МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї

     Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула поданий Мiнекономрозвитку України звiт про результати проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування та за результатами розгляду встановила:

     у перiод перегляду (IV квартал 2012 року - III квартал 2013 року) iмпорт стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї був вiдсутнiй;

     рiвень антидемпiнгових заходiв був достатнiм для того, щоб iмпорт стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї не заподiював шкоду нацiональному товаровиробниковi внаслiдок демпiнгового iмпорту;

     становище експортерiв та економiчнi умови є такими, за яких не виключається ймовiрнiсть виникнення нових видiв демпiнгу, що заподiюватиме шкоду нацiональному товаровиробниковi;

     припинення застосування антидемпiнгових заходiв ймовiрно спричинить продовження дiї демпiнгу та заподiяння шкоди;

     нацiональнi iнтереси потребують продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї.

     Зважаючи на вищезазначене та керуючись положеннями Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" Комiсiя прийняла рiшення вiд 25.11.2014 N АД-325/2014/4421-06 "Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї", згiдно з яким:

     завершила перегляд антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування, що був порушений рiшенням Комiсiї вiд 25.11.2013 N АД-303/2013/4423-06;

     продовжила на п'ять рокiв дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих згiдно з рiшенням Комiсiї вiд 05.07.2002 N АД-43/2002/52-63, iз змiнами, та продовжених рiшенням Комiсiї вiд 26.11.2008 N АД-193/2008/4403-45.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.