МIНIСТЕРСТВО ДОХОДIВ I ЗБОРIВ УКРАЇНИ

вiд 11.02.2014 N 3466/7/99-99-24-01-10-17

 

Митницi Мiндоходiв


Про митне оформленнi гранул, брикетiв (пелет) з деревини при вивезеннi

     На адресу Мiндоходiв України надiйшов лист Держпiдприємництва України щодо проблемних питань, якi виникають у суб'єктiв господарювання при експортi, гранул, брикетiв (пелет) з деревини, зокрема, пов'язаних iз витребуванням органами доходiв i зборiв документiв, надання яких при митному оформленнi не передбачено законами України.

     У зв'язку з цим повiдомляємо про таке.

     Вiдповiдно до статтi 197 Митного кодексу України пропуск та митне оформлення товарiв, на якi законом встановлено обмеження щодо їх перемiщення через митний кордон України здiйснюються на пiдставi документiв якi пiдтверджують дотримання зазначених обмежень, виданих державними органами, уповноваженими на здiйснення вiдповiдних контрольних функцiй, iншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, якщо подання таких документiв органам доходiв i зборiв передбачено законами України.

     Перелiки товарiв, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України та документiв, якi пiдтверджують дотримання встановлених обмежень затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 436.

     До зазначених перелiкiв не включено висновок щодо того, чи пiдпадають вiдходи Зеленого перелiку вiдходiв, якi є об'єктом експорту або iмпорту, пiд дiю пунктiв 6-33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 року N 1120 та повiдомлення про транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв.

     Таким чином, зазначенi документи при митному контролi та митному оформленнi товарiв органам доходiв i зборiв не подаються, а вiдомостi про цi документи у митнiй декларацiї не зазначаються.

     Примiтка:
     При цьому слiд мати на увазi, що вiдповiдно до пiдпункту 4 пункту 4 Порядку здiйснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 року N 1030, для здiйснення екологiчного контролю товарiв у формi попереднього документального контролю перевiзник або експедитор чи уповноважена особа надає посадовiй особi органiв доходiв i зборi вiдомостi, зокрема, реквiзити висновку Мiнприроди про те, що вiдходи, якi включенi до Зеленого перелiку вiдходiв, не пiдпадають пiд дiю пунктiв 6-33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/видаленням, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 2000 року N 1120. Вiдомостi про цей документ вiдображаються у попереднiй митнiй декларацiї за кодом документа 6013.

     Одночасно зауважуємо, що вiдповiдно до Перелiку товарiв, що пiдлягають державному контролю (у тому числi у формi попереднього документального контролю) у разi перемiщення їх через митний кордон України, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 2011 року N 1031, опис товару у товарнiй позицiї 4401, згiдно з УКТЕД, мiстить виключення, вiдповiдно до яких деревина у виглядi гранул, брикетiв не пiдлягає екологiчному контролю при вивезеннi за межi митної територiї України.

     Довiдково:
     Згiдно з УКТ ЗЕД деревнi вiдходи та скрап, агломерованi у виглядi полiн, брикетiв, гранул класифiкуються за кодами 4401 31 00 00 та 4401 39 90 00

     Зважаючи на викладене вище, прошу забезпечити виконання положень Митного кодексу України, постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 436 та вiд 5 жовтня 2011 року N 1031 при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення гранул, брикетiв, полiн з вiдходiв деревини, що вивозяться з митної територiї України.

Заступник Мiнiстра А.П. Iгнатов
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.