МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

05.10.2017 N 3432-04/35373-03

 

Державна фiскальна служба України


Щодо надання перелiку документiв

     Мiнекономрозвитку розглянуло лист Державної фiскальної служби України вiд 06.09.2017 N 15255/5/99-99-18-03-01-16 щодо надання перелiку документiв, що застосовуються суб'єктами господарювання при здiйсненнi зовнiшньоекономiчної дiяльностi, у яких може бути наведена iнформацiя про повноваження уповноважених представникiв (постачальникiв) складати декларацiю про вiдповiднiсть вiд iменi та пiд вiдповiдальнiсть виробника, i повiдомляє.

     Правовi та органiзацiйнi засади розроблення, прийняття та застосування технiчних регламентiв i передбачених ними процедур оцiнки вiдповiдностi, а також здiйснення добровiльної оцiнки вiдповiдностi визначенi Законом України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" (далi - Закон).

     Частиною першою статтi 28 Закону визначено, що у випадках, визначених у технiчних регламентах, якими передбачене застосування процедур оцiнки вiдповiдностi, виробник або уповноважений представник (вiд iменi та пiд вiдповiдальнiсть виробника) повинен складати декларацiю про вiдповiднiсть.

     Вiдповiдно до статтi 1 цього Закону уповноважений представник - це будь-яка фiзична чи юридична особа - резидент Украйни, яка одержала вiд виробника письмове доручення дiяти вiд його iменi стосовно визначених у цьому дорученнi завдань.

     Згiдно частини першої статтi 19 Конституцiї України правовий порядок в Українi грунтується на засадах, вiдповiдно до яких нiхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

     Станом на сьогоднi законодавством України не визначено перелiку документiв, в яких може бути наведена iнформацiя про повноваження уповноважених представникiв (постачальникiв) складати декларацiю про вiдповiднiсть вiд iменi та пiд вiдповiдальнiсть виробника.

     Вiдповiдно до Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть":

     зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть - дiяльнiсть суб'єктiв господарської дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi, побудована на взаємовiдносинах мiж ними, що має мiсце як на територiї України, так i за її межами;

     зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) - домовленiсть двох або бiльше суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та їх iноземних контрагентiв, спрямована на встановлення, змiну або припинення їх взаємних прав та обов'язкiв у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi.

     Загальнi вимоги до зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) визначенi статтею 6 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть".

     Крiм того, наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 6 вересня 2001 року N 201, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 21 вересня 2001 року за N 833/6024, затверджено Положення про форму зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), яке - застосовується при укладаннi, зокрема, договорiв купiвлi/продажу товарiв (надання послуг, виконання робiт) мiж українськими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi та iноземними суб'єктами пiдприємницької дiяльностi незалежно вiд форм власностi та видiв дiяльностi.

     Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi при складаннi тексту договору (контракту) мають право використовувати вiдомi мiжнароднi звичаї, рекомендацiї мiжнародних органiв та органiзацiй, якщо це не заборонено прямо та у виключнiй формi Законом України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та iншими законами України.

     Згiдно з пунктом 2 зазначеного Положення за домовленiстю сторiн у договорi (контрактi) можуть визначатися додатковi умови, такi як страхування, гарантiї якостi, умови залучення субвиконавцiв договору (контракту), агентiв, перевiзникiв, визначення норм навантаження (розвантаження), умови передачi технiчної документацiї на товар, збереження торгових марок, порядок сплати податкiв, митних зборiв, рiзного роду захиснi застереження, з якого моменту договiр (контракт) починає дiяти, кiлькiсть пiдписаних примiрникiв договору (контракту), можливiсть та порядок унесення змiн до договору (контракту) та iншi.

     Ураховуючи зазначене, вважаємо, що будь-який документ (в тому числi зовнiшньоекономiчний договiр купiвлi-продажу), якiй мiстить письмове доручення виробника продукцiї певному суб'єкту господарювання дiяти вiд iменi такого виробника та пiд його вiдповiдальнiсть щодо декларування вiдповiдностi продукцiї та виконання деяких iнших обов'язкiв, передбачених законодавством України для виробника (наприклад Законом України "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї"), є документом, що пiдтверджує повноваження суб'єкта господарювання як уповноваженого представника в розумiннi Законiв України "Про технiчнi регламенти та оцiнку вiдповiдностi" та "Про державний ринковий нагляд i контроль нехарчової продукцiї".

Заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України Ю. П. БРОВЧЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.