КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 10 березня 2017 р. N 239


Про внесення змiн та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України змiни, що додаються.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 10 березня 2017 р. N 239

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     1. У пунктi 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 1998 р. N 1625 "Про експорт окремих видiв товарiв до Республiки Молдова" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 41, ст. 1514) слова i цифри "а також додатка 6 до Порядку здiйснення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових металiв пiдроздiлами Державної екологiчної iнспекцiї Мiнiстерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 липня 1998 р. N 999 (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 27, ст. 988)," виключити.

     2. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 2002 р. N 1177 "Про затвердження Положення про порядок накладення та стягнення штрафiв за порушення законодавства про захист прав споживачiв" (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 34, ст. 1587; 2012 р., N 11, ст. 403; 2013 р., N 80, ст. 2976):

     1) назву та пункт 1 постанови викласти в такiй редакцiї:

"Про затвердження Порядку накладення стягнень за порушення законодавства про захист прав споживачiв";

     "1. Затвердити Порядок накладення стягнень за порушення законодавства про захист прав споживачiв, що додається.";

     2) у Положеннi про порядок накладення та стягнення штрафiв за порушення законодавства про захист прав споживачiв, затвердженому зазначеною постановою:

     назву Положення викласти в такiй редакцiї:

"ПОРЯДОК
накладення стягнень за порушення законодавства про захист прав споживачiв";

     у пунктi 1 слова "Це Положення визначає порядок накладення та стягнення штрафiв" та "фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi" замiнити вiдповiдно словами "Цей Порядок визначає процедуру накладення стягнень" та "фiзичних осiб - пiдприємцiв";

     пункт 2 викласти в такiй редакцiї:

     "2. На суб'єктiв господарювання накладається стягнення у виглядi штрафу вiдповiдно до статтi 23 Закону України "Про захист прав споживачiв".";

     пункт 3 пiсля слiв "та їх заступники" доповнити словами "у межах їх компетенцiї";

     пункти 8 i 10 виключити;

     у текстi Положення:

     слово "Положення" замiнити словом "Порядку";

     слово "Держспоживiнспекцiя" в усiх вiдмiнках замiнити словом "Держпродспоживслужба" у вiдповiдному вiдмiнку;

     слова "суб'єкт господарської дiяльностi" у всiх вiдмiнках i формах числа замiнити словами "суб'єкт господарювання" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     3. У Порядку здiйснення державного контролю на автомобiльному транспортi, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 листопада 2006 р. N 1567 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 45, ст. 3011; 2009 р., N 19, ст. 602; 2013 р., N 48, ст. 1711):

     1) у пунктi 1 слова "i лiцензiйних карток, виконанням суб'єктами господарювання лiцензiйних умов" та ", а також диспетчерського контролю за роботою автомобiльних перевiзникiв" виключити;

     2) у пунктi 4:

     в абзацi першому слова "планових, позапланових та" виключити;

     в абзацi третьому слова "Плановi, позаплановi та рейдовi" замiнити словом "Рейдовi";

     3) роздiл "Планова i позапланова перевiрка" виключити;

     4) у пунктi 12 слова ", зокрема iноземним," виключити;

     5) абзац другий пункту 13 виключити;

     6) абзаци перший i другий пункту 20 виключити;

     7) пункт 23 виключити;

     8) роздiли "Права та обов'язки посадових осiб" i "Права та обов'язки уповноваженої особи суб'єкта господарювання i водiя пiд час проведення перевiрки" виключити;

     9) додатки 1, 2, 4 до Порядку виключити.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 10 березня 2017 р. N 239

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 квiтня 1994 р. N 215 "Про реалiзацiю окремих положень Закону України "Про захист прав споживачiв" (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 186).

     2. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 липня 1998 р. N 999 "Про затвердження Порядку здiйснення екологiчного контролю експортних партiй брухту чорних i кольорових металiв територiальними органами Державної екологiчної iнспекцiї" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 27, ст. 988).

     3. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 лютого 1999 р. N 189 "Про затвердження Порядку здiйснення державного нагляду в електроенергетицi" (Офiцiйний вiсник України, 1999 р., N 7, ст. 240).

     4. Пункт 4 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 березня 2002 р. N 433 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 14, ст. 743).

     5. Пункт 3 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 2002 р. N 1178 (Офiцiйний вiсник України, 2002 р., N 34, ст. 1588).

     6. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 листопада 2003 р. N 1845 "Про затвердження Порядку здiйснення державного нагляду у сферi загальнообов'язкового державного соцiального страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi" (Офiцiйний вiсник України, 2003 р., N 48, ст. 2527).

     7. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 квiтня 2004 р. N 488 "Про затвердження Порядку проведення перевiрки екологiчних показникiв нафтопродуктiв, якi реалiзуються шляхом оптової та роздрiбної торгiвлi" (Офiцiйний вiсник України, 2004 р., N 15, ст. 1050).

     8. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 сiчня 2006 р. N 60 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 4, ст. 171).

     9. Пункт 4 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 березня 2006 р. N 234 (Офiцiйний вiсник України, 2006 р., N 9, ст. 552).

     10. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 квiтня 2008 р. N 315 "Про затвердження критерiю оцiнки ступеня ризику дiяльностi суб'єктiв господарювання у сферi телекомунiкацiй та надання послуг поштового зв'язку" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 28, ст. 876).

     11. Абзац другий постановляючої частини постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 жовтня 2008 р. N 935 "Про органiзацiю державного контролю за ефективним (рацiональним) використанням паливно-енергетичних ресурсiв" (Офiцiйний вiсник України, 2008 р., N 82, ст. 2761).

     12. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 2009 р. N 21 "Про затвердження критерiю, за яким оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi та визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю) щодо об'єктiв культурної спадщини" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 5, ст. 125).

     13. Пункт 2 змiн, що вносяться до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 травня 2009 р. N 499 (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 39, ст. 1300).

     14. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10 червня 2009 р. N 585 "Про внесення змiн до Порядку здiйснення державного контролю за ефективним (рацiональним) використанням паливно-енергетичних ресурсiв" (Офiцiйний вiсник України, 2009 р., N 44, ст. 1473).

     15. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 серпня 2011 р. N 919 "Про внесення змiни до пункту 5 додатка до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 сiчня 2009 р. N 21" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 67, ст. 2580).

     16. Пункт 19 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 2011 р. N 968 "Питання Державної фiнансової iнспекцiї" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 71, ст. 2684).

     17. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв вiд 26 жовтня 2011 р. N 1104 "Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi iз заготiвлi, переробки, металургiйної переробки металобрухту кольорових i чорних металiв та визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю)" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 84, ст. 3074).

     18. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 жовтня 2011 р. N 1116 "Про затвердження критерiїв, за якими оцiнюється ступiнь ризику вiд провадження господарської дiяльностi, пов'язаної з торгiвлею рiдким паливом з бiомаси (крiм бiоетанолу) i бiогазом, та визначається перiодичнiсть здiйснення планових заходiв державного нагляду (контролю)" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 85, ст. 3103).

     19. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 грудня 2011 р. N 1294 "Про затвердження Порядку здiйснення державного геологiчного контролю" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 97, ст. 3554).

     20. Пункт 1 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 2011 р. N 1408 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 11, ст. 403).

     21. Пункт 9 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 серпня 2013 р. N 748 (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 82, ст. 3041).

     22. Пункти 4 та 6 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21 жовтня 2015 р. N 874 (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 89, ст. 2967).

     23. Пункт 9 змiн, що вносяться до актiв Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 грудня 2016 р. N 950 (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 100, ст. 3261).

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.