КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 23 жовтня 2019 р. N 1139


Про реалiзацiю експериментального проекту iз запровадження проведення аукцiонiв з продажу права на укладення договорiв на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) шляхом електронних торгiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 9 вересня 2020 року N 826

     З метою запровадження iнновацiйних методiв для державного управлiння у сферi рибного господарства та рибної промисловостi, прозорого механiзму продажу на аукцiонах права на укладення договорiв на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Погодитися з пропозицiєю Мiнiстерства захисту довкiлля та природних ресурсiв щодо реалiзацiї з 1 сiчня 2020р. до 31 грудня 2021р. Державним агентством рибного господарства експериментального проекту iз запровадження проведення аукцiонiв з продажу права на укладення договорiв на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) шляхом електронних торгiв (далi - аукцiон).

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.09.2020р. N 826)

     2. Затвердити такi, що додаються:

     Тимчасовий порядок реалiзацiї експериментального проекту iз запровадження проведення аукцiонiв з продажу права на укладення договорiв на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) шляхом електронних торгiв;

     Типовий договiр на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), який укладається за результатами проведення аукцiонiв з продажу права на укладення договорiв на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) шляхом електронних торгiв.

     3. Установити, що:

     договори на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), укладенi за результатами проведення аукцiонiв, дiють з дня їх укладення до 31 грудня 2021 р.;

     суб'єкти рибного господарства, якi отримали право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) за результатами аукцiонiв, отримують дозволи на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) та вносять плату за спецiальне використання водних бiоресурсiв у порядку, встановленому законодавством.

     4. Внести до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 жовтня 2013 р. N 801 "Про затвердження Порядку видачi дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або вiдмови в його видачi, переоформлення, видачi дублiката та анулювання зазначеного дозволу" (Офiцiйний вiсник України, 2013 р., N 87, ст. 3214; 2016 р., N 4, ст. 239) i вiд 25 листопада 2015 р. N 992 "Про затвердження Порядку здiйснення спецiального використання водних бiоресурсiв у внутрiшнiх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрiшнiх морських водах, територiальному морi, виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi та на континентальному шельфi України" (Офiцiйний вiсник України, 2015 р., N 97, ст. 3321) змiни, що додаються.

     5. Державному агентству рибного господарства за результатами реалiзацiї експериментального проекту iз запровадження проведення аукцiонiв подати до 1 вересня 2021 р. пропозицiї щодо доцiльностi подальшого проведення аукцiонiв.

Прем'єр-мiнiстр України О. ГОНЧАРУК

Iнд. 75

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 жовтня 2019 р. N 1139

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
реалiзацiї експериментального проекту iз запровадження проведення аукцiонiв з продажу права на укладення договорiв на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) шляхом електронних торгiв

Загальна частина

     1. Цей Порядок визначає механiзм реалiзацiї експериментального проекту iз запровадження процедури продажу на аукцiонi шляхом проведення електронних торгiв права на укладення договорiв на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), що укладаються для реалiзацiї з резерву лiмiтiв або прогнозiв допустимого вилову, нерозподiлених на окремi квоти, квот або прогнозiв допустимого вилову, вивiльнених внаслiдок припинення права користувачiв на спецiальне використання водних бiоресурсiв (далi - договори).

     2. У цьому Порядку термiни вживаються у такому значеннi:

     адмiнiстратор системи електронних торгiв з продажу права на укладення договорiв (далi - адмiнiстратор) - державне пiдприємство "ПРОЗОРРО.ПРОДАЖI", що вiдповiдно до безоплатного укладеного з органiзатором договору забезпечує функцiонування електронної торгової системи;

     аукцiон - спосiб вiдчуження лота, за яким переможцем стає учасник, який в ходi електронних торгiв в електроннiй торговiй системi запропонував найвищу цiну реалiзацiї лота;

     гарантiйний внесок - спосiб забезпечення виконання учасником зобов'язань щодо участi в аукцiонi, що пiдлягає внесенню заявником для набуття статусу учасника шляхом перерахування (або донарахування) коштiв на банкiвський рахунок оператора електронного майданчика;

     електронна торгова система - дворiвнева iнформацiйно-телекомунiкацiйна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчикiв, якi взаємодiють через iнтерфейс програмування додаткiв, який надається у виглядi коду з вiдкритим доступом та визначає функцiональнiсть електронної торгової системи;

     електронний майданчик - пiдключений до електронної торгової системи апаратно-програмний комплекс, що функцiонує в Iнтернетi та забезпечує заявникам, учасникам i органiзатору можливiсть користуватися сервiсами такої системи з автоматичним обмiном iнформацiєю щодо процедур проведення аукцiону;

