ПРАВЛIННЯ НАЦIОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

вiд 10 грудня 2019 року N 148


Про деякi питання встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та внесення змiни до Класифiкатора iноземних валют та банкiвських металiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Правлiння Нацiонального банку України
вiд 1 червня 2020 року N 70,
вiд 7 жовтня 2020 року N 140,
вiд 30 листопада 2021 року N 127

     Вiдповiдно до статей 7, 15, 36, 56 Закону України "Про Нацiональний банк України", з метою вдосконалення розрахунку офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та банкiвських металiв Правлiння Нацiонального банку України постановляє:

     1. Затвердити Положення про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та розрахунку довiдкового значення курсу гривнi до долара США й облiкової цiни банкiвських металiв, що додається.

     2. Рядок 12 пункту 2 таблицi Класифiкатора iноземних валют та банкiвських металiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04 лютого 1998 року N 34 (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 квiтня 2016 року N 269) (зi змiнами), викласти в такiй редакцiї:

"

1 2 3 4
12 болiвар соберано 928 VES

".

     3. Нацiональний банк України (далi - Нацiональний банк) у день набрання чинностi цiєю постановою, з урахуванням даних Платiжного балансу України за 2018 рiк затверджує та оприлюднює на сторiнцi офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку перелiки iноземних валют, до яких Нацiональний банк щоденно та один раз на мiсяць встановлює офiцiйний курс гривнi та перелiк банкiвських металiв, до яких Нацiональний банк щоденно розраховує облiкову цiну.

     4. Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют, установлений Нацiональним банком 27 грудня 2019 року вiдповiдно до перелiку iноземних валют, до яких Нацiональний банк один раз на мiсяць встановлює офiцiйний курс гривнi, дiятиме з 28 грудня 2019 року до 31 сiчня 2020 року (уключно).

     5. Визнати таким, що втратило чиннiсть, Положення про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та курсу банкiвських металiв i розрахунку довiдкового значення курсу гривнi до долара США, затверджене постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 липня 2018 року N 80.

     6. Департаменту вiдкритих ринкiв (Сергiй Пономаренко) пiсля офiцiйного опублiкування довести до вiдома банкiв України iнформацiю про прийняття цiєї постанови.

     7. Постанова набирає чинностi з 27 грудня 2019 року.

Голова Я. Смолiй

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правлiння Нацiонального банку України
10 грудня 2019 року N 148

Положення
про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та розрахунку довiдкового значення курсу гривнi до долара США й облiкової цiни банкiвських металiв

I. Загальнi положення

     1. Це Положення розроблено вiдповiдно до статей 7, 15 та 36 Закону України "Про Нацiональний банк України" i регламентує питання встановлення, розрахунку, оприлюднення i використання офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та розрахунку, оприлюднення i використання довiдкового значення курсу гривнi до долара США й облiкової цiни банкiвських металiв.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.11.2021р. N 127)

     2. У цьому Положеннi термiни вживаються в таких значеннях:

     1) котирування BFIX - значення середньозважених курсових/цiнових котирувань BGN (Bloomberg Generic Price) iноземних валют / банкiвських металiв на ринку спот до долара США (або долара США до iноземних валют / банкiвських металiв), якi щоденно розраховуються торговельно-iнформацiйною системою BLOOMBERG (далi - TIC BLOOMBERG) станом на 15.00 за київським часом i iнформацiя про якi надходить до Нацiонального банку України (далi - Нацiональний банк) вiд TIC BLOOMBERG iз використанням спецiальних рiшень передавання даних;

(пiдпункт 1 пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.11.2021р. N 127)

     2) оверсайт iндикаторiв валютного ринку - дiяльнiсть Нацiонального банку iз забезпечення безперервного, надiйного та ефективного визначення, розрахунку та оприлюднення iндикаторiв, визначених у пунктi 4 цього Положення. Оверсайт iндикаторiв валютного ринку передбачає здiйснення монiторингу, аналiзу та ухвалення рiшень щодо будь-яких питань, пов'язаних iз їх визначенням, розрахунком та оприлюдненням.

