ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

16.09.2016 N 30851/7/99-99-18-03-01-17

 

Митницям ДФС


Про внесення змiн до листа ДФС вiд 21.04.2016 N 14345/7/99-99-24-02-02-17

     У зв'язку iз набранням чинностi постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2016 року N 364 "Деякi питання реалiзацiї принципу "єдиного вiкна" пiд час здiйснення митного екологiчного, радiологiчного та iнших видiв державного контролю" -

     1) лист ДФС вiд 21.04.2016 N 14345/7/99-99-24-02-02-17 пiсля абзацу "При цьому зображення вiдповiдного документа (сканованої копiї) має бути належним чином вiдображене у АСМО "Iнспектор" доповнюється абзацом такого змiсту:

     "При застосуваннi Порядку iнформацiйного обмiну мiж органами доходiв i зборiв, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2016 року N 364, результати державних видiв контролю вiдображаються в модулi "Єдине вiкно" АСМО "Iнспектор". У цьому випадку проставлення вiдбиткiв штампiв контролюючими органами на товаросупровiдних документах не є обов'язковим";

     2) додаток до листа ДФС вiд 21.04.2016 N 14345/7/99-99-24-02-02-17 доповнюється пунктом 5 такого змiсту:

     "5. При застосуваннi Порядку iнформацiйного обмiну мiж органами доходiв i зборiв, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2016 року N 364, iнформацiя про позитивнi результати державних видiв контролю у графi 44 митної декларацiї вiдображається за кодом документа "5509" для всiх видiв контролю. При цьому в якостi вiдомостей про документ використовується iдентифiкатор справи, згенерований iнформацiйною системою та переданий декларанту в автоматичному режимi";

     3) останнiй абзац додатка до листа ДФС вiд 21.04.2016 N 14345/7/99-99-24-02-02-17 викладається у такiй редакцiї:

     "Зазначимо, що листом ДФС вiд 14.07.2016 N 23931/7/99-99-18-03-01-17 до митниць надiслано роз'яснення Держпродспоживслужби (лист вiд 21.06.2016 N 15-1-2/64304) щодо здiйснення контролю харчових продуктiв".

Заступник директора Департаменту органiзацiї митного контролю О. А. Центнарук
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.