     закрита цiнова пропозицiя - сума коштiв, сплата яких декларується учасником до проведення аукцiону та подається в особистому кабiнетi через оператора електронного майданчика в електроннiй торговiй системi до закiнчення кiнцевого строку прийняття заявок на участь в аукцiонi;

     заявник - суб'єкт господарювання, який має намiр взяти участь в аукцiонi;

     комiсiя - консультативний орган, утворений органiзатором для подання органiзатору пропозицiй щодо розподiлу з резерву лiмiтiв або прогнозiв допустимого вилову, нерозподiлених на окремi квоти, квот або прогнозiв допустимого вилову, вивiльнених внаслiдок припинення права користувачiв на спецiальне використання водних бiоресурсiв, та щодо формування лота, до складу якого входять представники Держрибагентства i його територiальних органiв та за згодою представники Мiнекоенерго, громадських об'єднань та асоцiацiй, обласних держадмiнiстрацiй, науковцi;

     мiнiмальний крок аукцiону - мiнiмальна надбавка, на яку в ходi електронних торгiв (або на етапi подання закритих цiнових пропозицiй) може здiйснюватися пiдвищення закритої цiнової пропозицiї / цiнової пропозицiї;

     лот - право на укладення договору, що виставляється на аукцiон;

     оголошення про проведення аукцiону (далi - оголошення) - вiдомостi та iнформацiя, що мiстять данi про аукцiон, якi опублiковуються в електроннiй торговiй системi та на веб-сайтах операторiв;

     органiзатор аукцiону (далi - органiзатор) - Держрибагентство;

     оператор електронного майданчика (далi - оператор) - юридична особа, що має право використовувати електронний майданчик та дiє вiдповiдно до договору про використання електронної торгової системи, укладеного з адмiнiстратором;

     особистий кабiнет - складова частина електронної торгової системи, що надається оператором, яка дозволяє органiзатору, заявнику та учаснику провадити дiяльнiсть в електроннiй торговiй системi вiдповiдно до цього Порядку;

     стартова цiна лота - вартiсть лота, вiдображена в оголошеннi, яка визначається вiдповiдно до цього Порядку;

     попередня згода на очiкування - запевнення учасника, надане оператору електронного майданчика, в тому, що у разi внесення ним другої за розмiром закритої цiнової пропозицiї/цiнової пропозицiї вiн погоджується на очiкування результатiв аукцiону та на отримання його гарантiйного внеску вiдповiдно до цього Порядку;

     реєстрацiйний внесок - сума коштiв у розмiрi, передбаченому цим Порядком, що вносяться заявником за реєстрацiю заявки на участь в аукцiонi на банкiвський рахунок оператора;

     учасник аукцiону (далi - учасник) - заявник, який виявив намiр взяти участь в аукцiонi, уклав договiр з оператором, сплатив реєстрацiйний внесок та гарантiйний внесок, пройшов процедуру реєстрацiї для участi в аукцiонi, отримав вiдповiдне пiдтвердження про реєстрацiю та iндивiдуальний код учасника;

     цiна реалiзацiї лота - фактична сума коштiв, за яку продано лот на аукцiонi;

     цiнова пропозицiя - запропонована учасником сума коштiв, за яку учасник має намiр придбати лот, що декларується учасником та подається в особистому кабiнетi через оператора в електроннiй торговiй системi в ходi проведення аукцiону шляхом оновлення такої цiнової пропозицiї.

     3. Порядок функцiонування електронної торгової системи для пiдготовки та проведення аукцiонiв визначається адмiнiстратором в Регламентi роботи електронної торгової системи.

     Електронна торгова система забезпечує можливiсть створення, розмiщення, оприлюднення та обмiну iнформацiєю i документами в електроннiй формi, необхiдними для проведення аукцiону в електроннiй формi, за допомогою iнформацiйних, телекомунiкацiйних, iнформацiйно-телекомунiкацiйних засобiв.

     4. Оператор забезпечує технiчну можливiсть доступу органiзатору, заявнику та учасникам до електронної торгової системи.

     5. Наказом органiзатора на пiдставi пропозицiй комiсiї формується лот, в якому обов'язково визначаються види та обсяги водних бiоресурсiв, що добуватимуться (виловлюватимуться) вiдповiдно до квот (часток) добування (вилову), у межах прогнозу допустимого вилову або без встановлення лiмiту та прогнозу допустимого вилову, якi будуть вiдображенi в договорi та право на якi буде набуто пiсля його пiдписання.

     Персональний склад комiсiї та положення про комiсiю затверджуються наказом органiзатора.

Пiдготовка до проведення аукцiону

     6. Органiзатор самостiйно та безоплатно через електронний майданчик, що пiдключений до центральної бази даних, оприлюднює в електроннiй торговiй системi оголошення не пiзнiше нiж за сiм днiв до дати проведення аукцiону.

