ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.12.2015 N 47569/7/99-99-24-03-01-17

 

Митницям ДФС


Про контроль за сертифiкатами вiдповiдностi

     Статтею 197 Митного кодексу України (далi - Кодекс) визначено, що у випадках, передбачених законом, на окремi товари встановлюються обмеження щодо їх перемiщення через митний кордон України, Пропуск таких товарiв через митний кордон України та їх митне оформлення здiйснюються органами доходiв i зборiв на пiдставi документiв, якi пiдтверджують дотримання зазначених обмежень, виданих державними органами, уповноваженими на здiйснення вiдповiдних контрольних функцiй, iншими юридичними особами, уповноваженими на їх видачу, якщо подання таких документiв органам доходiв i зборiв передбачено законами України.

     На сьогоднi подання сертифiката вiдповiдностi стандартам при митному оформленнi транспортних засобiв здiйснюється вiдповiдно до вимог Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 травня 1993 року N 46-93 "Про стандартизацiю i сертифiкацiю" (далi - Декрет).

     Так, зокрема статтею 27 Декрету передбачено, що новi i такi, що були у користуваннi, транспортнi засоби, а також вузли, агрегати та частини до них, що ввозяться на митну територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi або фiзичними особами, пiдлягають обов'язковiй сертифiкацiї вiдповiдно до чинного законодавства.

     Паралельно з цим з 2012 року дiє постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09 червня 2011 року N 738 "Деякi питання сертифiкацiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання", якою передбачено здiйснення пропуску транспортного засобу на митну територiю України з метою вiльного обiгу за наявностi сертифiката вiдповiдностi, виданого згiдно з порядком затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання.

     Оскiльки подання митницям (органам доходiв i зборiв) зазначеного в цiй постановi сертифiката вiдповiдностi, виданого згiдно з порядком затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання, не передбачено жодним законом України, митницi його не вимагали i не вимагають як при пропуску транспортних засобiв на територiю України, так i при здiйсненнi їх митного оформлення вiдповiдно до митного режиму iмпорту (випуску у вiльний обiг).

     Зазначений дозвiльний документ вiдсутнiй також серед числа документiв, якi пiдтверджують дотримання встановлених законом обмежень, наведених у постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2012 року N 436 "Про затвердження перелiкiв товарiв, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України", розробленiй на виконання вимог статтi 197 Кодексу.

     Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" внесено змiни до Декрету, зокрема в частинi виключення положень щодо обов'язкової сертифiкацiї нових i таких, що були у використаннi, транспортних засобiв, а також вузлiв, агрегатiв та частин до них, що ввозяться на митну територiю України суб'єктами пiдприємницької дiяльностi або фiзичними особами.

     Таким чином, у митниць (органiв доходiв i зборiв) з 2016 року вiдповiдно до вимог статтi 197 Кодексу вiдсутнi пiдстави вимагати як сертифiкат вiдповiдностi стандартам, так i сертифiкат вiдповiдностi, виданий згiдно з порядком затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання.

Голова Р. М. Насiров
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.