КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 25 грудня 2013 р. N 954


Деякi питання реалiзацiї пiдпункту 11 пункту 4 роздiлу ХХI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України та абзацу другого пункту 28 пiдроздiлу 2 роздiлу ХХ "Перехiднi положення" Податкового кодексу України

     Вiдповiдно до пiдпункту 11 пункту 4 роздiлу ХХI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України та абзацу другого пункту 28 пiдроздiлу 2 роздiлу ХХ "Перехiднi положення" Податкового кодексу України Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити такi, що додаються:

     перелiк товарiв (крiм пiдакцизних товарiв i товарiв груп 1-24 згiдно з УКТЗЕД), операцiї iз ввезення яких на митну територiю України у митному режимi iмпорту звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть та ввiзним митом, якщо такi товари не виробляються в Українi та ввозяться на митну територiю України на перiод реалiзацiї проектiв (програм) за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, яка надається вiдповiдно до iнiцiативи країн Великої вiсiмки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матерiалiв масового знищення";

     Порядок ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту товарiв (крiм пiдакцизних товарiв i товарiв груп 1-24 згiдно з УКТЗЕД), операцiї iз ввезення яких на митну територiю України у митному режимi iмпорту звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть та ввiзним митом, якщо такi товари не виробляються в Українi та ввозяться на митну територiю України на перiод реалiзацiї проектiв (програм) за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, яка надається вiдповiдно до iнiцiативи країн Великої вiсiмки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матерiалiв масового знищення".

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд.70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 грудня 2013 р. N 954

ПЕРЕЛIК
товарiв (крiм пiдакцизних товарiв i товарiв груп 1-24 згiдно з УКТЗЕД), операцiї iз ввезення яких на митну територiю України у митному режимi iмпорту звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть та ввiзним митом, якщо такi товари не виробляються в Українi та ввозяться на митну територiю України на перiод реалiзацiї проектiв (програм) за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, яка надається вiдповiдно до iнiцiативи країн Великої вiсiмки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матерiалiв масового знищення"

