МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республiки

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) рiшенням вiд 14.07.2006 N АД-137/2006/143-36 застосувала остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республiки.

     На вимогу ПрАТ "Львiвський електроламповий завод "Iскра" рiшенням Комiсiї вiд 28.09.2018 N АД-395/2018/4411-05 порушено перегляд антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республiки у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування (далi - перегляд).

     Перегляд проводився щодо товару, що має такий опис:

     лампи розжарювання електричнi загального призначення потужнiстю не бiльш як 200 Вт та напругою понад 100 В (далi - Товар), що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодом 8539 22 90 10, походженням з Китайської Народної Республiки.

     Перiод дослiдження: 01.01.2015 - 30.09.2018.

     Перiод перегляду: 01.10.2017 - 30.09.2018.

     У ходi проведення перегляду жоден виробник чи експортер Товару походженням з Китайської Народної Республiки не висловив бажання спiвпрацювати з Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України (далi - Мiнекономрозвитку) та надавати iнформацiю. У зв'язку з цим Мiнекономрозвитку провело дослiдження та зробило вiдповiднi висновки на пiдставi найбiльш показової iнформацiї, яка була в його розпорядженнi.

     Вiдповiдно до Закону Комiсiя розглянула поданi Мiнекономрозвитку матерiали про результати проведення перегляду та за результатами розгляду встановила:

     ПрАТ "Львiвський електроламповий завод "Iскра" є належним нацiональним товаровиробником;

     китайськi пiдприємства експортували Товар в Україну за демпiнговими цiнами та використовують практику недобросовiсної конкуренцiї пiд час експорту Товару в окремi третi країни;

     рiвень дiючих антидемпiнгових заходiв є достатнiм для попередження постачання на митну територiю Україну Товару походженням з Китайської Народної Республiки за демпiнговими цiнами;

     становище експортерiв та економiчнi умови є такими, за яких не виключається ймовiрнiсть поновлення демпiнгового iмпорту в таких обсягах та на таких умовах, що заподiюватиме шкоду нацiональному товаровиробниковi;

     припинення застосування антидемпiнгових заходiв ймовiрно спричинить продовження дiї демпiнгу та заподiяння шкоди;

     продовження дiї антидемпiнгових заходiв не суперечить нацiональним iнтересам.

     Зважаючи на вищезазначене та керуючись положеннями Закону Комiсiя прийняла рiшення вiд 21.08.2019 N АД-427/2019/4411-03 "Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну ламп розжарювання електричних загального призначення походженням з Китайської Народної Республiки", згiдно з яким:

     завершила перегляд, що був порушений рiшенням Комiсiї вiд 28.09.2018 N АД-395/2018/4411-05;

     продовжила на п'ять рокiв дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих згiдно з рiшенням Комiсiї вiд 14.07.2006 N АД-137/2006/143-36. Дiя антидемпiнгових заходiв продовжується з моменту набрання чинностi рiшення Комiсiї вiд 21.08.2019 N АД-427/2019/4411-03.

     Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом застосування антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою 74,63 %.

     Рiшення Комiсiї вiд 21.08.2019 N АД-427/2019/4411-03 набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.