днiв, що настають за днем, коли змiнилися данi про платника податку або виникли iншi пiдстави для перереєстрацiї.

     Перереєстрацiя платника податку здiйснюється з дотриманням правил та у строки, визначенi цiєю статтею для реєстрацiї платникiв податку, шляхом внесення вiдповiдного запису до реєстру платникiв податку";

     6) у пунктi 183.16 слова "данi у свiдоцтвi про реєстрацiю платника податку, зазначене свiдоцтво видається тiльки на такий строк" замiнити словами "данi реєстрацiї платника податку, реєстрацiя платником податку дiє до закiнчення такого строку".

     38. У статтi 184:

     1) пiдпункт "з" пункту 184.1 викласти в такiй редакцiї:

     "з) припинено дiю договору про спiльну дiяльнiсть, договору управлiння майном, угоди про розподiл продукцiї (для платникiв податку, зазначених у пiдпунктах 4, 5 i 8 пункту 180.1 статтi 180 цього Кодексу) або закiнчився строк, на який утворено особу, зареєстровану як платник податку";

     2) у пунктi 184.2:

     в абзацi третьому слова "якщо у свiдоцтвi про реєстрацiю платника податку не було визначено граничний строк дiї" виключити;

     абзац п'ятий викласти в такiй редакцiї:

     "припинення дiї договору про спiльну дiяльнiсть, договору управлiння майном, угоди про розподiл продукцiї або закiнчення строку, на який утворено особу, зареєстровану як платник податку";

     доповнити абзацом такого змiсту:

     "При цьому датою анулювання реєстрацiї платника податку визначається дата, що настала ранiше".

     39. У пунктi 187.11 статтi 187 слова "експортуються чи iмпортуються" замiнити словами "вивозяться за межi митної територiї України чи ввозяться на митну територiю України".

     40. У пунктi 188.1 статтi 188:

     1) в абзацi першому слова "крiм податку на додану вартiсть та акцизного податку" замiнити словами "крiм збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, що справляється з вартостi послуг стiльникового рухомого зв'язку, податку на додану вартiсть та акцизного податку", а слова "а також збору на обов'язкове державне пенсiйне страхування, що справляється з вартостi послуг стiльникового рухомого зв'язку)" виключити;

     2) абзац другий доповнити реченням такого змiсту: "До складу договiрної (контрактної) вартостi не включаються суми неустойки (штрафiв та/або пенi), три проценти рiчних та iнфляцiйнi, що отриманi платником податку внаслiдок невиконання або неналежного виконання договiрних зобов'язань".

     41. У пунктi 198.5 статтi 198:

     1) у пiдпунктi "а" слова "в операцiях, що не є об'єктом оподаткування" замiнити словами "в операцiях, що не є об'єктом оподаткування вiдповiдно до статтi 196 цього Кодексу";

     2) у пiдпунктi "б" слова "в операцiях, звiльнених вiд оподаткування вiдповiдно до" замiнити словами "в операцiях, звiльнених вiд оподаткування вiдповiдно до статтi 197, пiдроздiлу 2 роздiлу XX".

     42. Третє речення пункту 200.6 статтi 200 викласти у такiй редакцiї: "Платник податку зберiгає право на отримання бюджетного вiдшкодування коштами у майбутнiх звiтних (податкових) перiодах".

     43. У статтi 201:

     1) пiдпункт "ї" пункту 201.1 виключити;

     2) абзац одинадцятий пункту 201.10 пiсля першого речення доповнити реченням такого змiсту: "Таке право зберiгається за ним протягом 60 календарних днiв, що настають за граничним термiном подання податкової декларацiї за звiтний (податковий) перiод, у якому не надано податкову накладну або порушено порядок її заповнення та/або порядок реєстрацiї в Єдиному реєстрi".

     44. У статтi 209:

     1) пункти 209.10 i 209.12 викласти в такiй редакцiї:

     "209.10. Сiльськогосподарське пiдприємство реєструється як суб'єкт спецiального режиму оподаткування з дотриманням правил та у строки, що визначенi статтею 183 цього Кодексу для реєстрацiї платникiв податку на додану вартiсть.

     У реєстрi суб'єктiв спецiального режиму оподаткування, крiм вiдомостей, передбачених для реєстрацiї платникiв податку на додану вартiсть на загальних пiдставах, повинен мiститися перелiк видiв дiяльностi такого сiльськогосподарського пiдприємства, на якi поширюється дiя спецiального режиму оподаткування дiяльностi у сферi сiльського та лiсового господарства, а також рибальства, та дата внесення запису про такi види дiяльностi.