Код згiдно з УКТЗЕД Найменування товару
3926 90 92 90 Вироби iз пластмас та вироби з iнших матерiалiв товарних позицiй 3901-3914, виготовленi з листового матерiалу, призначенi для iншого використання
7014 00 00 00 Склянi вироби для сигналiзацiї та оптичнi елементи iз скла (крiм перелiчених у товарнiй позицiї 7015), оптично необробленi
7308 30 00 00 Дверi, вiкна та їх рами i пороги для дверей
7309 00 10 00 Резервуари, цистерни, баки та аналогiчнi ємностi з чорних металiв для газiв (за винятком стиснених або скраплених газiв)
7309 00 30 00 Резервуари, цистерни, баки та аналогiчнi ємностi з чорних металiв з облицюванням або теплоiзоляцiйним покриттям
7309 00 90 00 Резервуари, цистерни, баки та аналогiчнi ємностi з чорних металiв для твердих речовин
7806 00 10 00 Контейнери, оснащенi захисним свинцевим екраном вiд радiацiї, для транспортування та зберiгання радiоактивних речовин
7806 00 80 00 Вироби iз свинцю
8425 11 00 00 Талi та пiдiймачi з електричним двигуном
8425 19 20 00 Талi та пiдiймачi ланцюговi, ручнi
8425 19 80 00 Талi та пiдiймачi
8425 31 00 00 Лебiдки, кабестани з електричним двигуном
8425 39 90 00 Лебiдки, кабестани
8425 42 00 00 Домкрати та пiдiймачi гiдравлiчнi
8425 49 00 00 Домкрати та пiдiймачi
8426 11 00 00 Крани мостовi на стацiонарних опорах
8426 12 00 00 Ферми пiдiймальнi пересувнi на колiсному ходу та портальнi навантажувачi
8426 19 00 00 Крани мостовi, козловi, портальнi, ферми пiдiймальнi пересувнi та портальнi навантажувачi
8426 20 00 00 Крани баштовi
8426 30 00 00 Крани портальнi або на опорi стрiловi
8426 41 00 00 Машини та механiзми на колiсному ходу
8426 49 00 00 Машини та механiзми самохiднi
8426 91 10 00 Крани гiдравлiчнi для навантажування та розвантажування транспортних засобiв
8426 91 90 00 Механiчне обладнання
8428 90 30 00 Обладнання прокатних станiв; рольганги для подавання та вилучення продукцiї; перекидачi та манiпулятори для зливкiв, пруткiв, слябiв тощо
8428 90 91 00 Навантажувальнi механiчнi пристосування для сипких матерiалiв
8428 90 95 00 Машини та пристрої для пiдiймання, перемiщення, навантажування або розвантажування
8431 10 00 00 Частини машин або механiзмiв товарної позицiї 8425
8431 31 00 00 Частини лiфтiв, скiпових пiдiймачiв або ескалаторiв
8431 39 10 00 Частини обладнання прокатних станiв товарної пiдкатегорiї 8428 90 30 00
8431 39 70 00 Частини машин або обладнання товарної позицiї 8428
8431 49 20 00 Частини машин або механiзмiв товарних позицiй 8426, 8429 або 8430 з чавуну або сталi
8431 49 80 00 Частини машин або механiзмiв товарних позицiй 8426, 8429 або 8430
8609 00 10 00 Контейнери з протирадiацiйним свинцевим захистом для транспортування радiоактивних речовин (Євроатом)
8704 21 10 00 Моторнi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизельнi або напiвдизельнi двигуни, що працюють на дизельному пальному) для перевезення вантажiв з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 тонн, призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин
8704 22 10 00 Моторнi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизельнi або напiвдизельнi двигуни, що працюють на дизельному пальному) для перевезення вантажiв з повною масою транспортного засобу понад 5 тонн, але не бiльш як 20 тонн, призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин
8704 23 10 00 Моторнi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння iз запалюванням вiд стиснення (дизельнi або напiвдизельнi двигуни, що працюють на дизельному пальному) для перевезення вантажiв з повною масою транспортного засобу понад 20 тонн, призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин
8704 31 10 00 Моторнi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням для перевезення вантажiв з повною масою транспортного засобу не бiльш як 5 тонн, призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин
8704 32 10 00 Моторнi транспортнi засоби з двигуном внутрiшнього згоряння з iскровим запалюванням для перевезення вантажiв з повною масою транспортного засобу понад 5 тонн, призначенi спецiально для транспортування високорадiоактивних речовин
8705 90 90 90 Автомобiлi спецiального призначення
9030 10 00 00 Прилади та апарати для виявлення або вимiрювання iонiзуючого випромiнювання
9030 89 30 00 Прилади та апаратура електроннi для вимiрювання або контролю за електричними величинами; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання
9030 89 90 00 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за електричними величинами; прилади та апаратура для виявлення або вимiрювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенiвського, космiчного та iншого iонiзуючого випромiнювання
9031 80 34 00 Прилади, пристрої та машини електроннi для вимiрювання або контролю за геометричними параметрами
9031 80 38 00 Електроннi контрольнi або вимiрювальнi прилади, пристрої та машини
9406 00 11 00 Конструкцiї будiвельнi збiрнi. Мобiльнi будинки
9406 00 20 00 Конструкцiї будiвельнi збiрнi з дерева
9406 00 38 00 Конструкцiї будiвельнi збiрнi з чорних металiв
9406 00 80 00 Конструкцiї будiвельнi збiрнi з iнших матерiалiв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 грудня 2013 р. N 954

ПОРЯДОК
ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту товарiв (крiм пiдакцизних товарiв i товарiв груп 1-24 згiдно з УКТЗЕД), операцiї iз ввезення яких на митну територiю України у митному режимi iмпорту звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть та ввiзним митом, якщо такi товари не виробляються в Українi та ввозяться на митну територiю України на перiод реалiзацiї проектiв (програм) за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, яка надається вiдповiдно до iнiцiативи країн Великої вiсiмки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матерiалiв масового знищення"

     1. Цей Порядок визначає механiзм ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту товарiв (крiм пiдакцизних товарiв i товарiв груп 1 - 24 згiдно з УКТЗЕД), операцiї iз ввезення яких на митну територiю України у митному режимi iмпорту звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть та ввiзним митом, якщо такi товари не виробляються в Українi та ввозяться на митну територiю України на перiод реалiзацiї проектiв (програм) за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, яка надається вiдповiдно до iнiцiативи країн Великої вiсiмки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матерiалiв масового знищення" (далi - iнiцiатива країн Великої вiсiмки).

