Документ скасований: Постанова КМУ № 124 від 17.02.2021

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 25 листопада 2015 р. N 1119


Про затвердження Положення про Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 22 липня 2016 року N 482,
вiд 22 вересня 2016 року N 650,
вiд 28 грудня 2016 року N 1051,
вiд 23 серпня 2017 року N 639,
вiд 27 грудня 2018 року N 1157

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Затвердити Положення про Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України А. ЯЦЕНЮК

Iнд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 листопада 2015 р. N 1119

ПОЛОЖЕННЯ
про Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України

     1. Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України (Мiнагрополiтики) є центральним органом виконавчої влади, дiяльнiсть якого спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Мiнагрополiтики є головним органом у системi центральних органiв виконавчої влади, що забезпечує:

     формування та реалiзує державну аграрну полiтику, державну полiтику у сферах сiльського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, охорони прав на сорти рослин, тваринництва, насiнництва та розсадництва;

(абзац третiй пункту 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016р. N 1051)

     формування та реалiзацiю державної полiтики у сферах рибного господарства та рибної промисловостi, охорони, використання та вiдтворення водних бiоресурсiв, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, лiсового та мисливського господарства, ветеринарної медицини, безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, у сферах карантину та захисту рослин, у сферi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi, земельних вiдносин, землеустрою, у сферi Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi в частинi дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усiх категорiй i форм власностi, родючостi ґрунтiв;

(абзац четвертий пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.07.2016р. N 482, вiд 28.12.2016р. N 1051)

     абзац п'ятий пункту 1 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.07.2016р. N 482)

     формування державної полiтики у сферi нагляду (контролю) у системi iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу.

(пункт 1 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016р. N 1051)

     2. Мiнагрополiтики у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, актами Кабiнету Мiнiстрiв України, iншими актами законодавства.

     3. Основними завданнями Мiнагрополiтики є забезпечення:

     1) формування та реалiзацiя державної аграрної полiтики, державної полiтики у сферах сiльського господарства та з питань продовольчої безпеки держави, охорони прав на сорти рослин, тваринництва, рослинництва, розвитку сiльських територiй, садiвництва, виноградарства, виноробства, хмелярства, харчової i переробної промисловостi (далi - сфери агропромислового виробництва), технiчної полiтики у сферi агропромислового комплексу та машинобудування для агропромислового комплексу, сiльськогосподарської дорадчої дiяльностi, виробництва та обiгу органiчної продукцiї (сировини), монiторингу та родючостi ґрунтiв на землях сiльськогосподарського призначення, насiнництва та розсадництва;

(пiдпункт 1 пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016р. N 1051)

     2) формування та реалiзацiї державної полiтики у сферах рибного господарства та рибної промисловостi, охорони, використання та вiдтворення водних бiоресурсiв, регулювання рибальства та безпеки мореплавства суден флоту рибного господарства, лiсового та мисливського господарства, ветеринарної медицини, безпечностi та окремих показникiв якостi харчових продуктiв, у сферах карантину та захисту рослин, у сферi топографо-геодезичної i картографiчної дiяльностi, земельних вiдносин, землеустрою, у сферi Державного земельного кадастру, державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексi в частинi дотримання земельного законодавства, використання та охорони земель усiх категорiй i форм власностi, родючостi ґрунтiв;

(пiдпункт 2 пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.07.2016р. N 482, вiд 28.12.2016р. N 1051)

     3) пiдпункт 3 пункту 3 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.07.2016р. N 482)

     4) формування державної полiтики у сферi нагляду (контролю) у системi iнженерно-технiчного забезпечення агропромислового комплексу.

(пункт 3 доповнено пiдпунктом 4 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016р. N 1051)

     4. Мiнагрополiтики вiдповiдно до покладених на нього завдань:

     1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенцiї Мiнагрополiтики, розробляє пропозицiї щодо вдосконалення законодавчих актiв, актiв Президента України, Кабiнету Мiнiстрiв України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України;

     2) розробляє проекти законiв та iнших нормативно-правових актiв з питань, що належать до його компетенцiї;

     3) погоджує проекти законiв, iнших актiв законодавства, якi надходять на погодження вiд iнших мiнiстерств та центральних органiв виконавчої влади, готує у межах повноважень, передбачених законом, висновки i пропозицiї до проектiв законiв, iнших актiв законодавства, якi подаються на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України, та проектiв законiв, внесених на розгляд Верховної Ради України iншими суб'єктами права законодавчої iнiцiативи, нормативно-правових актiв Верховної Ради Автономної Республiки Крим;

     4) готує у межах повноважень, передбачених законом, зауваження i пропозицiї до прийнятих Верховною Радою України законiв, що надiйшли на пiдпис Президентовi України;