     7. В оголошеннi визначаються умови продажу лота, що повиннi мiстити:

     iнформацiю про органiзатора;

     порядок оформлення участi в аукцiонi;

     дату аукцiону, кiнцевий строк прийняття заяв про участь в аукцiонi з урахуванням особливостей, передбачених Регламентом роботи електронної торгової системи;

     вiдомостi про лот, зокрема види та обсяги водних бiоресурсiв, що добуваються (виловлюються) вiдповiдно до квот (часток) добування (вилову), у межах прогнозу допустимого вилову або без встановлення лiмiту та прогнозу допустимого вилову, якi включенi до договору;

     стартову цiну лота;

     мiнiмальний крок аукцiону, що визначається органiзатором в дiапазонi вiд 1 до 10 вiдсоткiв стартової цiни лота;

     розмiр гарантiйного внеску та реєстрацiйного внеску;

     вимоги органiзатора до заявника;

     реквiзити рахункiв, найменування територiального органу Казначейства, його мiсцезнаходження та номери рахункiв у нацiональнiй валютi, вiдкритих для проведення розрахункiв переможцями за придбаний лот.

     Одне оголошення про проведення аукцiону мiстить iнформацiю тiльки про один лот.

     8. Заявник повинен вiдповiдати таким вимогам:

     не мати заборгованостi з платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи;

     не перебувати у процесах банкрутства (неплатоспроможностi) або у процесi припинення;

     не пiдпадати пiд застосування спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв (санкцiй) вiдповiдно до Закону України "Про санкцiї".

     9. Стартова цiна лота визначається як розмiр плати за види та обсяги водних бiоресурсiв, включенi до договору, який обчислюється на строк дiї договору за такою формулою:

СЦ = Рп х О х С,

     де СЦ - стартова цiна лота;

     Рп - розмiр плати за спецiальне використання виду водного бiоресурсу, встановлений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 квiтня 1998 р. N 449 "Про затвердження Порядку справляння збору за спецiальне використання рибних та iнших водних живих ресурсiв i розмiрiв збору за спецiальне використання" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 14, ст. 531; 2011 р., N 35, ст. 1450);

     О - обсяг виду водного бiоресурсу, визначений рiшенням органiзатора, що пропонується для включення до договору, переведений в натуральну величину, на рiк, в якому обсяг виду водного бiоресурсу пропонується для продажу;

     С - строк, на який укладається договiр.

     10. Гарантiйний внесок встановлюється органiзатором аукцiону в розмiрi 10 вiдсоткiв стартової цiни лота, але не менше розмiру трьох мiнiмальних заробiтних плат.

     11. Реєстрацiйний внесок за участь в аукцiонi визначається у такому розмiрi:

     у разi, коли стартова цiна лота становить менше 20 тис. гривень, - один неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян;

     у разi, коли стартова цiна лота становить вiд 20 до 50 тис. гривень, - сiм неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     у разi, коли стартова цiна лота становить вiд 50 до 200 тис. гривень, - 20 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     у разi, коли стартова цiна лота становить вiд 200 тис. гривень до 1 млн. гривень, - 30 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян;

     у разi, коли стартова цiна лота становить бiльш як 1 млн. гривень, - 100 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.

     Поданий учасником реєстрацiйний внесок не повертається.

     12. Пiсля оприлюднення оголошення заявники сплачують гарантiйний внесок, реєстрацiйний внесок на банкiвський рахунок оператора та подають заявку про участь в аукцiонi через свiй особистий кабiнет в електроннiй торговiй системi для реєстрацiї як учасника.

     Заявка про участь в аукцiонi має мiстити закриту цiнову пропозицiю та подається заявником в електронному виглядi шляхом заповнення електронних форм, пiсля чого завантажуються такi документи:

     витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань - для юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприємцiв - резидентiв;

     документ про реєстрацiю у державi мiсцезнаходження заявника (витяг iз торговельного, банкiвського або судового реєстру тощо), засвiдчений згiдно iз законодавством держави його видачi, перекладений українською мовою, - для юридичних осiб - нерезидентiв;

     документ, що пiдтверджує сплату гарантiйного внеску та реєстрацiйного внеску.

     Анулювання закритої цiнової пропозицiї здiйснюється виключно учасником, який її подав, в його особистому кабiнетi в електроннiй торговiй системi до моменту закiнчення кiнцевого строку прийняття заявок про участь в аукцiонi або в разi непiдтвердження учасником своєї закритої цiнової пропозицiї (у випадку внесення органiзатором технiчних змiн до оголошення).

     13. Подання заявки про участь в аукцiонi свiдчить про згоду заявника з умовами проведення аукцiону.