     2. Термiни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

     1) бенефiцiар - ДАЗВ;

     2) реципiєнт - зазначений у реєстрацiйнiй картцi проекту (програми) резидент (юридична особа), який безпосередньо отримує товари вiдповiдно до зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     3) товари - будь-якi рухомi речi, що оплачуються за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, яка надається вiдповiдно до iнiцiативи країн Великої вiсiмки.

     3. Ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту товарiв здiйснюється в порядку та на умовах, установлених Митним кодексом України, iншими законодавчими актами, а також вiдповiдно до зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

     4. Ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту товарiв здiйснюється реципiєнтом, який має право вiдповiдно до законодавства проводити операцiї iз ввезення на митну територiю України товарiв (далi - пiдприємство).

     5. Пiдприємство, яке планує ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту товарiв, подає супровiдним листом бенефiцiару не пiзнiше нiж протягом десяти робочих днiв до дня ввезення на паперовому та електронному носiї:

     заяву про видачу довiдки-пiдтвердження того, що на митну територiю України у митному режимi iмпорту планується ввезення товарiв, оплата яких здiйснюється за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, яка надається вiдповiдно до iнiцiативи країн Великої вiсiмки (далi - заява), за формою згiдно з додатком 1;

     засвiдчену в установленому порядку копiю зовнiшньоекономiчного договору (контракту), вiдповiдно до якого планується ввезення товарiв;

     лист-зобов'язання щодо використання товарiв виключно для виконання iнiцiативи країн Великої вiсiмки;

     iнформацiю вiдповiдного мiнiстерства чи iншого центрального органу виконавчої влади про те, що товари не виробляються в Українi.

     6. Бенефiцiар протягом п'яти робочих днiв з дати отримання документiв, зазначених у пунктi 4 цього Порядку, видає пiдприємству довiдку-пiдтвердження того, що на митну територiю України у митному режимi iмпорту планується ввезення товарiв, оплата яких здiйснюється за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, яка надається вiдповiдно до iнiцiативи країн Великої вiсiмки (далi - довiдка), за формою згiдно з додатком 2 або надсилає обґрунтовану вiдмову у письмовiй формi. Одночасно бенефiцiар письмово iнформує Мiнекономрозвитку про видачу реципiєнтовi такої довiдки.

     7. Довiдка оформлюється у трьох примiрниках, пiдписується уповноваженою особою бенефiцiара та скрiплюється гербовою печаткою. Два примiрники довiдки видаються пiдприємству, один з яких подається митницi пiд час митного оформлення товарiв, другий - залишається на пiдприємствi. Третiй примiрник довiдки залишається у бенефiцiара.

     Бенефiцiар веде журнал видачi довiдок.

     8. Пiдставою для вiдмови у видачi довiдки є:

     невiдповiднiсть поданих документiв вимогам пункту 5 цього Порядку;

     наявнiсть виробництва товарiв в Українi;

     неузгодженiсть мiж собою та/або з iнформацiєю, зазначеною в додатках 1 i 2, положень зовнiшньоекономiчного договору (контракту) та додаткiв i специфiкацiй до нього щодо номера i дати таких документiв, найменування товару, його маркування, кiлькiсних i вартiсних показникiв;

     невiдповiднiсть поданих документiв перелiку товарiв (крiм пiдакцизних товарiв i товарiв груп 1 - 24 згiдно з УКТЗЕД), операцiї iз ввезення яких на митну територiю України у митному режимi iмпорту тимчасово звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть та ввiзним митом, якщо такi товари не виробляються в Українi та їх оплата здiйснюється за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, яка надається вiдповiдно до iнiцiативи країн Великої вiсiмки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матерiалiв масового знищення".

     9. Пiсля усунення причин, що стали пiдставою для прийняття рiшення про вiдмову у видачi довiдки, пiдприємство може повторно подати бенефiцiару лист-звернення про видачу довiдки.

     10. У разi змiни даних, зазначених у довiдцi, пiдприємство звертається до бенефiцiара для видачi нової довiдки, при цьому ранiше видана довiдка пiдлягає анулюванню, про що бенефiцiар невiдкладно iнформує митницю.