(пункт 2 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 07.10.2020р. N 140)

     3. Нацiональний банк:

     1) установлює офiцiйний курс гривнi до iноземних валют та мiжнародної рахункової грошової одиницi (далi - офiцiйний курс гривнi до iноземних валют) з перiодичнiстю вiдповiдно до перелiкiв iноземних валют, визначених вiдповiдно до пiдпунктiв 1, 2 пункту 5 роздiлу II цього Положення;

     2) розраховує облiкову цiну банкiвських металiв з перiодичнiстю вiдповiдно до перелiку банкiвських металiв, визначеного вiдповiдно до пiдпункту 3 пункту 5 роздiлу II цього Положення;

     3) установлює уточнений офiцiйний курс гривнi до спецiальних прав запозичення (далi - СПЗ) - один раз на мiсяць (другого робочого дня мiсяця, станом на останнiй робочий день попереднього мiсяця);

     4) розраховує довiдкове значення курсу гривнi до долара США згiдно з укладеними на валютному ринку України угодами станом на 12.00 (далi - довiдкове значення курсу гривнi до долара США) з метою надання суб'єктам валютного ринку України оперативного iндикатора курсу гривнi до долара США.

(пункт 3 доповнено пiдпунктом 4 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 07.10.2020р. N 140)

     4. Нацiональний банк здiйснює оверсайт таких iндикаторiв валютного ринку: офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют, облiкової цiни банкiвських металiв та довiдкового значення курсу гривнi до долара США.

(пункт 4 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 07.10.2020р. N 140, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.11.2021р. N 127)

     41. Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют та облiкова цiна банкiвських металiв використовуються резидентами та нерезидентами України:

     1) для вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй з iноземною валютою та банкiвськими металами;

     2) для проведення валютних операцiй, що здiйснюються Нацiональним банком з Державною казначейською службою України;

     3) в iнших випадках, визначених законодавством України.

     Уточнений офiцiйний курс гривнi до СПЗ, зазначений у пiдпунктi 4 пункту 7 роздiлу III цього Положення, використовується для складання мiсячного балансу та iншої бухгалтерської й статистичної звiтностi Нацiонального банку.

     Нацiональний банк, резиденти та нерезиденти України мають право використовувати офiцiйний курс гривнi до iноземних валют, облiкову цiну банкiвських металiв та довiдкове значення курсу гривнi до долара США для укладання угод на грошовому та валютному ринках, однак не мають жодних зобов'язань цього робити.

(роздiл I доповнено пунктом 41 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 07.10.2020р. N 140)

II. Порядок затвердження та оприлюднення перелiкiв iноземних валют, до яких Нацiональний банк встановлює офiцiйний курс гривнi, та банкiвських металiв, до яких Нацiональний банк розраховує облiкову цiну

     5. Нацiональний банк щорiчно впродовж двох тижнiв пiсля дати оприлюднення на сторiнцi офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку Платiжного балансу України за попереднiй рiк затверджує та оприлюднює на сторiнцi офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку:

     1) перелiк iноземних валют, до яких Нацiональний банк щоденно встановлює офiцiйний курс гривнi. До цього перелiку включаються iноземнi валюти, що входять до 1 групи Класифiкатора iноземних валют та банкiвських металiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 04 лютого 1998 року N 34 (у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 19 квiтня 2016 року N 269) (зi змiнами) (далi - Класифiкатор), та iноземнi валюти, емiтентами яких є країни, якi за даними Платiжного балансу України за рiк, що передує встановленню цього перелiку, входять до 30 країн iз найбiльшим обсягом товарообiгу з Україною;

     2) перелiк iноземних валют, до яких Нацiональний банк один раз на мiсяць встановлює офiцiйний курс гривнi. До цього перелiку включаються iноземнi валюти (з тих, що не увiйшли до перелiку iноземних валют, зазначеного в пiдпунктi 1 пункту 5 роздiлу II цього Положення), емiтентами яких є країни, що утворилися внаслiдок припинення iснування СРСР, а також країни, якi за даними Платiжного балансу України за рiк, що передує встановленню цього перелiку, посiдають мiсця з 31 до 60 за обсягом товарообiгу з Україною;

     3) перелiк банкiвських металiв, до яких Нацiональний банк щоденно розраховує облiкову цiну. До цього перелiку включаються банкiвськi метали, що входять до 1 групи Класифiкатора.