     Оператор проводить перевiрку вiдповiдностi iдентифiкацiйної iнформацiї, наданої заявником: для юридичних осiб - код згiдно з ЄДРПОУ, найменування, мiсцезнаходження, контактна iнформацiя; для фiзичних осiб - пiдприємцiв - реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв (для осiб, якi вiдмовилися вiд прийняття реєстрацiйного номера облiкової картки платника податкiв через свої релiгiйнi переконання, повiдомили про це вiдповiдному контролюючому органу та мають вiдмiтку у паспортi, - копiю паспорта з вiдмiткою), прiзвище, iм'я, по батьковi, мiсцезнаходження, контактна iнформацiя; для юридичних осiб - нерезидентiв - данi документа, що пiдтверджують реєстрацiю осiб у державi їх мiсцезнаходження (витягу iз торговельного, банкiвського або судового реєстру тощо).

     Невiдповiднiсть iдентифiкацiйної iнформацiї, наданої заявником в його документах, даним, якi зазначаються ним в заявцi про участь в аукцiонi, є пiдставою для вiдмови заявниковi у доступi до участi в аукцiонi.

Проведення аукцiону

     14. Аукцiон проходить в електроннiй торговiй системi та полягає в повторювальному процесi пiдвищення цiн, що проводиться у три раунди в iнтерактивному режимi реального часу. Аукцiон починається автоматично в дату та час, якi визначенi оголошенням в електроннiй торговiй системi.

     У кожному раундi учасники протягом трьох хвилин у порядку вiд менших до бiльших цiнових пропозицiй, а у разi їх збiгу - вiд тих, що поданi пiзнiше, до тих, що поданi ранiше, мають право зробити крок аукцiону в порядку, передбаченому цим пунктом. У разi вiдсутностi цiнової пропозицiї вiд учасника протягом трьох хвилин цiнова пропозицiя такого учасника у поточному раундi вважається такою, що здiйснена в розмiрi його закритої цiнової пропозицiї для першого раунду або його попередньої цiнової пропозицiї для другого та третього раундiв.

     Учасник має право протягом одного раунду аукцiону один раз пiдвищити свою цiнову пропозицiю не менше нiж на розмiр мiнiмального кроку аукцiону (зробити крок аукцiону).

     Пiсля завершення раунду електронна торгова система робить паузу на три хвилини i оголошує наступний раунд.

     Протягом кожного раунду аукцiону всiм учасникам забезпечується рiвний доступ до перебiгу аукцiону, зокрема до iнформацiї про мiсця розташування їх цiнових пропозицiй в електроннiй торговiй системi вiд найнижчої до найвищої у кожному раундi проведення аукцiону та iнформацiї про кiлькiсть учасникiв у даному раундi аукцiону без зазначення їх найменувань.

     Протокол за результатами аукцiону формується та оприлюднюється в електроннiй торговiй системi автоматично в день завершення електронного аукцiону.

Результати проведення аукцiону

     15. Переможцем вважається учасник, який подав найвищу цiнову пропозицiю за виставлений лот, у разi вiдмови ним вiд пiдписання протоколу за результатами аукцiону або договору за результатами проведення аукцiону - учасник з наступною за величиною цiновою пропозицiєю, а у разi, коли учасники подали пропозицiї з однаковим розмiром цiни, - учасник, який подав свою пропозицiю ранiше, нiж iншi учасники з аналогiчним розмiром цiни, за умови, якщо такими учасниками був зроблений щонайменше один крок аукцiону або подано закриту цiнову пропозицiю, яка перевищує стартову цiну лота не менше нiж на один мiнiмальний крок аукцiону.

     16. Переможець зобов'язаний:

     надати органiзатору довiдку про вiдсутнiсть заборгованостi з платежiв, контроль за справлянням яких покладено на контролюючi органи;

     пiдписати протокол за результатами аукцiону та надати його оператору, через електронний майданчик якого ним було подано цiнову пропозицiю, протягом чотирьох робочих днiв з дня, наступного за днем його формування;

     укласти договiр з органiзатором протягом 20 робочих днiв з дня, наступного за днем формування протоколу за результатами аукцiону, здiйснити у повному обсязi розрахунки за лот на рахунок, зазначений органiзатором в оголошеннi, протягом десяти робочих днiв з дня опублiкування такого договору в електроннiй торговiй системi.

     Органiзатор не має права ставити додатковi вимоги, крiм тих, що зазначенi в оголошеннi про проведення аукцiону, та/або витребовувати додатковi документи у переможця аукцiону, крiм тих, що передбаченi цим Порядком.