     При оприлюдненнi даних з реєстру платникiв податку на додану вартiсть згiдно з пунктом 183.13 статтi 183 цього Кодексу додатково оприлюднюються данi з реєстру суб'єктiв спецiального режиму оподаткування про дату реєстрацiї суб'єктом спецiального режиму оподаткування, перелiк видiв дiяльностi сiльськогосподарського пiдприємства iз зазначенням дати внесення запису про такi види дiяльностi, дату виключення з такого реєстру, а також дату, з якої сiльськогосподарське пiдприємство вважається платником зазначеного податку на загальних пiдставах";

     "209.12. Сiльськогосподарське пiдприємство виключається з реєстру суб'єктiв спецiального режиму оподаткування у разi, коли:

     а) пiдприємство подає заяву про зняття його з реєстрацiї як суб'єкта спецiального режиму оподаткування та/або про його реєстрацiю як платника зазначеного податку на загальних пiдставах;

     б) пiдприємство пiдлягає реєстрацiї як платник податку на загальних пiдставах;

     в) щодо пiдприємства прийняте рiшення про припинення шляхом лiквiдацiї або реорганiзацiї.

     За наявностi пiдстав, визначених у пiдпунктах "а", "б" цього пункту, сiльськогосподарське пiдприємство знiмається з реєстрацiї як суб'єкт спецiального режиму оподаткування з одночасною реєстрацiєю як платник податку на загальних пiдставах.

     За наявностi пiдстав, визначених у пунктi 184.1 статтi 184 цього Кодексу (за винятком пiдстави, визначеної у пiдпунктi "є" пункту 184.1 статтi 184 цього Кодексу), проводиться анулювання реєстрацiї сiльськогосподарського пiдприємства як платника податку на загальних пiдставах та суб'єкта спецiального режиму оподаткування з дотриманням правил та у строки, що визначенi статтею 184 цього Кодексу".

     45. В абзацi третьому пiдпункту 212.1.9 пункту 212.1 статтi 212 слова "вiдчуження акцiй ощадних (депозитних) сертифiкатiв" замiнити словами "вiдчуження акцiй, ощадних (депозитних) сертифiкатiв".

     46. В абзацi другому пункту 250.5 статтi 250 цифри "240.6.1" замiнити цифрами "240.21.1".

     47. У статтi 293:

     1) у пiдпунктi 2 пункту 293.4 слова "свiдоцтвi платника єдиного податку" замiнити словами "у реєстрi платникiв єдиного податку";

     2) пiдпункт "в" пiдпункту 4 пункту 293.8 пiсля слiв "переходу на спрощену систему оподаткування" доповнити словами "або змiни групи платникiв єдиного податку".

     48. У статтi 294:

     1) у пунктi 294.3 слова "таким особам виписано свiдоцтво платника єдиного податку" замiнити словами "особу зареєстровано платником єдиного податку";

     2) в абзацi першому пункту 294.4 слова "виписано свiдоцтво платника єдиного податку" замiнити словами "особу зареєстровано платником єдиного податку".

     49. У пiдпунктi 296.5.5 пункту 296.5 статтi 296 слова "свiдоцтвi платникiв єдиного податку" замiнити словами "у реєстрi платникiв єдиного податку".

     50. У статтi 298:

     1) у пунктi 298.1:

     у пiдпунктi 298.1.2:

     в абзацi першому слова "виписано свiдоцтво платника єдиного податку" замiнити словами "вiдбулася державна реєстрацiя";

     друге речення пiдпункту 298.1.5 викласти в такiй редакцiї: "При цьому у платника єдиного податку третьої - шостої груп, який є платником податку на додану вартiсть, анулюється реєстрацiя платника податку на додану вартiсть у порядку, встановленому цим Кодексом, у разi обрання ним першої або другої групи чи ставки єдиного податку, встановленої для третьої - шостої груп, яка включає податок на додану вартiсть до складу єдиного податку";

     2) у пунктi 298.2:

     у пiдпунктi 298.2.2 слова "(за умови вiдсутностi непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу з єдиного податку та/або iнших податкiв i зборiв, якi платники єдиного податку сплачують вiдповiдно до цiєї глави)" виключити;

     у пiдпунктi 298.2.3:

     у пiдпунктi 7 слова "не зазначених у свiдоцтвi платника єдиного податку - фiзичної особи - пiдприємця" замiнити словами "не зазначених у реєстрi платникiв єдиного податку";

     пiдпункт 8 викласти в такiй редакцiї:

     "8) у разi наявностi податкового боргу на кожне перше число мiсяця протягом двох послiдовних кварталiв - в останнiй день другого iз двох послiдовних кварталiв";

     3) у пiдпунктi 1 пункту 298.3 слова "(iдентифiкацiйний номер)" виключити.

