ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про побiчнi продукти тваринного походження, не призначенi для споживання людиною

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
Законами України
вiд 20 вересня 2016 року N 1531-VIII,
вiд 16 грудня 2020 року N 1089-IX

     Цей Закон визначає органiзацiйнi та правовi засади дiяльностi фiзичних та юридичних осiб, пов'язаної з утворенням, збиранням, перевезенням, зберiганням, обробленням, переробкою, утилiзацiєю, видаленням побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених або визнаних непридатними для споживання людиною, продуктiв оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання людиною.

Роздiл I
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 1. Визначення термiнiв

     1. У цьому Законi термiни вживаються в такому значеннi:

     1) видалення побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання людиною, - здiйснення операцiй (спалення, захоронення або iншi методи, дозволенi законодавством), що не призводять до утилiзацiї побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання людиною;

     2) гнiй - будь-якi екскременти та/або сеча сiльськогосподарських тварин, крiм риби, з пiдстилкою або без неї;

(пункт 2 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2016р. N 1531-VIII)

     3) зберiгання побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання людиною, - тимчасове перебування побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання людиною, з метою їх подальшого оброблення, переробки, утилiзацiї чи видалення на спецiально облаштованих майданчиках, у бункерах, контейнерах, холодильних установках, конструкцiя яких запобiгає потраплянню побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання людиною, у ґрунт та воднi об'єкти;

     4) збирання побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання людиною, - дiяльнiсть, пов'язана з прийманням, вилученням, перевезенням, зберiганням побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання людиною, з метою їх подальшого оброблення, переробки, утилiзацiї чи видалення;

     5) знезараження побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання людиною, - заходи, спрямованi на знищення патогенних та умовно патогенних збудникiв у примiщеннях, обладнаннi, iнструментах, матерiалах, речовинах та побiчних продуктах тваринного походження, не призначених для споживання людиною;

     6) знешкодження побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання людиною, - механiчне, фiзико-хiмiчне чи бiологiчне оброблення небезпечних побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання людиною, з метою зниження ризику поширення iнфекцiйних хвороб;

     7) критичнi контрольнi точки - етапи чи операцiї у процесi оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання людиною, пiд час яких можна вiдслiдкувати та усунути ризики виробництва неякiсних чи небезпечних продуктiв тваринного походження, або продуктiв оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання людиною;

     8) маркування побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання людиною, - слова, описи, знаки, найменування торгової марки, зображення чи символи, що стосуються побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання людиною, чи продуктiв оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання людиною, чи пов'язаних з ними послуг i розмiщенi на будь-якiй упаковцi, етикетцi (стiкерi), споживчiй тарi, контретикетцi, кольєретцi, ярлику, пробцi, листку-вкладишi, документi, повiдомленнi, iнших елементах упаковки, що супроводжують чи належать до таких продуктiв;

     9) обiг побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання людиною, - види дiяльностi, пов'язаної з поводженням з побiчними продуктами тваринного походження, не призначеними для споживання людиною, їх реалiзацiєю або будь-якою iншою формою передачi на платнiй чи безоплатнiй основi вiдповiдно до цього Закону;

     10) оброблення, переробка побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання людиною, - здiйснення будь-яких технологiчних операцiй, пов'язаних iз змiною фiзичних чи бiологiчних властивостей побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання людиною, у тому числi шляхом стерилiзацiї пiд тиском;

     11) оператор ринку - суб'єкт господарювання, що вчиняє будь-якi дiї з побiчними продуктами тваринного походження, не призначеними для споживання людиною, та бере участь у їх обiгу;

     111) органiчнi добрива та покращувачi ґрунту - продукти тваринного походження, що використовуються для забезпечення чи покращення живлення рослин та/або фiзичних, хiмiчних властивостей, бiологiчної активностi ґрунту та якi можуть включати компостованi або переробленi гнiй, немiнералiзоване гуано, вмiст травного тракту та залишки їх бiологiчної переробки;

(частину першу статтi 1 доповнено пунктом 111 згiдно iз Законом України вiд 20.09.2016р. N 1531-VIII)

     12) перевезення побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання людиною, - транспортування побiчних продуктiв тваринного походження, не призначених для споживання людиною, вiд мiсць їх утворення або зберiгання до мiсць та/або потужностей (об'єктiв) з їх оброблення, переробки, утилiзацiї чи видалення;

     13) побiчнi продукти тваринного походження, не призначенi для споживання людиною (далi - побiчнi продукти тваринного походження), - туша або частини туш забитих, загиблих тварин, сировина та продукти тваринного походження, що не призначенi або визнанi непридатними для споживання людиною;

     14) поводження з побiчними продуктами тваринного походження - дiї, спрямованi на утворення, збирання, перевезення, зберiгання, оброблення, переробку, знешкодження, утилiзацiю, видалення, ввезення на територiю України, вивезення з територiї України, транзит через територiю України побiчних продуктiв тваринного походження;

     15) потужностi (об'єкти) з оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження - територiя, споруди або комплекс споруд, примiщення, будiвлi, обладнання та iншi засоби, у тому числi транспортнi засоби, що використовуються у процесi збирання, перевезення, зберiгання, оброблення, переробки, знешкодження, утилiзацiї та видалення побiчних продуктiв тваринного походження вiдповiдно до цього Закону;

     16) продукти оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження - продукти, отриманi в результатi однiєї чи бiльше обробок, перетворень або етапiв оброблення побiчних продуктiв тваринного походження, у тому числi з отриманням кормiв тваринного походження, органiчних добрив, покращувачiв ґрунту, ветеринарних, лiкарських, медичних препаратiв, засобiв, пристроїв;

(пункт 16 частини першої статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2016р. N 1531-VIII)

     17) простежуванiсть побiчних продуктiв тваринного походження - можливiсть документально iдентифiкувати оператора ринку, час, мiсце, предмет та iншi умови обiгу, достатнi для встановлення походження побiчних продуктiв тваринного походження, на всiх етапах поводження з ними;

     18) ризиковий матерiал - тканини тваринного походження, що мають високий рiвень ризику iнфiкування збудником губчастоподiбної енцефалопатiї великої рогатої худоби: для тварин групи ризику вiком до 12 мiсяцiв - головний мозок та кишкiвник повнiстю (вiд дванадцятипалої до прямої кишки), вiком старше 12 мiсяцiв - череп разом з головним мозком та очима, спинний мозок, мигдалики та кишкiвник повнiстю;

     19) розмiщення на ринку - будь-яка операцiя щодо вiдчуження побiчних продуктiв тваринного походження або продуктiв оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження третiй особi або зберiгання для постачання третiм особам;

     20) стерилiзацiя пiд тиском - оброблення побiчних продуктiв тваринного походження пiсля зменшення їх розмiру до часток не бiльш як 50 мiлiметрiв при температурi вище 133°C протягом не менш як 20 хвилин без перерви при абсолютному тиску не менш як 3 бари;

     21) утилiзацiя побiчних продуктiв тваринного походження - використання побiчних продуктiв тваринного походження як матерiальних ресурсiв до або пiсля здiйснення оброблення, переробки, а також спалення з отриманням теплової енергiї, пари, гарячої води тощо.

