МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про продовження дiї спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну гнучких пористих плит, блокiв та листiв з пiнополiуретанiв незалежно вiд країни походження та експорту

     Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула поданi Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України (далi - Мiнекономрозвитку) звiт та iнформацiйнi матерiали про результати проведення перегляду спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну гнучких пористих плит, блокiв та листiв з пiнополiуретанiв незалежно вiд країни походження та експорту, порушеного рiшенням Комiсiї вiд 03.04.2019 N СП-409/2019/4411-03, i встановила таке:

     обсяги та умови здiйснення iмпорту у перiод дiї спецiальних заходiв були такими, що впливали на цiни та обсяги виробництва нацiонального товаровиробника;

     встановлений перiод застосування спецiальних заходiв виявився недостатнiм для завершення процесу вiдновлення нацiонального товаровиробника вiд наслiдкiв заподiяної значної шкоди;

     нацiональний товаровиробник перебуває у процесi адаптацiї до умов конкуренцiї.

     Основнi факти та висновки Мiнекономрозвитку за результатами проведеного перегляду надiслано усiм заiнтересованим сторонам перегляду.

     Ураховуючи зазначене та керуючись положеннями статей 9 i 18 Закону, Комiсiя прийняла рiшення N СП-419/2019/4411-03, вiдповiдно до якого завершила перегляд та продовжила дiю спецiальних заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 26.05.2016 N СП-356/2016/4411-05 до товару незалежно вiд країни походження та експорту, який має такий опис: гнучкi пористi плити, блоки та листи з пiнополiуретанiв, що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодом 3921 13 10 19.

     Застосування спецiальних заходiв продовжується строком на три роки шляхом запровадження спецiального мита, розмiр ставки якого з урахуванням лiбералiзацiї становить:

     з дня продовження дiї спецiальних заходiв - 11,22 %;

     через 12 мiсяцiв з дня їх продовження - 10,66 %;

     через 24 мiсяцi з дня їх продовження - 10,13 %.

     Це рiшення Комiсiї набирає чинностi з дня опублiкування повiдомлення про нього в газетi "Урядовий кур'єр".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.