     51. Статтю 299 викласти у такiй редакцiї:

     "Стаття 299. Порядок реєстрацiї та анулювання реєстрацiї платникiв єдиного податку

     299.1. Реєстрацiя суб'єкта господарювання як платника єдиного податку здiйснюється шляхом внесення вiдповiдних записiв до реєстру платникiв єдиного податку.

     299.2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, веде реєстр платникiв єдиного податку, в якому мiститься iнформацiя про осiб, зареєстрованих платниками єдиного податку.

     299.3. У разi вiдсутностi визначених цим Кодексом пiдстав для вiдмови у реєстрацiї суб'єкта господарювання як платника єдиного податку контролюючий орган зобов'язаний протягом двох робочих днiв вiд дати надходження заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування зареєструвати таку особу платником єдиного податку.

     299.4. У випадках, передбачених пiдпунктом 298.1.2 пункту 298.1 статтi 298 цього Кодексу, контролюючий орган, у разi вiдсутностi визначених цим Кодексом пiдстав для вiдмови, здiйснює реєстрацiю суб'єкта господарювання як платника єдиного податку з дати, визначеної вiдповiдно до зазначеного пiдпункту, протягом двох робочих днiв з дати отримання контролюючим органом заяви щодо обрання спрощеної системи оподаткування або отримання цим органом вiд державного реєстратора електронної копiї заяви, виготовленої шляхом сканування, одночасно з вiдомостями з реєстрацiйної картки на проведення державної реєстрацiї юридичної особи або фiзичної особи - пiдприємця, якщо така заява додана до реєстрацiйної картки.

     299.5. У разi вiдмови у реєстрацiї платника єдиного податку контролюючий орган зобов'язаний надати протягом двох робочих днiв з дня подання суб'єктом господарювання вiдповiдної заяви письмову вмотивовану вiдмову, яка може бути оскаржена суб'єктом господарювання у встановленому порядку.

     299.6. Пiдставами для прийняття контролюючим органом рiшення про вiдмову у реєстрацiї суб'єкта господарювання як платника єдиного податку є виключно:

     1) невiдповiднiсть такого суб'єкта вимогам, встановленим статтею 291 цього Кодексу;

     2) наявнiсть у суб'єкта господарювання, який утворюється у результатi реорганiзацiї (крiм перетворення) будь-якого платника податку, непогашених податкових зобов'язань чи податкового боргу, що виникли до такої реорганiзацiї;

     3) недотримання таким суб'єктом вимог, встановлених пiдпунктом 298.1.4 пункту 298.1 статтi 298 цього Кодексу.

     299.7. До реєстру платникiв єдиного податку вносяться такi вiдомостi про платника єдиного податку:

     1) найменування суб'єкта господарювання, код згiдно з ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - пiдприємця, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв або серiя та номер паспорта (для фiзичних осiб, якi через свої релiгiйнi переконання в установленому порядку вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв i мають вiдповiдну вiдмiтку у паспортi);

     2) податкова адреса суб'єкта господарювання;

     3) мiсце провадження господарської дiяльностi;

     4) обранi фiзичною особою - пiдприємцем першої та другої груп види господарської дiяльностi;

     5) ставка єдиного податку та група платника податку;

     6) дата (перiод) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

     7) дата реєстрацiї;

     8) види господарської дiяльностi першої та другої груп;

     9) дата анулювання реєстрацiї.

     299.8. У разi змiни вiдомостей, передбачених пiдпунктами 1 - 5 пункту 299.7 цiєї статтi, вносяться змiни до реєстру платникiв єдиного податку в день подання платником вiдповiдної заяви.

     299.9. За бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з реєстру платникiв єдиного податку. Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня з дня надходження запиту. Витяг дiє до внесення змiн до реєстру.

     Форма запиту про отримання витягу та витягу з реєстру платникiв єдиного податку затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику.