     5) проводить аналiз дiяльностi сфер агропромислового виробництва, визначає прiоритети, стратегiю та прогнозує їх розвиток;

     6) вживає заходiв, спрямованих на технiко-технологiчне переоснащення сфер агропромислового виробництва, сприяє розвитку машинобудування для агропромислового комплексу, енергозбереження, координацiї iнновацiйних проектiв;

     7) забезпечує пiдтримку пiдприємств сфер агропромислового виробництва, особистих селянських i фермерських господарств, сiльськогосподарської кооперацiї;

     8) готує пропозицiї щодо формування та розвитку ринкових механiзмiв i принципiв забезпечення пiдприємств агропромислового комплексу технiчними засобами, обладнанням, зокрема для виробництва бiопалива, запасними частинами, пально-мастильними матерiалами та iншими енергоресурсами;

     9) здiйснює нормативно-правове регулювання питань, що належать до компетенцiї Мiнагрополiтики;

     10) у межах повноважень, передбачених законом, перевiряє, переглядає та скасовує галузевi нормативнi документи у сферi стандартизацiї;

     11) здiйснює вiдповiдно до закону функцiї технiчного регулювання у визначенiй законодавством сферi, замовляє розроблення нацiональних стандартiв та кодексiв усталеної практики;

(пiдпункт 11 пункту 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016р. N 1051)

     12) здiйснює державний перепис виноградникiв;

     13) визначає з видiленням у натурi зони виробництва винограду;

     14) здiйснює заходи щодо економiчного стимулювання виробникiв харчової продукцiї, задоволення потреб населення у продуктах харчування та насичення продовольчого ринку харчовими продуктами;

     15) здiйснює заходи, спрямованi на вдосконалення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, захист iнтересiв вiтчизняних товаровиробникiв сiльськогосподарської продукцiї на зовнiшньому ринку та розвиток внутрiшнього ринку;

     16) розробляє i здiйснює заходи щодо розвитку iнфраструктури аграрного та продовольчого ринку, зокрема бiржового, оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї, сiльськогосподарських обслуговуючих кооперативiв, кредитних спiлок, страхових компанiй, виставок, ярмаркiв тощо;

     17) бере участь у реалiзацiї державної полiтики у сферi виробництва продуктiв дитячого харчування;

     18) пiдпункт 18 пункту 4 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2018р. N 1157)

     19) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здiйснення державного нагляду (контролю) у визначених законом сферах;

     191) здiйснює державне управлiння та регулювання у сферi насiнництва та розсадництва;

(пункт 4 доповнено пiдпунктом 191 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016р. N 1051)

     192) затверджує форми документацiї на насiння i садивний матерiал, технологiчнi i методичнi вимоги у сферi насiнництва та розсадництва щодо збереження сортових якостей, бiологiчних i урожайних властивостей сорту та посiвних якостей насiння;

(пункт 4 доповнено пiдпунктом 192 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016р. N 1051)

     193) розробляє та органiзовує виконання державних програм розвитку селекцiї, насiнництва та розсадництва;

(пункт 4 доповнено пiдпунктом 193 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016р. N 1051)

     194) уповноважує пiдприємства, установи, органiзацiї чи їх пiдроздiли, акредитованi нацiональним органом з акредитацiї, на провадження дiяльностi з оцiнки вiдповiдностi у сферi насiнництва;

(пункт 4 доповнено пiдпунктом 194 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016р. N 1051)

     195) здiйснює контроль за дiяльнiстю органу з оцiнки вiдповiдностi щодо виконання функцiй, на якi його уповноважено у сферi насiнництва та розсадництва;

(пункт 4 доповнено пiдпунктом 195 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016р. N 1051)

     20) забезпечує:

     проведення породовипробувань та апробацiї селекцiйних досягнень;

     державну апробацiю (випробування) та державну реєстрацiю створених на основi генетично модифiкованих органiзмiв сортiв сiльськогосподарських рослин, порiд тварин, мiкробiологiчних сiльськогосподарських препаратiв;

     опублiкування офiцiйних вiдомостей про поданi заявки на сорти рослин, виданi патенти на сорти рослин i свiдоцтва про авторство на сорти рослин, видання Каталогу сортiв рослин, придатних для поширення в Українi;

     ведення основного реєстру складських документiв на зерно та зерна, прийнятого на зберiгання;

     розроблення, затвердження, перевiрку, перегляд, внесення змiн, скасування стандартiв у сферi землеустрою та охорони земель;

(пiдпункт 20 пункту 4 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.07.2016р. N 482)

     здiйснення землеустрою, а також розроблення та виконання загальнодержавних i регiональних програм з питань землеустрою, вiдтворення родючостi ґрунтiв;

