ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Митного кодексу України щодо державної пiдтримки кiнематографiї в Українi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Пункт 4 роздiлу XXI "Прикiнцевi та перехiднi положення" Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44 - 48, ст. 552) доповнити пiдпунктом 14 такого змiсту:

     "14) до 1 сiчня 2023 року - товари, що входять до складу нацiональної кiнематографiчної спадщини, та товари, призначенi для використання у кiнематографiчнiй дiяльностi, що ввозяться на митну територiю України суб'єктами кiнематографiї, яким вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку кiнематографiї в Українi" надається державна пiдтримка, за такими кодами згiдно з УКТ ЗЕД: 3706, 3920 73 10 00, 3923 40 10 00, 8525, 8529, 9002, 9007, 9010, 9405.

     Порядок та обсяги ввезення зазначених товарiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, що випливають iз цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 листопада 2017 року
N 2177-VIII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.