     6. Перелiки, зазначенi в пiдпунктах 1 - 3 пункту 5 роздiлу II цього Положення, є чинними до моменту оприлюднення Нацiональним банком нових перелiкiв.

III. Порядок розрахунку, оприлюднення та дiї офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та облiкової цiни банкiвських металiв

(заголовок роздiлу III iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.11.2021р. N 127)

     7. Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют, зазначених у пiдпунктах 1, 3 пункту 3 роздiлу I цього Положення, розраховується:

     1) до долара США - вiдповiдно до розрахунку офiцiйного курсу гривнi до долара США i довiдкового значення курсу гривнi до долара США (додаток 1) або розрахунку офiцiйного курсу гривнi до долара США i довiдкового значення курсу гривнi до долара США за особливих умов (додаток 2).

(абзац перший пiдпункту 1 пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.11.2021р. N 127)

     Розрахунок офiцiйного курсу гривнi до долара США за особливих умов застосовується, якщо:

     кiлькiсть угод з купiвлi/продажу долара США на умовах "тод", "том" i "спот" з обсягом вiд 100 тисяч доларiв США до 5 мiльйонiв доларiв США включно, якi в день розрахунку офiцiйного курсу укладалися банками на валютному ринку України з iншими банками та з Нацiональним банком, та iнформацiя про якi надавалася Нацiональному банку торговельно-iнформацiйними системами (далi - ТIС) через вiдповiднi канали обмiну iнформацiєю до 12.00 цього самого дня, є менше або дорiвнює 10 % вiд середньоденного значення аналогiчного показника за попереднiй плинний мiсяць;

(абзац третiй пiдпункту 1 пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.11.2021р. N 127)

     унаслiдок подiї операцiйного ризику на етапах отримання та/або обробки iнформацiї з ТIС про угоди, визначенi в абзацi третьому пiдпункту 1 пункту 7 роздiлу III цього Положення, кiлькiсть угод, iнформацiя про якi є доступною, станом на 12.00 є меншою або дорiвнює 10 % вiд середньоденного значення аналогiчного показника за попереднiй плинний мiсяць.

     Нацiональний банк з 12.15 до 13.00 надсилає запит на банки, якi укладають угоди на валютному ринку України, щодо отримання котирувань з купiвлi/продажу одного мiльйона доларiв США через функцiонали ТIС у разi виникнення умов, визначених в абзацах третьому та четвертому пiдпункту 1 пункту 7 роздiлу III цього Положення, для застосування розрахунку офiцiйного курсу гривнi до долара США за особливих умов. Запит здiйснюється на 20 банкiв, що входять до визначеного вiдповiдно до нормативно-правових актiв Нацiонального банку перелiку банкiв, якi можуть стати учасниками iнтервенцiї за найкращим курсом, яка проводиться шляхом запиту щодо цiни на купiвлю/продаж iноземної валюти в суб'єктiв ринку (далi - Перелiк банкiв).

(абзац п'ятий пiдпункту 1 пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.11.2021р. N 127)

     Нацiональний банк здiйснює запит, що за змiстом вiдповiдає запиту, зазначеному в абзацi п'ятому пiдпункту 1 пункту 7 роздiлу III цього Положення, засобами телефонного зв'язку на 10 банкiв з Перелiку банкiв, якщо за результатами попереднього запиту вiдповiдь з наданням курсових котирувань з купiвлi та/або продажу долара США отримана менше нiж вiд 5 банкiв, або якщо жодна з ТIС з будь-яких причин не працює. Запит здiйснюється на першi 10 банкiв з Перелiку банкiв, якщо день здiйснення такого запиту припадає на парне число, а якщо на непарне - на iншi 10 банкiв з Перелiку банкiв.