     2. Термiн "забруднююча речовина" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про ветеринарну медицину". Перелiк особливо небезпечних (карантинних) хвороб затверджується вiдповiдно до Закону України "Про ветеринарну медицину".

(частина друга статтi 1 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2016р. N 1531-VIII)

     Стаття 2. Сфера застосування цього Закону

     1. Дiя цього Закону поширюється на побiчнi продукти тваринного походження, продукти оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження.

     2. Дiя цього Закону не поширюється на такi побiчнi продукти тваринного походження:

     1) усю тушу або частини туш диких тварин, що не призначенi для споживання людиною та не пiдозрюються в iнфекцiї або впливi iнфекцiйного захворювання, яке передається людинi або тваринi, крiм водних органiзмiв (гiдробiонтiв), виловлених з метою розмiщення на ринку;

     2) репродуктивний матерiал, призначений для селекцiйних цiлей та вiдтворення;

     3) мушлi молюскiв з видаленими м'якими тканинами i плоттю;

     4) побiчнi продукти тваринного походження iз суден, що добутi у процесi їх промислу i скидаються в море, крiм матерiалу, отриманого з потрошiння риби на борту, в якому виявлено ознаки хвороби, у тому числi паразитiв, небезпечних для людини;

     5) неперероблений корм для домашнiх тварин у торгових мережах, де роздiлення i зберiгання здiйснюються виключно з метою постачання споживачевi безпосередньо на мiсцi;

     6) непереробленi корми, отриманi в домашнiх умовах, або тварини, вбитi в господарствi, де їх утримували, призначенi для годування домашнiх тварин, крiм випадкiв, якщо в таких продуктах виявлено ознаки зараження iнфекцiйними агентами, небезпечними для людини та тварини;

     7) молоко та молочнi продукти, не призначенi для споживання людиною, що утворилися, зберiгалися та утилiзованi в господарствi, з якого вони походять;

     8) продукти тваринного походження, радiацiйне забруднення яких перевищує максимально допустимий рiвень вiдповiдно до законодавства.

     Стаття 3. Законодавство про побiчнi продукти тваринного походження

     1. Поводження з побiчними продуктами тваринного походження регулюється цим Законом, Законом України "Про ветеринарну медицину", iншими нормативно-правовими актами України.

Роздiл II
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНIВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛIННЯ ТА ОРГАНIВ МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРI ПОВОДЖЕННЯ З ПОБIЧНИМИ ПРОДУКТАМИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

     Стаття 4. Органи державного управлiння у сферi поводження з побiчними продуктами тваринного походження

     1. Державне управлiння у сферi поводження з побiчними продуктами тваринного походження здiйснюють Кабiнет Мiнiстрiв України, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини (компетентний орган), мiсцевi державнi адмiнiстрацiї.

     Стаття 5. Повноваження Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi поводження з побiчними продуктами тваринного походження

     1. До повноважень Кабiнету Мiнiстрiв України у сферi поводження з побiчними продуктами тваринного походження належить:

     1) забезпечення проведення державної полiтики у сферi поводження з побiчними продуктами тваринного походження;

     2) забезпечення розроблення i виконання загальнодержавних i мiждержавних програм поводження з побiчними продуктами тваринного походження;

     3) спрямування та координацiя роботи центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади у сферi поводження з побiчними продуктами тваринного походження;

     4) здiйснення iнших повноважень, передбачених законом.

     Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, у сферi поводження з побiчними продуктами тваринного походження

     1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, у сферi поводження з побiчними продуктами тваринного походження належить:

     1) встановлення вимог до годiвлi тварин побiчними продуктами тваринного походження;

     2) встановлення ветеринарно-санiтарних вимог пiд час поводження з побiчними продуктами тваринного походження;

     3) встановлення ветеринарно-санiтарних вимог до потужностей (об'єктiв) з оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження;

     4) затвердження порядку ведення реєстру потужностей (об'єктiв) з оброблення, переробки та мiсць видалення побiчних продуктiв тваринного походження;

     5) затвердження технiчних умов, технологiчних iнструкцiй щодо оброблення, переробки, утилiзацiї та видалення побiчних продуктiв тваринного походження;

     6) здiйснення iнших повноважень, передбачених законом.

     Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини, у сферi поводження з побiчними продуктами тваринного походження

     1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини, у сферi поводження з побiчними продуктами тваринного походження належить:

     1) здiйснення державного контролю та нагляду у сферi поводження з побiчними продуктами тваринного походження вiдповiдно до вимог закону;

     2) розроблення технологiчних iнструкцiй щодо поводження з побiчними продуктами тваринного походження;

     3) вжиття невiдкладних заходiв у разi погiршення епiзоотичної ситуацiї, пов'язаної з поводженням з побiчними продуктами тваринного походження;

     4) ведення реєстру потужностей (об'єктiв) з оброблення, переробки та мiсць видалення побiчних продуктiв тваринного походження;

     5) встановлення обмеження на обiг побiчних продуктiв тваринного походження;

     6) надання операторам ринку обов'язкових для виконання приписiв щодо усунення порушень законодавства про побiчнi продукти тваринного походження;

     7) вжиття заходiв у межах своїх повноважень для усунення порушень цього Закону та притягнення винних осiб до вiдповiдальностi вiдповiдно до закону;

     8) здiйснення iнших повноважень, передбачених законом.

