ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

21.04.2016 N 14345/7/99-99-24-02-02-17

 

Митницi ДФС


Щодо перевiрки результатiв проведення державних видiв контролю, якi засвiдчуються вiдбитками печаток

     Згiдно з частиною першою статтi 255 Митного кодексу України (далi - Кодекс) митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з моменту пред'явлення органу доходiв i зборiв товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що пiдлягають митному оформленню (якщо згiдно з цим Кодексом товари, транспортнi засоби комерцiйного призначення пiдлягають пред'явленню), подання митної декларацiї або документа, який вiдповiдно до законодавства її замiнює, та всiх необхiдних документiв i вiдомостей, передбачених статтями 257 i 335 цього Кодексу.

     Частиною другою статтi 264 Кодексу встановлено, що на вимогу органу доходiв i зборiв декларант або уповноважена ним особа (далi - Декларант) зобов'язанi надати органу доходiв i зборiв оригiнали таких документiв або засвiдченi в установленому порядку їх копiї, якщо законодавством не передбачено подання оригiналiв.

     Порядок виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа (далi - Порядок) затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 631, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 10.08.2012 за N 1360/21672.

     Згiдно з вимогами пiдпункту 4.5.7 пункту 4.5 роздiлу IV Порядку, при здiйсненнi митного оформлення МД виконуються митнi формальностi, зокрема, з перевiрки дотримання встановлених до задекларованих товарiв заходiв нетарифного регулювання (вiдсутнiсть визначених законодавством заборон щодо перемiщення або помiщення у вiдповiдний митний режим задекларованих товарiв; наявнiсть вiдповiдних документiв, наявнiсть в МД вiдомостей про вiдповiднi документи або вiдомостей про вiдмiтки у товаросупровiдних документах).

     Iнформування Декларанта про необхiднiсть подання документiв зазначених в графi 44 МД здiйснюється згiдно з положеннями пункту 2.2 Порядку.

     Вiдповiдно до положення статтi 319 Кодексу товари, що перемiщуються через митний кордон України, крiм митного контролю, можуть пiдлягати державному санiтарно-епiдемiлогiчному, ветеринарно-санiтарному, фiтосанiтарному, екологiчному та радiологiчному контролю.

     Митний контроль та митне оформлення товарiв завершуються тiльки пiсля проведення встановлених законами України для кожного товару державних видiв контролю.

     Перелiк товарiв, якi пiдлягають державному контролю у разi перемiщення їх через митий кордон України, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.10.2011 N 1031.

     Враховуючи викладене вище, звертаймо увагу митниць ДФС на те, що митне оформлення товарiв, якi пiдлягають видам державного контролю, зазначеним у частинi першiй статтi 319 Кодексу, має завершуватися тiльки зa умови обов'язкової наявностi вiдбиткiв штампiв на вiдповiдних товаросупровiдних (товарно-транспортних) документах,

     Такi документи (засвiдченi копiї, сканованi копiї документiв на паперовому носiї) подаються Декларантом митницi у встановленому порядку пiд час подання МД до митного оформлення або пiд час виконання митних формальностей за МД згiдно з пунктом 2.2 Порядку.

     При цьому, зображення вiдповiдного документа (сканованої копiї) має бути належним чином вiдображене у АСМО "Iнспектор".

     Керiвникам митниць довести положення цього листа до вiдома пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв, митних брокерiв та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi з метою забезпечення дотримання положень законодавства України з питань державної митної справи.

     Додаток: на 2 арк.

Заступник директора Департаменту органiзацiї митного контролю О.А. Центнарук

 

Додаток

Для довiдки

     1. Зразки штампiв, що засвiдчують здiйснення санiтарно-епiдемiологiчного контролю вантажiв та транспортних засобiв у пунктах пропуску через державний кордон, пунктах контролю та на митнiй територiї України, затверджено наказом Мiнiстерства охорони здоров'я України вiд 23.02.2011 N 102.

     Iнформацiя про позитивнi результати здiйснення санiтарно-епiдемiологiчного контролю товару (наявнiсть на товаросупровiдних документах вiдбитку штампа "Санiтарно-епiдемiологiчний контроль здiйснено") зазначається у графi 44 митної декларацiї за кодом 5501.

     2. Зразки штампiв, якi засвiдчують здiйснення фiтосанiтарного контролю товарiв, затверджено наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 23.08.2005 N 414 "Про затвердження Фiтосанiтарних правил ввезення з-за кордону, перевезення в межах країни, транзиту, експорту, порядку переробки та реалiзацiї пiдкарантинних матерiалiв".

     Iнформацiя про позитивнi результати здiйснення фiтосанiтарного контролю товару (наявнiсть на товаросупровiдних документах вiдбитку штампiв "Ввезення в Україну дозволено", "Транзит по Українi дозволено", "Вивезення з України дозволено") зазначається у графi митної декларацiї за кодом 5503.

     3. Опис i зразки штампiв для засвiдчення результатiв здiйснення державними iнспекторами з охорони навколишнього природного середовища радiологiчного та екологiчного контролю транспортних засобiв i вантажiв та порядку застосування штампiв затверджено наказом Мiнiстерства екологiї та природних ресурсiв України вiд 19.03.2012 N 162.

     Iнформацiя про позитивнi результати здiйснення екологiчного контролю товару (наявнiсть на товаросупровiдних документах вiдбитку штампу "Екологiчний контроль ввiз/вивiз дозволено") зазначається у графi 44 митної декларацiї за кодом 5502.

     Iнформацiя про позитивнi результати здiйснення радiологiчного контролю товару (для товарiв i транспортних засобiв, що не пiдлягають екологiчному контролю) (наявнiсть на товаросупровiдних документах вiдбитку штампа "Радiологiчний контроль ввiз/вивiз дозволено") зазначається у графi 44 митної декларацiї за кодом 5504.

     4. Зразки вiдбиткiв печаток (штампiв) та пiдписiв iнспекторiв регiональних служб державного ветеринарно-санiтарного контролю та нагляду на державному кордонi та транспортi, якi засвiдчують проведення ветеринарно-санiтарного контролю (державного контролю) харчових продуктiв, розмiщено в автоматизованiй iнформацiйнiй системi управлiння документами ДФС за вх. N 61080/5 вiд 21.10.2015.

     У графi 44 митної декларацiї iнформацiя про позитивнi результати проведення державного контролю харчових продуктiв зазначається за кодом 5508.

     Зазначимо, що листом ДФС вiд 30.09.2015 N 36151/7/99-99-24-03-01-17 до митниць надiслано роз'яснення Державної санiтарно-епiдемiологiчної служби України та Державної ветеринарної та фiтосанiтарної служби України (лист вiд 18.09.2015 N 15-1-1-14/24288//02.02/869-1) щодо порядку проведення державного контролю харчових продуктiв (у тому числi у формi попереднього документального контролю).

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.