(абзац шостий пiдпункту 1 пункту 7 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.11.2021р. N 127)

     Нацiональний банк, якщо вiдповiдi з наданням курсових котирувань з купiвлi та/або продажу долара США пiсля запитiв, вiдправлених вiдповiдно до абзацiв п'ятого та шостого пiдпункту 1 пункту 7 роздiлу III цього Положення, отриманi не менше нiж вiд 5 банкiв, має право використовувати отриманi котирування для розрахунку офiцiйного курсу гривнi до долара США вiдповiдно до розрахунку офiцiйного курсу гривнi до долара США за особливих умов (додаток 2);

     2) до iноземних валют (крiм долара США та СПЗ):

     на пiдставi iнформацiї про курс гривнi до долара США, розрахований згiдно з пiдпунктом 1 пункту 7 роздiлу III цього Положення, та про котирування BFIX iноземних валют - для валют, за якими в день розрахунку офiцiйного курсу гривнi ТIС BLOOMBERG оприлюднила котирування BFIX;

     на пiдставi iнформацiї про курс гривнi до долара США, розрахований згiдно з пiдпунктом 1 пункту 7 роздiлу III цього Положення, та останньої наявної на момент розрахунку офiцiйного курсу гривнi iнформацiї про курси iноземних валют до долара США (або долара США до iноземних валют), установленi вiдповiдними центральними (нацiональними) банками - емiтентами валюти, або про поточнi курси iноземних валют до долара США (або долара США до iноземних валют) на мiжнародних валютних ринках, якi отримуються через ТIС, - для валют, за якими в день розрахунку офiцiйного курсу гривнi ТIС BLOOMBERG не розрахував котирування BFIX або якщо iнформацiя про такi котирування на момент розрахунку офiцiйного курсу гривнi внаслiдок подiї операцiйного ризику на етапах отримання та/або обробки iнформацiї з ТIС BLOOMBERG не була доступна для використання;

     3) до СПЗ (щоденний) - на пiдставi iнформацiї про курс гривнi до долара США, розрахований згiдно з пiдпунктом 1 пункту 7 роздiлу III цього Положення, та розрахункового значення курсу СПЗ до долара США, яке обраховується iз застосуванням пiдходiв, наведених на сторiнцi "SDR Valuation" офiцiйного Iнтернет-представництва Мiжнародного валютного фонду (далi - МВФ), з використанням котирувань BFIX валют як значень обмiнних курсiв валют, якi входять до кошика СПЗ.

     Якщо для валюти, що входить до кошика СПЗ, у день розрахунку офiцiйного курсу гривнi ТIС BLOOMBERG не оприлюднила котирування BFIX, або якщо iнформацiя про таке котирування на момент розрахунку офiцiйного курсу гривнi внаслiдок подiї операцiйного ризику на етапах отримання та/або обробки iнформацiї з ТIС BLOOMBERG не була доступною для використання, для обрахунку розрахункового значення курсу СПЗ до долара США використовується остання наявна на момент розрахунку офiцiйного курсу гривнi iнформацiя про курс такої валюти до долара США (або долара США до такої валюти), установлений центральним (нацiональним) банком-емiтентом цiєї валюти;

     4) до СПЗ (уточнений) - другого робочого дня мiсяця на пiдставi iнформацiї про курс гривнi до долара США на останнiй робочий день попереднього мiсяця, розрахований згiдно з пiдпунктом 1 пункту 7 роздiлу III цього Положення, та iнформацiї про курс СПЗ до долара США, який встановлений МВФ на його останнiй робочий день попереднього мiсяця.

