МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 18 березня 2009 року N 222


Про оприлюднення Перелiку товарiв iноземного походження, реекспорт яких з митної територiї України потребує надання митним органам дозволу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, i Перелiку товарiв українського походження, на якi законодавством установленi ставки вивiзного (експортного) мита та реекспорт яких з митних територiй iноземних країн потребує дозволу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
вiд 19 червня 2019 року N 1037

(У назвi та текстi наказу: слова "Мiнiстерства економiки України" замiнено словами "Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України"; слова "вiдповiдно до мiжнародних договорiв України" виключено згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 19 червня 2019 року N 1037)

     Вiдповiдно до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.08.2003 N 1211 "Деякi питання реекспорту товарiв" наказую:

     1. Оприлюднити Перелiк товарiв iноземного походження, реекспорт яких з митної територiї України потребує надання митним органам дозволу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, що додається.

     2. Оприлюднити Перелiк товарiв українського походження, на якi законодавством установленi ставки вивiзного (експортного) мита та реекспорт яких з митних територiй iноземних країн потребує дозволу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, що додається.

     3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Мiнiстр Б. М. Данилишин

 

Додаток 1
до наказу Мiнiстерства економiки України
вiд 18 березня 2009 р. N 222
(у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України
вiд 19.06.2019 N 1037)

ПЕРЕЛIК
товарiв iноземного походження, реекспорт яких з митної територiї України потребує надання митним органам дозволу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України

Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару Країна походження Митний режим, у який розмiщується товар
2709 00 90 00 Нафта або нафтопродукти сирi, одержанi з бiтумiнозних порiд (мiнералiв), iншi усi iноземнi країни експорт, реекспорт
2711 11 00 00 Газ природний - " - - " -
Примiтки.

1. Дозвiл видається в разi, якщо це передбачено мiжнародними договорами України.
2. У разi декларування вказаних у цьому Перелiку товарiв суб'єкт господарювання обов'язково надає митному органу сертифiкат про походження товару або iншi документи про походження товару.

 
Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi
В. Є. Мулявка
 
(додаток 1 у редакцiї наказу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 19.06.2019р. N 1037)

 

Додаток 2
до наказу Мiнiстерства економiки України
вiд 18 березня 2009 р. N 222

ПЕРЕЛIК
товарiв українського походження, на якi законодавством установленi ставки вивiзного (експортного) мита та реекспорт яких з митних територiй iноземних країн вiдповiдно до мiжнародних договорiв України потребує дозволу Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України

Код товару згiдно з УКТЗЕД Опис товару
I. Живi тварини
0102 90 Велика рогата худоба, жива, крiм чистопородних племiнних тварин
0104 10 Вiвцi живi
II. Необробленi шкури тварин
4101 Шкури необробленi великої рогатої худоби (включаючи буйволiв) або тварин родини конячих (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент i не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок
4102 Необробленi шкури овець або шкурки ягнят (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з вовняним покривом або без вовняного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтцi 1(c) до цiєї групи
4103 90 00 00 Iншi необробленi шкури (свiжi або солонi, сушенi, золенi, пiкельованi або консервованi iншим способом, але не дубленi, не виробленi пiд пергамент або не пiдданi подальшiй обробцi), з волосяним покривом або без волосяного покриву, спилок або неспилок, крiм зазначених у примiтках 1(b) або 1(c) до цiєї групи
III. Насiння олiйних рослин
1204 00 Насiння льону, подрiбнене або не подрiбнене
1206 00 Насiння соняшнику, подрiбнене або неподрiбнене
1207 99 96 00 Насiння рижiю
IV. Вiдходи та брухт чорних металiв
7204 Вiдходи та брухт чорних металiв; зливки чорних металiв для переплавлення (шихтовi зливки)
V. Вiдходи та брухт кольорових металiв та напiвфабрикати з їх використанням
7202 99 80 00 Ферохромнiкель та iншi феросплави
7218 10 00 00 Сталь корозiйностiйка (нержавiюча) у зливках та в iнших первинних формах
7401 Штейн мiдний; мiдь цементацiйна (мiдь осаджена)
7402 00 00 00 Мiдь нерафiнована; аноди мiднi для електролiтичного рафiнування
7403 Мiдь рафiнована та мiднi сплави необробленi, крiм товарiв, вiднесених до коду 7403 11 00 00
7404 00 Вiдходи i брухт мiдi
7405 00 00 00 Лiгатури на основi мiдi
7406 Порошки та луска з мiдi
7419 99 10 00 Тканина (включаючи безперервну стрiчку), решiтки та сiтки з мiдного дроту; мiдний просiчно-витяжний лист
7415 29 00 00 Iншi вироби з мiдi без рiзьби, крiм шайб (включаючи шайби пружинистi)
7415 39 00 00 Iншi вироби з мiдi з рiзьбою (крiм шурупiв для дерева, iнших гвинтiв, болтiв та гайок)
7418 10 90 00 Господарчi вироби з мiдi та їх частини iншi
7419 Iншi вироби мiднi
7503 00 Вiдходи та брухт нiкелевi
7602 00 Вiдходи та брухт алюмiнiєвi
7802 00 00 00 Вiдходи та брухт свинцевi
7902 00 00 00 Вiдходи та брухт цинковi
8002 00 00 00 Вiдходи та брухт олов'янi
8101 97 00 00 Вiдходи та брухт з вольфраму
8105 30 00 00 Вiдходи та брухт кобальтовi
8108 30 00 00 Вiдходи та брухт з титану
8113 00 40 00 Металокерамiка i вироби з металокерамiки, включаючи вiдходи та брухт: вiдходи та брухт
Примiтка. Дозвiл видається в разi, якщо це передбачено мiжнародними договорами України.
 
Директор департаменту зовнiшньоекономiчної дiяльностi
В. Є. Мулявка
 
(додаток 2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України вiд 19.06.2019р. N 1037)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.