МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIЧНОГО РОЗВИТКУ I ТОРГIВЛI УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 19 червня 2019 року N 1037


Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 18 березня 2009 року N 222

     Вiдповiдно до Положення про Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 серпня 2014 року N 459, та з метою приведення нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз вимогами законодавства України наказую:

     1. Унести до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 18 березня 2009 року N 222 "Про оприлюднення Перелiку товарiв iноземного походження, реекспорт яких з митної територiї України потребує надання митним органам дозволу Мiнiстерства економiки України, i Перелiку товарiв українського походження, на якi законодавством установленi ставки вивiзного (експортного) мита та реекспорт яких з митних територiй iноземних країн вiдповiдно до мiжнародних договорiв України потребує дозволу Мiнiстерства економiки України" такi змiни:

     1) у назвi та текстi наказу:

     слова "Мiнiстерства економiки України" замiнити словами "Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України";

     слова "вiдповiдно до мiжнародних договорiв України" виключити;

     2) додаток 1 викласти в новiй редакцiї, що додається;

     3) у додатку 2:

     у назвi додатка слова "Мiнiстерства економiки України" замiнити словами "Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України";

     у позицiї

"1207 99 98 00 Насiння рижiю"

     цифри "1207 99 98 00" замiнити цифрами "1207 99 96 00";

     у позицiї

"7414 90 00 00 Тканина (включаючи безперервну стрiчку), решiтки та сiтки з мiдного дроту; мiдний просiчно-витяжний лист"

     цифри "7414 90 00 00" замiнити цифрами "7419 99 10 00";

     у позицiї

"7418 19 00 00 Господарчi вироби з мiдi та їх частини iншi"

     цифри "7418 19 00 00" замiнити цифрами "7418 10 90 00";

     доповнити примiткою такого змiсту:

"Примiтка. Дозвiл видається в разi, якщо це передбачено мiжнародними договорами України.".

     2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України згiдно з розподiлом функцiональних обов'язкiв.

Перший вiце-прем'єр-мiнiстр України - Мiнiстр економiчного розвитку i торгiвлi України С. I. Кубiв

 

Додаток 1
до наказу Мiнiстерства економiки України
18.03.2009 N 222
(у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
вiд 19.06.2019 N 1037)

ПЕРЕЛIК
товарiв iноземного походження, реекспорт яких з митної територiї України потребує надання митним органам дозволу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України

Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару Країна походження Митний режим, у який розмiщується товар
2709 00 90 00 Нафта або нафтопродукти сирi, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), iншi усi iноземнi країни експорт, реекспорт
2711 11 00 00 Газ природний - " - - " -
Примiтки.

1. Дозвiл видається в разi, якщо це передбачено мiжнародними договорами України.
2. У разi декларування вказаних у цьому Перелiку товарiв суб'єкт господарювання обов'язково надає митному органу сертифiкат про походження товару або iншi документи про походження товару.

 
Директор департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi
С. Б. Звягiнцев
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.