ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.10.2018 N 31063/7/99-99-18-03-01-17

 

Митницi ДФС


Про набрання чинностi Законом України вiд 06 вересня 2018 року N 2530-VIII

     Повiдомляємо, що 4 жовтня 2018 року набрав чинностi Закон України вiд 06 вересня 2018 року N 2530-VIII "Про внесення змiн до Митного кодексу України та деяких iнших законiв України щодо запровадження механiзму "єдиного вiкна" та оптимiзацiї здiйснення контрольних процедур при перемiщеннi товарiв через митний кордон України" (далi - Закон).

     У зв'язку з цим:

     1. Вiдповiдно до положень частини першої статтi 319 Митного кодексу України (далi - Кодекс), викладеної у редакцiї Закону, товари, що ввозяться на митну територiю України (у тому числi з метою транзиту), можуть пiдлягати заходам офiцiйного контролю.

     Згiдно з пунктом 131 частини першої статтi 4 Кодексу заходи офiцiйного контролю - це фiтосанiтарний контроль, ветеринарно-санiтарний контроль, державний контроль за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин, що проводяться згiдно iз законодавством України.

     Таким чином, з урахуванням зазначених положень Закону та Кодексу посадовими особами вiдповiдних уповноважених органiв:

     1) припиняється проведення пiд час перемiщення усiх товарiв усiма видами транспорту та у всiх напрямках перемiщення, у тому числi у формi попереднього документального контролю:

     екологiчного контролю;

     радiологiчного контролю;

     санiтарно-епiдемiологiчного контролю.

     2) припиняється проведення пiд час вивезення за межi митної територiї України усiх товарiв усiма видами транспорту заходiв офiцiйного контролю (ветеринарно-санiтарного, фiтосанiтарного, контролю за дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин).

     2. При цьому звертаємо увагу, що вiдповiдно до Закону органи доходiв i зборiв не контролюють документи, визначенi постановою вiд 21 травня 2012 року N 436 "Про затвердження перелiкiв товарiв, на якi встановлено обмеження щодо перемiщення через митний кордон України", а саме:

     повiдомлення про ввезення дослiдних зразкiв сортiв рослин для експертизи на придатнiсть на поширення сорту;

     сертифiкат вiдповiдностi;

     свiдоцтво про визнання вiдповiдностi;

     ветеринарне свiдоцтво;

     iндивiдуальна лiцензiя на вивезення фiзичною особою за межi України банкiвських металiв;

     спецiальний дозвiл Нацiонального банку України на ввезення юридичною особою (крiм уповноважених банкiв) в Україну банкiвських металiв;

     декларацiя про вiдповiднiсть;

     фiтосанiтарний сертифiкат;

     сертифiкат країни-експортера, що засвiдчує якiсть насiння та/або садивного матерiалу, або сертифiкат ОЕСР i сертифiкат ISTA.

     Водночас Законом встановлено обмеження щодо перемiщення окремих товарiв, пропуск та митне оформлення яких здiйснюється органами доходiв i зборiв на пiдставi таких документiв:

     дозволу на ввезення на митну територiю України незареєстрованних пестицидiв i агрохiмiкатiв, що використовуються для державних випробувань i наукових дослiджень, а також обробленого ними насiннєвого (посадкового) матерiалу (або вiдомостi про включення товарiв до Державного реєстру пестицидiв i агрохiмiкатiв);

     письмової згоди (повiдомлення) на транскордонне перевезення небезпечних вiдходiв (або висновок Мiнприроди про те, що вiдходи, якi включенi до Зеленого перелiку вiдходiв, не пiдпадають пiд дiю пунктiв 6 - 33 Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних вiдходiв та їх утилiзацiєю/ видаленням);

     дозволу на iмпорт чи експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї CITES;

     сертифiкату на реекспорт чи iнтродукцiю з моря зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї CITES;

     сертифiкату на пересувну виставку для багаторазового перемiщення через митний кордон України зразкiв, якi є частиною цирку, пересувної виставки та є об'єктом регулювання Конвенцiї CITES;

     форми реєстрацiї уловiв (реекспорту) антарктичного та патагонського iклачiв;

     сертифiкату на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зразкiв видiв дикої фауни i флори;

     витягу, або посвiдчення, або реєстрацiйний номер з державного реєстру генетично модифiкованих органiзмiв або продукцiї, виробленої iз застосуванням ГМО;

     дозволу на ввезення продукцiї, отриманої з використанням ГМО, призначеної для науково-дослiдних цiлей;

     дозволу на транзитне перемiщення незареєстрованих в Українi ГМО.

     До визначення перелiкiв товарiв (з кодами УКТ ЗЕД), контроль за перемiщенням яких вiдповiдно до Закону покладено на органи доходiв i зборiв (пестицидiв i агрохiмiкатiв, вiдходiв, ГМО, водних бiоресурсiв, зразкiв видiв дикої фауни i флори, що є об'єктами регулювання Конвенцiї CITES), та внесення вiдповiдної iнформацiї в АСМО "Iнспектор" необхiдно користуватися кодами УКТ ЗЕД та описом товарiв, зазначеними у Перелiку документiв та/або вiдомостей, якi необхiдно подати вiдповiдному контролюючому органовi для завершення вiдповiдного виду державного контролю, затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 25.07.2016 N 657 (у редакцiї наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 16.03.2018 N 368).

В.о. директора Департаменту органiзацiї митного контролю та оформлення А. СЕРБАЙЛО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.