(пiдпункт 20 пункту 4 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.07.2016р. N 482)

     розроблення рекомендацiй та заходiв щодо забезпечення родючостi ґрунтiв i застосування агрохiмiкатiв, а також механiзмiв економiчного стимулювання здiйснення заходiв щодо використання та охорони земель i пiдвищення родючостi ґрунтiв;

(пiдпункт 20 пункту 4 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.07.2016р. N 482)

     органiзацiю, здiйснення пiдготовки та атестацiю осiб на отримання свiдоцтв аудиторiв з сертифiкацiї (агрономiв-iнспекторiв), видачу та скасування свiдоцтва аудитора з сертифiкацiї (агронома-iнспектора), пiдвищення квалiфiкацiї аудиторiв iз сертифiкацiї (агрономiв-iнспекторiв);

(пiдпункт 20 пункту 4 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016р. N 1051)

     проведення визначення сортових та посiвних якостей насiння i сортових та товарних якостей садивного матерiалу;

(пiдпункт 20 пункту 4 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016р. N 1051)

     ведення Реєстру суб'єктiв насiнництва та розсадництва, Реєстру аудиторiв iз сертифiкацiї (агрономiв-iнспекторiв), Реєстру органiв з оцiнки вiдповiдностi, Реєстру сертифiкатiв на насiння та/або садивний матерiал, а також забезпечує вiдкритiсть та загальнодоступнiсть зазначених реєстрiв;

(пiдпункт 20 пункту 4 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016р. N 1051)

     видачу та скасування вiдповiдних сертифiкатiв у сферi насiнництва та розсадництва;

(пiдпункт 20 пункту 4 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2016р. N 1051)

     21) здiйснює:

     видачу дозвiльних документiв, сертифiкатiв, лiцензiй, передбачених законодавством;

     абзац третiй пiдпункту 21 пункту 4 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2018р. N 1157)

     монiторинг ґрунтiв та агрохiмiчну паспортизацiю земель сiльськогосподарського призначення;

     реєстрацiю насадження технiчних i столових сортiв винограду у господарствах усiх форм власностi, а також списання виноградникiв усiх форм власностi, якi закладенi за рахунок державних коштiв;

     державну науково-технiчну експертизу сортiв рослин як об'єктiв iнтелектуальної власностi;

     координацiю дiяльностi пiдприємств, пов'язаної з проведенням державного випробовування сортiв сiльськогосподарських рослин;

     забезпечення органiзацiйно-технiчного та iнших видiв дiяльностi представника та заступника представника України у Радi Мiжнародного союзу по охоронi нових сортiв рослин;

     сприяння функцiонуванню та розвитку ринку сортiв рослин як об'єктiв iнтелектуальної власностi, налагодженню спiвробiтництва у сферi охорони прав на сорти рослин з мiжнародними органiзацiями, суб'єктами господарювання, iноземними фiзичними та юридичними особами;

     державну реєстрацiю суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi, племiнних i пiдконтрольних тварин та селекцiйних досягнень у тваринництвi;

     визначення (проведення) процедури присвоєння вiдповiдного статусу суб'єктам племiнної справи у тваринництвi;

(абзац одинадцятий пiдпункту 21 пункту 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016р. N 650)

     проведення бонiтування тварин та ведення племiнного облiку;

(абзац дванадцятий пiдпункту 21 пункту 4 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016р. N 650)

     сертифiкацiю племiнних (генетичних) ресурсiв, присвоєння вiдповiдного статусу суб'єктам племiнної справи у тваринництвi;

     абзац чотирнадцятий пiдпункту 21 пункту 4 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016р. N 650)

     у межах повноважень, передбачених законом, державне управлiння у сферi iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин;

     22) веде:

     iнформацiйний банк даних про стан ґрунтiв земель сiльськогосподарського призначення;

     галузевий фонд нормативних документiв у сферi стандартизацiї;

     реєстри сiльськогосподарських дорадникiв, експертiв-дорадникiв та дорадчих служб; Державний реєстр заявок на сорти рослин (Реєстр заявок), Державний реєстр прав власникiв сортiв рослин (Реєстр патентiв), Державний реєстр сортiв рослин, придатних для поширення в Українi (Реєстр сортiв); Реєстр представникiв з питань iнтелектуальної власностi на сорти рослин; державнi книги племiнних тварин, Державний реєстр суб'єктiв племiнної справи у тваринництвi та Державний реєстр селекцiйних досягнень у тваринництвi; Державний реєстр технiчних засобiв для агропромислового комплексу України; iншi реєстри вiдповiдно до закону;

     23) видає:

     сертифiкат на право надання дорадчих послуг;

     патенти на сорти рослин i свiдоцтва про авторство на сорти рослин;