     Стаття 8. Повноваження мiсцевих державних адмiнiстрацiй у сферi поводження з побiчними продуктами тваринного походження

     1. До повноважень мiсцевих державних адмiнiстрацiй у сферi поводження з побiчними продуктами тваринного походження належить:

     1) органiзацiя розроблення та забезпечення виконання регiональних i мiсцевих програм поводження з побiчними продуктами тваринного походження;

     2) органiзацiя заходiв щодо забезпечення лiквiдацiї несанкцiонованих i неконтрольованих звалищ побiчних продуктiв тваринного походження;

     3) здiйснення iнших повноважень, передбачених законом.

     Стаття 9. Повноваження органiв мiсцевого самоврядування у сферi поводження з побiчними продуктами тваринного походження

     1. Органи мiсцевого самоврядування у сферi поводження з побiчними продуктами тваринного походження забезпечують:

     1) затвердження мiсцевих i регiональних програм поводження з побiчними продуктами тваринного походження та здiйснення контролю за їх виконанням;

     2) лiквiдацiю несанкцiонованих i неконтрольованих звалищ побiчних продуктiв тваринного походження;

     3) належне облаштування мiсць захоронення побiчних продуктiв тваринного походження;

     4) здiйснення iнших повноважень, передбачених законом.

Роздiл III
КАТЕГОРIЇ ПОБIЧНИХ ПРОДУКТIВ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

     Стаття 10. Категорiї побiчних продуктiв тваринного походження

     1. Побiчнi продукти тваринного походження належать до категорiй I - III залежно вiд ступеня ризику для здоров'я людини та тварини.

     2. Поводження з побiчними продуктами тваринного походження, що належать до категорiй I - III, здiйснюється згiдно з порядком, затвердженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi охорони навколишнього природного середовища.

     Стаття 11. Побiчнi продукти тваринного походження, що належать до категорiї I

     1. Побiчними продуктами тваринного походження, що належать до категорiї I, є:

     1) тушi та їх частини, у тому числi шкiра:

     тварин, пiдозрюваних у зараженнi губчастоподiбною енцефалопатiєю;

     тварин, забитих (загиблих) у результатi вжиття заходiв з лiквiдацiї губчастоподiбної енцефалопатiї;

     тварин, що використовуються для наукових цiлей;

     диких тварин, що пiдозрюються у зараженнi хворобами, якi передаються людям або тваринам;

     тварин iз зоопарку та цирку;

     2) ризиковий матерiал та уся туша або частини туш загиблих тварин, в яких не видалено ризиковий матерiал на момент утилiзацiї чи видалення;

     3) побiчнi продукти тваринного походження, зiбранi в результатi очищення стiчних вод згiдно з правилами вжиття ветеринарно-санiтарних заходiв з потужностей (об'єктiв) з оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, що належать до категорiї I, або пiдприємств, де видаляється ризиковий матерiал;

     4) небезпечнi побiчнi продукти тваринного походження, що не пiдлягають утилiзацiї (побiчнi продукти тваринного походження, зараженi чи забрудненi збудниками сибiрки, емфiзематозного карбункула, чуми великої рогатої худоби, ящура, чуми верблюдiв, сказу, туляремiї, правця, злоякiсного набряку, катаральної лихоманки великої рогатої худоби i овець, африканської чуми свиней, ботулiзму, сапу, мiксоматозу, геморрагiчної хвороби кролiв, грипу птахiв, хвороби Ньюкасла);

     5) сумiшi побiчних продуктiв тваринного походження, що належать до категорiї I, з побiчними продуктами тваринного походження, що належать до категорiї II та/або III.

     Стаття 12. Побiчнi продукти тваринного походження, що належать до категорiї II

     1. Побiчними продуктами тваринного походження, що належать до категорiї II, є:

     1) тушi та їх частини, крiм зазначених у статтi 13 цього Закону, тварин, що загинули вiд iнфекцiйних хвороб, у тому числi тварин, пiдозрюваних у зараженнi та/або захворюваннi, а також репродуктивний матерiал, не призначений для селекцiйних цiлей, плоди, ембрiони, вiдходи iнкубацiї, отриманi вiд таких тварин;

     2) побiчнi продукти тваринного походження, що мiстять забруднюючi речовини, якi перевищують допустимий рiвень, встановлений згiдно iз законодавством;

     3) продукти тваринного походження, визначенi непридатними для споживання людиною у зв'язку iз зараженням iнфекцiйними хворобами;

     4) залишки, зiбранi в результатi очищення стiчних вод згiдно з правилами вжиття ветеринарно-санiтарних заходiв з потужностей (об'єктiв) з оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, що належать до категорiї II, або з боєнь, крiм тих, що є побiчними продуктами тваринного походження, що належать до категорiї I, або контактували з такими побiчними продуктами тваринного походження;

     5) продукти тваринного походження, якi iмпортованi/експортованi i не вiдповiдають вимогам законодавства щодо якостi та безпечностi харчових продуктiв;

     6) гнiй, немiнералiзоване гуано i вмiст травного тракту;

(пункт 6 частини першої статтi 12 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2016р. N 1531-VIII)

     7) сумiшi побiчних продуктiв тваринного походження, що належать до категорiї II, з побiчними продуктами тваринного походження, що належать до категорiї III.

     Стаття 13. Побiчнi продукти тваринного походження, що належать до категорiї III

     1. Побiчними продуктами тваринного походження, що належать до категорiї III, є:

     1) тушi та їх частини або органи сiльськогосподарських тварин i птицi, диких тварин, якi внаслiдок передзабiйного огляду визнанi придатними для споживання людиною, але пiсля забою з будь-яких причин не використанi для такого споживання, крiм жуйних тварин, що потребують дослiдження на губчастоподiбну енцефалопатiю;

     2) тушi жуйних тварин та їх частини, якi дослiдженi на губчастоподiбну енцефалопатiю з негативним результатом, у тому числi шкiра та її обрiзки, роги i копита, включаючи фаланги i зап'ясток, п'ясток, передплесну i плесну кiстки;

     3) побiчнi продукти тваринного походження, що утворюються пiд час виробництва продукцiї, призначеної для споживання людиною, у тому числi жирова тканина забитих на бiйнi тварин, в яких не виявлено ознак захворювання, знежиренi кiстки, шкварки, шлам з центрифуги або сепаратора вiд переробки молока;

