ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

02.10.98 N 11/1-10404

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


У доповнення до наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 N 40

     На виконання п.2 наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 N 40 "Про введення нових класифiкаторiв видiв митних та iнших платежiв, видiв митних послуг, звiльнень вiд сплати митних та iнших платежiв" та у зв'язку з прийняттям нових законодавчих актiв стосовно митного оподаткування надсилаємо новi редакцiї Класифiкаторiв звiльнень вiд обкладення ввiзним митом, сплати акцизного збору та сплати податку на додану вартiсть, затвердженi наказом Держмитслужби вiд 01.10.98 р. N 615.

     1. При митному оформленнi товарiв, що ввозяться в Україну пiдприємствами-виробниками пiдакцизних товарiв (за наявностi пiдтвердження податкової адмiнiстрацiї, про те, що пiдприємство є виробником пiдакцизних товарiв), преференцiя "01" класифiкатора звiльнень вiд сплати акцизного збору, наведена в додатку 6 Наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 N 40 не застосовується, оскiльки обороти з реалiзацiї (передачi) товарiв, що iмпортуються для виробництва пiдакцизних товарiв, вiдповiдно до ст.3 Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.12.92 N 18-92 (зi змiнами та доповненнями) не є об'єктом оподаткування.

     2. У форми щомiсячних звiтiв, якi надаються митними органами на виконання наказу Держмитслужби вiд 09.02.98 N 69 "Про затвердження нових форм звiтiв про митнi доходи та платежi", починаючи зi звiту за вересень мiсяць внести вiдповiднi доповнення та змiни, згiдно з додатком 4 до цього наказу, що надсилається в електронному виглядi файлом формату EXCEL.

     3. Суми коштiв митних платежiв, якi нарахованi митними органами по ВМД та пiдлягають поверненню суб'єктам ЗЕД на пiдставi рiшень судiв України не вважаються умовно нарахованими.

     Нарахування митних платежiв здiйснюється на загальних пiдставах.

     У випадку звiльнення вiд сплати митних платежiв та податкiв за рiшеннями судiв, у графi 44 ВМД необхiдно вказати пiдстави, згiдно яких вказанi платежi на стягуються.

     Надання преференцiй в даному випадку є порушенням вимог листа Держмитслужби вiд 13.03.98 N 11/3-2480.

     При наявностi рiшень судiв (в т.ч. арбiтражних) у звiтному мiсяцi, суми коштiв, що не стягуються митними органами на пiдставi таких рiшень вказуються в аналiтичних довiдках, що надсилаються на виконання наказу Держмитслужби вiд 09.03.98 N 124 за формою, що приводиться у додатку до цього листа.   

Додатки:

1. Форма звiту, на 1 арк.;
2. Наказ Держмитслужби вiд 01.10.98 р. N 615, на 15 арк.

 

Голова Служби Ю.Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.