     8. Облiкова цiна банкiвських металiв, зазначена в пiдпунктi 2 пункту 3 роздiлу I цього Положення, розраховується:

     1) на пiдставi iнформацiї про курс гривнi до долара США, розрахований згiдно з пiдпунктом 1 пункту 7 роздiлу III цього Положення, та про цiновi котирування BFIX долара США до банкiвських металiв - для банкiвських металiв, за якими в день розрахунку офiцiйного курсу гривнi ТIС BLOOMBERG оприлюднила цiновi котирування BFIX долара США до банкiвських металiв;

     2) на пiдставi iнформацiї про курс гривнi до долара США, розрахований згiдно з пiдпунктом 1 пункту 7 роздiлу III цього Положення, та iнформацiї про останню наявну цiну банкiвських металiв, отриманої з офiцiйного Iнтернет-представництва Лондонської асоцiацiї учасникiв ринку дорогоцiнних металiв (LBMA) або ТIС - для банкiвських металiв, за якими в день розрахунку облiкової цiни ТIС BLOOMBERG не оприлюднила цiновi котирування BFIX долара США до банкiвських металiв або якщо iнформацiя про такi котирування на момент розрахунку облiкової цiни внаслiдок подiї операцiйного ризику на етапах отримання та/або обробки iнформацiї з ТIС BLOOMBERG не була доступна для використання.

     9. Числове значення офiцiйного курсу гривнi до долара США визначається як сума гривень за 1 одиницю iноземної валюти, до iнших iноземних валют, крiм долара США, та облiкової цiни банкiвських металiв - вiдповiдно до перелiкiв iноземних валют та банкiвських металiв, зазначених у пунктi 5 роздiлу II цього Положення.

     Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют установлюється з точнiстю до чотирьох десяткових знакiв, крiм уточненого офiцiйного курсу гривнi до СПЗ, який установлюється з точнiстю до шести десяткових знакiв. Облiкова цiна банкiвських металiв розраховується з точнiстю до двох десяткових знакiв.

(пункт 9 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 01.06.2020р. N 70)

     10. Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют та облiкова цiна банкiвських металiв, зазначенi в пiдпунктах 1 та 3 пункту 5 роздiлу II цього Положення, починають дiяти наступного робочого дня пiсля дня встановлення та/або розрахунку.

     Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют та облiкова цiна банкiвських металiв, установлений/розрахована:

     1) на останнiй робочий день тижня або на передсвятковий день, дiють протягом наступних вихiдних або святкових днiв;

     2) в останнiй робочий день тижня або в передсвятковий день, починають дiяти в перший робочий день наступного тижня або в перший пiслясвятковий робочий день.

     Офiцiйний курс гривнi до iноземних валют, зазначених у пiдпунктi 2 пункту 5 роздiлу II цього Положення, установлюється в останнiй робочий день мiсяця та починає дiяти з першого числа наступного календарного мiсяця i дiє до кiнця цього мiсяця.

     11. Нацiональний банк у разi прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України рiшення щодо перенесення робочих днiв має право:

     1) установлювати на рiвнi попереднього робочого дня офiцiйний курс гривнi до iноземних валют, до яких Нацiональний банк щоденно встановлює офiцiйний курс гривнi за перелiком вiдповiдно до пiдпункту 1 пункту 5 роздiлу II цього Положення;

     2) розраховувати на рiвнi попереднього робочого дня облiкову цiну банкiвських металiв, до яких Нацiональний банк щоденно розраховує облiкову цiну за перелiком вiдповiдно до пiдпункту 3 пункту 5 роздiлу II цього Положення.

(пункт 11 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.11.2021р. N 127)

     12. Пункт 12 виключено

(згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 07.10.2020р. N 140)

     13. Iнформацiя про встановлений офiцiйний курс гривнi до iноземних валют та розраховану облiкову цiну банкiвських металiв оприлюднюється на сторiнцi офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку не пiзнiше 15.30 у день встановлення/розрахунку та надсилається абонентам системи електронної пошти Нацiонального банку.

(абзац перший пункту 13 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.11.2021р. N 127)

     Нацiональний банк, якщо офiцiйний курс гривнi до долара США був розрахований з використанням розрахунку офiцiйного курсу гривнi до долара США за особливих умов (додаток 2), повiдомляє про це на сторiнцi офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку одночасно з оприлюдненням iнформацiї про встановлений офiцiйний курс гривнi до iноземних валют та розраховану облiкову цiну банкiвських металiв.