     4) побiчнi продукти тваринного походження з iнкубатора, яйця, яйцепродукти, у тому числi пiр'я, голови, лапи, яєчна шкаралупа, забитi курчата, що походять вiд птицi, в якої не виявлено ознак захворювання iнфекцiйними хворобами, що можуть передаватися людинi або тваринi;

     5) кров тварин, якi не виявляли ознак захворювання, що передається через кров людинi чи тваринi, i були забитi на бiйнi пiсля того, як їх визнано придатними на забiй для споживання людиною;

     6) кров, плацента, шерсть, пiр'я, щетина, роги, копита, отриманi вiд живих тварин, якi не виявляли ознак захворювання, що передається людинi або тваринi, крiм кровi жуйних тварин, що потребують дослiдження на губчастоподiбну енцефалопатiю;

     7) воднi органiзми (гiдробiонти) та їх частини, крiм морських ссавцiв, у яких не виявлено ознак захворювання iнфекцiйними хворобами, що можуть передаватися людинi або тваринi, виловленi з метою розмiщення на ринку;

     8) побiчнi продукти тваринного походження з водних органiзмiв (гiдробiонтiв), виловлених з метою розмiщення на ринку, якi утворюються пiд час виробництва продукцiї для споживання людиною;

     9) тушi та/або частини туш гризунiв, зайцеподiбних хутрових звiрiв, крiм побiчних продуктiв тваринного походження, що належать до категорiй I i II;

     10) корми тваринного походження, що не використовуються для годiвлi тварин, у тому числi через проблеми виробництва або дефекти упаковки чи iншi дефекти, що не становлять ризику для людини або тварини;

     11) харчовi продукти тваринного походження, що є непридатними для споживання людиною, але безпечними для здоров'я тварини.

     Стаття 14. Поводження з побiчними продуктами тваринного походження, що належать до категорiї I

     1. Побiчнi продукти тваринного походження, що належать до категорiї I, пiдлягають виключно видаленню.

     2. Ввезення побiчних продуктiв тваринного походження, що належать до категорiї I, на територiю України заборонено.

     Стаття 15. Поводження з побiчними продуктами тваринного походження, що належать до категорiї II

     1. Побiчнi продукти тваринного походження, що належать до категорiї II, повиннi бути використанi, обробленi або переробленi одним або кiлькома з таких способiв:

     1) використанi для виробництва органiчних добрив або покращувачiв ґрунту для розмiщення на ринку вiдповiдно до статтi 19 цього Закону пiсля оброблення шляхом стерилiзацiї пiд тиском з постiйним маркуванням отриманого матерiалу;

     2) компостованi або перетворенi на бiогаз пiсля оброблення шляхом стерилiзацiї пiд тиском з постiйним маркуванням отриманого матерiалу, а щодо молока i молочних продуктiв, яєць i яйцепродуктiв, гною, вмiсту травного тракту, вiдокремленого вiд травного тракту (якщо щодо таких побiчних продуктiв компетентним органом у порядку здiйснення заходiв державного контролю вiдповiдно до вимог закону не встановлено ризику поширення хвороб, зазначених у пунктi 4 частини першої статтi 11 цього Закону, а також iнших хвороб, включених до перелiку особливо небезпечних (карантинних) хвороб), - з попереднiм обробленням або без такого оброблення;

     3) переробленi на органiчнi добрива для внесення в ґрунт та покращувачi ґрунту з попереднiм обробленням шляхом стерилiзацiї пiд тиском або без такого оброблення - щодо гною, вмiсту травного тракту, вiдокремленого вiд травного тракту, немiнералiзованого гуано, внесенi у ґрунт з попереднiм обробленням або без такого оброблення, - щодо молока та молочних продуктiв (якщо щодо передбачених у цьому пунктi побiчних продуктiв компетентним органом у порядку здiйснення заходiв державного контролю вiдповiдно до вимог закону не встановлено ризику поширення хвороб, зазначених у пунктi 4 частини першої статтi 11 цього Закону, а також iнших хвороб, включених до перелiку особливо небезпечних (карантинних) хвороб);

     4) використанi в якостi палива для спалення з попереднiм обробленням або без такого оброблення;

     5) обробленi шляхом стерилiзацiї пiд тиском або iншими рiвноцiнними методами та використанi для фармацевтичного, хiрургiчного, промислового або сiльськогосподарського виробництва, крiм виробництва кормiв.

     2. Побiчнi продукти тваринного походження, що належать до категорiї II, можуть бути також видаленi шляхом спалювання безпосередньо без попереднього оброблення або пiсля такого оброблення шляхом стерилiзацiї пiд тиском з постiйним маркуванням отриманого матерiалу.

(стаття 15 у редакцiї Закону України вiд 20.09.2016р. N 1531-VIII)

     Стаття 16. Поводження з побiчними продуктами тваринного походження, що належать до категорiї III

     1. Продукти тваринного походження, що належать до категорiї III, повиннi бути використанi, обробленi або переробленi одним або кiлькома з таких способiв:

(абзац перший частини першої статтi 16 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2016р. N 1531-VIII)

     1) обробленi шляхом стерилiзацiї пiд тиском або iншими рiвноцiнними методами i використанi для виробництва кормiв тваринного походження, крiм тих побiчних продуктiв тваринного походження, що змiнилися шляхом розкладання або псування та становлять ризик для здоров'я людини або тварини;

     2) переробленi на органiчнi добрива, компостованi або перетворенi на бiогаз;

     3) обробленi шляхом стерилiзацiї пiд тиском або iншими рiвноцiнними методами та використанi для фармацевтичного, хiрургiчного, промислового або сiльськогосподарського виробництва;

     4) переробленi вiдповiдно до технологiй, необхiдних для виробництва продукцiї.

     Стаття 17. Iнше поводження з побiчними продуктами тваринного походження

     1. Побiчнi продукти тваринного походження, за умови дотримання ветеринарно-санiтарних вимог, можуть бути представленi на виставках, ярмарках, використовуватися для дiагностики, освiтнiх та дослiдницьких цiлей з подальшою обов'язковою утилiзацiєю/видаленням або поверненням їх оператору ринку.

     Стаття 18. Поводження з продуктами оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження

     1. Продукти оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, що належать до категорiй II i III, на потужностях (об'єктах), зареєстрованих в установленому порядку, можуть бути розмiщенi на ринку чи утилiзованi вiдповiдно до законодавства.