     17. Пiсля завершення аукцiону протокол за результатами аукцiону пiдписується переможцем та оператором i надсилається оператором органiзатору протягом чотирьох робочих днiв з дня, наступного за днем формування протоколу за результатами аукцiону. Органiзатор протягом шести робочих днiв з дня, наступного за днем формування протоколу за результатами аукцiону, перевiряє вiдповiднiсть переможця вимогам, визначеним пунктом 8 цього Порядку, пiдписує та опублiковує протокол за результатами аукцiону в електроннiй торговiй системi.

     18. Договiр за результатами проведення аукцiону укладається мiж органiзатором та переможцем аукцiону i опублiковується органiзатором в електроннiй торговiй системi протягом 20 робочих днiв з дня, наступного за днем формування протоколу.

     19. У разi невiдповiдностi переможця аукцiону вимогам пункту 8 цього Порядку органiзатор через особистий кабiнет дисквалiфiкує переможця, завантаживши наказ про дисквалiфiкацiю переможця в електроннiй торговiй системi, з детальним обґрунтуванням причин такої дисквалiфiкацiї. У такому випадку центральна база даних формує новий протокол за результатами аукцiону з визначенням переможцем учасника з наступною за величиною цiновою пропозицiєю, а за однакових цiнових пропозицiй - учасника, що подав її ранiше, за умови, якщо таким учасником був зроблений щонайменше один крок аукцiону.

     У випадку дисквалiфiкацiї переможця сплачений ним гарантiйний внесок не повертається такому переможцю та перераховується оператором, через якого надано найвищу цiнову пропозицiю, на казначейський рахунок органiзатора, зазначений ним в оголошеннi, протягом трьох робочих днiв з дня завантаження наказу про дисквалiфiкацiю переможця.

     20. Оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цiнову пропозицiю, не пiзнiше трьох робочих днiв з моменту опублiкування в електроннiй торговiй системi договору, вираховує iз суми гарантiйного внеску, сплаченого переможцем аукцiону, плату за участь (винагороду) у розмiрi, що становить 5 вiдсоткiв цiни реалiзацiї лота (з урахуванням податку на додану вартiсть).

     Оператор, через електронний майданчик якого подано найвищу цiнову пропозицiю, перераховує не пiзнiше трьох робочих днiв з моменту опублiкування договору в електроннiй торговiй системi на рахунок переможця аукцiону залишок гарантiйного внеску (за наявностi такого залишку), за вирахуванням плати за участь (винагороди) оператора, визначеної в абзацi першому цього пункту.

     У випадку, якщо сума плати за участь (винагороди) оператора перевищує розмiр гарантiйного внеску, переможець зобов'язаний провести повний розрахунок з оператором (здiйснити доплату) пiсля формування протоколу за результатами аукцiону, але до моменту опублiкування договору вiдповiдного лота в електроннiй торговiй системi.

     21. Переможець аукцiону має здiйснити у повному обсязi розрахунки за лот на рахунок, зазначений органiзатором в оголошеннi, у строки, передбаченi пунктом 16 цього Порядку.

     22. У разi надання учасником попередньої згоди на очiкування гарантiйний внесок не повертається оператором до моменту опублiкування в електроннiй торговiй системi органiзатором договору або до моменту вiдкликання учасником згоди шляхом натискання вiдповiдної кнопки в особистому кабiнетi та подання заяви щодо повернення гарантiйного внеску. Оператор зобов'язаний повернути гарантiйний внесок такому учаснику протягом десяти робочих днiв з дати подання заяви та натискання вiдповiдної кнопки в особистому кабiнетi.

     23. Повернення сплачених гарантiйних внескiв учасникам, крiм переможця аукцiону та учасника з наступною за величиною цiновою пропозицiєю пiсля переможця аукцiону, а за однакових цiнових пропозицiй учасникiв - того з них, який подав цiнову пропозицiю ранiше за iнших, здiйснюється оператором протягом трьох робочих днiв з дня, наступного за днем формування протоколу за результатами аукцiону.

     24. Повернення сплачених гарантiйних внескiв учасникам, якi анулювали або не пiдтвердили свою закриту цiнову пропозицiю до 20 години дня, що передує дню проведення аукцiону, здiйснюється оператором протягом трьох робочих днiв з дня, наступного за днем анулювання закритої цiнової пропозицiї вiдповiдно до пункту 12 цього Порядку.

     25. Якщо на аукцiонi лот не був реалiзований або аукцiон був визнаний таким, що не вiдбувся (на момент закiнчення кiнцевого строку прийняття заяв про участь в аукцiонi подано менш як двi заяви, за результатами проведення аукцiону найбiльша цiнова пропозицiя жодного iз учасникiв не перевищує стартову цiну на мiнiмальний крок аукцiону), нереалiзований лот виставляється на повторний аукцiон за рiшенням органiзатора. У разi коли аукцiон визнано таким, що не вiдбувся, гарантiйнi внески повертаються учасникам вiдповiдними операторами не пiзнiше трьох робочих днiв iз дня настання такої подiї.