     24) органiзовує:

     приймання заявок на сорти рослин, проведення їх експертизи, приймає рiшення про виникнення прав на сорт або про вiдмову у виникненнi прав на сорт;

     роботу з пiдготовки i перепiдготовки кадрiв державної системи охорони прав на сорти рослин;

     пiсляреєстрацiйне вивчення сортiв, розмноження нових i перспективних сортiв рослин;

     функцiонування єдиної системи селекцiї;

     проведення перепiдготовки фахiвцiв, якi виконують роботи з племiнної справи;

     25) встановлює порядок здiйснення iдентифiкацiї та реєстрацiї тварин; порядок оформлення i видачi iдентифiкацiйних документiв; порядок ведення Єдиного державного реєстру тварин та користування його даними; порядок реєстрацiї господарств; порядок перемiщення тварин; порядок подачi даних для внесення до Єдиного державного реєстру тварин;

     26) визначає склад iнформацiї, що подається для внесення до Єдиного державного реєстру тварин;

     27) формує перелiк технiчних засобiв та технологiй їх технiчного обслуговування, нових технологiй виробництва, зберiгання i переробки сiльськогосподарської продукцiї, що пiдлягають державним приймальним випробуванням та оцiнцi вiдповiдностi стандартам, технiчним завданням, технiчним умовам;

     28) забезпечує здiйснення заходiв, спрямованих на iнновацiйно-iнвестицiйний розвиток сфер агропромислового виробництва, сприяє реалiзацiї iнвестицiйних проектiв в аграрному секторi;

     29) пiдпункт 29 пункту 4 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.12.2018р. N 1157)

     30) сприяє пiдвищенню енергоефективностi пiдприємств агропромислового комплексу та розвитку сировинної бази для виробництва бiопалива;

     31) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, розвиток виробництва i використання альтернативних видiв палива та вiдновлюваних джерел енергiї;

     32) органiзовує та виконує координацiю робiт, пов'язаних iз забезпеченням єдностi вимiрювань;

     33) органiзовує розроблення загальнодержавних i регiональних програм вiдтворення родючостi ґрунтiв на землях сiльськогосподарського призначення, виступає у межах повноважень, передбачених законом, замовником виконання робiт з районування (зонування) земель сiльськогосподарського призначення;

     34) розробляє та органiзовує виконання державних цiльових, галузевих та iнших програм охорони, захисту, використання та вiдтворення лiсiв;

     35) готує рiчний план робiт iз стандартизацiї (тематичний план наукових розробок у сферi стандартизацiї) згiдно з паспортом вiдповiдної бюджетної програми;

     36) затверджує положення про метрологiчну службу Мiнагрополiтики;

     37) органiзовує роботу, спрямовану на розвиток насiнництва, розсадництва, племiнної справи у тваринництвi, проведення комплексної оцiнки (бонiтування) сiльськогосподарських тварин;

     38) визначає поточну i перспективну потребу виробникiв сiльськогосподарської продукцiї у мiнеральних добривах та засобах захисту рослин;

     39) бере участь у:

     формуваннi та реалiзацiї бюджетної, цiнової, лiзингової, iнновацiйної, iнвестицiйної, страхової, гендерної полiтики, полiтики у сферi iнформатизацiї та технiчного захисту iнформацiї, сiльського туризму;

     проведеннi розрахункiв поточної та прогнозної потреби сфер агропромислового виробництва у спецiалiстах та квалiфiкованих робiтниках;

     розробленнi i здiйсненнi заходiв щодо формування Аграрним фондом державного iнтервенцiйного фонду та здiйсненнi контролю за його формуванням i використанням;

     розробленнi та здiйсненнi заходiв з нарощення експортного потенцiалу сфер агропромислового виробництва, вiдновлення традицiйних та освоєння нових ринкiв збуту продукцiї;

     розробленнi загальнодержавних балансiв попиту i пропонування основних видiв сiльськогосподарської продукцiї та продуктiв її переробки; координацiї роботи iз складення мiжрегiональних балансiв попиту i пропонування основних видiв сiльськогосподарської продукцiї та продуктiв її переробки, здiйснює їх монiторинг;

     40) розробляє та забезпечує виконання державних цiльових, галузевих та iнших програм розвитку сфер агропромислового виробництва, комплексного розвитку сiльських територiй, удосконалення системи управлiння агропромисловим комплексом;

     41) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, впровадження сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй, створення системи нацiональних iнформацiйних ресурсiв;

     42) здiйснює державне регулювання у сферi дорадчої дiяльностi, координує дiяльнiсть саморегулiвної органiзацiї, яка об'єднує суб'єктiв дорадчої дiяльностi;