     У заявi мiститься iнформацiя про те, що пiдприємство звертається у зв'язку iз змiною даних, а також зазначається номер i дата видачi довiдки, яка пiдлягає анулюванню.

     11. Митницi на пiдставi довiдки здiйснюють митний контроль з урахуванням кiлькостi i вартостi товарiв, а також їх митне оформлення без сплати мита та податку на додану вартiсть.

     12. Державна реєстрацiя та монiторинг проектiв (програм), якi впроваджуються вiдповiдно до iнiцiативи країн Великої вiсiмки, здiйснюються вiдповiдно до Порядку залучення, використання та монiторингу мiжнародної технiчної допомоги, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 лютого 2002 р. N 153 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 8, ст. 340).

 

Додаток 1
до Порядку
Державному агентству з управлiння зоною вiдчуження
 
(найменування, мiсцезнаходження та
 
код згiдно з ЄДРПОУ пiдприємства,
 
що планує ввезення на митну територiю
 
України у митному режимi iмпорту товарiв)

ЗАЯВА

     Просимо видати довiдку-пiдтвердження того, що на митну територiю України у митному режимi iмпорту планується ввезення товарiв, оплата яких здiйснюється за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, яка надається вiдповiдно до iнiцiативи країн Великої вiсiмки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матерiалiв масового знищення", для звiльнення на перiод реалiзацiї проектiв (програм) за рахунок мiжнародної технiчної допомоги вiд обкладення податком на додану вартiсть та ввiзним митом згiдно з пiдпунктом 11 пункту 4 роздiлу ХХI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України i абзацом другим пункту 28 пiдроздiлу 2 роздiлу ХХ "Перехiднi положення" Податкового кодексу України.

     Повiдомляємо, що на митну територiю України у митному режимi iмпорту планується ввезення товарiв, оплата яких здiйснюється за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, яка надається вiдповiдно до iнiцiативи країн Великої вiсiмки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матерiалiв масового знищення"

По-
ряд-
ковий номер
Найменування пiдприєм-
ства - отримувача
товару
Код
згiдно з ЄДРПОУ пiдпри-
ємства - отри-
мувача товару
Iндивiду-
альний податковий номер платника податку на додану вартiсть (за наявностi)
Номер та дата зовнiшньо-
економiч-
ного договору (контракту)
Наймену-
вання товару
Код товару згiдно з УКТЗЕД Кiлькiсть товару Вартiсть товару, гривень
Усього на суму   гривень.
(словами)
     
(найменування посади керiвника пiдприємства) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

МП

____ _____________ 20___ р.

 

Додаток 2
до Порядку

ДОВIДКА-ПIДТВЕРДЖЕННЯ

ДАЗВ пiдтверджує, що  
(найменування пiдприємства,
 
його мiсцезнаходження, код згiдно з ЄДРПОУ)

на митну територiю України у митному режимi iмпорту планується ввезення товарiв, оплата яких здiйснюється за рахунок мiжнародної технiчної допомоги, яка надається вiдповiдно до iнiцiативи країн Великої вiсiмки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матерiалiв масового знищення"

По-
ряд-
ковий номер
Наймену-вання пiдприєм-
ства - отримувача
товару
Код
згiдно з ЄДРПОУ пiдпри-
ємства - отриму-
вача товару
Iндивiду-
альний податко-
вий номер платника податку на додану вартiсть (за наявностi)
Номер та дата зовнiшньо-
економiч-
ного договору (контракту)
Наймену-
вання товару
Код товару згiдно з УКТЗЕД Кiль-
кiсть товару
Вар-
тiсть товару, гривень
Усього на суму   гривень.
(словами)

Вiдповiдно до пiдпункту 11 пункту 4 роздiлу ХХI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України зазначенi товари на перiод реалiзацiї iнiцiативи країн Великої вiсiмки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матерiалiв масового знищення" звiльняються вiд обкладення ввiзним митом та згiдно з абзацом другим пункту 28 пiдроздiлу 2 роздiлу ХХ "Перехiднi положення" Податкового кодексу України операцiї з їх ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту - вiд обкладення податком на додану вартiсть.

     
(найменування посади уповноваженої особи ДАЗВ) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

МП

____ _____________ 20___ р.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.