     2. Продукти оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження пiсля їх утворення повиннi негайно маркуватися оператором ринку та мiстити iнформацiю, чiтко викладену українською мовою у формi, що привертає увагу i не стирається, а саме:

     1) категорiю побiчних продуктiв тваринного походження, з якої виготовлено продукт;

     2) назву продукту;

     3) iм'я або найменування виробника та адресу чи мiсцезнаходження виробничих потужностей;

     4) якiсний та кiлькiсний склад компонентiв;

     5) iнструкцiю для застосування та всi рекомендацiї стосовно безпечностi чи можливих наслiдкiв споживання (використання).

     3. Забороняється використовувати продукти оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження для годiвлi жуйних тварин, якщо такi продукти чи корми мiстять тваринний бiлок жуйних тварин, крiм молока та молочних продуктiв.

     4. Забороняється годiвля сiльськогосподарських тварин, крiм хутрових звiрiв, залишками харчових продуктiв, вiдходами закладiв харчування або кормовими матерiалами, що мiстять або походять з вiдходiв закладiв громадського харчування.

     5. Забороняється використовувати для годiвлi тварин продукти оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, утворенi пiсля оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, що належать до категорiй I i II.

     Стаття 19. Органiчнi добрива та покращувачi ґрунту

(назва статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 20.09.2016р. N 1531-VIII)

     1. Органiчнi добрива та покращувачi ґрунту, утворенi в результатi оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, можуть бути розмiщенi на ринку та/або використовуватися за умови, що вони отриманi з побiчних продуктiв тваринного походження, що належать до категорiї II або III, виробленi з дотриманням вимог, передбачених статтями 15 та 16 цього Закону, на зареєстрованих в установленому порядку потужностях (об'єктах) з оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження. Можуть бути розмiщенi на ринку i використанi в якостi органiчних добрив або покращувачiв ґрунту також залишки, утворенi внаслiдок перетворення побiчних продуктiв тваринного походження на бiогаз або компост.

(частина перша статтi 19 у редакцiї Закону України вiд 20.09.2016р. N 1531-VIII)

     2. У разi використання м'ясо-кiсткового борошна, оброблених бiлкiв як органiчних добрив чи покращувачiв ґрунту вони мають змiшуватися з компонентом, що виключає подальше використання сумiшi для годiвлi тварин.

(частина друга статтi 19 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 20.09.2016р. N 1531-VIII)

Роздiл IV
ОПЕРАТОРИ РИНКУ

     Стаття 20. Обов'язки та права операторiв ринку у сферi поводження з побiчними продуктами тваринного походження

     1. Оператори ринку у сферi поводження з побiчними продуктами тваринного походження незалежно вiд форми власностi зобов'язанi:

     1) направляти утворенi на їхнiх потужностях побiчнi продукти тваринного походження на оброблення, переробку з метою подальшої утилiзацiї або для здiйснення операцiй з видалення;

     2) розробляти, вводити в дiю та застосовувати постiйно дiючi процедури, заснованi на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках, а також забезпечувати належну пiдготовку осiб, вiдповiдальних за постiйно дiючi процедури пiд час оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження;

     3) залучати спецiалiстiв ветеринарної медицини для визначення категорiй, до яких належать побiчнi продукти тваринного походження, що утворюються на їх потужностях (об'єктах) з оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, вiдповiдно до цього Закону;

     4) вiдшкодовувати шкоду, завдану юридичнiй чи фiзичнiй особi внаслiдок порушення встановлених правил поводження з побiчними продуктами тваринного походження, вiдповiдно до закону;

     5) забезпечувати:

     безперешкодний доступ державних iнспекторiв, якi здiйснюють державний контроль, до потужностей (об'єктiв) з оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження та вiдбiр зразкiв побiчних продуктiв тваринного походження та продуктiв оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження на зазначених потужностях (об'єктах), а також надавати на вимогу державних iнспекторiв документи, необхiднi для здiйснення державного контролю;

     фiксацiю факту виконаних робiт з оброблення, переробки, утилiзацiї побiчних продуктiв тваринного походження на власних потужностях (об'єктах) з оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження iз складенням акта виконаних робiт;

     складення акта приймання-передачi та акта виконаних робiт у разi надання послуг з оброблення, переробки, утилiзацiї чи видалення вiдповiдно до договору про надання послуг з оброблення, переробки, утилiзацiї чи видалення побiчних продуктiв тваринного походження;

     створення належних санiтарних умов на потужностях (об'єктах) з оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження пiд час поводження з такими продуктами та роздiльне збирання даних продуктiв;

     ведення облiку та надання центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини, iнформацiї про кiлькiсть i якiсть утворюваних побiчних продуктiв тваринного походження;

     ведення облiку руху побiчних продуктiв тваринного походження вiдповiдно до їх категорiй та надання центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини, вiдповiдної iнформацiї;

     якiсть продукцiї та достовiрнiсть iнформацiї, що надається споживачу, а також вiдповiднiсть такої iнформацiї вимогам законодавства;

     6) вживати заходiв для забезпечення належного поводження з небезпечними побiчними продуктами тваринного походження, що не пiдлягають утилiзацiї, вiдповiдно до цього Закону;

     7) дотримуватися iнших вимог законодавства щодо поводження з побiчними продуктами тваринного походження.

     2. Якщо оператор ринку має пiдстави вважати, що продукти оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, якi вiн ввiв в обiг, можуть становити небезпеку для здоров'я людини та тварини, вiн протягом дня письмово, а також за допомогою засобiв електронних комунiкацiй iнформує центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини, органи мiсцевого самоврядування про це, а також про заходи, вжитi для запобiгання виникненню ризикiв для людини та тварини.

(частина друга статтi 20 iз змiнами, внесеними згiдно iз Законом України вiд 16.12.2020р. N 1089-IX)

     3. Оператор ринку щомiсяця звiтує центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини, про свою дiяльнiсть для запобiгання виникненню або зменшення ризикiв, що становлять побiчнi продукти тваринного походження та продукти оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, якi вiн ввiв або вводить в обiг.

     4. У разi встановлення пiд час здiйснення державного контролю невiдповiдностi потужностей (об'єктiв) з оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження вимогам законодавства оператор ринку зобов'язаний вжити необхiдних заходiв для усунення такої невiдповiдностi.