     43) забезпечує формування державного резервного насiннєвого фонду, здiйснює контроль за ефективним його використанням, сприяє розвитку внутрiшнього i зовнiшнього ринку насiння та садивного матерiалу;

     44) провадить виставкову та ярмаркову дiяльнiсть у сферах агропромислового виробництва;

     45) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, реалiзацiю державної полiтики у сферi освiти, професiйної пiдготовки кадрiв для агропромислового виробництва;

     46) виступає державним замовником науково-дослiдних робiт у визначених сферах, фiнансує та координує їх проведення, сприяє впровадженню у виробництво сучасних розробок та прогресивного досвiду;

     47) здiйснює у межах повноважень, передбачених законом, координацiю дiяльностi наукових та науково-дослiдних установ, що належать до сфери його управлiння, визначає та затверджує прiоритети розвитку аграрної науки;

     48) сприяє розвитку фiзичної культури i спорту в сiльськiй мiсцевостi, органiзацiї оздоровлення та вiдпочинку дiтей працiвникiв агропромислового комплексу;

     49) здiйснює монiторинг стану забезпечення об'єктами соцiальної iнфраструктури сiльських територiй, розробляє i здiйснює заходи, спрямованi на комплексний розвиток таких територiй, та вносить на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України вiдповiднi пропозицiї;

     50) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, вирiшення питань у сферi захисту населення i територiй вiд надзвичайних ситуацiй техногенного та природного характеру, здiйснення заходiв цивiльного захисту;

     51) здiйснює контроль за дiяльнiстю оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї;

     52) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, проведення монiторингу внутрiшнього i зовнiшнього аграрного та продовольчого ринку, створює i забезпечує постiйне функцiонування системи iнформацiйного забезпечення дiяльностi оптових ринкiв сiльськогосподарської продукцiї;

     53) бере участь у державному регулюваннi органiзованого аграрного ринку в частинi забезпечення здiйснення фiнансових i товарних iнтервенцiй;

     54) здiйснює контроль за дiяльнiстю державних пiдприємств, установ i органiзацiй, що належать до сфери його управлiння;

     55) готує пропозицiї щодо укладення i денонсацiї мiжнародних договорiв, забезпечує виконання зобов'язань України за мiжнародними договорами з питань, що належать до компетенцiї Мiнагрополiтики;

     56) здiйснює у межах повноважень, передбачених законом, та в порядку, визначеному законодавством, спiвробiтництво з державами-донорами та мiжнародними органiзацiями з питань залучення мiжнародної технiчної допомоги в агропромисловий комплекс України;

     57) бере у межах повноважень, передбачених законом, участь у дiяльностi мiжнародних органiзацiй, у тому числi в роботi комiтетiв СОТ;

     58) здiйснює у межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо iнтеграцiї до ЄС, зокрема з адаптацiї законодавства, та забезпечує галузеве спiвробiтництво;

     59) органiзовує у межах повноважень, передбачених законом, здiйснення комплексу заходiв з мобiлiзацiйної пiдготовки та мобiлiзацiї у сферах агропромислового сектору економiки;

     60) здiйснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з дiяльнiстю Мiнагрополiтики, пiдприємств, установ i органiзацiй, що належать до сфери його управлiння;

     61) забезпечує проведення соцiального дiалогу на галузевому рiвнi;

     62) здiйснює управлiння об'єктами державної власностi, що належать до сфери його управлiння;

     621) визначає уповноваженi установи (органiзацiї) та селекцiйнi центри з визначення племiнної цiнностi плiдникiв за походженням, власною продуктивнiстю та якiстю потомства;

(пункт 4 доповнено пiдпунктом 621 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016р. N 650)

     622) затверджує Положення про органiзацiю взаємного обмiну iнформацiєю про стан земельних вiдносин мiж суб'єктами iнформацiйної взаємодiї (монiторинг земельних вiдносин), здiйснює органiзацiю та забезпечує проведення монiторингу земельних вiдносин;

(пункт 4 доповнено пiдпунктом 622 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.08.2017р. N 639)

     63) здiйснює iншi повноваження, визначенi законом.