IV. Порядок розрахунку та оприлюднення довiдкового значення курсу гривнi до долара США

     14. Пункт 14 виключено

(згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 07.10.2020р. N 140)

     15. Розрахунок довiдкового значення курсу гривнi до долара США здiйснюється кожного робочого дня вiдповiдно до розрахунку офiцiйного курсу гривнi до долара США i довiдкового значення курсу гривнi до долара США (додаток 1) або розрахунку офiцiйного курсу гривнi до долара США i довiдкового значення курсу гривнi до долара США за особливих умов (додаток 2).

     Розрахунок довiдкового значення курсу гривнi до долара США за особливих умов застосовується, якщо:

     кiлькiсть угод з купiвлi/продажу долара США на умовах "тод", "том" i "спот" з обсягом вiд 100 тисяч доларiв США до 5 мiльйонiв доларiв США включно, якi в день розрахунку довiдкового значення курсу укладалися банками на валютному ринку України з iншими банками та з Нацiональним банком та iнформацiя про якi надавалася Нацiональному банку ТIС через вiдповiднi канали обмiну iнформацiєю до 11.30 цього самого дня, є менше або дорiвнює 10 % вiд середньоденного значення аналогiчного показника за попереднiй плинний мiсяць;

     унаслiдок подiї операцiйного ризику на етапах отримання та/або обробки iнформацiї з ТIС про угоди, визначенi в абзацi третьому пункту 15 роздiлу IV цього Положення, кiлькiсть угод, iнформацiя про якi є доступною, станом на 11.30 є меншою або дорiвнює 10 % вiд середньоденного значення аналогiчного показника за попереднiй плинний мiсяць.

     Нацiональний банк з 11.35 до 12.00 надсилає запит на банки, якi укладають угоди на валютному ринку України, щодо отримання котирувань з купiвлi/продажу одного мiльйона доларiв США через функцiонали ТIС у разi виникнення умов, визначених у абзацах третьому та четвертому пункту 15 роздiлу IV цього Положення, для застосування розрахунку довiдкового значення курсу гривнi до долара США за особливих умов. Запит здiйснюється на 20 банкiв, що входять до Перелiку банкiв.

     Нацiональний банк здiйснює запит, що за змiстом вiдповiдає запиту, зазначеному в абзацi п'ятому пункту 15 роздiлу IV цього Положення, засобами телефонного зв'язку на 10 банкiв з Перелiку банкiв, якщо за результатами попереднього запиту вiдповiдь з наданням курсових котирувань з купiвлi та/або продажу долара США отримана менше нiж вiд 5 банкiв або якщо жодна з ТIС з будь-яких причин не працює. Запит здiйснюється на першi 10 банкiв з Перелiку банкiв, якщо день здiйснення такого запиту припадає на парне число, а якщо на непарне - на iншi 10 банкiв з Перелiку банкiв.

     Нацiональний банк, якщо вiдповiдi з наданням курсових котирувань з купiвлi та/або продажу долара США пiсля запитiв, вiдправлених вiдповiдно до абзацiв п'ятого та шостого пункту 15 роздiлу IV цього Положення, отриманi не менше нiж вiд 5 банкiв, має право використовувати отриманi котирування для розрахунку довiдкового значення курсу до долара США вiдповiдно до розрахунку довiдкового значення курсу гривнi до долара США за особливих умов (додаток 2).

(пункт 15 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.11.2021р. N 127)

     16. Нацiональний банк у разi прийняття Кабiнетом Мiнiстрiв України рiшення щодо перенесення робочих днiв має право розраховувати довiдкове значення курсу гривнi до долара США на визначену дату на рiвнi, який було розраховано в попереднiй робочий день.

(пункт 16 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.11.2021р. N 127)

     17. Iнформацiя про розраховане довiдкове значення курсу гривнi до долара США оприлюднюється на сторiнцi офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку до 12.30 у день його розрахунку.

     Нацiональний банк, якщо довiдкове значення курсу гривнi до долара США було розраховане з використанням розрахунку довiдкового значення курсу гривнi до долара США за особливих умов (додаток 2), повiдомляє про це на сторiнцi офiцiйного Iнтернет-представництва Нацiонального банку одночасно з оприлюдненням iнформацiї про розраховане значення цього iндикатора.

