МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї

     Вiдповiдно до вимог Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон України) 12.02.2016 Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула поданi Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України (далi - Мiнiстерство) матерiали та звiт про результати проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих (далi - товар) походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування (далi - Перегляд).

     Жоден росiйський виробник чи експортер товару не зареєструвався у рамках проведення Перегляду. У зв'язку з цим Мiнiстерство провело дослiдження та зробило вiдповiднi висновки на пiдставi найбiльш показової iнформацiї, яка була в розпорядженнi.

     Протягом 2012 - 2014 рокiв експорт в окремi третi країни товару походженням з Росiйської Федерацiї мав ознаки демпiнгового.

     Росiйськi виробники товару мають значнi вiльнi потужностi, що в декiлька разiв перевищують обсяг споживання подiбного товару на внутрiшньому ринку України.

     За результатами розгляду Комiсiєю встановлено таке:

     рiвень дiючих антидемпiнгових заходiв достатнiй для запобiгання демпiнговому iмпорту плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих та заподiянню ним шкоди нацiональному товаровиробнику;

     становище експортерiв та економiчнi умови є такими, за яких не виключається ймовiрнiсть виникнення нових видiв демпiнгу, що заподiюватиме шкоду нацiональному товаровиробниковi;

     припинення застосування антидемпiнгових заходiв ймовiрно спричинить поновлення дiї демпiнгу та заподiяння шкоди;

     нацiональнi iнтереси потребують продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї.

     Зважаючи на вищезазначене та керуючись положеннями статей 5, 18 i 19 Закону України Комiсiя прийняла рiшення N АД-531/2016/4411-05, згiдно з яким:

     продовжила дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих згiдно з рiшенням Комiсiї вiд 14.07.2006 N АД-135/2006/143-35 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї", iз змiнами та доповненнями, i продовжених рiшенням Комiсiї вiд 12.02.2010 N АД-227/2010/4403-41 "Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревноволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї";

     продовжила дiю антидемпiнгових заходiв строком на п'ять рокiв. Дiя антидемпiнгових заходiв продовжується з моменту набрання чинностi цим рiшенням;

     продовжила дiю антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис:

     плити деревоволокнистi (ДВП) мокрого способу виробництва, твердi (густиною бiльш як 0,8 г/см3), без механiчного оброблення або облицювання, походженням з Росiйської Федерацiї, що класифiкуються за кодом згiдно з УКТЗЕД 4411 92 10 00.

     Зазначене рiшення Комiсiї набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.