     5. Мiнагрополiтики з метою органiзацiї своєї дiяльностi:

     1) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, здiйснення заходiв щодо запобiгання корупцiї i контроль за їх реалiзацiєю в апаратi Мiнагрополiтики, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, що належать до сфери його управлiння;

     2) здiйснює добiр кадрiв в апарат Мiнагрополiтики та керiвникiв пiдприємств, установ i органiзацiй, що належать до сфери його управлiння, органiзовує роботу з пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв апарату Мiнагрополiтики;

(пiдпункт 2 пункту 5 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016р. N 650)

     3) органiзовує планово-фiнансову роботу в апаратi Мiнагрополiтики, на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, що належать до сфери його управлiння, здiйснює контроль за використанням фiнансових i матерiальних ресурсiв, забезпечує органiзацiю та вдосконалення порядку ведення бухгалтерського облiку;

     4) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом:

     реалiзацiю державної полiтики стосовно державної таємницi, захист iнформацiї з обмеженим доступом, а також технiчний захист iнформацiї, контроль за їх збереженням в апаратi Мiнагрополiтики в установленому законодавством порядку;

(абзац другий пiдпункту 4 пункту 5 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016р. N 650)

     абзац третiй пiдпункту 4 пункту 5 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016р. N 650)

     виконання завдань з мобiлiзацiйної пiдготовки та мобiлiзацiйної готовностi держави;

     залучення громадян до участi в управлiннi державними справами, ефективну взаємодiю з iнститутами громадянського суспiльства, здiйснення громадського контролю за дiяльнiстю Мiнагрополiтики, врахування громадської думки пiд час формування та реалiзацiї державної полiтики з питань, що належать до компетенцiї Мiнагрополiтики;

     5) забезпечує ефективне i цiльове використання бюджетних коштiв;

     6) органiзовує ведення дiловодства та архiвне зберiгання документiв вiдповiдно до встановлених правил.

     6. Мiнагрополiтики для виконання покладених на нього завдань має право:

     1) залучати в установленому порядку спецiалiстiв центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ, органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками), вчених, представникiв iнститутiв громадянського суспiльства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенцiї Мiнагрополiтики;

     2) отримувати безоплатно вiд мiнiстерств, iнших центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування необхiднi для виконання покладених на нього завдань iнформацiю, документи i матерiали, зокрема вiд органiв статистики - статистичнi данi;

     3) користуватися вiдповiдними iнформацiйними базами даних державних органiв, державною системою урядового зв'язку та iншими технiчними засобами;

     4) скликати наради, утворювати комiсiї та робочi групи, проводити науковi конференцiї, семiнари з питань, що належать до компетенцiї Мiнагрополiтики.

     7. Мiнагрополiтики пiд час виконання покладених на нього завдань взаємодiє в установленому порядку з iншими державними органами, допомiжними органами i службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та iншими допомiжними органами, утвореними Кабiнетом Мiнiстрiв України, органами мiсцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спiлками, профспiлками та органiзацiями роботодавцiв, вiдповiдними органами iноземних держав i мiжнародних органiзацiй, а також з пiдприємствами, установами i органiзацiями.

     8. Мiнагрополiтики у межах повноважень, передбачених законом, на основi i на виконання Конституцiї та законiв України, актiв Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих вiдповiдно до Конституцiї та законiв України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України видає накази, органiзовує i контролює їх виконання.

     Накази Мiнагрополiтики, якi вiдповiдно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської дiяльностi".

     Нормативно-правовi акти Мiнагрополiтики пiдлягають державнiй реєстрацiї в установленому законодавством порядку.

     Накази Мiнагрополiтики, виданi у межах повноважень, передбачених законом, обов'язковi для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територiальними органами, мiсцевими держадмiнiстрацiями, органами влади Автономної Республiки Крим, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форми власностi та громадянами.

     9. Мiнагрополiтики очолює Мiнiстр, який призначається на посаду за поданням Прем'єр-мiнiстра України i звiльняється з посади Верховною Радою України.

     Мiнiстр має першого заступника та заступникiв, якi призначаються на посаду та звiльняються з посади Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Прем'єр-мiнiстра України вiдповiдно до пропозицiй Мiнiстра.

(абзац другий пункту 9 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016р. N 650)

     10. Мiнiстр:

     1) очолює Мiнагрополiтики, здiйснює керiвництво його дiяльнiстю;

     2) спрямовує i координує здiйснення iншими центральними органами виконавчої влади заходiв з питань, що належать до компетенцiї Мiнагрополiтики;

     3) спрямовує та координує дiяльнiсть визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України центральних органiв виконавчої влади, зокрема:

     забезпечує формування державної полiтики у вiдповiдних сферах та контролює її реалiзацiю центральними органами виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр;

     погоджує та подає на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України розробленi центральними органами виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, проекти законiв, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України;

     визначає прiоритетнi напрями роботи центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани їх роботи;

     абзац п'ятий пiдпункту 3 пункту 10 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016р. N 650)

     порушує перед Кабiнетом Мiнiстрiв України питання щодо скасування актiв центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, з питань, що належать до сфер, у яких Мiнагрополiтики забезпечує формування державної полiтики повнiстю чи в окремiй частинi;

     заслуховує звiти про виконання покладених на центральнi органи виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, завдань та планiв їх роботи;