     26. Результати аукцiону розмiщуються на офiцiйному веб-сайтi органiзатора.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 жовтня 2019 р. N 1139

ТИПОВИЙ ДОГОВIР
на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), який укладається за результатами проведення аукцiонiв з продажу права на укладення договорiв на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) шляхом електронних торгiв

________________________
(мiсце укладення Договору)
"___" ____________ 20__ р.
Державне агентство рибного господарства в особi   ,
(посада, прiзвище, iм'я, по батьковi)
що дiє на пiдставi  
(найменування, дата та номер розпорядчого акта)
  (далi - Агентство), з однiєї сторони, i
 
(повне найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи - пiдприємця)
в особi  
(прiзвище, iм'я, по батьковi особи, яка дiє вiд iменi юридичної особи
  ,
або вiд iменi фiзичної особи - пiдприємця)
що дiє на пiдставi  
(довiренiсть - у разi пiдписання Договору особою, яка дiє вiд iменi
 
юридичної особи або вiд iменi фiзичної особи - пiдприємця i є її представником)
 
(далi - користувач), з iншої сторони (спiльно iменованi сторонами), уклали цей Договiр про таке:

Предмет Договору

     1. Цим Договором Агентство надає, а користувач отримує право на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарському водному об'єктi (його частинi):

 
(назва)
 

     2. Воднi бiоресурси, на якi користувач отримує право на спецiальне використання:

Порядковий номер Види водних бiоресурсiв Квота (частка) добування (вилову) Добуваються (виловлюються) у межах прогнозу допустимого вилову Добуваються (виловлюються) без встановлення лiмiту та прогнозу допустимого вилову

Права i обов'язки сторiн

     3. Агентство має:

     1) право у разi, коли користувач не розпочав використання водних бiоресурсiв протягом шести мiсяцiв з дня вступу в дiю цього Договору, зарахувати встановлену квоту (частку) добування (вилову) в повному обсязi до резерву;

     2) право встановлювати обмеження щодо промислового навантаження на кожний рибогосподарський водний об'єкт (його частину) за кiлькiстю та потужнiстю рибальських суден (плавзасобiв) з метою збереження водних бiоресурсiв та забезпечення їх рацiонального використання, попередження негативного впливу промислу на умови навколишнього природного середовища у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах);

     3) iншi права, визначенi законодавством.

     4. Агентство зобов'язується виконувати умови цього Договору.

     5. Користувач має:

     1) право здiйснювати добування (вилов) водних бiоресурсiв вiдповiдно до законодавства та умов цього Договору;

     2) право на добутi (виловленi) воднi бiоресурси та продукцiю з них;

     3) iншi права, визначенi законодавством.

     6. Користувач зобов'язаний:

     1) виконувати умови цього Договору та вимоги законодавства в галузi рибного господарства;

     2) дотримуватися режимiв територiй та об'єктiв природно-заповiдного фонду, правил рибальства та режимiв промислу;

     3) забезпечувати ведення журналiв облiку вилучених та прийнятих водних бiоресурсiв, облiк, зберiгання, транспортування, а також здавання добутих (виловлених) водних бiоресурсiв на рибоприймальний пункт;

     4) здiйснювати добування (вилов) водних бiоресурсiв в межах квот (часток) добування (вилову), прогнозу допустимого вилову або таких, якi добуваються (виловлюються) без встановлення лiмiту та прогнозу допустимого вилову, тими знаряддями лову i рибальськими суднами (плавзасобами), якi визначенi дозволом на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах);

     5) здiйснювати добування (вилов) водних бiоресурсiв з використанням власних або орендованих рибальських суден (плавзасобiв), яким надано право плавання пiд Державним Прапором України i якi зареєстрованi, пройшли технiчний огляд у встановленому законодавством порядку, - у випадку використання рибальських суден (плавзасобiв) пiд час здiйснення спецiального використання водних бiоресурсiв;

     6) подавати передбачену законодавством статистичну звiтнiсть в галузi рибного господарства у встановленому порядку;

     7) здiйснювати заходи з охорони та вiдтворення запасiв водних бiоресурсiв i збереження середовища їх перебування, якщо такi заходи передбачаються режимами рибогосподарської експлуатацiї окремих рибогосподарських водних об'єктiв (їх частин).

Вiдповiдальнiсть сторiн

     7. За невиконання або неналежне виконання Договору сторони несуть вiдповiдальнiсть за умовами цього Договору та згiдно iз законодавством.

Розгляд та вирiшення спорiв

     8. Усi спори та розбiжностi, якi можуть виникнути у зв'язку з реалiзацiєю цього Договору, сторони врегульовують шляхом переговорiв.