     299.10. Реєстрацiя платником єдиного податку є безстроковою та може бути анульована шляхом виключення з реєстру платникiв єдиного податку за рiшенням контролюючого органу у разi:

     1) подання платником податку заяви щодо вiдмови вiд застосування спрощеної системи оподаткування у зв'язку з переходом на сплату iнших податкiв i зборiв, визначених цим Кодексом, - в останнiй день календарного кварталу, в якому подано таку заяву;

     2) припинення юридичної особи (крiм перетворення) або припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичною особою - пiдприємцем вiдповiдно до закону - в день отримання вiдповiдним контролюючим органом вiд державного реєстратора повiдомлення про проведення державної реєстрацiї такого припинення;

     3) у випадках, визначених пiдпунктом 298.2.3 пункту 298.2 статтi 298 цього Кодексу.

     299.11. У разi виявлення вiдповiдним контролюючим органом пiд час проведення перевiрок порушень платником єдиного податку вимог, встановлених цiєю главою, анулювання реєстрацiї платника єдиного податку проводиться за рiшенням такого органу, прийнятим на пiдставi акта перевiрки, з першого числа мiсяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб'єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування пiсля закiнчення чотирьох послiдовних кварталiв з моменту прийняття рiшення контролюючим органом.

     299.12. Погашення податкового боргу пiсля анулювання реєстрацiї платника єдиного податку здiйснюється у порядку, встановленому главою 9 роздiлу II цього Кодексу.

     299.13. З метою постiйного забезпечення органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, юридичних та фiзичних осiб iнформацiєю центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, щоденно оприлюднює для безоплатного та вiльного доступу на єдиному державному реєстрацiйному веб-порталi юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв та власному офiцiйному веб-сайтi такi данi з реєстру платникiв єдиного податку:

     податковий номер (для юридичної особи);

     найменування для юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi для фiзичної особи;

     дату (перiод) обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

     ставку єдиного податку;

     групу платника податку;

     види господарської дiяльностi першої та другої груп;

     дату виключення з реєстру платникiв єдиного податку".

     52. В абзацi четвертому пункту 349.1 статтi 349 слова "головнi вiддiли" замiнити словами "управлiння, головнi вiддiли".

     53. У роздiлi XX "Перехiднi положення":

     1) пiдроздiл 2 доповнити пунктом 251 такого змiсту:

     "251. Вiдновити з 1 грудня 2013 року до 1 сiчня 2015 року дiю пункту 25 цього пiдроздiлу";

     2) у пiдроздiлi 4:

     пункт 4 виключити;

     абзац другий пункту 31 викласти в такiй редакцiї:

     "При визначеннi прибуткiв/збиткiв у порядку, визначеному пунктами 153.8 i 153.9 статтi 153 цього Кодексу, витрати, понесенi (нарахованi) платниками податкiв при придбаннi цiнних паперiв, деривативiв, корпоративних прав, випущених в iншiй, нiж цiннi папери, формi до 1 сiчня 2013 року, враховуються при їх подальшому вiдчуженнi в повному обсязi на пiдставi первинних документiв, що пiдтверджують здiйснення витрат";

     3) пiдроздiл 5 доповнити пунктом 41 такого змiсту:

     "41. Вiдновити з 1 грудня 2013 року до 1 сiчня 2015 року дiю пункту 4 цього пiдроздiлу";

     4) у пiдроздiлi 10:

     у пунктi 14:

     цифри "2014" замiнити цифрами "2016";

     доповнити пунктом 22 такого змiсту:

     "22. Єдиний державний реєстрацiйний веб-портал юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв створюється вiдповiдно до закону. До створення цього веб-порталу iнформацiя з реєстрiв про взяття суб'єктiв господарювання на облiк як платникiв податкiв i зборiв, їх реєстрацiю як платникiв податку на додану вартiсть (у тому числi як суб'єктiв спецiального режиму оподаткування) та єдиного податку оприлюднюються на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, згiдно з вимогами, встановленими цим Кодексом".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з 1 сiчня 2014 року, крiм пункту 5 (щодо змiн до статтi 39), пiдпунктiв 1 та 3 пункту 53 (щодо змiн до роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України) роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Пункт 5 роздiлу I Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо реєстрацiї осiб як платникiв податкiв" вiд 5 вересня 2013 року N 443-VII виключити.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
24 жовтня 2013 року
N 657-VII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.