МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

26.03.2020 N 25-04/8381/2-20

 

Головi Державної митної служби України
Нефьодову Максиму


Щодо застосування постанови КМУ вiд 20.03.2020 N 224 та N 226

     Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16.12.2015 N 1057 "Про визначення сфер дiяльностi, в яких центральнi органи виконавчої влади здiйснюють функцiї технiчного регулювання" визначено, що МОЗ України здiйснює функцiї технiчного регулювання, зокрема, щодо медичних виробiв; медичних виробiв для дiагностики in vitro; активних медичних виробiв, якi iмплантують.

     Правове регулювання введення в обiг та/або експлуатацiю медичних виробiв, медичних виробiв для дiагностики in vitro, активних медичних виробiв, якi iмплантують здiйснюється вiдповiдно до Технiчного регламенту щодо медичних виробiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 753, Технiчного регламенту щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 754, та Технiчного регламенту щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.10.2013 N 755. Вказаними технiчними регламентами встановлено, що застосування за призначенням застосування медичного виробу вiдповiдно до цiлей, зазначених виробником у його маркуваннi та/або iнструкцiї iз застосування.

     Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.03.2020 N 226 на Мiнiстерство охорони здоров'я України покладено опрацювання поданих документiв з метою видачi заявнику повiдомлення про введення в обiг та експлуатацiю окремих медичних виробiв, стосовно яких не викопанi вимоги технiчних регламентiв, але використання яких необхiдне в iнтересах охорони здоров'я.

     Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.03.2020 N 224 затверджено, в тому числi, перелiк медичних виробiв та/або медичного обладнання, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй корона вiрусної хвороби (COVID-19), якi звiльняються вiд сплат ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на мигну територiю України звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть (далi - перелiк)

     У вiдповiдностi до пiдпункту 32 пункту 4 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06 березня 2019 р N 227. Держмитслужба вiдповiдно до покладених на неї завдань забезпечує та здiйснює контроль за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв вiдповiдно до законодавства з питань державної митної справи, а також за правильнiстю класифiкацiї та визначення країни походження товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, в тому числi пiсля завершення операцiй з митною контролю та митного оформлення, взаємодiє з митними адмiнiстрацiями та iншими уповноваженими органами iноземних держав з питань проведення перевiрки автентичностi документiв, якi надавалися для пiдтвердження заявленої митної вартостi, класифiкацiї та країни походження товарiв.

     Враховуючи вищевикладене, визначення належностi певних виробiв до перелiку вiдноситься до компетенцiї Державної митної служби України

     Мiнiстерство охорони здоров'я України звертає вашу увагу, що до перелiку включено медичне обладнання вироби для закладiв охорони здоров'я, що надають допомогу хворим на СOVID-19. Критерiєм визначення належностi виробiв, якi поставляються саме з цiєю цiллю може бути контракт (договiр) на поставку виробiв, укладений мiж заявником i покупцем, лист-пiдтвердження вiд Департаменту охорони здоров'я або Управлiння охорони здоров'я державних адмiнiстрацiй, лист-пiдтвердження вiд закладу охорони здоров'я, тощо.

Перший заступник Мiнiстра охорони здоров'я України Iрина МИКИЧАК
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.