ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо пiдвищення доступностi лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, якi закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупiвель у сферi охорони здоров'я за кошти державного бюджету

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пункт 14.1 статтi 14 доповнити пiдпунктом 14.1.1391 такого змiсту:

     "14.1.1391. особа, уповноважена на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я - у значеннi, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров'я".

     2. Пiдпункт 140.5.9 пункту 140.5 статтi 140 доповнити абзацами другим - п'ятим такого змiсту:

     "Положення абзацу першого цього пiдпункту не застосовується до безоплатно поставлених (переданих) особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, товарiв, за умови, що:

     1) такi товари на день укладення договору про їх закупiвлю були включенi до Перелiку лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, та

     2) такi товари були придбанi особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, за рахунок коштiв державного бюджету, передбачених для виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я.

     Положення абзацу першого цього пiдпункту не застосовується до безоплатно поставлених (переданих) особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, товарiв, за умови, що такi товари були придбанi за кошти грантiв (субгрантiв) для виконання програм Глобального фонду для боротьби iз СНIДом, туберкульозом та малярiєю в Українi вiдповiдно до закону".

     3. Пункт 165.1 статтi 165 доповнити пiдпунктами 165.1.60 i 165.1.61 такого змiсту:

     "165.1.60. вартiсть безоплатно наданих (переданих) структурними пiдроздiлами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та/або суб'єктами господарювання, якi мають лiцензiю на провадження господарської дiяльностi з медичної практики, лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, а також послуг у системi охорони здоров'я на користь кiнцевого споживача (пацiєнта), у тому числi з метою надання необхiдних медичних послуг та лiкарських засобiв, що передбаченi програмою медичних гарантiй.

     165.1.61. вартiсть безоплатно наданих (переданих) особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, на користь суб'єктiв господарювання, якi мають лiцензiю на провадження господарської дiяльностi з медичної практики для виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я, за умови якщо:

     1) такi товари на день укладення договору про їх закупiвлю були включенi до Перелiку лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, та

     2) такi товари були придбанi особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, за рахунок коштiв державного бюджету, передбачених для виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я або за кошти грантiв (субгрантiв) для виконання програм Глобального фонду для боротьби iз СНIДом, туберкульозом та малярiєю в Українi вiдповiдно до закону".

     4. Пункт 292.11 статтi 292 доповнити пiдпунктом 11 такого змiсту:

     "11) безоплатно наданi (переданi) особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, на користь суб'єктiв господарювання, якi мають лiцензiю на провадження господарської дiяльностi з медичної практики для виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я, за умови якщо:

     1) такi товари на день укладення договору про їх закупiвлю були включенi до Перелiку лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я, затвердженого Кабiнетом Мiнiстрiв України, та

     2) такi товари були придбанi особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, за рахунок коштiв державного бюджету, передбачених для виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я або за кошти грантiв (субгрантiв) для виконання програм Глобального фонду для боротьби iз СНIДом, туберкульозом та малярiєю в Українi вiдповiдно до закону.

     У разi нецiльового використання лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за наслiдками податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму єдиного податку за ставкою, передбаченою пунктом 293.5 статтi 293 цього Кодексу".

     5. У пiдроздiлi 2 роздiлу XX "Перехiднi положення":

     1) у пунктi 38:

     в абзацi першому цифри "2020" замiнити цифрами "2022";

     в абзацi п'ятому слова "перелiк яких визначений Законом України "Про здiйснення державних закупiвель" замiнити словами "якi визначенi вiдповiдно до Закону України "Про публiчнi закупiвлi";

     2) доповнити пунктом 381 такого змiсту:

     "381. Тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть:

     1) операцiї з ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що закуповуються за кошти державного бюджету особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, для виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я;

     2) операцiї з постачання на митнiй територiї України лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що закуповуються за кошти державного бюджету особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, для виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я. При цьому норми пункту 198.5 статтi 198 та статтi 199 цього Кодексу не застосовуються;

     3) операцiї з безоплатного постачання (передачi) особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що були ввезенi та/або поставленi на митнiй територiї України вiдповiдно до пiдпунктiв 1 i 2 цього пункту, на користь структурних пiдроздiлiв з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй або суб'єктiв господарювання, якi мають лiцензiю на провадження господарської дiяльностi з медичної практики;

     4) операцiї з безоплатного постачання (передачi) лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що були ввезенi та/або поставленi (переданi) на митнiй територiї України вiдповiдно до пiдпунктiв 1 - 3 цього пункту, у разi здiйснення перерозподiлу таких лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них у встановленому законодавством порядку мiж структурними пiдроздiлами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та/або суб'єктами господарювання, якi мають лiцензiю на провадження господарської дiяльностi з медичної практики;

     5) операцiї з безоплатного постачання (передачi) у системi охорони здоров'я до кiнцевого споживача (пацiєнта), у тому числi з метою надання необхiдних медичних послуг та лiкарських засобiв, що передбаченi програмою медичних гарантiй, лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що були ввезенi та/або поставленi (переданi) на митнiй територiї України вiдповiдно до пiдпунктiв 1 - 4 цього пункту, структурними пiдроздiлами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй або суб'єктами господарювання, якi мають лiцензiю на провадження господарської дiяльностi з медичної практики.

     Звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть, передбачене цим пунктом, застосовується, якщо ввезення та/або постачання (передача) лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них здiйснюється за кошти державного бюджету на виконання вiдповiдних угод (договорiв), укладених особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, у межах виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я.

     Перелiк лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я, та порядок їх ввезення, постачання i цiльового використання, а також розподiлу (перерозподiлу) мiж структурними пiдроздiлами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та/або суб'єктами господарювання, якi мають лiцензiю на провадження господарської дiяльностi з медичної практики, затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi нецiльового використання лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них вiдповiдно до цього пункту платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за наслiдками податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена при ввезеннi на митну територiю України (постачаннi на митнiй територiї України) таких лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, а також сплатити пеню вiдповiдно до закону".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем його опублiкування, крiм пiдпункту 1 пункту 5 роздiлу I цього Закону, що набирає чинностi з дня, наступного за днем опублiкування цього Закону.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у тримiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

     3. Кабiнету Мiнiстрiв України включити iнформацiю про виконання цього Закону до звiту про хiд i результати виконання Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
17 березня 2020 року
N 532-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.