     погоджує структуру апаратiв центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр;

     погоджує призначення на посаду i звiльнення з посади керiвникiв та заступникiв керiвникiв самостiйних структурних пiдроздiлiв апарату центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр;

     видає обов'язковi до виконання центральними органами виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, накази та доручення з питань, що належать до сфери їх дiяльностi;

     погоджує призначення на посаду та звiльнення з посади керiвникiв та заступникiв керiвникiв територiальних органiв центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр;

     доручає керiвникам центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, скасовувати акти їх територiальних органiв повнiстю чи в окремiй частинi, а в разi вiдмови скасовує такi акти повнiстю чи в окремiй частинi;

     iнiцiює питання щодо притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi керiвникiв структурних пiдроздiлiв апарату центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, їх територiальних органiв та заступникiв керiвникiв, а також керiвникiв пiдприємств, установ i органiзацiй, що належать до сфери їх управлiння;

     порушує перед Кабiнетом Мiнiстрiв України питання щодо притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi керiвникiв центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, та їх заступникiв;

     iнiцiює питання щодо проведення службового розслiдування стосовно керiвникiв центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, їх заступникiв, iнших державних службовцiв i працiвникiв апарату центральних органiв виконавчої влади та їх територiальних органiв, пiдприємств, установ i органiзацiй, що належать до сфери їх управлiння;

     визначає структурний пiдроздiл апарату Мiнагрополiтики, що вiдповiдає за взаємодiю з центральними органами виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр;

     приймає рiшення щодо проведення перевiрки дiяльностi центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр;

     визначає посадових осiб Мiнагрополiтики, якi включаються до складу колегiй центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр;

     визначає порядок обмiну iнформацiєю мiж Мiнагрополiтики та центральними органами виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, перiодичнiсть її подання;

     вирiшує iншi питання, пов'язанi iз спрямуванням та координацiєю дiяльностi центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр;

     4) визначає прiоритети роботи Мiнагрополiтики та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани його роботи, звiти про їх виконання;

     5) подає на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України проекти законiв, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України, розробником яких є Мiнагрополiтики;

     6) представляє в установленому порядку проекти законiв України, розробником яких є Мiнагрополiтики та центральнi органи виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовує i координує Мiнiстр, доповiдає з iнших питань, що належать до компетенцiї Мiнагрополiтики, пiд час розгляду їх на пленарних засiданнях Верховної Ради України;

     7) вносить на розгляд Кабiнету Мiнiстрiв України проекти законiв, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України з питань, в яких Мiнагрополiтики забезпечує формування державної полiтики, розробником яких є центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну полiтику у вiдповiдних сферах;

     8) у межах повноважень, передбачених законом, органiзовує та контролює виконання Мiнагрополiтики Конституцiї та законiв України, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України;

(пiдпункт 8 пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016р. N 650)

     9) представляє Мiнагрополiтики у вiдносинах з iншими органами, пiдприємствами, установами i органiзацiями в Українi та за її межами;

     10) пiдпункт 10 пункту 10 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016р. N 650)

     11) пiдпункт 11 пункту 10 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016р. N 650)

     12) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi першого заступника, заступникiв мiнiстра та державного секретаря Мiнагрополiтики;

(пiдпункт 12 пункту 10 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016р. N 650)

     13) пiдпункт 13 пункту 10 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016р. N 650)

     14) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретаревi Мiнагрополiтики;

(пiдпункт 14 пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016р. N 650)

     15) визначає обов'язки першого заступника Мiнiстра, заступникiв Мiнiстра, розподiл повноважень Мiнiстра мiж першим заступником Мiнiстра та заступниками Мiнiстра, якi вони здiйснюють у разi його вiдсутностi;

(пiдпункт 15 пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016р. N 650)

     16) органiзовує внутрiшнiй контроль i внутрiшнiй аудит та забезпечує їх здiйснення в Мiнагрополiтики, а також на пiдприємствах, в установах i органiзацiях, що належать до сфери його управлiння;

     17) веде переговори i пiдписує мiжнароднi договори України в межах наданих йому повноважень;

     18) затверджує положення про самостiйнi структурнi пiдроздiли апарату Мiнагрополiтики;

(пiдпункт 18 пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016р. N 650)

     19) утворює, лiквiдує, реорганiзовує пiдприємства, установи, органiзацiї, що належать до сфери управлiння Мiнагрополiтики, затверджує їх положення (статути), виконує у межах своїх повноважень iншi функцiї з управлiння об'єктами державної власностi;

(пiдпункт 19 пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016р. N 650)

     20) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенцiї;

     21) утворює комiсiї, робочi та експертнi групи;

     22) приймає рiшення щодо розподiлу бюджетних коштiв, головним розпорядником яких є Мiнагрополiтики;

     23) пiдписує накази Мiнагрополiтики;

     24) дає обов'язковi для виконання державними службовцями та працiвниками апарату Мiнагрополiтики доручення;

     25) здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до Конституцiї України та iнших законiв.

