ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо стабiлiзацiї платiжного балансу

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Внести до Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552) такi змiни:

     1) у частинi третiй статтi 48 слова "компенсацiйне або спецiальне" замiнити словами "компенсацiйне, спецiальне або додатковий iмпортний збiр";

     2) частину першу статтi 270 доповнити словами "окремим законом щодо встановлення додаткового iмпортного збору";

     3) пункт 4 частини другої статтi 271 доповнити словами "додатковий iмпортний збiр";

     4) у статтi 275:

     частину першу доповнити пунктом 4 такого змiсту:

     "4) додатковий iмпортний збiр";

     частину другу виключити;

     абзац перший частини третьої доповнити словами "вiдповiдно до Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну";

     доповнити частиною шостою такого змiсту:

     "6. Додатковий iмпортний збiр встановлюється законом вiдповiдно до статтi XII Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 року (далi ГАТТ-1994) та Домовленостi про положення ГАТТ-1994 щодо платiжного балансу у разi значного погiршення стану платiжного балансу або iстотного скорочення золотовалютних резервiв, або досягнення ними мiнiмального розмiру з метою забезпечення рiвноваги платiжного балансу та збiльшення розмiру золотовалютних резервiв";

     5) у статтi 282:

     в абзацi другому пункту 19 частини першої слово "ввiзне" виключити;

     пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "2. Звiльняються вiд оподаткування особливими видами мита товари, зазначенi у пунктах 6, 10, 19 частини першої статтi 282, частинах першiй та четвертiй статтi 287 цього Кодексу".

     У зв'язку з цим частини другу i третю вважати вiдповiдно частинами третьою i четвертою;

     6) пункт 1 частини першої статтi 283 пiсля слiв "ввiзним митом" доповнити словами "додатковим iмпортним збором";

     7) у частинi першiй статтi 288 слова "Спецiальне мито, антидемпiнгове мито та компенсацiйне мито" замiнити словами "Особливi види мита";

     8) у пiдпунктi 4 пункту 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" слова та цифри "до 1 сiчня 2015 року" замiнити словами та цифрами "до 1 сiчня 2018 року".

     2. Цей Закон набирає чинностi з моменту опублiкування рiшення Кабiнету Мiнiстрiв України щодо завершення консультацiй з мiжнародними фiнансовими органiзацiями.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 грудня 2014 року
N 74-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.