     9. У разi коли спори та розбiжностi не можуть бути вирiшенi шляхом переговорiв, вони пiдлягають вирiшенню в судовому порядку вiдповiдно до законодавства.

Строк дiї Договору

     10. Цей Договiр укладено на _____________________.

     11. Строк дiї цього Договору починається з дня набрання чинностi нормативно-правовим актом Мiнекоенерго про розподiл лiмiтiв та прогнозiв допустимого спецiального використання водних бiоресурсiв загальнодержавного значення у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), в який внесено вiдомостi про користувача.

Порядок припинення дiї Договору

     12. Дiя цього Договору припиняється у разi:

     1) закiнчення строку, на який його було укладено;

     2) взаємної згоди сторiн;

     3) вiдмови користувача, якому надана квота (частка) добування (вилову), вiд права спецiального використання водних бiоресурсiв;

     4) коли користувач не розпочав використання водних бiоресурсiв протягом шести мiсяцiв з дня вступу в дiю цього Договору;

     5) анулювання дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах);

     6) припинення юридичної особи або припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця;

     7) прийняття рiшення суду;

     8) в iнших випадках, передбачених законодавством.

Обставини непереборної сили

     13. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разi виникнення обставин непереборної сили, якi не iснували пiд час укладання Договору та виникли поза волею сторiн (аварiя, катастрофа, стихiйне лихо, епiдемiя, вiйна тощо).

     14. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслiдок дiї обставин непереборної сили, повинна не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв з моменту їх виникнення повiдомити про це iншiй сторонi у письмовiй формi.

     15. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дiї є вiдповiднi документи, якi видаються органами, уповноваженими видавати такi документи.

     16. У разi коли строк дiї обставин непереборної сили продовжується бiльше нiж на 30 днiв, кожна iз сторiн в установленому порядку має право розiрвати цей Договiр.

Прикiнцевi положення

     17. Цей Договiр укладено у двох примiрниках по одному примiрнику для кожної iз сторiн, що мають однакову юридичну силу.

     18. Цей Договiр може бути змiнений i доповнений лише за згодою сторiн у порядку, передбаченому законодавством, шляхом пiдписання сторонами договору про внесення змiн до Договору.

     19. У разi змiни адреси та/або iнших реквiзитiв сторiн така сторона зобов'язана повiдомити iншiй сторонi про такi змiни в письмовiй формi протягом п'яти робочих днiв з дня настання таких змiн. До отримання повiдомлення про змiни всi звернення, спрямованi за попереднiми адресами та/або реквiзитами, є дiйсними.

Адреси, реквiзити, пiдписи сторiн

Агентство Користувач
   
   
М. П.* М. П.*

____________
* Вiдбиток печатки проставляється у разi її наявностi.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 жовтня 2019 р. N 1139

ЗМIНИ,
що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 жовтня 2013 р. N 801 i вiд 25 листопада 2015 р. N 992

     1. У постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 жовтня 2013 р. N 801:

     1) у назвi та пунктi 1 постанови слова ", видачi дублiката" виключити;

     2) у Порядку видачi дозволу на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) або вiдмови в його видачi, переоформлення, видачi дублiката та анулювання зазначеного дозволу, затвердженому зазначеною постановою:

     у назвi Порядку слова ", видачi дублiката" виключити;

     у пунктi 1:

     в абзацi першому слова ", видачi дублiката" виключити;

     в абзацi третьому слова ", видача дублiката" виключити;

     пункт 3 доповнити абзацом такого змiсту:

     "документ, на пiдставi якого виникло право на спецiальне використання водних бiоресурсiв.";

     пункт 8 виключити;

     3) додаток 1 до Порядку викласти в такiй редакцiї:

"Додаток 1
до Порядку
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 23 жовтня 2019 р. N 1139)

ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ

Державне агентство рибного господарства
_____________________________________________________
(найменування територiального органу Держрибагентства)

Дозвiл N ______
на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах)

вiд ___ ____________ 20__ року

Суб'єкт господарювання  
(найменування, мiсцезнаходження, телефони/факси,
 
адреса електронної пошти юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної
 
особи - пiдприємця, серiя, номер паспорта, ким i коли виданий, адреса,
 
телефони/факси, адреса електронної пошти)
Вид спецiального використання  
 
Документ, на пiдставi якого виникло право на спецiальне використання водних бiоресурсiв
 
(назва документа, дата та номер)
 
 

Програма виконання робiт (у разi здiйснення вилову водних бiоресурсiв у науково-дослiдних, науково-промислових, дослiдно-конструкторських цiлях, контрольного вилову водних бiоресурсiв для визначення їх стану та запасiв, вилову водних бiоресурсiв з метою отримання бiологiчного матерiалу для штучного вiдтворення їх запасiв та здiйснення аквакультури)