(роздiл IV доповнено пунктом 17 згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.11.2021р. N 127)
 
Директор Департаменту вiдкритих ринкiв
С. Пономаренко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Нацiонального банку України О. Чурiй

 

Додаток 1
до Положення про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та розрахунку довiдкового значення курсу гривнi до долара США й облiкової цiни банкiвських металiв
(у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України
вiд 30 листопада 2021 року N 127)
(пiдпункт 1 пункту 7 роздiлу III)

Розрахунок офiцiйного курсу гривнi до долара США i довiдкового значення курсу гривнi до долара США

     1. Для розрахунку офiцiйного курсу гривнi до долара США i довiдкового значення курсу гривнi до долара США (далi - Розрахунок) ураховується iнформацiя про всi угоди з купiвлi/продажу доларiв США з обсягом вiд 100 тисяч доларiв США до 5 мiльйонiв доларiв США включно на умовах "тод", "том" i "спот", якi в день розрахунку офiцiйного курсу, довiдкового значення курсу укладалися банками на валютному ринку України з iншими банками та з Нацiональним банком та iнформацiя про якi надавалася Нацiональному банку ТIС через вiдповiднi канали обмiну iнформацiєю:

     1) до 12.00 - для розрахунку довiдкового значення курсу гривнi до долара США;

     2) до 15.00 - для розрахунку офiцiйного курсу гривнi до долара США.

     2. Розрахунок здiйснюється в такому порядку:

     1) iз наявного ряду угод, визначеного вiдповiдно до пункту 1 Розрахунку, виключаються угоди, курси яких бiльше нiж на 2 вiдсотки (± 2 %) вiдрiзняються вiд медiани ряду курсiв, яка розраховується в такому порядку:

     курси ряду угод ранжуються вiд найменшого до найбiльшого значення курсу;

     якщо ряд угод мiстить непарну кiлькiсть угод, то медiана ряду курсiв розраховується за такою формулою:

,
де Мк - значення медiани ряду курсiв;
- значення курсу ((n+1)/2)-ї угоди
n - кiлькiсть угод;

     якщо ряд мiстить парну кiлькiсть угод, то медiана ряду курсiв розраховується за такою формулою:

,
де Мк - значення медiани ряду курсiв;
- значення курсу (n/2)-ї угоди
- значення курсу (n/2+1)-ї угоди
n - кiлькiсть угод;

     2) iз ряду угод, отриманого пiсля виконання пiдпункту 1 пункту 2 Розрахунку, розраховується стандартне вiдхилення курсу за такою формулою:

,

де sk - стандартне вiдхилення курсу;
Xki - значення курсу i-ї угоди;
- середньоарифметичне значення ряду курсiв;
n - кiлькiсть угод;

     3) iз ряду угод, отриманого пiсля виконання пiдпункту 1 пункту 2 Розрахунку, виключаються угоди, курси яких вiдхиляються вiд середньоарифметичного значення курсу бiльше нiж на два стандартних вiдхилення курсу sk;

     4) отриманий пiсля виконання пiдпункту 3 пункту 2 Розрахунку ряд угод вважається базовим рядом для розрахунку офiцiйного курсу гривнi до долара США i довiдкового значення курсу гривнi до долара США.

     Значення офiцiйного курсу гривнi до долара США i довiдкового курсу гривнi до долара США розраховується як середньозважене значення курсу базового ряду за такою формулою:

,

де - середньозважене значення курсу;
Оi - значення обсягу i-ї угоди;
Кi - значення курсу i-ї угоди;
n - кiлькiсть угод.