     5. Оператор ринку, що провадить дiяльнiсть з оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження та має намiр припинити дiяльнiсть, зобов'язаний письмово повiдомити про це центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини, за мiсцезнаходженням такої потужностi (об'єкта) не пiзнiше нiж за два мiсяцi до дати припинення дiяльностi та оприлюднити iнформацiю про припинення дiяльностi в засобах масової iнформацiї.

     6. Оператори ринку, що здiйснюють перевезення побiчних продуктiв тваринного походження, зобов'язанi перевозити такi продукти з використанням транспортних засобiв та герметичних контейнерiв для перевезення побiчних продуктiв тваринного походження, якi унеможливлюють витiк рiдин вiд таких продуктiв, доступ до побiчних продуктiв тваринного походження птахiв, тварин, гризунiв та мають конструкцiю, що забезпечує ефективне очищення та дезiнфекцiю.

     7. Оператори ринку незалежно вiд форми власностi мають право на:

     1) будiвництво та експлуатацiю потужностей (об'єктiв) поводження з побiчними продуктами тваринного походження з урахуванням вимог цього Закону;

     2) зберiгання побiчних продуктiв тваринного походження вiдповiдно до ветеринарно-санiтарних вимог;

     3) внесення центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини, пропозицiй щодо розмiщення, проектування, будiвництва та експлуатацiї потужностей (об'єктiв) поводження з побiчними продуктами тваринного походження;

     4) участь у розробленнi та виконаннi мiсцевих, регiональних та загальнодержавної програм поводження з побiчними продуктами тваринного походження;

     5) надання послуг з оброблення, переробки, утилiзацiї чи видалення побiчних продуктiв тваринного походження з дотриманням вимог цього Закону;

     6) одержання вiд центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини, належним чином оформлених документiв про здiйснення державного контролю за потужностями (об'єктами) поводження з побiчними продуктами тваринного походження, що перебувають в управлiннi оператора ринку, в тому числi приписи, розпорядження, протоколи, документи, на пiдставi яких оператор ринку або його посадовi особи притягаються до вiдповiдальностi, а також iнформацiї, пов'язаної iз здiйсненням державного контролю за такими потужностями (об'єктами).

     Стаття 21. Вимоги до потужностей (об'єктiв) з оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження

     1. Потужностi (об'єкти) з оброблення, переробки продуктiв тваринного походження повиннi вiдповiдати ветеринарно-санiтарним вимогам.

     2. Потужностi (об'єкти) з оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження повиннi мати виробничi, складськi примiщення, iнженерне забезпечення з газо-, електро-, водопостачання, водовiдведення, очиснi споруди та iншу необхiдну iнфраструктуру.

     3. Потужностi (об'єкти) з оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження повиннi бути:

     1) розмiщенi окремо вiд бiйнi або iнших пiдприємств, на яких переробляються харчовi продукти чи виробляються продукти тваринного походження;

     2) забезпеченi технологiчним обладнанням, спецiалiзованим транспортом, що гарантує заявлений обсяг оброблення, переробки вiдповiдно до ветеринарно-санiтарних вимог;

     3) забезпеченi квалiфiкованим персоналом.

     4. Потужностi (об'єкти) з оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, що належать до категорiї III, повиннi бути вiдокремленi вiд потужностей (об'єктiв) з оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, що належать до категорiй I i II.

     5. Розташування будiвель, споруд, iнших засобiв на територiї потужностей (об'єктiв) з оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження повинно забезпечувати можливiсть перемiщення транспортних засобiв таким чином, щоб шляхи перевезення побiчних продуктiв тваринного походження i продуктiв оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження не перетиналися.

     6. Розмiщення потужностей (об'єктiв) з оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження повинно здiйснюватися з дотриманням усiх вимог щодо планування i забудови, санiтарно-захисних зон вiдповiдно до законодавства.

     7. Ветеринарно-санiтарнi вимоги до потужностей (об'єктiв) з оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики.

     Стаття 22. Простежуванiсть

     1. Оператори ринку на всiх стадiях утворення та обiгу побiчних продуктiв тваринного походження повиннi забезпечувати простежуванiсть таких продуктiв.

     2. Оператори ринку, що здiйснюють поводження з побiчними продуктами тваринного походження, зобов'язанi вести облiк таких продуктiв i супровiдної документацiї.

     3. Документацiя, якою супроводжуються побiчнi продукти тваринного походження або продукти оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження пiд час перевезення, має включати iнформацiю про походження, пункт призначення, кiлькiсть та категорiю таких продуктiв, їх опис та маркування вiдповiдно до законодавства.

     4. Оператори ринку повиннi бути здатнi встановити iнших операторiв ринку, якi постачають їм побiчнi продукти тваринного походження та продукти оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження. Така iнформацiя має бути доступною центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини, за його запитом.

     5. Оператори ринку повиннi бути здатнi встановити операторiв ринку, до яких направляють побiчнi продукти тваринного походження. Така iнформацiя має бути доступною центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини, за його запитом.

     6. Для забезпечення простежуваностi продукти оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, що вводяться в обiг або ймовiрно будуть введенi в обiг, повиннi бути маркованi вiдповiдно до вимог цього Закону.

     Стаття 23. Система аналiзу ризикiв у критичних контрольних точках

     1. Оператори ринку повиннi проводити iз складенням вiдповiдного акта внутрiшнi перевiрки на своїх потужностях (об'єктах), заснованi на принципах системи аналiзу ризикiв у критичних контрольних точках, пiд час провадження таких видiв дiяльностi:

     1) оброблення, переробка побiчних продуктiв тваринного походження;

     2) перетворення побiчних продуктiв тваринного походження на бiогаз чи компост.

     2. Оператори ринку повиннi забезпечити, щоб побiчнi продукти тваринного походження та продукти оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, якi не вiдповiдають вимогам цього Закону, не залишали межi їхнiх потужностей (об'єктiв), крiм випадкiв, коли це здiйснюється з метою видалення, зокрема якщо:

     1) на потужностi, на яких здiйснюється оброблення, переробка побiчних продуктiв тваринного походження, що належать до категорiї II або III, потрапили побiчнi продукти тваринного походження, що належать до категорiї I;

     2) на потужностi, на яких здiйснюється оброблення, переробка, утилiзацiя чи видалення побiчних продуктiв тваринного походження, потрапили побiчнi продукти тваринного походження або продукти оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, радiацiйне забруднення яких перевищує максимально допустимий рiвень вiдповiдно до законодавства.