 
(строк дiї програми, її розробник)
 
Спiввиконавець  
(найменування, мiсцезнаходження, телефони/факси, адреса
 
електронної пошти юридичної особи або прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи -
 
пiдприємця, серiя, номер паспорта, ким i коли виданий, адреса, телефони/факси, адреса
 
електронної пошти)
Назва рибогосподарського водного об'єкта (його частини)  
 
 
Рибальськi судна (плавзасоби)  
(назва, порт реєстрацiї, бортовi,
 
реєстрацiйнi номери рибальських суден, номер IМО, мiжнародний радiопозивний)
Дозволенi для використання знаряддя лову  
 
(кiлькiсть та тип)
 
Дозволенi для вилучення види водних бiоресурсiв, обсяги та перiод вилучення
 
(у разi, коли окрема квота не визначається, зазначається "у межах прогнозу
 
допустимого вилову" або "без встановлення лiмiту та прогнозу допустимого вилову")
 

Строк дiї дозволу з ___ ____________ 20__ р. з ___ ____________ 20__ р.
Додатковi умови надання дозволу:
оригiнал дозволу повинен перебувати у суб'єкта за його мiсцезнаходженням, а його копiя - у мiсцi здiйснення спецiального використання водних бiоресурсiв та бути доступними для проведення перевiрки територiальним органом Держрибагентства;
дотримання всiх вимог щодо здiйснення заходiв iз збереження водних бiоресурсiв, правил рибальства та режимiв;
подання передбаченої вiдповiдними актами законодавства до Держрибагентства або його територiального органу, або визначеної науково-дослiдної галузевої установи статистичної звiтностi у встановленi строки за встановленою формою.

     
(найменування посади посадової особи, що видала дозвiл) (пiдпис) (iнiцiали та прiзвище)

___ ____________ 20__ р.".

     2. У Порядку здiйснення спецiального використання водних бiоресурсiв у внутрiшнiх рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), внутрiшнiх морських водах, територiальному морi, виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi та на континентальному шельфi України, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 листопада 2015 р. N 992:

     1) абзац восьмий пункту 11 виключити;

     2) пункти 15 - 18 викласти в такiй редакцiї:

     "15. Органiзатором аукцiону шляхом проведення електронних торгiв з продажу права на укладення договорiв на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), що укладаються для реалiзацiї з резерву лiмiтiв або прогнозiв допустимого вилову, нерозподiлених на окремi квоти, квот або прогнозiв допустимого вилову, вивiльнених внаслiдок припинення права користувачiв на спецiальне використання водних бiоресурсiв, є Держрибагентство.

     16. Перелiк переможцiв аукцiону з продажу права на укладення договорiв розмiщується на офiцiйному веб-сайтi Держрибагентства.

     У договорi та дозволi на спецiальне використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), який отримує переможець аукцiону, встановлюються частки добування (вилову) водних бiоресурсiв у вiдсотковому значеннi та/або зазначаються види водних бiоресурсiв, якi добуваються (виловлюються) у межах прогнозу допустимого вилову та/або без встановлення лiмiтiв та прогнозiв допустимого вилову.

     Договiр вступає в дiю з дня набрання чинностi нормативно-правовим актом Мiнекоенерго або змiнами до нього, яким лiмiти та прогнози допустимого спецiального використання водних бiоресурсiв загальнодержавного значення у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) розподiляються мiж користувачами водних бiоресурсiв на вiдповiдний рiк.

     17. У разi коли користувачi водних бiоресурсiв не розпочали їх використання протягом шести мiсяцiв з моменту розмiщення повiдомлення про встановлення частки добування (вилову) водних бiоресурсiв, Держрибагентство на пiдставi подання органiв рибоохорони встановлену частку добування (вилову) водних бiоресурсiв зараховує в повному обсязi до резерву, про що повiдомляється користувачам водних бiоресурсiв.

     У разi припинення дiї договору на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах), який укладається за результатами проведення аукцiонiв з продажу права на укладення договорiв на право спецiального використання водних бiоресурсiв у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) шляхом електронних (крiм випадку закiнчення строку дiї договору, на який його було укладено) торгiв, Держрибагентство встановлену користувачу водних бiоресурсiв частку добування (вилову) водних бiоресурсiв зараховує в повному обсязi до резерву, про що повiдомляє користувачу водних бiоресурсiв.

     18. У разi припинення юридичної особи або припинення пiдприємницької дiяльностi фiзичної особи - пiдприємця установлена їм частка добування (вилову) водних бiоресурсiв зараховується до резерву. Вiдповiдна iнформацiя розмiщується на офiцiйному веб-сайтi Держрибагентства.";

     3) у текстi Порядку слово "Мiнагрополiтики" замiнити словом "Мiнекоенерго".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.