(пiдпункт 25 пункту 10 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016р. N 650)

     101. Державний секретар Мiнагрополiтики:

     1) органiзовує роботу апарату Мiнагрополiтики;

     2) забезпечує пiдготовку пропозицiй щодо виконання завдань Мiнагрополiтики та подає їх на розгляд Мiнiстру;

     3) органiзовує та контролює виконання апаратом Мiнагрополiтики Конституцiї та законiв України, актiв Президента України, актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, наказiв Мiнагрополiтики та доручень Мiнiстра, його першого заступника та заступникiв, звiтує про їх виконання;

     4) готує та подає Мiнiстровi для затвердження плани роботи Мiнагрополiтики, звiтує про їх виконання;

     5) забезпечує реалiзацiю державної полiтики стосовно державної таємницi, контроль за її збереженням в апаратi Мiнагрополiтики;

     6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку вiд державних органiв, органiв влади Автономної Республiки Крим, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ, органiзацiй в Українi та за її межами безоплатно iнформацiю, документи i матерiали, а вiд органiв державної статистики - статистичну iнформацiю, необхiдну для виконання покладених на Мiнагрополiтики завдань;

     7) призначає на посаду та звiльняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовцiв апарату Мiнагрополiтики, присвоює їм ранги державних службовцiв, приймає рiшення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     8) приймає на роботу та звiльняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працiвникiв апарату Мiнагрополiтики, приймає рiшення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплiнарної вiдповiдальностi;

     9) призначає на посаду та звiльняє з посади працiвникiв патронатної служби Мiнiстра за поданням Мiнiстра, а також у зв'язку iз звiльненням Мiнiстра;

     10) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посади та звiльнення з посад керiвникiв вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй;

     11) призначає на посаду та звiльняє з посади керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, що належать до сфери управлiння Мiнагрополiтики;

     12) притягує до дисциплiнарної вiдповiдальностi керiвникiв державних пiдприємств, установ, органiзацiй, що належать до сфери управлiння Мiнагрополiтики;

     13) представляє Мiнагрополiтики як юридичну особу в цивiльно-правових вiдносинах;

     14) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов'язковi для виконання державними службовцями та iншими працiвниками Мiнагрополiтики доручення;

     15) забезпечує в установленому порядку органiзацiю пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацiї державних службовцiв та iнших працiвникiв Мiнагрополiтики;

     16) видає накази органiзацiйно-розпорядчого характеру, що належать до його повноважень, та контролює їх виконання;

     17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовцiв, iнших працiвникiв апарату Мiнагрополiтики до вiдзначення державними нагородами.

     Державний секретар Мiнагрополiтики здiйснює iншi повноваження, визначенi Законом України "Про державну службу" та iншими законами.

     На час вiдсутностi державного секретаря Мiнагрополiтики чи неможливостi здiйснення ним своїх повноважень з iнших причин його обов'язки виконує один iз керiвникiв самостiйних структурних пiдроздiлiв апарату Мiнагрополiтики вiдповiдно до наказу державного секретаря Мiнагрополiтики.

(Положення доповнено пунктом 101 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016р. N 650)

     11. Для погодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї Мiнагрополiтики, обговорення найважливiших напрямiв його дiяльностi у Мiнагрополiтики може утворюватися колегiя.

     Рiшення колегiї можуть бути реалiзованi шляхом видання наказу Мiнагрополiтики.

     Для розгляду наукових рекомендацiй та проведення фахових консультацiй з основних питань дiяльностi у Мiнагрополiтики можуть утворюватися iншi постiйнi або тимчасовi консультативнi, дорадчi та iншi допомiжнi органи.

     Рiшення про утворення чи лiквiдацiю колегiї, iнших постiйних або тимчасових консультативних, дорадчих та iнших допомiжних органiв, їх кiлькiсний та персональний склад, положення про них затверджуються Мiнiстром.

     12. Гранична чисельнiсть державних службовцiв та працiвникiв Мiнагрополiтики затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Структура апарату Мiнагрополiтики затверджується Мiнiстром.

     Штатний розпис i кошторис Мiнагрополiтики затверджується державним секретарем Мiнагрополiтики за погодженням з Мiнфiном.

(абзац третiй пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.09.2016р. N 650)

     13. Мiнагрополiтики є юридичною особою публiчного права, має печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власнi бланки, рахунки в органах Казначейства.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.