     3. Оператори ринку повиннi, зокрема:

     1) виявляти будь-якi ризики для здоров'я людини та тварини, якi мають бути усуненi або зменшенi до прийнятного рiвня та яким треба запобiгти;

     2) виявляти критичнi контрольнi точки на етапах чи операцiях, на яких контроль є необхiдним для запобiгання або усунення небезпеки або її зменшення до прийнятного рiвня;

     3) вживати коригувальних дiй, якщо за результатами проведення монiторингу на виробництвi визначено, що критична контрольна точка не перебуває пiд контролем;

     4) проводити перевiрки з метою пiдтвердження ефективностi заходiв, зазначених у пунктах 1 - 3 цiєї частини, та складати вiдповiднi акти.

     4. Якщо процес оброблення, переробки, зберiгання або реалiзацiї зазнає змiн, оператори ринку повиннi внести вiдповiднi змiни до системи аналiзу ризикiв у критичних контрольних точках.

     Стаття 24. Фiнансування заходiв, пов'язаних з утилiзацiєю та видаленням побiчних продуктiв тваринного походження

     1. Утилiзацiя та видалення побiчних продуктiв тваринного походження здiйснюються за рахунок коштiв оператора ринку.

     2. Фiнансування заходiв, пов'язаних з утилiзацiєю та видаленням побiчних продуктiв тваринного походження, може здiйснюватися за рахунок коштiв державного та мiсцевих бюджетiв, iнших джерел, не заборонених законом, шляхом надання суб'єктам господарювання дотацiй (субсидiй) для часткової компенсацiї витрат, пов'язаних з утилiзацiєю та видаленням побiчних продуктiв тваринного походження.

     Порядок використання коштiв, передбачених у Державному бюджетi України для фiнансування заходiв, пов'язаних з утилiзацiєю та видаленням побiчних продуктiв тваринного походження, затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Роздiл V
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПОБIЧНI ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

     Стаття 25. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про побiчнi продукти тваринного походження

     1. Особи, виннi в порушеннi норм цього Закону, несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до закону.

     2. Оператори ринку (юридичнi особи, фiзичнi особи - пiдприємцi) у разi порушення законодавства про побiчнi продукти тваринного походження несуть таку вiдповiдальнiсть:

     1) утилiзацiя чи видалення побiчних продуктiв тваринного походження та продуктiв оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження у спосiб, що суперечить вимогам цього Закону, -

     тягне за собою накладення штрафу на юридичних осiб вiд двадцяти трьох до тридцяти мiнiмальних заробiтних плат, на фiзичних осiб - пiдприємцiв - вiд восьми до п'ятнадцяти мiнiмальних заробiтних плат;

     2) оброблення побiчних продуктiв тваринного походження без отримання експлуатацiйного дозволу, якщо обов'язковiсть його отримання встановлена законом, -

     тягне за собою накладення штрафу на юридичних осiб вiд тридцяти до тридцяти восьми мiнiмальних заробiтних плат, на фiзичних осiб - пiдприємцiв - вiд двадцяти трьох до тридцяти мiнiмальних заробiтних плат;

     3) невпровадження на потужностях постiйно дiючих процедур, заснованих на принципах системи аналiзу небезпечних факторiв та контролю у критичних точках, -

     тягне за собою накладення штрафу на юридичних осiб вiд тридцяти до сiмдесяти п'яти мiнiмальних заробiтних плат, на фiзичних осiб - пiдприємцiв - вiд трьох до п'ятнадцяти мiнiмальних заробiтних плат;

     4) введення в обiг неправильно маркованих продуктiв оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження -

     тягне за собою накладення штрафу на юридичних осiб вiд п'яти до восьми мiнiмальних заробiтних плат iз вiдкликанням та/або вилученням з обiгу таких продуктiв оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, на фiзичних осiб - пiдприємцiв - вiд трьох до п'яти мiнiмальних заробiтних плат iз вiдкликанням та/або вилученням з обiгу таких продуктiв оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження;

     5) порушення вимог щодо забезпечення простежуваностi та ведення документацiї (актiв, протоколiв) -

     тягне за собою накладення штрафу на юридичних осiб вiд трьох до п'яти мiнiмальних заробiтних плат, на фiзичних осiб - пiдприємцiв - вiд двох до трьох мiнiмальних заробiтних плат;

     6) неповiдомлення оператором ринку центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини, органiв мiсцевого самоврядування про продукти оброблення, переробки побiчних продуктiв тваринного походження, що можуть становити небезпеку для здоров'я людей та тварин, якi вiн ввiв в обiг, вiдповiдно до вимог цього Закону -

     тягне за собою накладення штрафу на юридичних осiб вiд тридцяти до тридцяти восьми мiнiмальних заробiтних плат iз вiдкликанням та/або вилученням з обiгу таких продуктiв, на фiзичних осiб - пiдприємцiв - вiд двадцяти трьох до тридцяти мiнiмальних заробiтних плат iз вiдкликанням та/або вилученням з обiгу таких продуктiв;

     7) використання операторами ринку, що здiйснюють перевезення побiчних продуктiв тваринного походження, транспортних засобiв без застосування герметичних контейнерiв, що унеможливлюють витiк з них рiдин, доступ до побiчних продуктiв тваринного походження птахiв, тварин, гризунiв, а також контейнерiв, конструкцiя яких не забезпечує ефективне очищення та дезiнфекцiю, -

     тягне за собою накладення штрафу на юридичних осiб вiд восьми до дванадцяти мiнiмальних заробiтних плат, на фiзичних осiб - пiдприємцiв - вiд п'яти до восьми мiнiмальних заробiтних плат;

     8) невиконання законних вимог (приписiв) посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини, щодо усунення порушень законодавства про побiчнi продукти тваринного походження -

     тягне за собою накладення штрафу на юридичних осiб вiд п'яти до восьми мiнiмальних заробiтних плат, на фiзичних осiб - пiдприємцiв - вiд трьох до п'яти мiнiмальних заробiтних плат;

     9) ненадання або надання недостовiрної iнформацiї, передбаченої цим Законом, за запитами посадових осiб центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини, -

     тягне за собою накладення штрафу на юридичних осiб вiд п'яти до восьми мiнiмальних заробiтних плат, на фiзичних осiб - пiдприємцiв - вiд трьох до п'яти мiнiмальних заробiтних плат.