(додаток 1 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.11.2021р. N 127)

 

Додаток 2
до Положення про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та розрахунку довiдкового значення курсу гривнi до долара США й облiкової цiни банкiвських металiв
(у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України
вiд 30 листопада 2021 року N 127)
(пiдпункт 1 пункту 7 роздiлу III)

Розрахунок офiцiйного курсу гривнi до долара США i довiдкового значення курсу гривнi до долара США за особливих умов

     1. Офiцiйний курс гривнi до долара США (далi - офiцiйний курс) розраховується:

     1) вiдповiдно до розрахунку, наведеного в додатку 1 до Положення про встановлення офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют та розрахунку довiдкового значення курсу гривнi до долара США й облiкової цiни банкiвських металiв (далi - Положення), - якщо кiлькiсть угод з купiвлi/продажу долара США на умовах "тод", "том" i "спот" з обсягом вiд 100 тисяч доларiв США до 5 мiльйонiв доларiв США включно, якi в день розрахунку офiцiйного курсу укладалися банками на валютному ринку України з iншими банками та з Нацiональним банком та iнформацiя про якi надавалася Нацiональному банку ТIС через вiдповiднi канали обмiну iнформацiєю до 15.00 цього самого дня, є бiльше нiж 10 % вiд середньоденного значення аналогiчного показника за попереднiй плинний мiсяць;

     2) як звичайне середньоарифметичне значення всiх курсових котирувань з купiвлi та/або продажу доларiв США, отриманих вiдповiдно до абзацу п'ятого або шостого пiдпункту 1 пункту 7 роздiлу III Положення, - якщо кiлькiсть угод з купiвлi/продажу долара США на умовах "тод", "том" i "спот" з обсягом вiд 100 тисяч доларiв США до 5 мiльйонiв доларiв США включно, якi в день розрахунку офiцiйного курсу укладалися банками на валютному ринку України з iншими банками та з Нацiональним банком та iнформацiя про якi надавалася Нацiональному банку ТIС через вiдповiднi канали обмiну iнформацiєю до 15.00 цього самого дня, є менше або дорiвнює 10 % вiд середньоденного значення аналогiчного показника за попереднiй плинний мiсяць та з дотриманням умови, що викладена в абзацi сьомому пiдпункту 1 пункту 7 роздiлу III Положення;

     3) як значення, яке дорiвнює офiцiйному курсу, що дiє на день здiйснення розрахунку, - якщо не виконується жодна з умов для розрахунку, передбачена в пiдпунктах 1 та 2 пункту 1 додатка 2 до Положення.

     2. Довiдкове значення курсу гривнi до долара США (далi - довiдкове значення курсу) розраховується:

     1) вiдповiдно до розрахунку, наведеного в додатку 1 до Положення, - якщо кiлькiсть угод з купiвлi/продажу долара США на умовах "тод", "том" i "спот" з обсягом вiд 100 тисяч доларiв США до 5 мiльйонiв доларiв США включно, якi в день розрахунку довiдкового значення курсу укладалися банками на валютному ринку України з iншими банками та з Нацiональним банком та iнформацiя про якi надавалася Нацiональному банку ТIС через вiдповiднi канали обмiну iнформацiєю до 12.00 цього самого дня, є бiльше нiж 10 % вiд середньоденного значення аналогiчного показника за попереднiй плинний мiсяць;

     2) як звичайне середньоарифметичне значення всiх курсових котирувань з купiвлi та/або продажу доларiв США, отриманих вiдповiдно до абзацiв п'ятого та шостого пункту 15 роздiлу IV Положення, - якщо кiлькiсть угод з купiвлi/продажу долара США на умовах "тод", "том" i "спот" з обсягом вiд 100 тисяч доларiв США до 5 мiльйонiв доларiв США включно, якi в день розрахунку довiдкового значення курсу укладалися банками на валютному ринку України з iншими банками та з Нацiональним банком та iнформацiя про якi надавалася Нацiональному банку ТIС через вiдповiднi канали обмiну iнформацiєю до 12.00 цього самого дня, є менше або дорiвнює 10 % вiд середньоденного значення аналогiчного показника за попереднiй плинний мiсяць та за дотриманням умови, що викладена в абзацi сьомому пункту 15 роздiлу IV Положення;

     3) як значення, яке дорiвнює довiдковому значенню курсу гривнi до долара США, що було розраховане в попереднiй робочий день, - якщо не виконується жодна з умов для розрахунку, передбачена в пiдпунктах 1 та 2 пункту 2 додатка 2 до Положення.

(додаток 2 у редакцiї постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.11.2021р. N 127)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.