     3. Пiд час визначення розмiру штрафу враховується ступiнь ризику для здоров'я людей i тварин.

     4. Провадження у справах про порушення законодавства про побiчнi продукти тваринного походження стосовно юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв здiйснюється вiдповiдно до вимог цього Закону.

     5. Справи про правопорушення, передбаченi частиною другою цiєї статтi, розглядаються центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини, та його територiальними органами, за результатами розгляду виноситься постанова.

     Вiд iменi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини, його територiальних органiв розглядати справи про правопорушення i накладати стягнення мають право головнi державнi iнспектори та їх заступники.

     Штраф може бути накладено на юридичну особу, фiзичну особу - пiдприємця протягом шести мiсяцiв з дня виявлення порушення, але не пiзнiше як через один рiк з дня його вчинення.

     6. Пiдставою для розгляду справи про правопорушення, передбаченi частиною другою цiєї статтi, є протокол. Протокол за результатами здiйснення заходу державного контролю мають право складати державнi iнспектори центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини, його територiальних органiв. Протокол складається у двох примiрниках. Один примiрник протоколу вручається оператору ринку або уповноваженiй ним особi, другий зберiгається у центральному органi виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини, його територiальних органах.

     Форма протоколу затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної полiтики. У протоколi зазначаються: дата i мiсце його складення, посада, прiзвище, iм'я, по батьковi особи, яка склала протокол, вiдомостi про оператора ринку (найменування та мiсцезнаходження юридичної особи, прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - пiдприємця), дата, мiсце та суть правопорушення, характер та розмiр заподiяної шкоди, якщо така мала мiсце, iншi вiдомостi, необхiднi для вирiшення справи.

     Протокол про правопорушення пiдписується особою, яка його склала, та фiзичною особою - пiдприємцем, яка притягається до вiдповiдальностi за порушення законодавства про побiчнi продукти тваринного походження, або уповноваженою нею особою, а в разi провадження у справi щодо оператора ринку - юридичної особи - уповноваженою ним особою.

     У разi вiдмови вiд пiдписання протоколу фiзичною особою - пiдприємцем, яка притягається до вiдповiдальностi за порушення законодавства про побiчнi продукти тваринного походження, або уповноваженою нею особою, а в разi провадження у справi щодо оператора ринку - юридичної особи - уповноваженою ним особою у протоколi робиться вiдповiдний запис. Зазначенi особи мають право надати пояснення i зауваження щодо змiсту протоколу, якi додаються до нього, а також зазначити мотиви своєї вiдмови вiд пiдписання протоколу.

     7. Справа про правопорушення розглядається в п'ятнадцятиденний строк з дня одержання центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у галузi ветеринарної медицини, його територiальними органами протоколу про правопорушення, передбаченi частиною другою цiєї статтi.

     8. Штраф сплачується не пiзнiше п'ятнадцяти днiв з дня вручення оператору ринку або отримання ним копiї постанови про накладення штрафу.

     9. Копiя завiреного банком платiжного документа, що засвiдчує факт сплати штрафу у повному обсязi, надсилається до органу, який винiс постанову про накладення штрафу.

     10. У разi якщо штраф не сплачено у строки, встановленi частиною восьмою цiєї статтi, примусове виконання постанови про накладення штрафу здiйснюється державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".

     11. Сума штрафiв зараховується до державного бюджету.

     12. Постанову у справi про порушення законодавства про побiчнi продукти тваринного походження може бути оскаржено оператором ринку до вищого органу або до суду.

Роздiл VI
МIЖНАРОДНЕ СПIВРОБIТНИЦТВО У СФЕРI ПОВОДЖЕННЯ З ПОБIЧНИМИ ПРОДУКТАМИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ

     Стаття 26. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi поводження з побiчними продуктами тваринного походження

     1. Мiжнародне спiвробiтництво у сферi поводження з побiчними продуктами тваринного походження здiйснюється шляхом:

     1) участi в роботi мiжнародних органiзацiй, конференцiй, симпозiумiв, виставок тощо;

     2) укладання мiжнародних договорiв.

     2. У разi якщо мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, встановленi iншi правила, нiж тi, що передбаченi цим Законом, застосовуються правила мiжнародних договорiв.

Роздiл VII
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     1. Цей Закон набирає чинностi через рiк з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пункту 3 цього роздiлу, який набирає чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

     2. Внести змiни до таких законiв України:

     1) у Законi України "Про вiдходи" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1998 р., N 36 - 37, ст. 242 iз наступними змiнами):

     а) абзац двадцять другий статтi 1 виключити;

     б) статтю 4 пiсля частини першої доповнити новою частиною такого змiсту:

     "Дiя цього Закону не поширюється на вiдносини у сферi поводження з побiчними продуктами тваринного походження, не призначенi для споживання людиною".

     У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

     в) статтю 352 виключити;

     2) у Законi України "Про ветеринарну медицину" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2007 р., N 5 - 6, ст. 53; 2009 р., N 6, ст. 22; 2012 р., N 4, ст. 17; 2014 р., N 23, ст. 873):

     а) у статтi 1 термiн "неїстiвнi продукти тваринного походження" викласти в такiй редакцiї:

     "неїстiвнi продукти тваринного походження - побiчнi продукти тваринного походження, не призначенi для споживання людиною, а також тi, якi не використовуються для споживання людиною, але використовуються для фармацевтичних, хiрургiчних, сiльськогосподарських та промислових цiлей";

     б) пункт 17 частини сьомої статтi 7 викласти в такiй редакцiї:

     "17) здiйснення державного ветеринарно-санiтарного нагляду за поводженням з побiчними продуктами тваринного походження, не призначеними для споживання людиною";

     в) частину шосту статтi 50 виключити.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом року з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону:

     подати до Верховної Ради України пропозицiї щодо внесення змiн до законiв України, що випливають з цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом;

     забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону;

     забезпечити набрання чинностi нормативно-правовими актами, зазначеними в абзацах третьому - п'ятому цього пункту, одночасно з набранням чинностi цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 квiтня 2015 року
N 287-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.